نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آژ نضال | دانش ماه منیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  12-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  65-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  183
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  36-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  183
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  43-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  111
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  71-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  100
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  39-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  647
 • دانلود: 

  254
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 647

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  58-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  105
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  120
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  64-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  465
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 465

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفی نادر | مجلسی فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  42-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 190 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  41-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  279
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیرزاده آسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  63-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  433
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 433 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  38-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  138
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  280
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیانی فاطمه | پودینه زینب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  430
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 430 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  49-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  141
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  45-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  348
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  3-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  255
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیدعباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  169
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  70-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  136
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  13-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  111
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  57-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  517
 • دانلود: 

  153
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 517

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  51-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  223
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  18-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  393
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  2-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  510
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 510 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  62-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  519
 • دانلود: 

  206
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 519

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  1-1
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  137
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 482 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  24-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  471
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 471 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  54-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  280
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  59-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  383
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 383 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  35-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  195
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  30-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  418
 • دانلود: 

  142
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 418

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  27-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  715
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 715 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  26-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  108
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  53-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  1859
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 1859 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  8-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  251
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  23-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  598
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 598 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیانی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  177
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  22-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  170
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 170 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  95
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  10-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  693
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 693 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  55-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  230
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  40-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  412
 • دانلود: 

  216
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 412

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  28-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  450
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 450 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  25-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 173 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  47-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  846
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 846 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باقری پژمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  21-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  185
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  60-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  248
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  46-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  519
 • دانلود: 

  139
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 519

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  69-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 124 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

الماسی علی | شرفی کیومرث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  6-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  231
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  20-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1464
 • دانلود: 

  1059
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1464

دانلود 1059 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  122
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  9-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  1106
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 1106 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  68-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  44-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  181
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  48-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  107
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  52-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  204
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  113
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1787
 • دانلود: 

  284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1787

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  67-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  196
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  34-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  255
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  29-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  237
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 237 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  5-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  101
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 101 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIFI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  48458
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48458

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

JAMSHIDI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  52373
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52373

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  31-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  611
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  413
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 413 استناد 611 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  33-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  499
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 499 استناد 4 مرجع 0