مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تازه های علوم شناختی | سال:1382 | دوره:5 | شماره:3 (مسلسل 19)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  167
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: در یک مطالعه علم سنجی، به منظور بررسی وضعیت پژوهشهای بهداشت روان کشور، مقالات یک دوره 30 ساله نمایه شده در بانک مقالات پژوهشی بهداشت مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (IranPsych) مورد بررسی قرار گرفتند. روش: مقالات نمایه شده در بانک، شامل مقالات بهداشت روان مندرج در مجلات علمی داخلی و خارجی است که موضوع اصلی آنها روانپزشکی، روانشناسی و علوم عصب پایه بوده است. برای این تحقیق، بررسی به مقالاتی محدود شد که در یک دوره، بین 1352 تا 1381 (برای مقالات فارسی زبان) و 1973 تا 2003 میلادی (برای مقالات انگلیسی زبان) منتشر شده اند.یافته ها: در مجموع 3031 مقاله ارزیابی گردیدند که 19.8% آنها در نشریات خارجی چاپ شده بودند. روند انتشار مقالات این دوره، حکایت از رشد کمی قابل توجه انتشار مقالات داخلی و خارجی به ویژه در پنج سال آخر بررسی دارد. در بین حوزه های تحقیق، به ترتیب علوم روانشناختی (52.8%) تحقیقات بالینی (31.6%) و تحقیقات عصب پایه (13.5%) بیشترین مقالات را به خود اختصاص دادند. در طی این دوره سهم مقالات عصب پایه افزایش و سهم تحقیقات خدمات بهداشتی کاهش یافته بود. از بین کل مقالات، موضوع حدود 38.6% مقالات، اختلالات روانپزشکی، 14.5% درمان دارویی و 5.7% درمان های روانی – اجتماعی بوده است و از بین اختلالات روانپزشکی=، اختلالات خلقی و اختلالات مرتبط با مصرف مواد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. رایجترین روش پژوهش، مقطعی بود (57 %)، در 15.9% موارد از روش آزمایشی (شامل کارآزمایی بالینی) و در کمتر از 1% از روش آینده نگر استفاده شده بود. فراوانترین محل جمع آوری داده ها، به ترتیب بیمارستان، مدرسه و دانشگاه بوده است. در بیش از 90% مقالات، منبع حمایت مالی ذکر نشده است و فقط در 2.1% مقالات نویسندگان داخلی و خارجی همکاری داشته اند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده رشد چشمگیر تعداد مقالات منتشر شده در داخل و خارج از کشور در سالهای اخیر است که میتواند بازتاب فعالیت قابل توجه محققان بهداشت روان کشور باشد. نتایج این تحقیق میتواند مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشهای بهداشت روان کشور قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 167 استناد 9 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  115
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین روان پریشی گرایی، استقلال – وابستگی میدانی و تداعی لغات (خلاقیت) بود. روش: بدین منظور، از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، 50 پسر و 60 دختر در دو مرحله با روش خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی ادراکی دانشجویان، از پرسشنامه روان پریشی گرایی، و برای ارزیابی خلاقیت از آزمون تداعی لغات (GEFT) آزمون مجموعه اشکال پنهان شده استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین نمرات روان پریشی گرایی و تداعی لغات (خلاقیت)، رابطه منفی معنی دار وجود دارد ولی بین استقلال - وابستگی میدانی و تداعی لغات رابطه معنی دار نبود. همچنین میانگین نمرات تداعی لغات (خلاقیت) در دختران و پسران دانشجو به طور معناداری متفاوت بود که نشان دهنده برتری پسران نسبت به دختران در این زمینه بود و تفاوت بین میانگین نمرات استقلال - وابستگی میدانی و روان پریشی گرایی دختران و پسران دانشجو معنی دار نبود.نتیجه گیری: شناسایی وجوه متفاوت ویژگیهای شخصیتی و شناختی افراد خلاق از اهمیت خاصی برخوردار است و بر اساس نقاط ضعف و قوت آنان باید برنامهها و امکانات آموزشی مناسب تدوین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 115 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  117
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا و نگهداشت توجه در این بیماران میباشد.روش: 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (15 بیمار حاد و 17 بیمار مزمن) و 32 نفر از افراد بهنجار با دامنه سنی 19 تا 51 سال انتخاب گردیدند. دو گروه آزمودنی بر اساس متغیرهای جنس، سن و سطح تحصیلات همتاسازی و به وسیله آزمون عملکرد پیوسته ارزیابی شدند. به منظور بررسی همبستگی چند متغیری بین علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا با متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته، مقیاسهای اندازه گیری علایم منفی (SAPS) روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا اجرا شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با افراد بهنجار در تمام متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته (پاسخ صحیح، حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط) به طور معناداری ضعیفتر عمل کرده بودند. تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه هذیان (از بین علایم مثبت)، متغیر پاسخ صحیح آزمون عملکرد پیوسته را به صورت مثبت و متغیرهای حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط را به صورت منفی پیش بینی میکند. مولفه عاطفه محدود (از علایم منفی) نیز، متغیر پاسخ صحیح را به صورت منفی و متغیرهای حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط را به صورت مثبت پیش بینی کرد. نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده آسیب نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا میباشد و از اعتبار تمایز نشانگان مثبت – منفی در این بیماران حمایت میکند.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 117 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  493
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تاکنون در مورد فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم درجمعیت بزرگسال بررسیهای اندکی در جهان شده است. در ایران نیز، این اولین مطالعه پژوهشی مقدماتی در این زمینه است. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی علایم اختلالات پیوستار اوتیسم در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران و نیز ارزیابی برخی خصوصیات روانسنجی ابزار این پژوهش است. روش: هزار نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران با استفاده از برگردان فارسی پرسشنامه پیوستار اوتیسم (AQ) مورد بررسی قرار گرفتند. صحت ترجمه فارسی پرسشنامه و برگردان انگلیسی ترجمه فارسی آن را دو روانپزشک و سه روانشناس دارای مدرک دکترا تایید کردند. پرسشنامه ها به صورت حضوری در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفتند و یک هفته بعد جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به سن و جنس شرکت کنندگان نیز در بخش ابتدایی پرسشنامه ثبت گردید. فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم (بر اساس نقطه برش بالاتر از 32) بررسی شد. ابزار پژوهش از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون – بازآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: این پرسشنامه ها را 943 نفر تکمیل نمودند. توزیع نمره کل پرسشنامه در همه آزمودنیها به توزیع بهنجار بسیار نزدیک بود. نمره 120 نفر (12.7 درصد) از دانشجویان بالاتر از 32 بود. میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه پیوستار اوتیسم در مردان به طور معنی داری بیش از زن ها بود. برگردان فارسی AQ از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون از ویژگیهای روانسنجی قابل قبولی برخوردار بود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که نقایص جنبه های مختلف شناخت اجتماعی در اختلالات پیوستار اوتیسم پدیده هایی شایع هستند. این یافته ها ممکن است تایید کننده نظریه پیوسته بودن علایم اختلالات پیوستار اوتیسم با وضعیت بهنجار باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 493 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  91
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: درشهرستان بم مصرف تریاک که تا قبل از وقوع زلزله (دیماه 1382 ) بسیار شایع بوده است، پس از زلزله مشکلاتی برای بازماندگان این حادثه ایجاد کرد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اعتیاد و نگرش وابستگان به مواد افیونی و خانواده آنان به تاثیر اعتیاد بر تحمل صدمات ناشی از زلزله در این شهرستان میباشد.روش: این مطالعه کیفی در شهر بم، یکی از روستاهای اطراف آن و هشت بیمارستان شهرهای کرمان و تهران، که زلزله زدگان را پذیرفته بودند، اجرا گردید. با 159 نفر مصاحبه شد که از این میان، 61 نفر وابستگان به مواد افیونی و بقیه از خانواده وابستگان به مواد افیونی، مردم بم، پزشکان، پرستاران و امدادگران ستادی و استانی درمان بودند. روش پرسشگری مصاحبه انفرادی بود. کار میدانی 15 روز پس از وقوع زلزله شروع شد و دو هفته طول کشید. یافته ها: الگوی غالب مصرف مواد در اکثر آنان تریاک و به صورت تدخینی بوده است. به نظر بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان وابسته به مواد افیونی، اعتیادشان باعث کاهش صدمات ناشی از زلزله شده بود و حدود یک سوم آنان اعتیاد را عامل افزایش دهنده صدمات میدانستند. در حالی که به نظر نیمی از اعضای خانواده، اعتیاد نقشی در میزان آسیبها و صدمات نداشته و از نظر نیمی دیگر، اعتیاد باعث افزایش آسیبها و صدمات شده است. نتیجه گیری: از آنجا که در حال حاضر در بم به دلایل گوناگون، خطر تشدید وضعیت اعتیاد وجود دارد و نگرش مثبت و یا حتی خنثی به استفاده از مواد افیونی، پیش بینی کننده شروع و ادامه مصرف مواد میباشد، لذا به منظور پیشگیری و کنترل آن، پیش بینی مداخلاتی که بتواند بر نگرش افراد تاثیر بگذارد، الزامی به نظر میرسد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 91 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  282
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: در این مطالعه، تاثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است. روش: 30 کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کلاسهای موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه یک و دو شهر تهران شرکت میکردند، با 30 کودک گروه گواه (از مهد کودک) مقایسه شدند. گروه گواه از نظر سن، جنس، میزان تحصیلات مادر و سطح درآمد خانواده با گروه آزمایشی همسان سازی شد. در ابتدا، همه کودکان تحت آزمون هوش استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کلاسهای موسیقی کودکان شرکت داده شدند. پس از سه ماه از همه کودکان پس آزمون گرفته شد.یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که گروه آزمایشی از نظر میزان افزایش توانایی استدلال عمومی (که با معیار ضریب هوشی و با نمره کل آزمون هوش استنفورد - بینه سنجیده شد) با گروه گواه تفاوت معنی داری دارد. در ارزیابی خرده آزمونها نیز مشاهده شد که آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان گردیده است، ولی درمورد توانایی استدلال دیداری/ انتزاعی، با وجود افزایش میانگین نمرههای خام هر دو گروه در پس آزمون (نسبت به پیش آزمون)، در میزان تغییرات دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.نتیجه گیری: از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که آموزش موسیقی ممکن است در رشد برخی توانایی های شناختی کودکان موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کریمی دمنه مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  163
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: در دو دهه گذشته، موضوع نوروترانسمیترها و کارکردهای شناختی توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. در این مقاله، نقش سیستمهای کولینرژیک، دوپامینرژیک، آدرنرژیک، سروتونرژیک و گابائرژیک در رفتار شناختی مرور میشود.روش: این مطالعه با روش مروری انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نقش فعالیت سیستم کولینرژیک در حافظه و دمانس، یافته ای تکرار شونده است، اگرچه نمیتواند کل فرآیند حافظه را تبیین کند. جهت بررسی اثر نوروترانسمیترها بر یادگیری و حافظه نیز مطالعات آزمایشگاهی متعددی روی حیوانات انجام شده است. افزایش یا کاهش میزان نوروترانسمیترها و یا فعال یا مسدود شدن گیرندههای مربوطه، آشکار نموده که مکانیسمهای مختلفی در فرآیند یادگیری و حافظه دخالت دارند. وجود یک شبکه از سیستمهای متفاوت نوروترانسمیترها، میتواند نقش مهمی در یادگیری و پردازش حافظه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مشهدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1919
 • دانلود: 

  1840
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مقاله حاضر با هدف طرح یک دید کلی درباره رویکرد نظریه ذهن در روانشناسی تحولی نگاشته شده است. روش: این مقاله از نوع مروری است. نگارنده در این مقاله پس از ارایه تعریف و خاستگاه های اولیه این رویکرد، نظریه های تحولی پیرامون تحول نظریه ذهن را تبیین کرده است و در ادامه، درباره مفهوم حالتهای ذهنی و مهمترین آنها که در این رویکرد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند، توضیح داده است. همچنین به دو مفهوم بازنمایی و فرا بازنمایی به لحاظ اهمیتشان اشاره شده است و سپس تکالیف نظریه ذهن که شامل تکالیف باور غلط و تکالیف نمود – واقعیت میباشند مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین در زمینه سن اکتساب نظریه ذهن و اینکه چرا کودکان سه ساله در این تکالیف شکست میخورند، توضیح داده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مجموع میتوان گفت که کودکان به دو کشف مهم درباره ذهن دست می یابند. یکی آنکه ذهن چیست و دیگر اینکه ذهن چه کاری انجام میدهد و این دستاوردهای مهم است که برای درک دنیای اجتماعی امری بنیادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1919

دانلود 1840 استناد 3 مرجع 3
نویسنده: 

صادقی ماندانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  36
کلیدواژه: 
چکیده: 

خلاق بودن اغلب به عنوان یک صفت منحصر به فرد شناخته می شود. در دوران باستان عقیده جذابی مبنی بر وجود ارتباط بین خلاقیت زیاد و بیماری های روانی وجود داشت. با توجه به اینکه روان پریشی و سلامت روان دو انتهای یک طیف هستند، شاید بتوان افراد سالم دارای خصائص روان پریشی گرایی و اسکیزوتایپی را از روی خلاقیت زیاد آنها شناسایی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  243
کلیدواژه: 
چکیده: 

در ابتدا تصور بر آن بود که اوتیسم یک بیماری واحد با دامنه وسیعی از علائم می باشد. در حال حاضر، ژنتیک را عامل اصلی این اختلال می دانند و شواهد متفاوت نیز نشان داده اند که عوامل ژنتیکی ممکن است در بروز «اختلال پیوستار اوتیسم» نقش داشته باشند. مطالعات قبلی در کودکان مبتلا به اوتیسم نشان داد که اثر این اختلال در اجتماعی شدن و گسترش مهارت های ارتباطی تا زمان بزرگسالی این کودکان باقی می ماند. به علاوه، تعداد زیادی از این کودکان در دوره نوجوانی و بزرگسالی به علایم و اختلالات روانپزشکی بیشتری مبتلا می شوند. این کاملا محتمل است که پزشکان و روانپزشکان حوزه بزرگسالان با تعدادی از بیماران تشخیص داده نشده مبتلا به اختلال اوتیسم مواجه شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرهودیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

اسناد افکار و احساسات به دیگران، قابلیتی است که به آن «نظریه ذهن» می گویند. تحقیقات گسترده دو دهه اخیر نشان داده اند که استدلال در مورد امیال و عقاید از سنین پیش دبستانی شروع می شود و برای وجود این توانایی انتزاعی توجیهات مختلفی وجود دارد. به عقیده بعضی، انسان ها دانشمندانی کوچک اند که عقاید و احساسات را از طریق آزمون و مشاهده کشف می کنند. گروهی دیگر این توانایی را ذاتی می دانند، ولی فرض آنها این است که مفاهیم طی مکانیسمی به سیستم شناختی معرفی می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صادقی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  90
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

«مهار نهفته» به این معناست که در یک موقعیت جدید یادگیری، اثر محرک قبلی غیر مرتبط کمتر از محرک جدید است. در این مقاله، ارتباط «مهار نهفته» و عملکرد فرآیند توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بررسی شده است.بسیاری از مطالعات نشان داده اند که فرآیند توجه انتخابی در بسیاری از این بیماران مختل می باشد. همچنین نشان داده شده که مهار نهفته در حیوانات، پیش بینی کننده بسیار معتبر اسکیزوفرنیاست، زیرا آگونیست های دوپامین، مهار نهفته را تضعیف و آنتاگونیست های دوپامین و داروهای نورولپتیک آتیپیک، هم در انسان و هم در حیوانات، مهار نهفته را تشدید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرهودیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

در اثر رشد مشکل سوء مصرف مواد در اسکاتلند، پزشکان عمومی بیش از پیش در معرض مواجهه با بیماران مصرف کننده مواد و درمان آنها قرار دارند. هدف از این مطالعه، شناخت عمیق نگرش پزشکان عمومی و تجارب آنها در مورد ارائه خدمات به این افراد می باشد.برای این مطالعه، با 48 پزشک عمومی تلفنی مصاحبه شد و از آنها در مورد نگرش به متادون، میزان اطلاعات و آموزش های کسب شده، پاره ای از رفتارهای بیماران که درمان را تحت تاثیر قرار می دهند، خط مشی ها، برنامه های مراقبتی مشترک و نگرش کلی به این افراد سوال هایی مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علاقبندراد جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  104
کلیدواژه: 
چکیده: 

گزارش مکتوب درباره نتایج پژوهش (یا نگارش مقاله علمی) نویسنده را به نتایج و تفسیر به عمل آمده متعهد می کند و مقاله را در معرض تایید یا انتقاد دیگران قرار می دهد (خصوصا نشریات علمی که درباره چاپ مقالات تصمیم می گیرند). از آنجا که فرآیند نگارش، مستلزم تفکر دقیق علمی است، به نویسنده کمک می کند تا درباره جنبه های ضعیف پژوهش و داده ها به جمع بندی برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قادی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحه شروع: 

  96
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

سالانه صدها هزار مقاله پژوهشی، در مجلات علمی سراسر دنیا منتشر می شود. اکثر این مقالات، حاوی فهرستی از استنادها یا در واقع همان مراجع ذکر شده در فهرست منابع یا پانوشت مقاله هستند که نشان دهنده «استناد» نویسنده مقاله، به مقاله یا یک مستند علمی دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID