نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5405
 • دانلود: 

  2597
چکیده: 

زمینه و هدف: در ایجاد تومورها علاوه بر تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیک نیز دخیل هستند. فرآیندهای اپی ژنتیک در ایجاد و توسعه بدخیمی های خونی اهمیت خاصی دارند. مهمترین تغییرات اپی ژنتیک شامل تغییر در متیلاسیونDNA ، تغییرات پس از ترجمه هیستون ها، تغییر وضعیت کروماتین و الگوی میکرو RNA ها بوده که تماما با تومورزایی مرتبط می باشند. بسیاری از مسیرهای مختلف سلولی سهیم در فنوتیپ نئوپلاستیک توسط مکانیسم های اپی ژنتیکی در سرطان تحت تاثیر قرار می گیرند.مواد و روش کار: مقالات مرتبط با تغییرات اپی ژنتیکی و نقش آنها در بروز بدخیمی های خونی از منبع PUBMED طی سال های 1985 الی 2008 با استفاده از کلمات کلیدی اپی ژنتیک، بدخیمی های خونی، متیلاسیون استخراج شدند.یافته ها: در لوسمی های لنفوسیتیک مزمن هیپرمتیلاسیون منطقه ای در پروموتر ژن ها منجر به خاموشی آنها شده است. بسیاری از این ژن ها سرکوب کننده تومور هستند. در سندرم های میلودیسپلاستیک نشان داده شده که CDKN2B (یا P15) که یک مهارکننده کیناز وابسته به سایکلین بوده و بر چرخه سلولی اثر منفی دارد در سلول های بنیادی هماتوپوئیتیک مغز استخوان (CD34+) هیپرمتیله می باشد. در حال حاضر ویدازا و دسیتابین (مهارکننده های DNA متیل ترانسفراز) جهت درمان MDS مورد تایید قرار گرفته اند. این داروها وضعیت متیلاسیون ژن ها را تغییر داده و آنها را در وضعیت دمتیلاسیون قرار می دهند.نتیجه گیری: تغییرات اپی ژنتیک همانند هیپرمتیلاسیون DNA و داستیلاسیون هیستون ها به علت قابلیت تغییر در مقایسه با فاکتورهای ژنتیکی همانند جهش و حذف ژن ها هدف های مناسبی در ایجاد درمان های جدید می باشند. در این مقاله مکانیسم های ملکولی اپی ژنتیک، تغییرات اپی ژنتیک در بدخیمی های خونی و درمان های مبتنی بر اپی ژنتیک مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 5405

دانلود 2597 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  8-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

زمینه و هدف: تهوع و استفراغ یکی از عوارض شایع بعد از عمل جراحی می باشد که باعث ایجاد ناراحتی و تاخیر زمان ترخیص بیماران می گردد. داروهای مختلفی نظیر دگزامتازون برای کاهش این عارضه به کار می رود. در این کارآزمایی بالینی سه سوکور ما به بررسی تاثیر دوزهای مختلف دگزامتازون برای کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل پرداختیم.مواد و روش کار: این کارآزمایی بالینی بر روی 150 بیمار مبتلا به کاتاراکت با کلاس ASA یک یا دو که به صورت انتخابی تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفتند، صورت گرفت. پس از القای بیهوشی با یک روش استاندارد، بیماران به طور تصادفی یکی از سه دوز 0.1mg/kg، 0.3mg/kg و 0.5mg/kg دگزامتازون دریافت کردند. بعد از عمل بیماران از نظر بروز تهوع و استفراغ در ریکاوری و در بخش مورد بررسی قرار گرفته و توسط آزمون های آماری مناسب مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: بیماران از نظر سن، جنس و مدت عمل جراحی اختلاف معنی داری نداشتند. فراوانی تهوع و استفراغ در گروه 0.1mg/kg، 0.3 و 0.5 به ترتیب 4 درصد، 4 درصد و 6 درصد بود (p=0.57). اختلافی بین بیماران از نظر میزان نیاز به داروی ضدتهوع وجود نداشت.نتیجه گیری: تاثیر دوزهای 0.1mg/kg، 0.3mg/kg و 0.5mg/kg دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل کاتاراکت و نیاز به داروی ضدتهوع مشابه است. لذا بهتر است از دوز پایین تر دگزامتازون استفاده نمود تا هم هزینه ها را کمتر کنیم و هم از عوارض مصرف دوزهای بالای دارو بکاهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هادوی مریم | رضاییان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  12-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4249
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

زمینه و هدف: گلودرد، یکی از عوارض جانبی مهم در دوره پس از عمل جراحی است. علی رغم تلاش های انجام شده به منظور کاهش گلودرد پس از لوله گذاری تراشه، این عارضه هنوز یکی از مشکلات اساسی دوره بعد از عمل جراحی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثر غرغره کتامین بر گلودرد پس از لوله گذاری تراشه پرداخته است.مواد و روش کار: این کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 120 بیمار با وضعیت فیزیکی I و II که تحت عمل جراحی الکتیو هرنیورافی با بیهوشی عمومی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. قبل از القای بیهوشی، بیماران گروه اول، 40 میلی گرم کتامین در 30 میلی لیتر نرمال سالین و گروه دوم، 30 میلی لیتر محلول نرمال سالین غرغره نمودند. در گروه سوم هیچ مداخله ای صورت نگرفت. گلودرد پس از عمل جراحی، در زمان های صفر، 2، 4 و 24 ساعت پس از آن، با استفاده از Visual Analogue Scale اندازه گیری شد.یافته ها: فراوانی و شدت گلودرد پس از عمل جراحی، در گروه کتامین نسبت به گروه های سالین و کنترل در کلیه ساعات مورد بررسی کمتر بود، ولی اختلاف معنی دار وجود نداشت. بیشترین میزان گلودرد، 2 ساعت پس از عمل گزارش شد. هیچ یک از بیماران، گلودرد با شدت زیاد (نمره 3) و خیلی زیاد (نمره 4) را گزارش ننمودند. عارضه جانبی سیستمیک یا موضعی در گروه های مورد بررسی مشاهده نگردید.نتیجه گیری: غرغره کتامین، در کاهش میزان و شدت گلودرد پس از عمل موثر بوده است. با توجه به نداشتن عوارض جانبی، می توان استفاده از غرغره محلول کتامین را در مواردی که نیاز به لوله گذاری تراشه می باشد، مخصوصا مواقعی که احتمال مشکل بودن لوله گذاری تراشه و بروز گلودرد پس از عمل وجود دارد، توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 4249

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

زمینه و هدف: ناشنوایی غیرسندرمی می تواند بر اثر جهش در ژن های میتوکندریایی و هسته ای ایجاد شود. جهش های میتوکندریایی در کمتر از 1 درصد کودکان با ناشنوایی پیش از زبان باز کردن بروز می کنند اما شیوع آنها در سنین بالا بیشتر است. بیشتر نقایص مولکولی مسوول اختلالات میتوکندریایی همراهی کننده با ناشنوایی، بر اثر جهش هایی در ژن 12SrRNA و ژن های tRNA ایجاد می شوند. هدف این مطالعه شناسایی فرکانس سه جهش معمول از جهش های میتوکندریایی شامل A1555G، A3243G و A7445G در گروهی از افراد ناشنوای غیرسندرمی اتوزومی مغلوب (ARNSHL) در استان سیستان و بلوچستان است.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی - آزمایشگاهی 110 نفر از افراد ARNSHL از نظر سه جهش معمول میتوکندریایی با استفاده از روش PCR-RFLP در استان سیستان و بلوچستان بررسی شدند و سپس جهش های ممکن توسط روش تعیین توالی مستقیم مورد تایید قرار گرفتند.یافته ها: هیچ کدام از جهش های A7445G و A1555G در این مطالعه مشاهده نشد. هر چند ما یک نمونه جهشA3243G  (%0.9) را یافتیم. علاوه بر این یک جایگاه برش MTTL1 نزدیک به جهش A3243G بلوکه شده یک واریانت آللیG3316A  (%0.9) در بیماران مورد مطالعه را آشکار نمود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که جهش های میتوکندریایی مسوول کمتر از 1 درصد ناشنوایی غیرسندرمی اتوزومی مغلوب ARNSHL)) قبل از زبان باز کردن در جمعیت استان سیستان و بلوچستان می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

زمینه و هدف: حمل نامتقارن یا ترکیبی اجسام به عنوان مهم ترین فاکتور بیومکانیکی در افزایش شیوع کمردرد در محیط های کاری در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه بررسی افزایش میزان مقاومت بر زمان عکس العمل و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات تنه حین انجام حرکت ترکیبی تنه است.مواد و روش کار: در این مطالعه مداخله ای پس از انجام نمونه گیری به شیوه ساده و در دسترس، 30 مرد سالم جوان با قرارگیری در دینامومتر ایزواستیشن B200 در وضعیت ایستاده مستقیم، به صورت تصادفی حرکت ترکیبی تنه را در برابر سطوح مختلف مقاومت (حداقل مقاومت و 25، 50 و 75 درصد حداکثر گشتاور) انجام دادند. شیوه انجام آزمون به صورت پنج حرکت رفت و برگشتی ترکیبی تنه در دو فاز بالا آمدن و پایین رفتن بود. هم زمان با انجام حرکت، میزان فعالیت الکتریکی عضلات تنه و پارامترهای زمانی کنترل حرکت توسط دستگاه الکترومیوگرافی Data Link ثبت گردید. به منظور بررسی اثرات میزان مقاومت از آزمون آنالیز واریانس با طرح اندازه گیری های مکرر استفاده شد.یافته ها: به طور کلی با افزایش سطح مقاومت، میزان فعالیت الکتریکی عضلات تنه به صورت معنی داری افزایش یافت (p=0.001). به دنبال افزایش مقاومت، زمان حرکت افزایش معنی داری یافت (p=0.004). زمان عکس العمل و زمان پیش حرکت تغییر معنی داری نداشت.نتیجه گیری: با افزایش مقاومت، توانایی کنترل پذیری تنه کاهش، میزان خطای سیستم حرکتی و بارگذاری داخلی افزایش می یابد. در مجموع استرس و استرین وسیع تری به فیبرهای آنولوس، مفاصل فاست و بافت های نرم اعمال گشته و ریسک آسیب افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

زمینه و هدف: پروژه مداخلاتی محیط کار از برنامه قلب سالم اصفهان، با هدف اصلاح الگوی زندگی کارگران و کارمندان در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (جامعه مداخله) و شهرستان اراک (جامعه شاهد) به مدت 5 سال به اجرا درآمد. از جمله مداخلات این پروژه مداخلات تغذیه ای بود.مواد و روش کار: الگوی مصرف غذایی افراد به کمک پرسشنامه فراوانی مصرف به همراه سایر اطلاعات دموگرافیک این گروه به وسیله پرسشنامه ای دیگر از هر دو جامعه قبل، بعد و سالانه طی مداخلات جمع آوری شد. سپس اطلاعات به کمک تست های آماری Genera Linear Models (GLM) و Trend analysis و آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‏ ها: مصرف نوشابه های گازدار و روغن هیدروژنه در کارگران و کارمندان در جامعه مداخله بیش از شاهد کاهش و میوه جات و سبزیجات افزایش یافت (p<0.003). مصرف روغن مایع در کارگران گروه مداخله بیش از شاهد افزایش یافت اما در مورد کارمندان کاهش در جامعه شاهد به طور معنی داری بیش از مداخله بود (p<0.001). در مورد مصرف مغزهای گیاهی تنها در کارگران افزایش معنی داری دیده شد (p<0.001). مصرف گوشت مرغ در کارگران و کارمندان شاهد به طور معنی داری بیش از مداخله افزایش یافت (p=0.04). مصرف ماهی در هیچ یک از کارگران و کارمندان تغییر نکرد (p>0.27). مصرف غذاهای آماده در کارمندان جامعه مداخله در مقایسه با شاهد افزایش داشت (p<0.001).نتیجه‏ گیری: از این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که به طور کلی مداخلات تغذیه ای اثرات مطلوبی بر عملکرد کارگران و کارمندان این جامعه ایرانی داشته است و مداخلات این مطالعه به عنوان مداخلات کاربردی برای سایر جوامع مشابه قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  38-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری پریودنتال و پوسیدگی دندان از مهم ترین عوامل از دست رفتن دندان ها و شایع ترین مشکل سلامت دهان می باشد. بنابراین مطالعه حاضر، جهت ارزیابی شاخص بهداشت دهان دانش آموزان 12ساله زاهدانی انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، شهر زاهدان در سال 87 بر اساس وضعیت اقتصادی - اجتماعی به دو منطقه مطلوب و نامطلوب تقسیم شد. از هر منطقه 10 مدرسه و از هر مدرسه، 47 دانش آموز به طور تصادفی انتخاب شدند. وضعیت بهداشت دهان 942 دانش آموز دختر و پسر 12 ساله با شاخص بهداشت دهان ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS-15 (t و c2) آنالیز شد.یافته ها: میانگین شاخص بهداشت دهان در این افراد، 1.43±0.72 بود. 44.7 درصد، شاخص بهداشت دهان خوب، 50.3 درصد، شاخص بهداشت دهان متوسط و 5 درصد شاخص بهداشت دهان ضعیف داشتند. میانگین شاخص بهداشت دهان در پسران 1.42 و در دختران 1.44 بود. ارتباط شاخص بهداشت دهان با شغل پدر (p=0.03) و دفعات مسواک زدن (p=0.0001) معنی دار بود.نتیجه گیری: وضعیت بهداشت دهان افراد مورد مطالعه متوسط بود و افرادی که دفعات بیشتری مسواک می زدند، شاخص بهداشت دهان بالاتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: فرمالدئید یک ماده شیمیایی فعال است که به عنوان تثبیت کننده و ضدعفونی کننده در بخش های پاتولوژی استفاده می شود. از عوارض شایع مواجهه با آن بروز شکایات تنفسی می باشد که در این مطالعه به آن پرداخته ایم.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 38 نفر از پرسنل در تماس با فرمالدئید و 23 نفر از پرسنل غیر مواجهه در زمینه بررسی عوارض تنفسی انجام شد. اطلاعات با استفاده از «پرسشنامه مواجهه»، اسپیرومتری و اندازه گیری محیطی جمع آوری گردیدند.یافته ها: علایم تنفسی شامل سوزش بینی و گلو با بیشترین میزان بروز، سرفه، فشار در قفسه سینه، گرفتگی صدا و تنگی نفس بود. اغلب علایم تنفسی با الگوی زمانی مواجهه یا شدت آن ارتباط داشتند.نتیجه گیری: به علت مواجهه متناوب تغییرات معنی داری در پارامترهای اسپیرومتری یافت نشد، ولی با توجه به شیوع علایم تنفسی و موارد بیشتر از حد استاندارد غلظت فرمالدئید در محیط، استفاده از تهویه موضعی برای کاهش سطح مواجهه توصیه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4482
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

سندرم هایپرایمونوگلوبین E یک ناهنجاری نادر نقص سیستم ایمنی می باشد که دارای یک الگوی وراثت اتوزومال غالب است. این سندرم تظاهرات کلینیکی متنوعی داشته و توام با ناهنجاری های متعدد می باشد. معمول ترین یافته ها در این سندرم عبارتند از عود آبسه های پوستی (از این رو به آن سندرم جاب گفته می شود)، پنومونی ایجاد کننده پنوماتوسل و سطوح بالای IgE سرم و یافته های بالینی در صورت، دندان و اندام ها. در این مورد بیمار پسر بچه دو ساله ای است که با تظاهرات پوستی مراجعه کرده بود و پس از بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی تشخیص بیماری job Syndrome برای بیمار مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4482

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  51-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

فاضلاب های خام و یا پساب خروجی از تصفیه خانه های ناکارآمد می تواند یکی از منابع پخش عوامل عفونت زای انگلی در محیط باشد. به منظور زدایش عوامل آلاینده موجود در فاضلاب از جمله عوامل انگلی، بایستی فاضلاب را با استفاده از روش های مختلف، تصفیه نمود. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی انگلی فاضلاب خام تولیدی شهر اسلام آباد غرب و تعیین میزان کارایی برکه های تثبیت در حذف این آلودگی انگلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  52-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  189
کلیدواژه: 
چکیده: 

اختلالات اسکلتی – عضلانی (MSDs) معمولا در اثر استرس های طولانی مدت و یا تکراری در بافت های نرم بدن انسان مثل اعصاب، عضلات، تاندون ها و مفاصل ایجاد می شوند. این اختلالات از جمله بزرگ ترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه محسوب شده و وضعیت های نامطلوب کاری سهم مهمی در تسریع ابتلا به این اختلالات دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0