مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

اصول بهداشت روانی | سال:1386 | دوره:9 | شماره:36-35

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقدمه: با شناخت اسیدهای چرب امگا-3 و نقش های متعدد آن در بیولوژی سلول و عملکرد نورون ها و از طرف دیگر فرضیه هایی مبنی بر نقش این موارد در پاتوژنز و درمان اسکیزوفرنی بر آن شدیم که در این کارآزمایی بالینی اثرات اسیدهای چرب امگا- 3 را بر روی علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بررسی نماییم.روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور پلاسبو- کنترل می باشد که بر روی 106 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 86-85 انجام شده است. بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی )بر اساس معیارهای (DSM-IV-TR به روش تصادفی ساده بین دو گروه امگا- 3 و دارونما تقسیم شدند. گروه امگا- 3 در طی مدت 6 هفته تحت درمان با ریسپریدون تا حداکثر 6 میلی گرم و 3 گرم امگا-3 و گروه دارونما در این مدت تحت درمان با دوزهای مشابه ریسپریدون و دارونما قرار داشتند. ارزیابی علایم مثبت و منفی بیماران با آزمون PANSS در هفته صفر، سه و شش و بررسی عوارض حرکتی و دارویی در هفته سه و شش با آزمون AIMS انجام شد. بررسی تغییرات آزمون PANSS در هفته های صفر، 3 و 6 در هر دو گروه با آزمون آماری فریدمن و مقایسه بین دو گروه با آزمون T انجام شد.نتایج: دو گروه (43 نفر در گروه امگا-3 و 44 نفر در گروه دارونما( از نظر سن، نسبت جنسی، تحصیلات، مدت ابتلا، تعداد بستری های قبلی تفاوت معنی داری نداشتند. نمرات مقیاس های تست PANSS در هفته صفر، سه و شش در بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05).بحث: در این مطالعه، اسیدهای چرب امگا-3 در کاهش علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکزوفرنی در طی مدت 6 هفته بر دارونما ارجحیتی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  5878
 • دانلود: 

  1394
چکیده: 

مقدمه: امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج، شغل و روابط اجتماعی می باشد.روش کار: پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، سن و جنسیت در دانشجویان انجام گرفته یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی بالینی مشغول به تحصیل در سال 86-85 در دانشگاه آزاد کاشمر و نمونه موردنظر شامل 112 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری در سطح (P<0.05) وجود دارد. همچنین بین سن با هوش هیجانی در سطح (P<0.05) رابطه وجود دارد. در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما در دو مولفه آن تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.05).بحث: به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد، به معنای دیگر دانشجویان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازند قادر به یادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 5878

دانلود 1394 استناد 12 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

مقدمه: امروزه هوش هیجانی اهمیت روز افزونی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از تحصیل و یا حرفه یافته است. این پژوهش نیز با هدف بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه توصیفی )از نوع پیمایشی و همبستگی( در مجموع 370 دانشجوی ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تحصیل می کردند به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده در این زمینه استفاده گردید که عبارتند از: پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ و پرسش نامه اضطراب رایانه هنسن و همکاران. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون آماری و آزمون t استفاده گردید.نتایج: یافته های پژوهشی نشان داد دانشجویان دانشگاه اراک از هوش هیجانی بالاتر از متوسط و پایین تر از عالی برخوردارند. بین هوش هیجانی و خرده مولفه های آن با اضطراب رایانه رابطه معنادار منفی وجود دارد (p=0.01). همچنین در بررسی تاثیر خرده مولفه های هوش هیجانی و متغیرهای فردی )جنسیت، رشته تحصیلی، معدل و...( در پیش بینی متغیر ملاک )اضطراب رایانه( نتایج نشان داد که تنها خود آگاهی، هوشیاری اجتماعی و خودانگیزی در پیش بینی متغیر ملاک تاثیر معناداری دارند (p<0.001) و از متغیرهای فردی تنها رشته تحصیلی در پیش بینی اضطراب رایانه تاثیر معناداری داشت (p=0.01). بین میانگین نمرات پسران و دختران در متغیرهای هوش هیجانی و اضطراب رایانه تفاوت معناداری مشاهده نشد.بحث: با توجه به بالا نبودن هوش هیجانی در دانشجویان و وجود رابطه معنادار منفی بین هوش هیجانی و اضطراب رایانه به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و موفقیت در عملکرد دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا در برنامه درسی دانشگاه ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقا آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 145 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقدمه: فرسودگی شغلی سندرمی است که شامل خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی بوده و یکی از علل مهم کاهش عملکرد شغلی است. این سندرم در مشاغلی که در برخورد مستقیم با مردم هستند بیشتر از سایر حرفه ها ممکن است مشاهده شود. این پژوهش به منظور بررسی ابعاد مختلف فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام گرفته است.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش سرشماری، پرسنل شاغل در 30 مرکز بهداشتی درمانی مشهد با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه فرسودگی شغلی مازلاک مورد ارزیابی قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مناسب انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 24.5% کارکنان خستگی هیجانی زیاد، 0.7% آن ها مسخ شخصیت زیاد و 6.7% کارکنان کفایت شخصی کمی را دار بودند. بین سه بعد فرسودگی شغلی، میزان خستگی هیجانی با مسخ شخصیت رابطه معنی داری داشت (P=0.000) و میزان کفات شخصی با خستگی هیجانی رابطه معنی داری نشان داد (P=0.008). میزان خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه معنی دار معکوس با سن کارکنان داشتند P=0.015)، (P=0.01 ولی کفایت شخصی با سن کارکنان رابطه معنی داری نداشت. تنها در بعد مسخ شخصیت تفاوت معنی داری بین زنان و مردان )با برتری مردان( مشاهده گردید (P=0.035).بحث: خستگی هیجانی زیاد در کارکنان در مقایسه با سایر بررسی ها جای نگرانی قابل توجهی دارد ولی در سایر میزان های فرسودگی شغلی در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی وضعیت بسیار مناسبی مشاهده شد که در برخی آمارها تفاوت های چشمگیری با میزان های سایر واحدهای پزشکی در ایران و جهان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 144 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: مطالعات انجام گرفته در ایران و جهان حاکی از مصرف بالای داروهای اعصاب و روان است که در اکثر موارد به صورت خودسرانه صورت می گیرد. به دلیل وجود عوامل استرس زای فراوان به نظر می رسد که دانشجویان از نظر مصرف این داروها در معرض خطر زیادی قرار دارند. هدف از این مطالعه بررسی برخی عوامل مرتبط با مصرف این داروها خصوصا به صورت خودسرانه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.روش کار: در این مطالعه مقطعی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بهار سال 1386 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه و ثبت در پرسش نامه بود. علاوه بر اطلاعات دموگرافیک، دانشجویان در مورد سابقه مصرف دارو، نوع دارو، نحوه تجویز دارو و سابقه بیماری نیز مورد سوال قرار گرفتند. داده ها در نرم افزار SPSS.13 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون کای دو( ارایه و تحلیل شد. سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: 69.3% (208 نفر( از افراد مورد مطالعه دختر و 30.7% (92 نفر( پسر بودند. 31% دانشجویان در رشته پزشکی و بقیه در رشته پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی تحصیل می کردند و 10% آن ها متاهل بودند. میزان شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان 20.3% برآورد شد که در دانشجویان دختر و پسر به ترتیب 18.9% و 24.7% بود. مصرف دارو با متغیرهای معدل، رشته تحصیلی، مصرف سیگار و سابقه مراجعه به روان پزشک ارتباط معنی داری را نشان داد ((P<0.05 در حالی که مصرف دارو با متغیرهای مقطع تحصیلی، میزان علاقه به رشته، جنسیت، وضعیت تاهل و سکونت، بعد خانوار و سن ارتباط معنی داری را نشان نداد ((P>0.05.بحث: در مقایسه با مطالعات قبلی انجام گرفته در ایران و جهان مصرف این داروها در این دانشجویان به نسبت بالا است. بنابراین برنامه ریزی در جهت کاهش مصرف، خصوصا مصرف خودسرانه و علت یابی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می رسد مشاوره بیشتر با دانشجویان با علاقه کم به رشته تحصیلی، دانشجویان پزشکی و نیز دانشجویان با سابقه مراجعه به روان پزشک و نیز جلوگیری از مصرف سیگار در کاهش مصرف موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 105 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش روابط سالم بر افزایش آگاهی از روابط آسیب زا در دختران بود.روش کار: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه دختران خوابگاهی دانشگاه اصفهان (3000 نفر(. به منظور نمونه گیری ابتدا پرسش نامه آگاهی از روابط آسیب زا بین صد نفر از آنان به طور تصادفی توزیع شد و سپس 30 نفر که آگاهی آنان نسبت به این گونه روابط پایین بود انتخاب و نهایتا در دو گروه گواه و آزمایش توزیع شدند. ابزار تحقیق عبارت از آزمون محقق ساخته آگاهی از روابط آسیب زا بود. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله آموزشی توسط این آزمون ارزیابی شدند. در حالی که گروه گواه در لیست انتظار قرار داشت، گروه آزمایش مداخله آموزشی را دریافت نمود.نتایج: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری حاکی از آن است که آموزش روابط سالم بر افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به جنبه های مختلف روابط دختر و پسر موثر بوده است (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد می توان از چهارچوب آموزشی این تحقیق به عنوان الگوی آموزشی روابط سالم و آسیب زا برای افزایش آگاهی و دانش در این زمینه استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 123 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

سلطانی فر عاطفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2070
 • دانلود: 

  3032
کلیدواژه: 
چکیده: 

هوش هیجانی و جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روان شناسان و روان پزشکان، توجه عموم را به خود جلب کرده است. به کارگیری مفهوم هوش اجتماعی برای اولین بار به دهه 1940 باز می گردد. پس از آن مایر و سالووی، اصطلاح هوش هیجانی را توصیف کردند. گاردنر با مدل تاثیر گذار خود به نام «هوش چندگانه» نقش عمدی در شکل گیری نظریه هوش هیجانی داشت. بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر، دو نوع عمده هوش وجود دارد: اول هوش و آگاهی درونی فرد که اجازه شناسایی و افتراق احساسات پیچیده انسان را می دهد و دوم دانش و آگاهی در روابط بین فردی که توانایی شناخت و تمایز عواطف و انگیزه های دیگران را به وجود می آورد. سرانجام دانیل گلمن در پر فروش ترین کتاب سال 1995 به نام هوش هیجانی، این مفهوم را به صورت گسترده بیان کرده و به آگاهی عموم رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 2070

دانلود 3032 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

مقدمه: تالاسمی ماژور بیماری ژنتیکی مزمنی است که با علایم و نشانه های یک کم خونی مزمن و شدید مشخص می گردد. مطالعات اندکی در رابطه با جنبه های مختلف روان پزشکی این بیماری و نیازهای مشاوره ای روان پزشکی و اجتماعی بیماران مذکور در دسترس می باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین وضعیت سلامت روانی و جنبه های مختلف روان پزشکی بیماری تالاسمی ماژور بر اساس سن، جنس، وضعیت تحصیلی و شدت علایم بالینی بیماران است.روش کار: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی کلیه مبتلایان به تالاسمی ماژور بالای 15 سال مراجعه کننده به چهارده بخش تخصصی تالاسمی در بیمارستان های استان مازندران در سال 1385 است. میزان شدت نشانه ها، شکایت های معمول روانی و وضعیت سلامت روانی با استفاده از پرسش نامه تجدید نظر شده فهرست علایم 90 سوالی (SCL-90-R) ارزیابی گردید. اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک، وضعیت تحصیلی، علایم بالینی و شدت عوارض بیماری بر اساس پرسش نامه خود ساخته استاندارد شده جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های مجذور خی، تست t و تحلیل واریانس یک طرفه کمک گرفته شد.نتایج: از میان 1672 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور دعوت شده به این مطالعه، (%41.08) 687 بیمار تالاسمی ماژور با میانگین سنی 21.93±5.90 سال و محدوده سنی 15 تا 45 سال، پرسش نامه های تحقیقاتی مربوطه را به طور کامل تکمیل نمودند و مابقی از مطالعه خارج شدند. از این میان (%52.8) 363 نفر جنس زن، (%87.6) 602 نفر مجرد، (%67.7) 465 دارای تحصیلات دیپلم و یا زیر دیپلم بوده اند. (%64.9) 446 نفر از افراد شرکت کننده بر اساس تست SCL-90-R دارای شاخص کلی بیماری بیشتر از 0.7 و در نتیجه فاقد سلامت روانی و به عبارتی بیمار روانی، 141 نفر (%20.5) از افراد دارای شاخص کلی بیماری بین 0.4 تا 0.7 و در نتیجه مشکوک به بیماری روانی و در نهایت 100 نفر (%14.6) از افراد دارای شاخص کلی بیماری کمتر از 0.4 و در نتیجه سالم در نظر گرفته شدند.بحث: بیماران مبتلا به تالاسمی در معرض ابتلا به انواع اختلالات روان پزشکی بوده اند و در نتیجه نیازمند مشاوره روان پزشکی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 106 استناد 2 مرجع 3
نویسنده: 

احمدی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36-35
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

مقدمه: خودکشی با آتش در کشورهای غربی بسیار نادر است، حال آن که در کشورهای در حال توسعه نسبتا شایع است. بر اساس آمار رسمی به طور متوسط 27 تا 36 درصد خودکشی های در ایران به علت خودسوزی بوده است. خودسوزی در ایران تا 37% از بیماران بستری شده در بخش های سوختگی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که 80% از بیماران خودسوزی بستری شده به علت شدت بالای سوختگی می میرند. تمام مطالعات توصیفی صورت گرفته در رابطه با بیماران خودسوزی در ایران بر انجام مداخلات پیشگیری کننده در جهت کاهش خودسوزی تاکید داشته اند. هدف از این مطالعه توصیف تاثیر گذاری اجرای یک برنامه در سطح جامعه با هدف پیشگیری از خودسوزی می باشد.روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی جمعیت های دو شهر در غرب ایران، گیلان غرب )مورد مداخله( و سرپل ذهاب )شاهد( تحت مطالعه مداخله ای قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها بر اساس اطلاعات بیمارستانی از بیماران اقدام کننده به خودکشی )به طور کلی( و بیماران اقدام کننده به خودسوزی )به طور اختصاصی( بود. زمان انجام از سال 1378 تا سال 1382 بود. یک سال اول به جمع آوری اطلاعات پایه و سه سال بعدی به انجام مداخله اختصاص داده شد. از هر دو روش مداخله فعال و غیر فعال استفاده گردید. بیان سرگذشت قربانیان رکن اصلی را در این مداخله تشکیل داده است.نتایج: در مقایسه با وضعیت پایه، میزان متوسط اقدام به خودسوزی در عرض 3 سال مداخله در شهر گیلان غرب 57% کاهش یافت (P<0.05) همچنین اقدام به خودکشی در شهر گیلان غرب 19% کاهش یافت در حالی که در شهر شاهد 24% افزایش یافت (P<0.001).بحث: یک برنامه پیشگیری در سطح جامعه با هدف پیشگیری از خودسوزی می تواند موثر واقع گردد. آگاهی از آمار قربانیان خودسوزی و بیان سرگذشت قربانیان کافی را جهت تلاش برای پیشگیری از این بلای خود مخرب انسانی فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 141 استناد 0 مرجع 2

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID