نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  781-795
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در این مطالعه چوب نوئل را استیله کرده و 300 ساعت تحت شرایط هوازدگی مصنوعی (نور تنها، آب تنها و ترکیب نور و آب) مختلف قرار داده، سپس سطح چوب از نظر تغییرات ترکیبات شیمیایی با استفاده از طیف سنجی FTIR و از نظر تغییرات ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) آنالیز شده است. نتایج نشان داد که هوازدگی بر گروه های عاملی در سطح چوب تاثیر گذاشته و هوازدگی کامل (ترکیب نور و آب) صدمات بیشترین بر ساختار پلیمری سطح چوب وارد کرده است و تغییرات شیمیایی و فیزیکی بیشتری در چوب ایجاد کرده است. تغییرات شیمیایی ایجاد شده با آب تنها بسیار کم است و مرطوب شدن با آب باعث ایجاد تغییرات در ساختار فیزیکی چوب می شود و تاثیر کمتری بر ساختار شیمیایی چوب دارد. بیشترین تغییرات مربوط به گروه های عاملی لیگنین و ساختار آروماتیکی آن می باشد. تصاویر SEM نشان می دهند که پس از 300 ساعت هوازدگی کامل میزان تغییرات فیزیکی در نمونه های استیله شده بسیار کمتر است و در نهایت میتوان گفت که اسیتلاسیون چوب می تواند تا حدود زیادی ثبات ابعادی چوب را بالا برده و سطح چوب را در برابر هوازدگی تحت تاثیر نور و آب محافظت کند و مقاومت چوب را بالا برد.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  529-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

فعالیت های کشاورزی با توجه به وابستگی آنها به شرایط جوی و خصوصیات ذاتی شان دربرگینده فعالیت هایی است که توام با ریسک و عدم اطمینان است، محصولات کشاورزی به طور کلی با دو نوع ریسک: 1- ریسک ناشی از عوامل جوی و 2- ریسک ناشی از عوامل اقتصادی مواجه هستند، تئوری های گوناگونی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارایه شده است که از جمله اند، روش های موتاد، درآمد، واریانس، برنامه ریزی درجه 2، برنامه ریزی خطی جدایی پذیر، مدل ریسک نهایی محدود شده مدل فوکاس – لاس، مدل موتاد هدف و... در این تحقیق الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان شیراز با مدل های موتاد – هدف و موتاد تعیین شده است، داده های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برای سال های 1377-1383 جمع آوری شده است. نتایج حاکی از این است که برای افزایش درآمد باید سطح زیر کشت برنج و پنبه به علت مصرف زیاد آب، کاهش یافته و سطح زیر کشت گندم و ذرت افزایش یافته که در این صورت سود خالص 13 درصد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 119 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  543-553
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1164
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این مطالعه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی کشور برای سال های 82-1369 با استفاده از شاخص بهره وری مالمکونیست و روش تحلیل فراگیر داده ها محاسبه و به اجزاء تشکیل دهنده آن تجزیه گردید. نتایج به دست آمده بیانگر ارتقا 28.2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در دوره مزبور است. تجزیه و تحلیل مولفه های موثر بر تغییرات بهره وری کل در دوره های زمانی مختلف نشان می دهد که در حد فاصل سال های 72-1369 و به دنبال اجرای سیاست آزادسازی قیمت مرغ در سال 1370 و حذف تدریجی مداخله دولت در تولید و توزیع مرغ گوشتی، امکان بهره برداری کاراتر از ظرفیت تولیدی صنعت فراهم و در نتیجه کارایی فنی مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در همه استانها بهبود می یابد. پیشرفت سطح تکنولوژی در کلیه استانها با میانگین نرخ رشد 6.5 و 11.6 درصد برای کل صنعت نیز مشخصه بارز سال های 75-1372 و 82-1379 محسوب می شود. این در حالیست که صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور در سال های 79-1375 و در پی اجرای سیاست سامان دهی صنعت طیور در سال 1377 و تبدیل نرخ ارز تخصیصی برای واردات نهاده ها به واریزنامه ای، دوره نسبتا باثباتی را به لحاظ تغییرات شاخص های بهره وری کل و تکنولوژی تجربه می کند، اما با افت 4.2 درصدی کارایی فنی در این دوره مواجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1164

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  555-573
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1818
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

فقر، توزیع درآمد و رشد اقتصادی همواره در جوامع مختلف از رابطه تنگاتنگی برخوردار بوده اند. از یک سو دست یابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان زمینه ساز توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی برنامه های اقتصادی تمامی کشورها محسوب می شود، چرا که رشد اقتصادی، شاخص اساسی سنجش تحولات اقتصادی جوامع می باشد. از دیگر سو، گسترش روزافزون فقر و نابرابری درآمدی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و تجربیات گذشته این کشورها در امر رشد سالاری به گونه ای مقولات فقر و الگوی توزیع درآمد را در سرلوحه برنامه ها و استراتژی های توسعه کشورهای مزبور قرار داده است. جایگاه مناطق روستایی در برنامه های مبارزه با فقر و نابرابری درآمدی و موقعیت بخش کشاورزی در سیاست های رشد اقتصادی از یک طرف و مناطق روستایی به عنوان بستر اصلی کشاورزی در کشورهای مختلف (از جمله ایران) از طرف دیگر، باعث گردیده که بررسی رابطه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی، موضوعیت پژوهشی پیدا کند. لذا در مطالعه حاضر پس از محاسبه شاخص های خط فقر، فقر، توزیع درآمد، رشد اقتصادی و...، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی SUR، آزمون علیت گرانجر و آمار سری زمانی مربوط به بخش کشاورزی و مناطق روستایی (سال های 80-1350) به بررسی چگونگی ارتباط موجود در بین متغیرهای فوق و تعیین بخشی از عوامل موثر بر هر کدام از این متغیرها پرداخته ایم. از نرم افزار اقتصادی E-views برای برآورد مدل های اقتصادسنجی استفاده شده است، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد:1-رشد اقتصادی کشاورزی بر الگوی توزیع درآمد روستایی تاثیرگذار نبوده است.2-رشد اقتصادی بخش کشاورزی با یک و دو وقفه به ترتیب باعث کاهش فقر نسبی و فقر مطلق روستایی گردیده است.3-الگوی توزیع درآمد علیرغم عدم تاثیر بر فقر مطلق روستایی، تاثیر مستقیمی بر میزان فقر نسبی داشته است.4-ارزش افزوده در واحد سطح، سطح زمین سرانه، سرمایه گذاری و هزینه های جاری دولت در فصل کشاورزی و منابع طبیعی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشاورزی داشته اند. در مقابل، اثر رشد اشتغال کشاورزی بر رشد اقتصادی آن ثابت نشده است.5-سطح زمین سرانه، آزادسازی تجاری کشاورزی، هزینه های جاری دولت در فصل توسعه و عمران روستایی و سیاست های اقتصادی پس از انقلاب بر الگوی توزیع درآمد در مناطق روستایی بی تاثیر بوده است.6-آزادسازی تجاری بخش کشاورزی بر فقر مطلق روستایی، تاثیر کاهنده داشته و لیکن بر فقر نسبی تاثیرگذار نبوده است.7-اثر معنادار هزینه های جاری دولت در فصل توسعه و عمران روستایی بر فقر مطلق و نسبی روستایی ثابت نشده است.8-سیاست های اقتصادی پس از انقلاب بر میزان فقر مطلق، بی تاثیر اما باعث افزایش فقر نسبی روستایی گردیده است.9-علیرغم عدم تاثیر سرمایه گذاری کشاورزی بر فقر مطلق روستایی، باعث افزایش فقر نسبی روستایی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1818

دانلود 119 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  575-589
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

استان مازندران یکی از قطب های عمده کشاورزی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. اساسا با برنامه ای صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوب از نهاده ها و تولید محصولات ضروری به وجود خواهد آمد. تعیین مزیت نسبی محصولات تولیدی مختلف یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه شاخص های مختلف مزیت نسبی کلزا در سال زراعی 84-1383 در استان مازندران بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف های تحقیق، ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به کار رفته است. این شاخص ها با قیمت موثر ارز به روش برابری قدرت خرید نسبی و مطلق محاسبه شده اند. بر اساس این شاخص ها و با قیمت موثر ارز، محصول کلزا دارای مزیت نسبی در تولید بوده است و یارانه غیر مستقیم در تولید محصول و نیز یارانه غیرمستقیمی برای نهاده های قابل تجارت به تولیدکننده تعلق می گیرد. هم چنین، مداخله همزمان دولت در بازار نهاده و محصول به سود تولید این محصول عمل کرده و فعالیت تولیدی کشت کلزا از نظر اجتماعی دارای سودآوری و مزیت نسبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 119 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزی جعفر

نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  591-610
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زیتون یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که در جهان مورد بهره برداری قرار گرفته است. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وجود مناطق مستعد جهت کشت زیتون در ایران که 80 درصد روغن مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند، طرح توسعه باغات زیتون با هدف کاهش وابستگی واردات روغن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. طرح توسعه باغات زیتون در ایران که از سال 1372 با هدف استفاده از زمین های موات و غیر زراعی با منابع آب موجود جهت تولید زیتون شروع شد، اکنون توسعه آن به دلیل محدودیت نهاده های تولید به ویژه آب، محدود و حتی در بعضی از استان ها متوقف شده است. در چنین شرایطی پرداختن به مقوله بهره وری عوامل تولید زیتون بسیار با اهمیت است تا بتوان از این طریق با افزایش بهره وری نهاده های موجود به اهداف اولیه طرح زیتون جامع عمل پوشاند. این پژوهش در سال 1384 با نمونه گیری به روش خوشه ای کاملا تصادفی دو مرحله ای بهره برداران از چهار استان گیلان، زنجان، قزوین و فارس که جایگاه ویژه ای در تولدی زیتون در کشور دارند، انجام شد. در این تحقیق بررسی بهره وری به روش اقتصادسنجی و تحلیل تابع تولید انجام شده که تابع تولید مناسب، تابع چند جمله ای (Polynomial) تشخیص داده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در استان گیلان، نیروی کار دارای بالاترین بهره وری نهایی (2.575) و نهاده آب دارای کم ترین بهره وری نهایی (0.064) می باشد. بهره وری متوسط نهاده های کود حیوانی، نیروی کار، ماشین آلات و آب به ترتیب، 13.112، 23.196، 0.07 و 0.1347 می باشد. در استان زنجان میزان بهره وری نهایی دو نهاده کود حیوانی و نیروی کار به ترتیب -0.05 و -30 بوده که نشان می دهد از این دو نهاده به طور بهینه استفاده نمی شود. هم چنین بیش ترین بهره وری متوسط مربوط به نهاده آب (13270) و کمترین آن مربوط به نهاده کود حیوانی (7) است. در استان قزوین بهره وری نهایی نهاده کود حیوانی (-0.3) و نهاده کود شیمیایی (-26.89) منفی بوده که حاکی از استفاه غیر بهینه این دو نهاده است. و بهره وری متوسط نهاده های نیروی کار، کودشیمیایی، کود حیوانی و آب به ترتیب 500.86، 164.61، 6.85 و 106373.3 محاسبه شد. در استان فارس بهره وری نهایی برای نهاده های نیروی کار، کود شیمیایی، کود حیوانی و آب به ترتیب -39.3، -0.06، 13.4 و 649 هم چنین بهره وری متوسط به ترتیب 110، 89.3، 3.7 و 691 محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 119 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  611-621
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1882
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

یکی از اهداف مهم برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اولویت دادن به بخش کشاورزی به منظور توسعه اقتصاد بدون نفت است. اهمیت بخش کشاورزی به خاطر عرضه مواد غذایی، ارزآوری و تامین نیاز سایر بخش های اقتصاد و داشتن سهم مهم از تولید ناخالص ملی (GNP) است. با توجه به اهمیت این بخش در کلان اقتصاد کشور و لزوم صادرات این محصول در سطح جهانی بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات این بخش لازم و ضروری است. در این مطالعه از بین تولیدات بخش کشاورزی زعفران (طلای سرخ ایران) به علت وضعیت بی نظیر در جهان به عنوان یک تولید تجاری و باارزش با متوسط تولید سالانه 120 الی 170 تن و مقدار صادرات بیش از 80 درصد از کل تولید انتخاب گردیده و مطالعه مزیت نسبی صادرات زعفران در ایران و مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده بررسی، تا جایگاه زعفران ایران با توجه به تولید بالا در صادرات و بازار جهان مشخص شود. به منظور مطالعه در این بخش، ابتدا ما کشورهای صادرکننده زعفران را شناسایی کرده وسپس به منظور بررسی مزیت نسبی آمار مرتبط جمع آوری نموده که شامل ارزش کل صادرات زعفران ایران، ارزش کل صادرات کالاها و خدمات در ایران و جهان و کل ارزش صادرات زعفران از کل ارزش صادرات کشورها برای دوره 1997 الی 2001 و در مرحله بعدی با استفاده از روش RCA) مزیت نسبی آشکار شده) و RSCA ) مزیت نسبی آشکار شده متقارن) مزیت نسبی صادرات اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که ایران نسبت به سایر کشورها دوره مورد مطالعه بیشترین تولید و صادرات و بالاترین مزیت نسبی نسبت به دیگر کشورها دارد. مزیت نسبی صادرات زعفران ایران بین 71.31 و 144.78 می باشد اسپانیا، یونان و هند در ردیف های بعدی قرار دارند. با محاسبه شاخص RSCA نتایج RCA تایید می شود و نشان می دهد که سهم ایران در صادرات جهانی زعفران بیش از 97 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 1882

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  623-637
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1091
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

گل شب بو از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب می شود که در سال های اخیر به علت داشتن رنگ های متنوع، فرم زیبا، عطر و تنوع مصرف، موجب افزایش تقاضا در بازار گل گردیده است. با توجه به این که دوام و کیفیت پس از برداشت گل بریده شب بو از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به منظور بررسی دوام گل های بریده شب بو آنها را تحت تاثیر تیمارهای -8 هیدروکسی کوئینولین سولفات در چهار غلظت (0، 100، 150 و 200 پی پی ام) و ساکارز در چهار غلظت (صفر، یک، دو و سه درصد) قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت که در آن خصوصیات مرتبط با دوام و کیفیت گل (وزن تازه، میزان جذب آب، هدایت آوندی ساقه و افزایش طول گل آذین) به طور روزانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای 150 پی پی ام -8 هیدروکسی کینولین سولفات و دو درصد ساکارز به طور معنی داری دوام و کیفیت گل های بریده شب بو را افزایش داد. تیمار -8 هیدورکسی کینولین سولفات به ویژه در غلظت 150 پی پی ام به طور ویژه ای موجب حفظ هدایت آوندی ساقه ها مشابه با تیمار شاهد بود. غلظت فروکتوز، گلوکز و ساکارز در گل، ساقه و برگ در تیمارهای حاوی ساکارز در مقایسه با شاهد افزایش داشت. همبستگی بین غلظت قند موجود در گل، برگ و ساقه های گل بادوام و طول گل آذین مثبت بود. نتایج نشان داد که غلظت کربوهیدرات های محلول در گل، برگ و ساقه های گل از عوامل مهم تعیین کننده دوام گل می باشد. هدایت آوندی ساقه نیز در تمام تیمارهای حاوی -8 هیدروکسی کینولین سولفات تقریبا مشابه تیمار شاهد حفظ گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1091

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  639-655
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش آموزش های زیست محیطی شهرداری تهران در تغییر بینش شهروندان در جهت سالم سازی محیط زیست، ارایه شده است. این تحقیق که در سال 1385 انجام گردید، از نوع توصیفی – همبستگی و علی – مقایسه ای است. جامعه آماری تحقیق عمدتا شامل زنان بزرگسالی است که در منطقه 14 شهرداری تهران در کلاس های آموزشی فضای سبز شرکت نموده اند که از بین آنان، 211 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای – تناسبی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه است که روایی صوری آن با کسب نظرات اساتید و صاحبنظران در حوزه محیط زیست و ترویج به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی پرسش نامه انجام پذیرفت و ضریب کرونباخ آلفا برای پرسش نامه %95 حاصل شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای محتوای دوره های آموزشی و مهارت آموزش گر با متغیر وابسته بینش شهروندان نسبت به سالم سازی محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نیز حاکی از آن بود که بین متغیرهای زمان و مکان آموزشی با متغیرهای وابسته بینش شهروندان نسبت به سالم سازی محیط زیست رابطه معنی داری وجود نداشته است. هم چنین نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان بینش شهروندان نسبت به سالم سازی محیط زیست، از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشانگر آن است که متغیر محتوای دوره های آموزشی تاثیر مثبتی بر میزان بینش شهروندان نسبت به سالم سازی محیط زیست داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  657-667
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مدیریت پایدار عرصه های احیا شده لازم به نظر می رسد. به همین منظور در آبان ماه 1373 محدوده ای در توده جنگل های دست کاشت مسن تاغ منطقه اشکذر که آثار پژمردگی در آنها قابل مشاهده بود، انتخاب و کف بری با شیوه های مختلف تنک کردن جست ها بر آنها اعمال گردید و تا پاییز سال 1384 مورد محافظت قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 6 تیمار آزمایشی کف بری با تنک کردن جست ها به حد 1 تا 2 شاخه در سال های اول، دوم، سوم، چهارم، کف بری بدون تنک کردن جست ها و تیمار آزمایشی بدون برش (شاهد) در 9 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که حجیمترین درختچه های هرس شده در اثر کف بری با تنک جست ها در سال اول حاصل می آیند. رشد مجدد ارتفاعی و قطری این گیاهان مقارن با سال پنجم بعد از هرس به حداکثر می رسند، ولی به ابعاد قبل از هرس رجعت نمی یابند. درختچه های کفبر بدون حذف جست ها کمترین ارتفاع را به دست آورده اند، اما دارای تاجی پر شاخه می باشند. درختچه های با چنین فرم رویشی در بادشکن های متراکم قابل استفاده است. چنان چه بتوان با افزایش تراکم کاشت در عرصه، نقیصه ارتفاع کمتر را در این درختچه ها جبران نمود، در آن صورت کاربرد این تیمار آزمایشی در مجموعه تیمارهای تحت بررسی در سطح اجرا عملی تر بوده و هزینه کمتری دربر خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 119 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  669-682
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به طور کلی شبکه جاده های جنگلی به عنوان تاسیسات زیربنایی نقش اساسی در سازمان دهی جنگل، بهره برداری و حمل و نقل محصولات جنگلی، خدمات، حفاظت و نگهداری از آن دارد. تاکنون طرح های انجام گرفته عموما بر مبنای اهداف اقتصادی و بهره برداری صورت گرفته است. روش های نوین طراحی جاده های جنگلی با استفاده از قابلیت های فن آوری GIS، امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل حجم بالایی از اطلاعات مختلف رقومی را با سرعت و دقت بالا امکان پذیر می سازد که می تواند فرایند طراحی را بهبود بخشد. یکی از اهداف مهم این مطالعه، ارایه روشی برای طراحی شبکه جاده جنگلی با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و رعایت مسایل زیست محیطی و متناسب با شیوه جنگل شناسی تک گزینی می باشد. به این منظور ابتدا داده ها و نقشه های مورد لزوم و همین طور نقاط ثابت مثبت و منفی در قالب لایه های اطلاعاتی استخراج گردید. سپس این مشخصه ها برای تهیه نقشه شایستگی استفاده شد به این صورت که پس از طبقه بندی و ارزش گذاری طبقات داخلی نقشه ها، کلیه مشخص ها و لایه ها وزن دهی شد و ضریب اهمیت هر لایه به دست آمد. سپس تلفیق مشخصه ها و محدودیت ها با روی هم گذاری لایه ها و با توجه به ضریب اهمیت شان، با استفاده از نرم افزار ArcGis انجام و به این ترتیب نقشه شایستگی ارزش دهی شده حاصل شد. سپس شش مسیر طراحی شد در نهایت با ارزیابی های صورت گرفته واریانت بهینه انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  683-691
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1457
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

گونه های مختلف بی مهرگان بزرگ (از جمله حشرات) که در کف آب ها زندگی می کنند از نظر حساسیت شان به فاکتورهای زنده و غیرزنده متفاوت عمل می کنند. شاخص زیستی (Biotic Index) که توسط Hilsenhoff (1988) ارایه شده است بر اساس شناسایی بندپایان، ناجورپایان و جورپایان آبزی در سطح خانواده عمل می نماید و در این ارتباط یکی از استدلال های اصلی برای مطالعات حشرات آبزی پی بردن به کیفیت محیط زیست آنها یعنی آب های مختلف (رودخانه ها، دریاچه ها، چشمه ها و غیره) می باشد. ایده به کارگیری جمعیت حشرات آبزی برای نشان دادن درجه آلودگی توده آب های مختلف بیش از نیم قرن است که وجود دارد و این موضوع بر اساس مفاهیم موجودات زنده ای که به عنوان شاخص آلودگی و سطوح مختلف آن به کار می روند بنا شده است. در طی سال های 84-1383 تحقیقاتی به منظور برآورد شاخص زیستی رودخانه شاپور منطقه کازرون (جنوب ایران) با به کارگیری فون حشرات آبزی صورت گرفت که در مجموع 34 خانواده حشره از 27 کد زیستگاهی رودخانه جمع آوری و شناسایی شدند، سپس با استفاده از فرمون Hilsenhoff یعنی BI=åniai/N، شاخص زیستی این رودخانه محاسبه گردید. در این فرمول ni تعداد نمونه در هر خانواده از حشرات، ai رتبه تحمل به آلودگی هر خانواده (از جداول به دست می آید) و N مجموع کل نمونه های جمع آوری شده می باشد. تحمل حشرات آبزی به آلودگی ها (ai) بر اساس تحقیقات Hilsenhoff (1987) بین عدد 0 تا 10 رتبه بندی شده است که این اعداد بر اساس عکس العمل های این موجودات به مواد آلی آلوده کننده آب در شرایط مختلف آزمایشگاهی و صحرایی به دست می آید. عدد صفر نشان دهنده تحمل ناپذیری یا حساسیت شدید موجود زنده به غلظت های پایین اکسیژن محلول در آب، اعداد بین 2 تا 9 درجه های متفاوت تحمل موجود زنده را به غلظت اکسیژن محلول در آب و عدد 10 تحمل بالا و بقای موجود زنده را در آلودگی های بالای آب نشان می دهد. در تحقیق صورت گرفته بر روی رودخانه شاپور، شاخص زیستی این رودخانه عدد 3.79 به دست آمد که با استفاده از جداول مربوط به برآورد کیفیت آب رودخانه ها بر اساس شاخص زیستی، کیفیت آب این رودخانه خیلی خوب با امکان کم آلودگی به مواد آلی تخمین زده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1457

دانلود 119 استناد 6 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  693-700
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زیست شناسی مگس مینوز سبزی و صیفی (Liriomyza trifolii) در شرایط آزمایشگاهی (درجه حرارت 25±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60±10% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بر روی لوبیا چشم بلبلی مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین تخم های گذاشته شده توسط یک مگس ماده 198.8±34.69 تخم در مدت 14.4±1.34 روز بود. حداکثر میزان تخم ریزی در روزهای هفتم و هشتم رخ داد. میانگین دوره رشد جنینی تا تفریخ تخم 2.12±0.22 روز، دوره لاروی 3.55±0.53 روز و دوره شفیرگی 8.72±0.28 روز و در مجموع طول دوره قبل از بلوغ 14.41±1.03 و 1.48±0.20 روز؛ تیمار تغذیه از آب قند 6.12±0.64 و 6.86±1.63 روز و تیمار تغذیه روی گیاه 15.42±1.13 و 18.29±1.02 روز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  701-714
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در خاک های آهکی کلروز آهن یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسایل تغذیه گیاهان است. برای درمان کلروز آهن روش های مختلفی وجود دارد که موثرترین آنها استفاده از کلات های مصنوعی آهن می باشد که به علت هزینه بالای آنها، جایگزین کردن آنها با مواد دیگر ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر امکان استفاده از یک محصول فرعی صنایع فولاد به نام سرباره به عنوان کود آهن و اثر آن بر خصوصیات شیمیایی خاک های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین اثر سرباره بر خصوصیات شیمیایی خاک های آهکی، یک آزمایش انکوباسیون با استفاده از سه خاک آهکی انجام گرفت. نمونه های خاک از عمق 30-0 سانتیمتری سطح اراضی سه منطقه اصغرآباد، گلشهر و مورچه خورت در استان اصفهان گرفته شدند. تیمارها شامل 0، 2، 4، 8 و 16 درصد سرباره، یک درصد گوگرد عنصری، یک درصد گوگرد به همراه 4 درصد سرباره، یک درصد گوگرد به همراه 4 درصد سرباره و مایه تلقیح تیوباسیلوس، 1 و 2 درصد ماده آلی، 2 و 4 درصد سرباره با 1 و 2 درصد ماده آلی در هر کیلوگرم خاک بود که به طور کامل با 0.5 کیلوگرم از هر کدام از خاک ها مخلوط شدند. رطوبت خاک ها در ظرفیت مزرعه ای برای مدت دو ماه ثابت نگهداشته شد، و در زمان های 1، 10، 30، 60 روز پس از شروع آزمایش از نمونه ها، نمونه های فرعی جهت بررسی تغییرات pH،EC و غلظت Fe، Mn، P و K قابل استخراج با AB-DTPA گرفته شد. نتایج نشان داد pH خاک با افزایش نسبت سرباره به کار رفته افزایش یافت. سرباره متناسب با مقدار مصرف سبب افزایش آهن قابل جذب شد. سرباره مقدار P و Mn قابل استخراج با AB-DTPA را متناسب با مقدار به کار رفته افزایش داد. سرباره در مقادیر 8 و 16 درصد بر هدایت الکتریکی تاثیر زیادی داشت. گوگرد عنصری بر pH و غلظت آهن، منگنز و فسفر قابل جذب تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت، در صورتی که ماده آلی این فاکتورها را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد سرباره کنورتور می تواند به عنوان منبع آهن مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  715-731
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

کمبود آب و شوری منابع خاک و اراضی از فاکتورهای اصلی محدود کننده کشاورزی پایدار در حوزه آبخیز زاینده رود می باشد. وجود آب با کیفیت خوب در بخش های بالادست حوزه و کاهش کیفیت آب در امتداد غرب به شرق رودخانه باعث گردیده تا اراضی کشاورزی در پایین دست به علت عدم دریافت آب کافی و همچنین استفاده از آب با کیفیت و کمیت نامناسب متبلا به «مشکل شوری» شوند. در این تحقیق به منظور تحلیل فرآیندهای رودخانه – حوزه از مدل بیلان آب و نمک در حوزه استفاده شده است. این مدل در راستان به کارگیری تفکر جامع استفاده از منابع آب (دیدگاه حوزه ای) و تجزیه و تحلیل سریع فرآیند اثرات متقابل آب و نمک مفید واقع شده است. نتایج اخذ شده نشان می دهد که مدل از توانایی خوبی برای شبیه سازی کیفیت و کمیت آب در طول مسیر رودخانه برخوردار است و سناریوهای محتمل به کمک این مدل در مقیاس حوزه قابل – بررسی می باشد. در یک سناریو با کاهش آب تخصیصی شبکه های نکوآباد و آبشار به میزان 7 و 15 درصد، حداکثر شوری در مناطق پایین دست از 26 به 9 دسی زیمنس بر متر تنزل یافت. در این تحقیق علاوه بر مورد شوری، دیگر مشخصه های کیفیت آب شامل DO،BOD و COD ارزیابی شد. به طور کلی از پل چوم کیفیت آب تنزل یافته و در ایستگاه ورزنه به پایین ترین حد خود می رسد. در پایان می توان چنین نتیجه گیری کرد که گزینه مورد مطالعه و مدل مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روشن شرایط گذشته، حال و آینده در خصوص مسایل شوری منابع آب و خاک به ویژه در سال های خشک و اجرای سناریوهای محتمل مفید بوده و راه گشای طراحان و دست اندرکاران امور آب در سطح حوزه مربوطه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  733-743
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

این آزمایش در سال 1383 به منظور ارزیابی اثرات الگوی کاشت و روش مناسب کوددهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از: الف) الگوی کاشت در دو سطح شامل یک ردیف و دو ردیف روی پشته ب) روش کوددهی پایه و سرک نیتروژن بر اساس آزمون خاک شناسی در پنج سطح شامل روش کوددهی مرسوم (پخش سطحی)، نواری، نواری %15، %30 و %45 کمتر از توصیه، نتایج نشان داد که الگوی کاشت بر عملکرد، اجزا اصلی عملکرد دانه و عملکرد اقتصادی تاثیر معنی داری دارد. بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد اقتصادی به ترتیب با 7.47 و 24.11 تن در هکتار از الگوی کاشت یک ردیفه به دست آمد. الگوی کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد علوفه داشت. بیشترین عملکرد علوفه با 27.52 تن در هکتار از الگوی کاشت دو ردیفه به دست آمد. روش کوددهی اثر معنی داری بر عملکرد دانه نشان نداد ولی اثر آن بر عملکرد اقتصادی و علوفه معنی دار بود. در روش کوددهی نواری به میزان توصیه شده بیشترین عملکرد علوفه و عملکرد اقتصادی به ترتیب با 29.16 و 24.81 تن در هکتار به دست آمد. با توجه به نتایج این بررسی، استفاده از الگوی کاشت یک ردیفه و کوددهی نواری سبب استفاده بهینه گیاه از کود از ته و افزایش عملکرد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  745-753
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1437
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با توق (Xanthium strumarium) آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد انجام شد. در این آزمایش چهار تراکم توق (2، 4، 6 و 8 بوته در متر مربع) و سه تراکم ذرت (7.5، 8.5 و 9.5 بوته در متر مربع) بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزبور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم توق به طور معنی داری طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف، تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را کاهش داد، ولی اثر معنی داری بر وزن صد دانه و شاخص برداشت نداشت. هم چنین تراکم ذرت اثر معنی داری بر روی تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی داشت. تراکم آستانه خسارت اقتصادی توق بین 0.1 تا 0.15 بوته در متر مربع در تراکم های مختلف ذرت متفاوت بود و با افزایش تراکم ذرت، آستانه خسارت توق افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1437

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  755-768
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد علوفه و دانه در زراعت مخلوط ذرت و آفتابگردان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال زراعی 1383 به مرحله اجرا درآمد. مقادیر مختلف کود نیتروژن شامل: (50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به عنوان کرت های اصلی و نسبت های اختلاط ذرت در آفتابگردان به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نسبت های اختلاط شامل100) S1 درصد آفتابگردان(،25) S2 درصد ذرت و 75 درصد آفتابگردان(،S3 (50 درصد ذرت و 50 درصد آفتابگردان)،S4 (75 درصد ذرت و 25 آفتابگردان) و S5 (100 درصد ذرت) بودند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه ذرت در تیمارهای کود نیتروژن به ترتیب به مقادیر کودی 150 و 50 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. عملکرد دانه آفتابگردان در تیمارهای کودی 100 و 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بود. کاهش نسبت ذرت در تیمارهای اختلاط باعث کاهش عملکرد دانه این گیاه شد، کاهش عملکرد دانه با کاهش تعداد ردیف در بلال و تعداد دانه در بلال مرتبط بود بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه در نسبت های اختلاط آفتابگردان به کشت خالص آن و نسبت اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان اختصاص داشت. کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه موجب کاهش عملکرد دانه در نسبت اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان شد کاهش سهم آفتابگردان در نسبت اختلاط افزایش درصد روغن را به همراه داشت. نتایج هم چنین نشان داد افزایش میزان کود نیتروژن موجب افزایش نسبت برابری زمین (LER) شد. بیشترین و کمترین نسبت برابری زمین برای عملکرد دانه به ترتیب در نسبت های اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان و 50 درصد ذرت 50+ درصد آفتابگردان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  769-779
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با وجود آنکه برای انتخاب ژنوتیپ های جدید گلرنگ و اصلاح آن لازم است روابط بین صفات فنولوژیک و زراعی شناخته شود، اما اطلاعات کمی در این مورد وجود دارد. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 83-1382 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. شش ژنوتیپ گلرنگ زمستانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. رقم زرقان 279- بالاترین عملکرد دانه را با 3897.20 کیلوگرم در هکتار و عملکرد روغن 1143.62 کیلوگرم در هکتار را به خود اختصاص داد. بیشترین اختلاف در بین ژنوتیپ ها از لحاظ مراحل نمو، در شروع گل دهی دیده شد. از میان مراحل نمو، فقط تعداد روز تا شروع شاخه دهی با عملکرد های دانه و روغن همبستگی معنی دار داشت. تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک به طور متوسط حدود 240 روز بود و این مرحله حدود 27 روز بعد از %50 گل دهی حادث گردید. بیشترین و کمترین طول دوره گل دهی به ترتیب 20.67 و 10.50 روز بود و بین گل طول این دوره و عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که حدود %64 تغییرات در عملکرد دانه و %62 تغییرات در عملکرد روغن توسط دو متغیر تعداد روز تا شروع شاخه دهی و %50 گل دهی توجیه می شود. حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک محصول سرپا به ترتیب در شاخص های نمو 0.7 یعنی هم زمان با شروع گل دهی و 0.9 و بعد از گل دهی کامل مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که صفات اصلی در این مطالعه که عملکرد را تحت تاثیر قرار دادند شامل تعداد روز تا شروع شاخه دهی، تعداد روز تا %50 گل دهی و طول دوره گل دهی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  795-781
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19217
 • دانلود: 

  13170
چکیده: 

In this study spruce wood (Picea excelsa) was acetylated and subjected to a variety of artificial weathering conditions (water only, light only, water and light together) for 300 h, then the wood surface was analyzed for chemical changes using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and for structural changes using Scanning Electron Microscopy (SEM).The results shown that weathering process affected the functional groups on the wood surface. Light and water, both acting together (full weathering) have caused the greatest damage to the surface polymer structure and greatest chemical and physical changes. Changes observed in the infrared spectra of the surfaces after wood samples were subjected to water- only weathering are minor compared with the effect of light-only and water plus light. It causes changes in physical structure and minor effect-is on wood chemical structure. The greatest changes were related to the functional groups aromatic structure of lignin.The SEM data show that physical changes due to the accelerated weathering including light and water for 300h in acetylated wood surface are much lower than those in the untreated wood surface. SEM pictures and FTIR show that acetylation of the wood to protect the surface from the damages caused by the weathering agents of light and water.

آمار یکساله:  

بازدید 19217

دانلود 13170 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  797-805
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

کارگاه های کوچک صنایع چوب شهر کرمان از نظر تکنولوژی مورد استفاده، بررسی گردیدند. به همین منظور چهار بعد تکنولوژی (انسان افزار، اطلاعات افزار، فن افزار، سازمان افزار) بر اساس روش پیش بینی شده علمی در کارگاه های کوچک صنایع چوب با 9-1 نفر کارکن مورد بررسی قرار گرفته و از طریق فرمول های محاسباتی میانگین نمره کارگاه ها از مبنای 1 تعیین گردید. نتایج حاصل از مطالعه و بررسی کارگاه های مورد ارزیابی نشان داد که فن آوری به کار گرفته شده نسبت به حد مطلوب جهانی مناسب نبوده و از حد متوسط جهانی هم پایین تر می باشد. هم چنین در میان چهار بعد تکنولوژی هماهنگی و تعادل لازم در جهت رشد اقتصادی به وجود نیامده است. به طور میانگین نمره حاصل از ارزیابی چهار بعد تکنولوژی در کارگاه های مورد مطالعه 0.4 از 1 بوده که بیانگر سطح پایین تکنولوژی در کارگاه های موجود در شهر کرمان می باشد. از مهمترین مشکلات در کارگاه ها، کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین ها و دستگاه ها و نیز کمبود نیروی انسانی متخصص عنوان می گردد.عمده ترین مشکل در جهت تولید، فرسودگی و استهلاک ماشین ها، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه با توجه به محدود بودن سطح جنگل های کشورمان، کمبود نیروی انسانی متخصص، ساختار سازمانی نامناسب، عدم تشخیص و حذف عوامل غیرموثر تولیدی در سازمان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  807-827
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1244
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

بر اساس بررسی های به عمل آمده در 60 واحد صنایع تبدیل اولیه چوب در کشور به حدود 2482667 متر مکعب ماده اولیه چوبی نیاز است که بخش اعظم این مواد اولیه از جنگل های شمال کشور تامین می شود (10) و بالطبع قیمت این مواد اولیه و استفاده از آمارهایی در مورد روند تغییرات آنها در سال های گذشته می تواند به برنامه ریزی آینده این صنایع کمک شایانی کند. فرآورده هایی که در این تحقیق قیمت آنها بررسی شده شامل گرده بینه های راش، افرا، توسکا، نمدار، بلوط و... از درجات مختلف؛ چوب های الواری راش، افرا، توسکا؛ نمدار و... تراورس ممرز و بلوط، کاتین راش، افرا، توسکا، ممرز، انجیلی، خرمندی و فرآورده های هیزمی است. این فرآورده ها، انواع متداولی هستند که سازمان جنگل ها و مراتع اجازه برداشت آنها را از جنگل های شمال به مجریان بهره برداری داده و مجریان بهره برداری پس از برداشت، آنها را برای فروش در اختیار متقاضیان قرار می دهند. از طرفی این فرآورده ها، فرآورده های مورد نیاز صنایع چوب کشور نیز می باشند. طی سال های مورد مطالعه، قیمت فرآورده ها به نحو چشم گیری مورد نیاز صنایع چوب کشور نیز می باشند. طی سال های مورد مطالعه، قیمت فرآورده ها به نحو چشم گیری افزایش یافته است. قیمت چوب های الواری، تراورس و هیزم بدون استثنا در تمامی سالهای مورد مطالعه دارای روند صعودی بوده ولی قیمت فرآورده های دیگر با این که در اغلب سالها دارای روند صعودی بوده و در برخی سال ها نیز با روند نزولی همراه بوده است. عواملی مانند تقاضا، عرضه قیمت کالاهای جانشینی، تورم و میزان بهره مالکانه در افزایش قیمت ها نقش موثری داشتند. عوامل دیگری مانند کاهش کیفیت و کاهش درجه چوب ها بر اثر نگهداری فرآورده ها نزد مجریان، بی علاقگی مصرف کنندگان و نوسانات کلی بازار در کاهش قیمت فرآورده ها در برخی سال ها نقش داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1244

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0