مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1397 | دوره:25 | شماره:5

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  600
 • صفحه پایان: 

  607
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور انجام گرفت. روش کار: این پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل همه زنان نابارور مراجعه کننده به متخصصین زنان و زایمان شهر نیشابور در بهار 96 می باشد. 24 زن نابارور به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه های سرکوبی افکار وگنر و زاناکس (1994) » و سبک اسناد اسلامی شهربابکی (1369) مورد جمع آوری قرار گرفت. داده های پژوهش به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره توسط نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری با سطح معناداری (0/001< p) نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مرحله پس آزمون وجود دارد که نشان دهنده اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرکوبی افکار و درماندگی آموخته شده (سبک اسناد) زنان نابارور می باشد. نتیجه گیری: از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند از درمان های مناسب جهت کاهش افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  609
 • صفحه پایان: 

  617
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

هدف: قراردادهای روانی را باورها و عقایدی در ارتباط با تعهد بین کارمند و کارفرما تعریف می کنند که تنظیم کننده روابط بین کارمند و کارفرما هستند. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی در میزان تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان ها است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه قرارداد روانی هیوآی و همکاران (2004) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) از نمونه ا ی به تعداد 400 نفر از جمعیت پرستاران به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون تحلیل رگرسیون انجام شد یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که از روی متغیر قرارداد روانی به میزان 9/36 درصد می توان متغیر تعهد سازمانی کارکنان را پیش بینی کرد. همچنین مقدار ضریب تعیین (136/0) نشان می دهد که 6/13 درصد از پراکندگی مشاهده شده تعهد سازمانی، توسط متغیر قرارداد روانی تبیین و توجیه می شود. نتیجه گیری: استفاده از قراردادهای روانی جهت بررسی روابط بین کارمند و کارفرما نشان می دهند که چنین روابط تعاملی به شدت بر مکانیزم های درون فردی، اجتماعی و روان شناختی وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 136 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  619
 • صفحه پایان: 

  628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

مقدمه: عدم کنترل به موقع دیابت منجر به عوارض جبران ناپذیری در سایر اندام های بدن از جمله قلب، کلیه و چشم میگردد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده ابتلا به پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک می باشد. روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ی مشهد می باشد. جمعیت مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای-خوشه ای انتخاب شدند. نمونه ها شامل 8810 فرد بین 64-35 سال بودند. متغیرهای مستقل شامل: اطلاعات دموگرافیک، شاخص تن سنجی، فشارخون، اضطراب، افسردگی، سطح فعالیت فیزیکی، الگوهای غذایی سالم و ناسالم، فاکتورهای التهابی، بیوشیمی و لیپیدی بودند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. مدل رگرسیون لجستیک به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده بر داده ها برازش داده شد. یافته ها: بر اساس نتایج شیوع پیش دیابت، 2/10% (885 نفر) بود، نتایج همچنین نشان داد بین متغیرهای سن، شاخص توده ی بدنی، دور کمر، دور ران، دور بازو، فشارخون، اضطراب، افسردگی، الگوی غذایی سالم و ناسالم، hs-CRP، اوریک اسید، کلسترول، تری گلیسرید و ابتلا به پیش دیابت از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد(p

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  629
 • صفحه پایان: 

  637
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

زمینه و هدف: پروتئین تراغشایی فیبرونکتین نوع 3 دامنه حاوی پروتئین 5 (FNDC5) به عنوان یک فاکتور مهم برای تمایز سلولی عضله اسکلتی شناخته شده است. باتوجه به اینکه اثرات مثبت ورزش منظم از طریق عضله اسکلتی منتقل می شود، هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامه تمرین مقاومتی واستقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر بود. مواد و روش ها: در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه کنترل (5 سر)، تمرین استقامتی (5 سر) و تمرین مقاومتی (5 سر)، تقسیم شدند. گروه استقامتی تمرینات را به مدت 8 هفته روی نوارگردان وگروه مقاومتی نیز تمرینات مقاومتی را به مدت هشت هفته روی نردبان یک متری با شیب 85 درجه انجام دادند. 72 ساعت پس از پایان تمرین حیوانات بیهوش شده، بافت عضله دوقلو جدا و اندازه گیری بیان ژن FNDC5 انجام شد. ازآزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و معنی داری درسطح 05/0 ≥ P پذیرفته شد. یافته ها: اختلاف معنی داری در بیان ژن FNDC5 در بین گروه ها مشاهده شد)001/0 P= و 791/31 (F=. به کارگیری آزمون تعقیبی Tukey نشان داد، بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو درگروه تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (به ترتیب 001/0P

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  639
 • صفحه پایان: 

  648
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: فنل و مشتقات آن به طور وسیع در صنایع پتروشیمی، شیمائی و داروسازی استفاده می شود، فاضلاب این صنایع پایش شده است که حاوی غلظت بالای از ترکیبات فنل می باشد که ایجاد خطرات برای زندگی ابزیان و انسان می کند بنابراین فاضلاب های حاوی فنل قبل از دفع پساب بایستی تصفیه شوند. روش کار: ایروژل هیبریدی با ساختار ابگریزی با استفاده از روش سل – ژل تهیه شد و به روش محیطی خشک گردید، و برای حذف فنل از آب به کار گرفته شد، تاثیر پارامترهای چون غلظت، زمان تماس و دوز جاذب بررسی شد، و مطالعات سنتیتیکی و ایزوترمی جهت ارزیابی تاثیر متغیرها به کار گرفته شد. سطح ویژه ایروژل با استفاده جذب نیتروزن در 77 درجه کلوین توصیف شد. یافته ها: نتایج نشان داد که حداکثرظرفیت جذب ایروژل در غلظتmg/l 250، mg/g13/493بود. سطح ویژه ایروژل سنتز شده 2/g m543، سایز حفرات 3. 24 ناومتری با درصد تخلخل44 و زاویه تماس 156 درجه است و سنتیتک از درجه دوم و ایزوترم جذب از مدل لانگمیر تبعیت می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که فرایند جذب فنل شامل هر دو پدیده لایه مرزی و انتشار درون ذره ای است. همچنین دلیل اصلی برای کارائی جذب بالا فنل، سطح آبدوستی و آبگریزی ایروژل سنتز شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  649
 • صفحه پایان: 

  658
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

اهداف: سمیت فلزات و ترکیبات آن توسط خواص فیزیکوشیمیایی تعیین می شود. بنابراین، فلزات ممکن است برای اتصال به سایت های بیولوژیکی به رقابت بپردازند و در نتیجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکول های بیوشیمیایی شوند. این مطالعه با هدف بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم های کبدی و بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش صحرایی نر انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر بالغ به 6 گروه تجربی، یک گروه کنترل ویک گروه شم تقسیم شدند. گروه های تجربی، نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 5، 15 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی دریافت کردند. پس از یک هفته تزریق، خون و نمونه بافتی جهت آنالیز جمع آوری شد. سنجش فعالیت آنزیم های کبدی و مطالعات هیستوپاتولوژی انجام شد. نتایج با استفاده از آنوا وتست تعقیبی توکی آنالیز شد. یافته ها: فعالیت آنزیم های ASTوALP در دوزهای مختلف نانوذره نیکل و کلرید نیکل و فعالیت LDH در دوزهای مختلف کلرید نیکل تغییرات معنی داری در گروه های مورد مطالعه نشان داد (05/0p

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 147 استناد 352 مرجع 0
نویسنده: 

بقائی امیرحسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  659
 • صفحه پایان: 

  668
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

اهداف: اثر متقابل فلزات سنگین با برخی عناصر از قبیل آهن بر قابلیت دسترسی فلزات سنگین در خاک تاثیر دارد، لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با سرباره آهن بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد مقادیر 0، 15 و 30 تن در هکتار کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با 0 و 5 درصد وزنی آهن خالص سرباره فولاد مبارکه اصفهان در یک خاک آلوده شده با مقادیر 0، 5، 10 و15 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بوده است. بعد از گذشت 60 روز از شروع آزمایش، ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره گیاه همیشه بهار اندازه گیری شد و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد صورت پذیرفت. یافته ها: افزایش کاربرد کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک از 0 به 15 و 30 تن در هکتار در خاک آلوده به 10 میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث کاهش 15و 35 درصدی در مقدار کادمیوم قابل دسترس خاک شد، این در حالی است که مقدار آهن قابل دسترس خاک به ترتیب 6/5 و 4/8 برابر افزایش یافت. مشابه این نتیجه، غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره نیز به ترتیب 24 و 18 درصد کاهش یافت. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که کاربرد کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با %5 آهن خالص احتمالا توانسته است با تاثیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک باعث افزایش قابلیت دسترسی آهن در خاک و گیاه و به دنبال آن کاهش قابلیت جذب کادمیوم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  669
 • صفحه پایان: 

  677
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

فعالیت بدنی بعنوان یک راهکار درمانی در نوروپاتی دیابتی در حال افزایش است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح سوپراکساید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و درد در بخش حسی نخاع موش های صحرایی دیابتی مبتلا به نوروپاتی بود. نمونه تحقیق 40 سر موش صحرایی 10 هفته ای با دامنه وزنی 260-230 گرم بود. ابتدا 30 سر موش، با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی گرم/کیلوگرم در بافر سیترات، 5/4 pH: ) دیابتی شدند و پس از اطمینان از ایجاد نوروپاتی دیابتی توسط آزمون های فون فری و هات پلیت، به طور تصادفی در سه گروه تمرین تداومی، تمرین تناوبی و کنترل نوروپاتی قرار گرفتند. 10 سر موش نیز در گروه کنترل سالم قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل شش هفته تمرین هوازی بود که با شدت 70-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان انجام شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، از بخش حسی نخاع نمونه برداری شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یکراهه انجام شد (

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 126 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  679
 • صفحه پایان: 

  686
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

زمینه و هدف: مایکوباکتریوم های غیر سلی باکتری های اسید فاستی هستند که در منابع محیطی از قبیل: آب، خاک، گرد و غبار، شیر و سبزیجات در حال فساد زندگی میکنند. براساس طبقه بندی رانیون این باکتری ها به دو دسته مایکوباکتریوم های تند رشد و سخت رشد تقسیم بندی می شوند که هر دو گروه آنها از نمونه های بالینی جدا می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی سه ژن خانه دار در شناسایی افتراق مایکوباکتریوم های غیر سلی بود. روش کار: در این مطالعه توالی ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65بیست و دو مایکوباکتریوم تند رشد و سخت رشد از بانک ژنی (آدرس: www. ncbi. nlm. nih. gov) دریافت شد. سپس هر یک از این توالی ها هم ردیف شدند و به نرم افزار MEGA5 انتقال داده شدند. در نهایت درخت فیلوژنتیک براساس هر یک از ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65با استفاده از روش Neighbor-joiningو مدل Kimura 2-Parameterرسم شد. یافته ها و بحث: تجزیه و تحلیل روابط فیلژنتیک بر اساس توالی ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65نشان داد که به جز ژن rpoBمابقی ژن ها نتوانستند برخی گونه های مایکوباکتریومی را تشخیص و تفریق دهند. همچنین دریافتیم که ژن rpoBبهترین گزینه برای شناسایی مایکوباکتریوم های سریع الرشد و کند رشد می باشد. با توجه به مشاهدات این مطالعه به نظر می رسد که به منظور شناسایی اختصاصی و صحیح مایکوباکتریوم های غیر سلی می بایست ژن های rpoB و hsp65 به طور همزمان مطالعه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  687
 • صفحه پایان: 

  693
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 256 بیمار بستری و سرپایی با سن بیشتر از 18سال در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفت. شناسایی ایزوله های باکتریایی با استفاده از تست های بیوشیمیایی و آزمون حساسیت میکروبی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی تست، کای دو و فیشر با درصد خطای 5 درصد تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از 256 نمونه بررسی شده 7/59% زن و 3/40% مرد بودند. شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به ترتیب شامل اشریشیاکلی (8/50%)، کلبسیلا (6/17%)، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (62/15 درصد)، انتروباکتر (8/7 درصد) بودند. اشرشیاکلی به عنوان شایع ترین پاتوژن دستگاه ادراری بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین و کمترین مقاومت را نسبت به ایمی پنم نشان داد. در مجموع بدون در نظر گرفتن نوع میکروب، بیشترین مقاومت نسبت به آموکسی سیلین و کمترین مقاومت نسبت به ایمی پنم بود. نتیجه گیری: با توجه به فراوانی عفونت های ادراری و به منظور پیشگیری از عوارض وخیم آن، بررسی الگوی مقاومت منطقه ای و درمان به موقع می تواند کنترل گسترش میکروب های مقاوم به دارو را تسهیل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 126 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  695
 • صفحه پایان: 

  705
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

مقدمه: تحقیقات پیشین نشان داده اند که اختلال اضطراب اجتماعی با مشکلات زیادی در حیطه های مختلف زندگی همراه است، با توجه به این موضوع و اهمیت شناخت عوامل تاثیر گذار بر اضطراب اجتماعی، این پژوهش با هدف مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار صورت گرفت. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. حجم نمونه آماری شامل 43 زن (23 نفر اختلال اضطراب اجتماعی و 20 نفر بهنجار) می باشد که مهر تا اسفند 1396 به مراکز مشاوره شهرستان نیشابور مراجعه کرده بودند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی و مقیاس های بازداری رفتاری/ فعال سازی رفتاری بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج: تحلیل یافته ها نشان داد بین زنان دارای اختلال اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه عادی در سطوح دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های بازداری رفتاری/ فعالسازی رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته ها این تفاوت به نفع گروه بهنجار بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت و ارتباط دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های بازداری رفتاری/ فعال سازی رفتاری در اضطراب اجتماعی است. از نتایج به دست آمده می توان در برنامه های پیشگیری و درمانی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 168 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  707
 • صفحه پایان: 

  714
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: چاقی در بیماران، کاهش عملکرد کلیه را به دنبال دارد و در افراد سالم، منجر به آسیب های کلیوی می گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عملکرد کلیوی زنان یائسه غیرفعال می باشد. مواد و روش ها: از بین 60 داوطلب، 29زن یائسه غیر فعال که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع بودند، به طور تصادفی به سه گروه تمرین، مکمل و تمرینمکمل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه با شدت 75-65% ضربان قلب بیشینه اجرا شد. گروه مکمل، روزانه 6 گرم پودر خشک چای سبز را در 600 میلی لیتر آب تقریبا جوش (80درجه سانتی گراد)، یک ساعت قبل از وعده های غذایی به مدت 8 هفته مصرف کردند. گروه ترکیبی به طور هم زمان به تمرین و مصرف چای سبز پرداختند. یافته ها: در گروه چای سبز، کراتینین سرم (048/0=p) کاهش معنی دار یافت؛ در حالی که هیچ یک از متغیر ها در گروه های تمرین (اسیداوریک(432/0=p)، اوره (681/0=p) و کراتینین (1=p) ) و تمرینمکمل (اسیداوریک (597/0=p)، اوره (270/0=p) و کراتینین (235/0=p) تغییر معنی داری نداشت. تغییرات بین گروهی نیز در هیچ یک از متغیر ها معنی دار نبود. نتیجه گیری: تمرینات هوازی در آب به مدت هشت هفته به تنهایی و همراه با مصرف چای سبز تاثیری در بهبود عملکرد کلیوی افراد چاق و داری اضافه وزن نداشت، در حالی که مصرف چای سبز به تنهایی باعث کاهش سطوح کراتینین و بهبود عملکرد کلیوی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 82 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  716
 • صفحه پایان: 

  722
تعامل: 
 • استنادات: 

  280
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

مقدمه: یکی از بهترین معیارها جهت ارزیابی کنترل مناسب قندخون، اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله می باشد. جهت دست یابی به سطح مناسب از HbA1c راهکارهای غیردارویی همچون ارتقای خودکارآمدی توصیه می شود. در نتایج مطالعات قبلی تناقض در ارتباط بین خودکارآمدی با سطح HbA1c وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با سطح HbA1c در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهدانجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 70 نوجوان 12 تا 18 ساله مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد به صورت در دسترس در سال 1394 انجام گردید. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و خودکارآمدی مدیریت دیابت وابسته به انسولین و نمونه خون جهت اندازه گیری سطح HbA1c انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری 11. 5 SPSS با آزمون های آماری توصیف و تحلیل مورد آنالیز قرارگرفت. یافته ها: نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی با HbA1c رابطه معکوس و معنادار وجود دارد(r=-0. 60، p

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 130 استناد 280 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  723
 • صفحه پایان: 

  729
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

زمینه و هدف: حفظ فشار مناسب کاف لوله تراشه در طول مدت بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه حائز اهمیت است. از عوامل تاثیر گذار بر فشار کاف لوله تراشه بیماران اقدامات مختلف پرستاری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. جامعه ی پژوهش در این مطالعه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بود که دارای لوله تراشه دهانی و متصل به دستگاه تهویه مکانیکی بودند. در پژوهش حاضر 29 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و چک لیست ثبت اطلاعات مربوط به فشار کاف لوله تراشه بیماران و معیار بررسی آژیتاسیون-سداسیون ریچموند استفاده گردید. تغییرات فشار کاف لوله تراشه، پس از تغییروضعیت بدن به سمت چپ و راست در زاویه های تخت 30 درجه و 45 درجه بلافاصله، اندازه گیری و ثبت می گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و SAS و آزمون های آماری توصیفی، آزمون پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس و با سطح معناداری 0. 05 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین عوامل دموگرافیک (سن، جنس، علت بستری) با تغییرات فشار کاف لوله تراشه رابطه معنادار آماری مشاهده نشد. اگرچه یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ی معنادار آماری بین فشار کاف لوله تراشه در زاویه ی 30 درجه با فشار کاف در تغییر وضعیت های بدن به چپ (p=0. 004) و راست (p=0. 00) و همچنین تغییر زاویه ی تخت به 45 درجه و راست (p=0. 012) در این زاویه، بود. نتیجه گیری: فشار کاف لوله تراشه با عوض کردن وضعیت بیمار، تغییر میکرد. اندازه گیری فشار کاف و تنظیم فشار آن در محدوده درمانی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  731
 • صفحه پایان: 

  739
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

اهداف: سرطان پستان به عنوان تاثیر گذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی در بیمار می شود، باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یکی از متغیر های مهم روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است و سطح خود متمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب رابطه دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر خودمتمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر بیجار بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که اسامی آن ها در مرکز شبکه بهداشت شهرستان بیجار تا سال 1396 ثبت گردیده بود، 30 نفر براساس معیارهای داشتن سابقه سرطان پستان و تشخیص توسط متخصص، داشتن سواد خواندن و نوشتن، متاهل بودن، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد خود متمایزسازی (DSI-R)، مقیاس اضطراب مرگ (DAS) و پکیج روان-درمانی گروهی مثبت نگر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و با شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین پس آزمون دو گروه در میزان خودمتمایزسازی (000/0>p، 58/38=F) و اضطراب مرگ (000/0>p، 83/31=F) تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود داشت. نتیجه گیری: همانطور که نتایج نشان می دهد روان درمانی گروهی مثبت نگر باعث افزایش خود متمایزسازی و کاهش اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID