مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (فارسی) | سال:1398 | دوره:21 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  116
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

هیدروژل ها در اثر تحریک محیطی آب جذب کرده و متورم می شوند. هیدروژل های-گرادیانی حساس به pH بعلت کاربردهای متنوع از اهمیت برخوردارند. رفتار مکانیکی این مواد حین تغییر pH، با تعریف تابع انرژی متشکل از چهاربخش انرژی کشیدگی شبکه و انرژی های ترکیب وانرژی تفکیک شبیه سازی می گردد. با فرض تغییر مشخصات هیدروژل درراستای ضخامت حل نیمه تحلیلی برای خمش این مواد درشرایط کرنش-صفحه ای ارائه گردیده است. در این میان برای ارزیابی صحت روش ارائه شده، نتایج خروجی با روش اجزا محدود مقایسه شده است. وجود پیوستگی در تنش های شعاعی و مماسی که پیش تر در اختارهای چندلایه دیده نمی شد، از دیگر مزایای تیرگرادیانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  132
 • صفحه پایان: 

  150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این تحقیق به مطالعه اثر فشار هیدرواستاتیک روی ارتعاشات آزاد ورق دایروی روی بستر الاستیک در تماس با سیال پرداخته شده است. ابتدا انرژی پتانسیل ورق روی بستر الاستیک و معادلات نوسان سیال محاسبه شده تا انرژی کل محاسبه شود. با اعمال روش ریلی-ریتز بر انرژی کل، فرکانس های طبیعی ورق دایروی در تماس با سیال استخراج شده اند. در ادامه، تاثیر پارامترهای مختلف هندسی روی فرکانس های طبیعی ورق مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت، فرکانس های طبیعی حاصل از ورق دایروی در تماس با سیال در حالت ورق همگن آلومینیومی با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

مدل سیستم تهویه باید طوری تحلیل شود که تاثیر پارامترهای کنترلی، راحتی انسان در کابین را فراهم کند. در حالی که معمولا از مدل ساده شده معادلات حالت استفاده می شود در این مقاله ضمن بهره گیری از فرم پارامتری معادلات دینامیکی در شبیه سازی ها، براساس تئوری کنترل پیشرفته و روش پیش بین اقدام به انتخاب بهترین ورودیها برای سیستم در نقاط کاری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک شده وکنترل کننده ای طراحی خواهد شد که ضمن داشتن کمترین خطای حالت ماندگار در کنترل دمای کابین، پاسخ سریع سیستم وکاهش تاثیر اغتشاش، باعث به حداقل رساندن مصرف انرژی نیز می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  176
 • صفحه پایان: 

  187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

با توجه به اهمیت درمان های توانبخشی وجود ربات پوشیدنی احساس می شود. در این مقاله به طراحی یک ربات کمک حرکتی پرداخته شده است که متشکل از یک مکانیزم شش میله ای می باشد. این مکانیزم دارای یک درجه آزادی می باشد و برای انجام حرکت رادیال/ اولنار مچ دست مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت موازی با بدن شخص حرکت می کند. طراحی ربات به گونه ای است که ابعاد ربات متناسب با دست بیمار خواهد بود و همچنین حرکت طبیعی دست را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  188
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

نانولوله های کربنی دارای ساختارهای مختلف با محدوده قطری و طولی گسترده ای تحلیل گردید. تاثیر پارامترهای هندسی نانولوله های کربنی شامل قطر، طول و کایرالیتی بر مدول های یانگ و برشی نانولوله ها، به طور مستقل بررسی گردید. همچنین میزان کاهش مدول نانولوله کربنی در اثر وجود عیب جای خالی و افزایش تعداد و مکان عیب تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که قطر نانولوله، تاثیر بیشتری نسبت به طول نانولوله بر خواص الاستیک دارد. با مقایسه ی نتایج به دست آمده برای نانولوله های آرمچیر، زیگزاگ و کایرال، عیب جای خالی بیشترین تاثیر را بر مدول یانگ نانولوله کایرال داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

یاتاقان های ژورنال در صنایع بزرگ، نظیر صنایع نیروگاهی کاربرد فراوانی دارند. لذا، تحقیقات مختلفی در زمینه نگاهداشت آن ها انجام شده است. یکی از روش های موثر در نگاهداشت یاتاقان ها روش RCA می باشد. در این مقاله، ابتدا ضمن بررسی خرابی های یاتاقان ژورنال با کمک FMEA و FTA به الویت بندی آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از نظر کارشناسان خبره و روش جمع آوری داده های میدانی در نیروگاه های گازی استفاده شد. در نهایت با توجه به اهمیت سایش، این مسئله با کمک نرم افزار COMSOL و معادلات ناویر استوکس شبیه سازی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

در این پژوهش یک سیستم کنترلی فعال از نوع مشورتی طراحی و پیاده سازی شده است که هدف از آن جلوگیری از تصادف به شکل مشورت و یا برای هشدار به راننده در حین رانندگی است. اساس کار، تخمین میزان تاخیر لحظه ای راننده و خودرو برای تعیین میزان هوشیاری راننده است. این ویژگی با استفاده از سنسورهای طراحی شده، تعیین می شود. برای بررسی عملکرد، این سامانه بر روی یک خودرو پژو 206 پیاده سازی و با انجام آزمایش های جاده ای مختلف اعتبارسنجی شده است. نتایج حاصل از آزمایش های عملی عملکرد مناسب سیستم را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

با ارائه فرم کلی مدل ویسکوالاستیک، مشخصه های ارتعاشی لوله های ویسکوالاستیک حامل سیال مطالعه شده است. معادله حرکت با لحاظ کردن انواع مدل های ساختاری ویسکوالاستیک استخراج و شکل مودهای سیستم با ارائه حل دقیق بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که با اعمال مدل ویسکوالاستیک، فرکانس های طبیعی کاهش یافته و سرعت ناپایداری دیورژانس در مودهای بالاتر به شدت افزایش می یابد. به عنوان یک نتیجه جدید مشاهده می شود در لوله های ویسکوالاستیک به ازای مقادیر مشخصی از پارامترها، ناپایداری فلاتر می تواند سریع تر از ناپایداری دیورژانس اتفاق افتد. بعلاوه، به علت عدم تاثیر یکسان رفتار ویسکوالاستیک بر مودهای ارتعاشی، رفتار مودهای ترکیبی ظاهر نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی ارتعاشات آزاد ورق دایروی از جنس مواد تابعی در تماس با سیال محدود پرداخته شده است. برای تقریب جابجایی های ورق از توابع پذیرفتنی هارمونیک چبیشف همراه با توابع مرزی استفاده شده است. با استفاده از روش ریتز، فرکانس های طبیعی استخراج شده اند. در ادامه، تاثیر پارامترهای مختلف هندسی روی فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور حصول اطمینان از نتایج به دست آمده از حل تحلیلی، فرکانس های طبیعی حاصل از ورق دایروی در تماس با سیال در حالت خاص ورق همگن آلومینیومی با نتایج حاصل از آزمایش تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

پایداری کوادروتور به دلیل دینامیک شدیدا غیر خطی از مهمترین مسایل پیش روی محققان در طراحی این ربات بوده است. در این مقاله ابتدا به طراحی یک کنترلرکلاسیک تناسبی-مشتق گیر به روش تنظیم با الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات برای کنترل وضعیت پرنده پرداخته شده است. سپس به طراحی یک مشاهده گر غیر خطی برای تخمین حالتهای سرعت زاویه ای کوادروتور پرداخته شده است. در ادامه یک مشاهده گر شبکه عصبی با استفاده از داده های اموزشی استخراج شده از مشاهده گر غیرخطی اموزش داده شده است. با شبیه سازی کنترلر و مشاهده گر طراحی شده در محیط متلب، کارایی انها مشخص شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID