مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1383 | دوره:11 | شماره:3 (مسلسل 33)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

BAHMANI ZAHRA | BADRI RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8469
 • دانلود: 

  3992
چکیده: 

Congenital Erythropoietic Porphyria (CEP) is a rare autosomal recessive disorder of the porphyria metabolism caused by the homozygous defect of uroporphyrinogen 111 cosynthase. We report a two-year old case with typical features of Congenital Erythropoietic Porhyria (CEP), living in Mashhad and his parents are close relatives. The disease was first manifested in infancy with muscle cramping of limb (pseudoseizure) and severe mutilating cutaneous photosensitivity eventually developed. Other signs like red urine, generalized vesicles and bullae (photosensitive lesions), red fluorescent teeth, splenomegally, and anemia gradually emerged. Laboratory findings indicated a large amount of porphyrins in urine analysis. The main histopathologic changes of CEP are dermal infiltrate with nonacantholytic subepidermal bullae. Histochemical examination showed deposition of PAS Positive material in a periveascular distribution.

آمار یکساله:  

بازدید 8469

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

لرز بعد از عمل که شیوع آن تا 66 درصد هم گزارش شده است، می‌تواند عوارض وخیمی از قبیل افزایش مصرف اکسیژن، انقباض عروقی، اختلال میوکارد و افزایش فشارمغزی ایجاد کند. در این مطالعه، اثر مصرف کلونیدین خوراکی قبل از عمل بر میزان لرز بعد از عمل بررسی شده است. در این کار آزمایی بالینی 86 بیمار کلاس یک و دوی بیهوشی بطور تصادفی انتخاب و دو گروه کلونیدین و دارونما قرار گرفتند. بیماران گروه کلونیدین، 90 تا 120 دقیقه قبل از عمل قرص کلونیدین خوراکی با دوز 50 µg/kg و بیماران گروه دارونما، در همان زمان قرص مشابه اما فاقد ماده موثر کلونیدین دریافت می‌کردند. استقرار بیهوشی به روش یکسان انجام می‌شد و بیماران طی مدت اقامت در ریکاوری بطور مستقیم از نظر بروز لرز مورد مشاهده قرار می‌گرفتند. نتایج نشان داد که دو گروه از نظر سن، جنس، شاخص توده بدنی، نوع عمل جراحی، طول مدت عمل و مقادیر فشارخون و درجه حرارت همگن بودند. میزان بروز لرز در گروه دارونما 24.1 درصد بود که در گروه کلونیدین به حدود یک چهارم یعنی 6.3 درصد کاهش یافته بود. با توجه به کاهش میزان لرز در اثر مصرف کلونیدین و در عین حال عدم ایجاد عارضه، توصیه می‌شود قرص خوراکی کلونیدین بعنوان مکمل مراقبت‌های قبل و بعد از عمل، برای کاهش لرز و عواقب ناشی از آن بکار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1617
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر و دو گروهی است که به منظور بررسی تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران از ابتدای تولد تا سن 6 ماهگی دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر انجام شده است. در این پژوهش، 158 مادر شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر مشهد که از کمبود شیر شاکی بودند و منحنی رشد شیرخواران آنها علیرغم تغذیه انحصاری با شیر مادر دارای روند طبیعی نبود، از طریق نمونه‌گیری تصادفی و به صورت دوسوکور در دو گروه مصرف کننده شیرافزا و شبه‌دارو قرار داده شدند. به گروه مطالعه داروی گیاهی شیرافزا داده شد که شامل عصاره الکلی شش گیاه افزاینده شیر شامل رازیانه، انیسون، زیره سبز، شوید، جعفری و سیاهدانه است و به گروه کنترل محلول یک در هزار کلروفیل در الکل داده شد. دوز مصرفی روزانه 30 قطره در سه دوز جداگانه بود که به مدت چهار هفته بصورت خوراکی تجویز گردید. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم پرسشنامه، فرم‌های پیگیری، ترازوی کفه‌ای، متر نواری و قدسنج شیرخوار بود. جهت بررسی همگنی متغیرهای مداخله‌گر در افزایش وزن شیرخواران از آزمون تی‌ استیودنت و مجذور کای و جهت مقایسه وزن‌گیری شیرخواران از آزمون تی استفاده شد. به منظور بررسی اثر دارو بر وزن‌گیری شیرخواران پس از حذف اثر سایر عوامل مداخله‌گر، از آنالیز کواریانس استفاده گردید. میانگین وزن‌گیری شیرخواران در پایان هفته‌های مختلف در دو گروه شیرافزا (322 ± 471 گرم) و کنترل (321 ± 554 گرم) تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد. اما مقایسه وزن‌گیری شیرخواران هر دو گروه با حداقل وزن‌گیری در سه ماه اول (26 گرم در روز) و سه ماه دوم (17 گرم در روز) پس از تولد نشان داد که شیرخواران دارای رده سنی بیشتر از سه ماه در گروه شیرافزا به حداقل وزن‌گیری طبیعی دست یافتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1617

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

استئوپروز شایع‌ترین بیماری استخوانی و عامل عمده افزایش مرگ و میر و ناتوانی در افراد مسن می‌باشد. درمان‌های دارویی و غیردارویی زیادی برای جلوگیری از تحلیل پیش‌رونده استخوان‌ها و درمان کاهش تراکم استخوانی با ممانعت از تحلیل استخوان و یا افزایش تولید استخوان در زنان یائسه و افراد مسن پیشنهاد شده است. درمان تک دارویی ترجیح داده می‌شود اما در بسیاری از مطالعات درمان ترکیبی پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه نیز اثر درمان ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. درمان ترکیبی با آلندرونات، کلسیم و ویتامین D همراه با ورزش منظم در 66 بیمار مبتلا به عوارض استئوپروز تجویز شد. میزان (BMD) تراکم استخوانی و نیز T-score در قبل و بعد از درمان در تمامی بیماران سنجیده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، بعد از مدت 14.21±4.7 ماه درمان،BMD  در ناحیه‌های لگن، ستون فقرات و ساعد به ترتیب 4.48 ± 1.52 و2.5±4.68  و 4.17 ± 2.6 درصد افزایش معنی‌دار نشان داد و در مورد T-score، این مقادیر به ترتیب 0.39 ± 0.115 و 0.3 ± 0.149 و 0.5 ± 1.34 افزایش معنی‌دار نشان داد. لذا این مطالعه موثر بودن درمان ترکیبی استئوپروز را تایید می‌کند و در صورتی که شرایط اقتصادی و پزشکی بیمار اجازه دهد، می‌تواند بعنوان درمان بیماران به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 116 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است. به این منظور، 50 نفر از اعضای هیات علمی مرد دانشگاه (با سن 5.7 ± 37 سال، قد 6.9 ± 169 سانتی‌متر و وزن 13 ± 76 کیلوگرم) به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. این تعداد نمونه 50 درصد حجم جامعه آماری را تشکیل می‌داد. فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، گلوکز پلاسما، کلسترول،VLDL ,LDL-C ,HDL-C ,TG  و نسبت /HDL-C کلسترول بعنوان عوامل خطرزای قلبی-  عروقی انتخاب شدند. نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رتبه‌ای اسپیرمن نشان داد که درصد چربی بدن با کلسترول پلاسما، VLDL ,TG نسبت HDL-C/ کلسترول،BMI  و فعالیت بدنی ارتباط معنی‌داری دارد؛ ولی با گلوکز پلاسما LDL-C, HDL-C , ارتباط معنی‌داری ندارد. فعالیت بدنی فقط با درصد چربی بدن ارتباط معنی‌داری داشت و با عوامل خطرزای قلبی - عروقی دیگر ارتباط معنی‌داری نداشت. در مجموع از این تحقیق می‌توان نتیجه‌گرفت که درصد چربی بدن در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار نسبت به فعالیت بدنی ارتباط بیشتری با عوامل خطرزای قلبی - عروقی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

احمدی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

یکی از عوامل مهم در تعیین وضعیت نوزادان، وزن هنگام تولد آن‌ها است. کم‌وزنی هنگام تولد نقش موثری در بیماریزایی شیرخوار دارد و مرگ و میر در این گروه 40 برابر بیشتر از نوزادان با وزن طبیعی است که برای خانواده و جامعه بسیار هزینه آفرین می‌باشد. از این رو، بر آن شدیم تا پژوهشی را در زمینه انجام دهیم و بدین منظور 86 نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم در عرض از طریق نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. نوزادان همگی ترم بوده و بطور سرشتی نیز کم وزن نبودند. در این مطالعه، متغیرهای چون سن مادر، جنس نوزاد، رتبه تولد، حجم خانوار، شغل و تحصیلات مادر، طبقه اجتماعی خانواده، فشارخون مادر، سابقه تولد نوزادان کم وزن، محل سکونت، سابقه مصرف مرتب آهن و کلسیم در بارداری، سابقه تهوع و استفراغ‌های بدخیم بارداری و عفونت‌های واژینال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین رتبه تولد، سن مادر، فشارخون، تهوع و استفراغ‌های بدخیم بارداری با محدودیت رشد داخل رحمی، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بطوری که با افزایش سن مادر، وزن نمونه‌ها افزایش می‌یافت. مادران با فشارخون بالاتر از 140/90 mmHg، نوزادان کم وزن‌تری داشتند. همچنین نمونه‌ها با وزن کمتر، در مادران مبتلا به تهوع و استفراغ‌های بدخیم بارداری مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  988
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

تزریقات عضلانی یکی از اعمال رایج در پزشکی است و پرستاران بطور مکرر با مشکل درد ناشی از تزریقات عضلانی در بیماران خود مواجه می‌شوند و همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاهش درد می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار انجام گردید. در این مطالعه، 585 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک تزریقات جهت تزریق عضلانی یکی از سه داروی پنی‌سیلین پروکائین، ب کمپلکس یا دیکلوفناک و در مورد هر کدام از داروهای فوق، 195 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و از این تعداد 65 نفر تزریق عضلانی به روشz ،65  نفر به روش قفل هوا و 65 نفر به روش معمول در محل عضله و نتروگلوتئال در وضعیت خوابیده به یک طرف انجام شد. شدت درد توسط معیار مقیاس دیداری اندازه‌گیری گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین شدت درد در گروه روش (3.1) Z، قفل هوا (4.1) و روش معمول (4.5) می‌باشد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت درد گروه روش z و معمول و قفل هوا را معنی‌دار نشان می‌دهد. از نظر درجات درد 4.1 درصد از گروه روشz ،7.7  درصد از گروه روش قفل هوا و 14.4 درصد از گروه روش معمول درد شدید داشته‌اند که نتایج آزمون مجذور کای (p<0.0001) ارتباط بین درجات شدّت درد و روش تزریق را معنی‌دار نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آزمون انجام شده بین شدت درد ناشی از تزریق به سه روش فوق و عوامل سن، شغل، تحصیلات و شاخص توده بدن ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای راحتی بیشتر بیماران از روش تزریق عضلانی z استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 988

دانلود 107 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3105
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

بر اساس سیاست بهداشتی و جمعیتی کشور، آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در برنامه‌های بهداشتی و تنظیم خانواده کشور قرار داده شده و به زنان عرضه می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی عوارض شایع این آمپول‌ها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 1382 انجام شد. در این بررسی توصیفی، 374 نفر از زنانی که آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات را بعنوان روش پیشگیری از بارداری انتخاب و حداقل 2 دوره (6 ماه) از آن استفاده کرده و در مراکز بهداشتی درمانی پرونده داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که متغیرهای اختلال قاعدگی، عصبانیت، افزایش وزن، سردرد، سرگیجه و ... را مورد سنجش قرار می‌داد. این بررسی نشان داد که شایع‌ترین عارضه در بین افراد مورد مطالعه، اختلال قاعدگی است که میزان آن 86.1 درصد و بعد از آن عصبانیت 25.4 درصد بود. افزایش وزن عارضه دیگری بود که میزان آن 22.2 درصد گزارش شد. شایع‌ترین اختلال قاعدگی، قطع قاعدگی (53.2 درصد) و لکه‌‌بینی (26.7 درصد) بودند که از نظر افراد مورد مطالعه، عمده‌ترین دلیل ترک این روش نیز بود. پیشنهاد می‌شود این روش با مشاوره و انتخاب صحیح افراد و آموزش کافی در مورد عوارض آن مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3105

دانلود 91 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

اریتروپویتیک پورفیریای مادرزادی یک بیماری نادرر اتوزوم مغلوب می باشد که متابولیسم پورفیرین بعلت نقص هموزیگوت آنزیم یوروپورفیرینوژن III کوسنتتاز در آن می باشد. در این مقاله یک کودک 2.5 ساله اهل و ساکن مشهد با علایمی دال بر این بیماری را معرفی می نماییم. شروع بیماری وی از زمان شیرخوارگی با حملات کولیک، بی قراری، کرامپ های عضلانی (شبیه حملات تشنج) و سپس تیره رنگ شدن ادرار (قرمز رنگ) و بروز راش های وزیکولر و بول های متعدد در سرتاسر بدن ذکر می گردد. وی مبتلا به آنمی واضح و بزرگی طحال نیز بود. از یافته های مهم آزمایشگاهی وجود پورفیرین ها در ادرار و از نظر هیستوپاتولوژیک، بول غیر آکانتولیتیک ساب اپیدرمال همراه با رسوب ماده ائوزینوفیل PAS مثبت در اطراف عروق درم مشهود بوده است. نکته قابل توجه اینکه اغلب مراجع و منابع، نخستین علامت بیماری را ادرار قرمز رنگ ذکر کرده اند لکن اولین علامت در بیمار ما حملات کولیک و بی قراری بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

بیش از 85 درصد جمعیت دنیا آلوده به ویروس هر پس سیمپلکس می‌باشند. از خصوصیات منحصر به فرد این ویروس، عدم ریشه‌کن سازی آن بعد از ابتلا می‌باشد. از دیرباز تاکنون راه‌های مختلفی جهت درمان و پیشگیری از موارد عود بیماری و عوارض از آن امتحان شده است. ولی دستیابی به روش‌های موثر، ارزان، در دسترس و کم‌عارضه همچنان مدنظر محققان است. مقایسه اثر بخشی محلول موضعی سولفات روی با واکسن خوراکی فلج‌اطفال در پیشگیری از عفونت‌های راجعه هرپس سیمپلکس هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. در این مطالعه مداخله‌ای آینده‌نگر، 58 بیمار مبتلا به عفونت‌های راجعه هرپس سیمپلکس با عود بیش از 3 بار در سال تحت درمان با محلول موضعی سولفات روی 0.05 درصد و یا واکسن خوراکی فلج‌اطفال به صورت 4 قطره ماهی یک بار تا 3 ماه متوالی قرار گرفتند. سپس هردو گروه به مدت 6 ماه پیگیری شدند و در مراجعات ماهانه از نظر خصوصیات عود بیماری بررسی گردیدند. سرانجام میزان بهبودی در دو گروه با آزمون مجذور کای مقایسه شد. بر اساس یافته‌ها، میانگین آماری نتایج 3 بار پیگیری بیماران بیماران در طی دوران مطالعه، نشانگر اثرات معنی‌دار دو داروی سولفات روی موضعی و واکسن پولیو در کاهش دفعات عود، شدت و وسعت ضایعات و طول دوره بیماری به میزان 60 تا 70 درصد در پایان ماه ششم بود (P=0.01) ولی در مقایسه بین اثرات درمانی این دو روش با یکدیگر با استفاده از آزمون تی استیودنت اختلاف معنی‌داری به دست نیامد (P=0.192). لذا محلول موضعی سولفات روی درمانی موثر، در دسترس و ارزان با اثر تاخیری اما معادل واکسن خوراکی فلج‌اطفال در پیشگیری از موارد راجعه هرپس سیمپلکس است.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID