نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

فنیل کتونوری، بیماری اتوزومی مغلوب است که با ویژگیهای نظیر عقب ماندگی شدید، میکروسفالی و صرع مشخص می شود. تشخیص بعد از تولد می تواند از علائم این بیماری پیشگیری نماید. بنابراین، اندازه گیری فنیل آلانین در تشخیص به موقع، درمان و نظارت بر کنترل رژیم غذایی بیماران فنیل کتونوری حیاتی است. هدف از این پژوهش، معرفی روش رنگ سنجی آنزیمی سریع، دقیق و موثر با استفاده از فنیل آلانین دهیدروژناز نوترکیب Bacillus badius در اندازه گیری فنیل آلانین در لکه های خونی خشک شده بود. این سنجش بر اساس واکنش آنزیمی فنیل آلانین دهیدروژناز همراه شده با سامانه پذیرش مصنوعی الکترون تشکیل شده از PMS و INT بود. این سامانه سنجش شامل PMS بود که الکترونها را از NADH به INT منتقل نموده و منجر به تشکیل فورمازان با جذب در طول موج 490 نانومتر گردید. منحنی کالیبراسیون ترسیم شد و داده های آزمایش توسط آنالیز رگرسیون خطی متناسب شدند. معادله رگرسیون و ضریب همبستگی به ترتیب Y= 0.0109x + 0.032 و 0.996 بدست آمدند. این روش، بازیافتی در محدوده 102-95 درصد نشان داد و حد تشخیص 0.5 میلی گرم بر دسی لیتر برای فنیل آلانین داشت. میانگین ضریب تغییرات درون سیستمی بین 3.8 و 9.1 درصد بود. میانگین ضریب تغییرات بین سیستمی بین 8.5 و 18.6 درصد بود. همچنین هیچ تداخلی از اسیدهای آمینه دیگر یا مشتقات فنبل آلانین، دیده نشد. در مجموع، ما در اینجا روش رنگ سنجی آنزیمی مطمئن و سریع را برای کاربرد در غربالگری نوازادان و نظارت بر بیماران فنیل کتونوری ارائه نمودیم.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

یک سری از مشتقات جدید هگزاهیدروکینولین و 1 و 4-دی هیدروپیریمیدین سنتز شدند. از تراکم 2-متیل تیازول- 4-کربوکسالدهید (1) با 1 و 3-سیکلوهگزاندی اون و الکیل 3-آمینو کروتانات ها مشتقات 4- (2-متیل-تیازول-4-ایل) -هگزاهیدروکینولین حاصل شد در حالیکه از تراکم آلدهید 1 با بنزویل استن و تیو اوره مشتقات 1 و 4- دی هیدرو پیریمیدین بدست آمد. استرو شیمی ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف رزونانس مغناطیسی هسته مطالعه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

سیستم های هترو سیکل یکی از مهم ترین دسته ترکیب های آلی هستند که در طبیعت یافت می شوند و یا در آزمایشگاه سنتز می شوند. این ترکیب ها می توانند خواص زیستی متفاوتی داشته باشند. همچنین آن ها به عنوان درمان برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این موضوع، تعدادی از مشتقات 2- آمینو- 4،6  – دی آریل پیریمیدین از چالکن سنتز شدند. هفت مشتق از این ترکیب با تراکم مشتقات چالکن و گوانیدین هیدروکلرید سنتز شدند. ساختار ترکیب های سنتز شده توسط آنالیز عنصری، طیف IR، HNMR، و طیف جرمی شناسایی شدند. خواص ضدباکتری این ترکیب ها بررسی گردید. محدوده ثبت شده در مقایسه با اسپارفلوکسازین به عنوان مرجع، خاصیت ضدباکتری قابل ملاحظه برای این ترکیب ها نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

تاقدیس خوش آب در لرستان و در کمربند چین خورده-رانده زاگرس قرار گرفته است. این تاقدیس تحت تاثیر منطقه گسلی بالارود قرار دارد. تاقدیس مبتنی بر اندازه گیری عناصر سبک چین تجزیه شده است. بر این اساس تاقدیس یک چین غیراستوانه ای، نامتقارن، ناهماهنگ و Z شکل بوده که کمی به سوی جنوب غرب متمایل می باشد. برای فشردگی و کندی چین خوردگی به ترتیب واژه توصیفی ملایم تا بسته و نیمه زاویه دار و برای نسبت ابعادی واژه گسترده تا پهن پیشنهاد شده است. مبتنی بر طبقه بندی رمزی، چین در زیررده 1B تا 1C است. مشاهدات صحرایی، نیمرخ های لرزه ای، مقاطع عرضی، تجزیه پارامترهای هندسی و مقایسه تاقدیس با مدل های ارائه شده برای چین مرتبط با گسلش پیشنهاد می کند که احتمالا تاقدیس یک چین جدایشی است که بوسیله این منطقه دچار برش شده است. مولفه برشی چپ گرد این منطقه با توجه به شکستگی های برشی مورد بحث قرار گرفته است. این شکستگی ها (شامل دسته G ,F ,E ,D ,C) که به صورت مورب نسبت به محور چین قرار گرفته اند، از نوع شکستگی برشی هستند. سیستم شکستگی دیگر که همزمان با چین خوردگی تشکیل شده اند، شامل دسته های B ,A است که به ترتیب موازی و عمود بر محور چین قرار گرفته اند. به نظر می رسد این دو سیستم در طی دو فاز تشکیل شده اند. دسته شکستگی های B ,A در فاز اول و همزمان با شکل گیری تاقدیس تشکیل شده اند. سیستم شکستگی برشی در طی فاز دوم و تحت تاثیر عملکرد این منطقه گسلی شکل گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

پایداری منابع نیازمند شناخت اثر برنامه های مدیریتی بر حفاظت از تنوع ژنتیکی در جمعیتهای درختی است. برای مطالعه اثر شیوه های مدیریتی بر ساختار ژنتیکی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)، 13 جمعیت راش در گستره جنگلهای خزری مطالعه گردید. ژنوتیپ درختان جمعیتها با شش جایگاه وراثتی میکروساتلایت بسیار پلی مورف تعیین شدند. مقایسه معیارهای تنوع ژنتیکی حاکی از وجود اختلاف معنی داری بین جمعیتهای مدیریت شده (تحت شیوه مدیریت پناهی) و مدیریت نشده است. به علاوه ضریب درون لقاحی جمعیتهای مدیریت شده بیش از مدیریت شده می باشد. تمایز میان جمعیتی کم ولی معنی داری مشاهده گردید که دارای ساختار جغرافیایی بود. اگرچه سیستم مدیریت پناهی اثر کمی روی تنوع ژنتیکی راش در کوتاه مدت دارد ولی در دراز مدت میزان درون لقاحی را در جمعیتهای راش را افزایش می دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، 4 جمعیت از مناطق مختلف جنگلهای خزری به عنوان مناطق بالقوه حفاظت در محل پیشنهاد شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

در این مقاله مساله استیفن با شرایط جنبشی به سیستم معادلات انتگرال ولترای نوع دوم تبدیل، سپس با استفاده از روش نیوتن، مساله خطی سازی شده است. جواب انتگرال ضربی فرم خطی پیدا شده و شرایط کافی برای همگرایی روش عددی ارائه شده است. در پایان یک مثال برای نشان دادن کاربرد روش با نمود واضح همگرایی آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مقاله ساختارهای ریاضی سیستمهای لاگرانژی وابسته به زمان و تقارنهای آنها توسعه داده شده اند و رابطه صریحی بین ثابتهای حرکت و تقارنهای بینهایت کوچک سیستمهای لاگرانژی وابسته به زمان به دست آمده است. نقطه شروع سیستمهای لاگرانژی مستقل از زمان است، سپس ما مفاهیم ریاضی این سیستمها مانند سیستمهای لاگرانژی هم ارز را به حالت سیستمهای لاگرانژی وابسته به زمان توسعه می دهیم. همچنین بعضی قضایا و نتایج جدید ثابت خواهند شد. در آخر یک تناظر یک به یک بین تقارن های سیستمهای لاگرانژی وابسته به زمان و ثابتهای حرکت به وسیله مفهوم هندسی جدید فضا-زمان گالیله ای برقرار می سازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در این مقاله دو تعمیم مختلف از خاصیت منظم فون نویمان را در جبرهای باناخ بررسی می کنیم. نشان می دهیم که هر دو ویژگی موروثی بوده و تحت شرایط خاصی، خاصیت منظم توپولوژیک قوی بیانگر خاصیت منظم ضعیف است. سپس خاصیت منظم توپولوژیک قوی را در برخی جبرهای باناخ ملموس بررسی می کنیم. بعلاوه تعمیمی ناجابجایی از قضیه کاپلانسکی بصورت زیر بدست می آوریم: هر عملگر خطی کراندار روی یک فضای باناخ که طیف نقطه ای آن شامل یک عدد ناصفر است، منظم ضعیف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

ذرات کیهانی با چنان سرعت هایی حرکت می کنند که اساسا غیر قابل تشخیص از سرعت نور می باشند. اما ضمن حرکت در میدان های مغناطیسی، عادی و آشوبناک، آن ها نسبت به نور تاخیر می یابند زیرا این ذرات باردار هستند و مسیرهای آن ها خطی نیست. این تاخیرها ممکن است چنان طولانی باشد که مانعی برای تشخیص صحیح منابع، که ممکن است با زمان متغیر باشند، گردد. علاوه بر این استنتاج منابع ذرات کیهانی بدون دانستن تاخیرهای زمانی این ذرات ضمن انتشار، ممکن نخواهد بود. بزرگی چنین تاخیرهایی در کار حاضر مورد بحث قرار گرفته و با تغییرات زمانی مشخصه منابع ممکن ذرات کیهانی مقایسه گشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0