The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) | سال:1383 | دوره:7 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

هدف: در این پژوهش تلاش گردید تا حضور ویروس پاراآنفلوزا 3 (PIV3) انسان در دستگاه تنفس مبتلایان به بیماری تنفسی، نشان داده شود. با توجه به اینکه مطمئن ترین روش برای ثابت نمودن حضور ویروس، جداسازی آن است بنابراین کارهای انجام شده در این پژوهش بر پایه تلقیح نمونه های تهیه شده از افراد بیمار با یاخته های حساس، جداسازی ویروس PI3 و تعیین ویژگیهای تکثیری آن استوار بود.مواد و روشها: از 22 آبان تا 20 اسفند ماه سال 1379 تعداد 100 نمونه از ترشحات گلو و بینی بیماران مبتلا به علایم تنفسی که به مرکز طبی کودکان در بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند تهیه شد. نمونه ها پس از آماده سازی به یاخته های حساس تلقیح شدند و یاخته ها همه روزه از نظر ظهور آثار بیماریزایی یاخته ای (CPE) بررسی شدند. برای حصول اطمینان از وجود ویروس PI3  در یاخته های تلقیح شده از روش جذب گویچه های قرمز خوکچه هندی (Had) استفاده شد. تعداد پاسخ 40 نمونه در روش همادسورپشن مثبت بود. با توجه به اینکه تعدادی از ویروسهای آلوده کننده دستگاه تنفس، باعث القا ویژگی همادسورپشن در یاخته های آلوده می شوند. بنابراین از روش استاندارد خنثی سازی ویروس (VNT) برای تعیین هویت ویروسهای جدا شده استفاده شد. برای این کار ابتدا سرم اختصاصی در خرگوش تهیه شد و با بهره گیری از آن آزمایش خنثی سازی ویروس به کار گرفته شد.نتایج: نتیجه این آزمایش نشان داد که فقط 13 نمونه دارای ویروس PI3 بودند، که از این تعداد 6 مورد مربوط به پسران و 7 مورد مربوط به دختران بود. علایم شایع در این افراد شامل سرفه (13%)، سرفه خلط دار (10%)، تب (18.2%)، آبریزش از بینی (14%) و عطسه (25%) بود. نوزده درصد از این بیماران قبل از نمونه گیری دارو دریافت کرده بودند. نمونه ها از 1 تا 6 روز پس از ظهور علایم بیماری تهیه شد.بحث و نتیجه گیری: ویروس PI3 در بین مبتلایان به بیماریهای تنفسی شایع است. بدیهی است که نمی توان فقط بر پایه جداسازی یک عامل بیماریزا، آن را علت اصلی دانست و برای این کار پژوهشهای بیشتر و متنوع تری لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف: این مطالعه با هدف تعیین گونه لیشمانیا در افراد ساکن در شهر مشهد با استفاده از آزمایش الایزا و بررسی شکل برحسب سن و جنس، محل سکونت افراد در مشهد و در ارتباط با گونه لیشمانیا طراحی و اجرا شد.مواد و روشها: بدین منظور ابتدا با آزمایش گسترش مستقیم و کشت از زخم 153 نفر ابتلا به لیشمانیا بررسی، سپس با استفاده از آنتی بادی منوکلونال آزمایش الایزا بر روی نمونه های مثبت انجام گرفت.نتایج: بدین ترتیب از 72 نمونه تعیین گونه شده به روش الایزا، 52 مورد (72.22 درصد) مربوط بهL.tropica ،16  مورد (22.2 درصد) مربوط به L.major و 4 مورد (5.55 درصد) ناشناخته بوده است. از 52 ایزوله تعیین شده ل. تروپیکا، 49 ضایعه از نظر ظاهری به فرم خشک شبیه بودند و از 16 ایزوله تعیین شده ل. ماژور، 15 ضایعه از نظر ظاهری به فرم خشک نیز شباهت داشت. 4 مورد از 72 نمونه مورد بررسی نیز به عنوان سویه های ناشناخته در نظر گرفته شد. بیشترین میزان آلودگی مربوط به ناحیه دست، با 32 ضایعه (44.44 درصد) و کمترین آن در ناحیه تنه، با 1 ضایعه (1.38 درصد) دیده شده است. از 72 بیمار مبتلا به لیشمانیوزیس، 46 نفر (63.88 درصد) از افراد آلوده مونث و 26 نفر (36.11 درصد) مذکر بوده اند.بحث: در مطالعه حاضر از نظر خصوصیات بالینی و آزمایش الایزا گونه غالب ل. تروپیکا تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 84 استناد 352 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

هدف: یکی از مهمترین عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی مراجعان، پیروی آنها از دستورات ارایه شده و ارتقای نتایج بهداشتی ارتباطات میان فردی مناسب بین ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و مراجعان است. با در نظر گرفتن این امر مطالعه نیمه تجربی حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطات میان فردی به کاردانهای بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آنها در مراکز بهداشتی درمانی به انجام رسید.مواد و روشها: مجموعه ای از 60 کاردان بهداشت خانواده (در دو گروه مورد و شاهد) و 94 نفر مراجعه کننده به 35 مرکز بهداشتی درمانی (در دو گروه مورد و شاهد) در هر مرحله از این مطالعه شرکت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه رضایتمندی مراجعان از نحوه تعامل کاردانهای بهداشت خانواده استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از مداخله صورت گرفت. بعد از مرحله اول، کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطات میان فردی برای گروه آزمون در دو روز برگزار شد. سپس مرحله دوم جمع آوری اطلاعات با استفاده از همان ابزار و مجموع اطلاعات تجزیه و تحلیل گشت.نتایج: یافته های مطالعه نشان داد تغییر میانگین نمره رضایتمندی در گروه آزمون از 18.62 در مرحله قبل از مداخله به 21.06 در مرحله بعد از مداخله با استفاده از آزمون آماری تی مستقل معنادار بوده است (P=0.019). همچنین پس از اجرای برنامه آموزشی بین نمره های رضایتمندی مراجعان در دو گروه مورد و شاهد، اختلاف آماری معناداری دیده شد (P=0.001).بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر آن است که آموزش مهارتهای ارتباطات میان فردی به پرسنل بهداشتی بر رضایتمندی مراجعین تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، پیشنهاد می شود برای افزایش رضایتمندی مراجعان و به دنبال آن ارتقای نتایج مفید بهداشتی، دوره های آموزشی مهارتهای ارتباطات میان فردی برای ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی درمانی برگزار گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 130 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

هدف: استروژن نقش پیچیده و گسترده ای در یکسری از تواناییهای مغزی از قبیل یادگیری و حافظه دارد. از طرفی هیپوکامپ از ساختارهای مغزی است که نقش مهمی در پردازش اطلاعات فضایی دارد. شواهد موجود نشان می دهند که گیرنده های استروژنی در ناحیه CA1 هیپوکامپ قرار دارند؛ لذا در این تحقیق اثر تزریق داخل هیپو کامپی استرادیول بنزوات بر یادگیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر بالغ نژاد N-MRI بررسی شد.مواد و روشها: به منظور تزریق داخل ناحیه CA1 هیپوکامپ کانولهایی در این ناحیه به صورت دو طرفه قرار داده شد؛ پس از بهبودی حیوانات در چهار گروه (n=v) تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچگونه تزریقی دریافت نکردند و تنها با ماز Y شکل آموزش دیدند. گروههای شاهد سرم فیزیولوژی، حلال روغن کنجد و آزمایش استرادیول که هر روز قبل از آموزش به ترتیب مقادیر 0.5µl سرم فیزیولوژی 0.5mg روغن کنجد و 1µg استرادیول بنزوات در حجم 0.5µl در هر طرف ناحیه CA1 هیپوکامپ دریافت می کردند. آموزش به مدت 5 روز متوالی و هر روز 30 بار به وسیله ماز Y شکل انجام می گرفت. همه گروهها پس از یک ماه، مجددا برای تست حافظه یک جلسه در دستگاه قرار می گرفتند.نتایج: تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از طرح اندازه گیری مکرر یکطرفه و متعاقب آن آزمون حداقل تفاوت معنادار نشان می دهد استرادیول باعث افزایش یادگیری شده است و روغن کنجد نیز اثر بهبود دهنده بر یادگیری داشته است. از طرف دیگر استرادیول تغییری در حافظه یک ماه بعد ایجاد نکرده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد به طور کلی تزریق استرادیول بنزوات در ناحیه CA1 هیپوکامپ یادگیری را بهبود بخشیده است و احتمالا استرادیول این اثر را با افزایش انعطاف پذیری در نرونهای هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ اعمال می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 101 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1459
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

هدف: با وجود برنامه های گسترده پیشگیری از تالاسمی در ایران، متاسفانه به کم خونی داسی شکل و غربالگری آن هیچگونه توجه خاصی نشده است و تنها گزارشهای محدودی در این رابطه وجود دارد؛ این در حالی است که شیوع این بیماری در کشورهای همجوار و در بعضی نواحی جنوبی ایران قابل توجه می باشد. در مطالعه ای که در سال 1377 در یکی از روستاهای اطراف اصفهان (روستای جار) انجام شده است، شیوع صفت داسی شکل در این روستا 8.33% به دست آمده است؛ لذا متعاقب تعیین شیوع بالای صفت داسی شکل در این منطقه و احتمال همراه شدن سلولهای داسی شکل با بتاتالاسمی مینور و متولد شدن نوزاد مبتلا به سندرمهای داسی شکل بر آن شدیم تا فراوانی صفت سلولهای داسی شکل را در مراجعه کنندگان در شرف ازدواج به مرکز تالاسمی اصفهان تعیین کنیم.مواد و روشها: به منظور انجام غربالگری صفت سلولهای داسی شکل در شهر اصفهان، 500 زوج (500 نفر زن و 500 نفر مرد) از بین مراجعه کنندگان قبل از ازدواج به مرکز تالاسمی اصفهان در پاییز سال 1378 به روش تصادفی انتخاب و با انجام آزمایش داسی شدن مورد غربالگری قرار گرفته و نتایج مشکوک را با الکتروفورز هموگلوبین به روش سلولز استات در PH قلیایی بررسی کردیم.نتایج: از هزار نفر فرد مورد مطالعه تست داسی شدن در سی نفر آنها مشکوک بود که به روش الکتروفورز هموگلوبین مورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند ولی هیچ مورد مثبتی از هموگلوبین S مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: از این بررسی می توان نتیجه گرفت شیوع صفت داسی شکل در شهر اصفهان بسیار پایین است ولی از آنجایی که شیوع آن در یکی از روستاهای اطراف آن بالا و 8.33% گزارش شده لازم است با انجام طرحهای غربالگری، نواحی دارای شیوع بالا شناسایی شده و در صورت وجود شیوع بالای صفت داسی شکل، در مراکز مشاوره، افراد مبتلا را از عواقب آن آگاه کرده و حتی الامکان از ازدواج با یکدیگر منصرف سازند و یا اینکه مراقبتهای بعد از ازدواج در مراکز بهداشتی صورت گرفته تا از متولد شدن نوزادان مبتلا به سندرم داسی شکل به موازات تالاسمی جلوگیری شود و علاوه بر کاهش میزان افراد مبتلا به تالاسمی از تعداد مبتلایان به هموگلوبینوپاتیها از جمله داسی شکل نیز کاسته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1459

دانلود 86 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

هدف: تقویت عضله پهن داخلی مایل به عنوان یک روش درمانی، در سندرم درد پاتلوفمورال - در موردی که ضعف این جز از عضله چهارسر عامل ایجاد راستای نامناسب کشکک است - پیشنهاد شده است بنابراین تلاشهایی در راستای تقویت جداگانه عضله پهن داخلی مایل شده است. در این بررسی، سه تمرین رایج در برنامه های تمرین درمانی سندروم درد پائلوفمورال، در زنجیره کینماتیک باز، با انجام اصلاحاتی که به نظر می رسید در فعال کردن ترجیحی عضله پهن داخلی مایل موثر باشد، انتخاب شد.مواد و روشها: فعالیت الکترومیوگرافیکی سطحی عضله پهن داخلی مایل و عضله پهن خارجی در اندام تحتانی غالب، در طی سه برنامه تقویتی عضلانی در سه گروه آزمون و یک گروه شاهد، ارزیابی شد. در هر گروه 8 نفر زن سالم غیرورزشکار با دامنه سنی 20 تا 30 سال با میانگین 24.97 انحراف معیار 1.97 بدون هیچگونه سابقه ای از ضایعه زانو شرکت داشتند. مشخصات برنامه های تقویتی به صورت زیر می باشد:گروه آزمون اول: انجام انقباض ایزومتریک عضله چهارسر در اکستانسیون کامل همراه با دورسی فلکسیون مچ پا (30 بار در روز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته). گروه آزمون دوم: انجام Straight Leg Raising (SLR) همراه با چرخش خارجی ران (طبق برنامه تقویتی دلورم - واتکینز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته). گروه آزمون سوم: انجام اکستانسیون انتهایی زانو از زاویه 30 درجه فلکسیون تا صفر درجه همراه با چرخش داخلی ساق در داخل اسپلینت مخصوص و انقباض ایزومتریک عضله چهارسر (طبق برنامه تقویتی دلورم - واتکینز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته) گروه آزمون چهارم گروه شاهد می باشد: فعالیت الکترومیوگرافیکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی به صورت پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون، در مدت 12 ثانیه، ثبت شد و متوسط مقدار یکسو شده طیف توان سیگنال الکترومایوگرام، برای ارزیابی فعالیت عضلات مورد آزمون، بررسی و سنجش گشت.نتایج و بحث: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در گروه آزمون اول، متوسط مقدار یکسو شده فعالیت عضله پهن داخلی مایل در جلسه 12 نسبت به جلسه 1 و 6 افزایش یافته است. در گروه آزمون دوم، فعالیت عضله پهن داخلی مایل و عضله پهن خارجی در طی جلسات تقویت، تغییر معناداری نکرد. در گروه آزمون سوم، فعالیت عضله پهن داخلی مایل بین جلسات 6 و 12 و 1 و 12 افزایش معناداری را نشان داد. در بررسی نسبت میانگین فعالیت الکترومیوگرافیکی عضله پهن داخلی مایل به عضله پهن خارجی، در گروه آزمون اول، بین جلسات تقویت، تغییر معناداری مشاهده نشد. در گروه آزمون دوم و سوم بین جلسه 1 و 12، این نسبت معناداری اما بین (1 و 6) و (6 و 12) معنادار نبودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، پیشنهاد می شود که عضله پهن داخلی مایل به طور جداگانه با انجام تمرینات SLR همراه با چرخش خارجی ران و انجام اکستانسیون انتهایی زانو بین (0 تا 30) درجه از دامنه حرکت همراه با چرخش داخلی ساق تقویت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

هدف: در طول تاریخ همواره نگاههای متفاوتی به حرفه پرستاری و مفهوم مرکزی و اصلی آن یعنی "مراقبت" شده است. گاهی مراقبت به عنوان یک عمل انسانی، گاهی به مثابه مجموعه فعالیتهای عملی، گاهی به مثابه یک عشق، هنر، عبادت، خدمت، کار یا بیگاری و نظایر آن در میان عموم مردم و حتی خود پرستاران مطرح بوده است؛ لذا کاربرد - مفاهیم پرستاری و مراقبت در موقعیتهای گوناگون ادراک یکسانی ایجاد نکرده، و همواره با چالش همراه بوده است.در این تحقیق به منظور تبیین مفهوم مراقبت بالینی پرستاری در بافت فرهنگی کشور ما و با توجه به همه مولفه های تاثیرگذار بر آن طی یک تحقیق کیفی "تجزیه و تحلیل مفهومی" مفهوم مراقبت پرستاری بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.مواد و روشها: روش جمع آوری داده ها شامل مشاهده، مصاحبه نیمه سازمان یافته، ثبت حکایات و نوشتارهای مراقبتی، بررسی تصاویر و همچنین بررسی متون ادبی و فرهنگهای لغت معتبر بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تجزیه و تحلیل مفهومی - که به وسیله واکر و اوان توصیه شده و همچنین تجزیه و تحلیل محتوایی انجام گرفت.نتایج و بحث: در مجموع درونمایه های "آلتروییسم"، "نوع دوستی"، "روتین محوری" استحصال شد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که مفاهیم پرستاری و مراقبت برای شرکت کنندگان در این تحقیق دارای معانی یکسان بوده و هر دو آنها در انجام مجموعه اعمال روتین بخش خلاصه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هدف: اندازه گیریهای انجام شده به وسیله تکنیکهای التراسونیک، اطلاعات ارزشمندی از سیستم بیومکانیکی بدن را ارایه می دهد. با استفاده از این تکنیک، سرعت خط مرکزی شریان اندازه گیری می شود، به طوری که بتواند مبنای تعیین سایر خصوصیات عروقی از جمله گرادیان فشار و ضریب الاستیسیته عروق شود. در این پژوهش، بر اساس سرعت خط مرکزی شریان مدل جدیدی برای برآورد گرادیان فشار پیشنهاد می شود که توجیه مطلوب تری بر جریانهای شریانی و جریانهای برگشتی ارایه می کند و با واقعیتهای فیزیکی و فیزیولوژیکی مطابقت بهتری دارد.مواد و روشها: برای بدست آوردن معادله ای با عملکرد مشابه معادلات قبلی لکن دقیق تر و ساده تر، از معادله ممنتوم محوری که در اینجا بر حسب گرادیان فشار است استفاده شد. برای دستیابی به معادله مناسب در شرایط فرمولاسیون موضعی، می بایست تغییرات سرعت خط مرکزی شریان در جهت z را یک بعدی فرض کرد و از سرعت شعاعی در برابر سرعت محوری صرفنظر می شود، البته به شرطی که طول رگ به اندازه کافی از شعاع آن بزرگ تر باشد. سپس با استفاده از معادله پیوستگی در حالت یک بعدی، عبارت فوق تقریب زده شد.نتایج: در این مدل پس از ثبت سرعت خط مرکزی شریان که به وسیله روشهای التراسونیک قابل اندازه گیری است، مدل پیشنهادی در برآورد تغییر فشار استاتیک آزمایش شد. نتایج حاصل با استفاده از یک برنامه محاسباتی، با شرایط مرزی و مقادیر ثابت کاملا مشابه و یکسان به دست آمد. در این برنامه، پروفیلهای سرعت شعاعی و محوری نیز محاسبه گردید و با مدل ارایه شده توسط محققین پیشین مقایسه شد.نتیجه گیری: مقایسه بین نتایج بدست آمده از هر دو مدل نشان می دهد مدل پیشنهادی توصیف دقیق تری از توزیع سرعت و گرادیان فشار را ارایه می دهد و با مشاهدات و اندازه گیریهای بالینی همخوانی مطلوبتری دارد. با توجه به اشکالات مدل قبل، مدل پیشنهادی برای تعیین پارامترهای بیومکانیکی شریان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

هدف: همزمان با پذیرش وازکتومی به عنوان یک روش مناسب پیشگیری از بارداری، مطالعه عوارض آن مورد توجه روزافزون قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر وازکتومی بر خصوصیات مورفولوژیک پروستات در موش آزمایشگاهی بزرگ نژاد آلبینو - ان - ماری پژوهش حاضر انجام گرفت.مواد و روشها: تعداد 40 سر رت بالغ نر به طور تصادفی در چهار گروه وازکتومی دو طرفه، یک طرفه، جراحی شم و کنترل قرار گرفتند. بعد از گذشت دوازده هفته از وازکتومی، پروستات رتها خارج و پس از تعیین وزن آنها از محلول ثابت کننده بوئن برای فیکس و پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه به منظور انجام تکنیکهای مورفومتریک و ارزیابی کیفی از میکروسکوپ نوری استفاده شد. داده های خام به دست آمده با استفاده از آزمون آماری unpaird t-test تجزیه و تحلیل شد.بحث و نتیجه گیری :تراکم سطحی مجاری پروستات در گروههای وازکتومی دو طرفه و یکطرفه نسبت به گروه کنترل معناداری را نشان دادند (P<0.05-P<0.01). ضخامت اپی تلیوم در ناحیه مرکزی پروستات در گروه وازکتومی دو طرفه نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت (P<0.05). وزن رتها در گروههای وازکتومی دوطرفه و یکطرفه نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد (P<0.05-P<0.01). وزن پروستات در گروه وازکتومی دوطرفه نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد (P<0.05). افزایش ادم در استروما، تغییرات کیستیک غده پروستات و افزایش فولدها در غده پروستات در گروه وازکتومی دوطرفه نیز مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

هدف: این مطالعه به برسی پاسخ عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس به تحریکات زوج متوالی پرداخته و محتوای اطلاعاتی رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس را بررسی کرده است.مواد و روشها: چهار مرد سالم غیر ورزشکار 20 تا 26 ساله بررسی شده که این افراد از بین نمونه های در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب شدند. از آنجا که برای ثبت رفلکس H عضله گاستروکنمیوس نقطه ای مطلوب - که بر اساس دلایل علمی انتخاب شده باشد - وجود نداشت. پس از بررسیهای آناتومیک ، نقطه مطلوب و نحوه الکترود گذاری مناسب برای این عضله مشخص شد. سپس دو عضله سولئوس و گاستروکنمیوس تحت تاثیر تحریکات زوج متوالی قرار گرفته و منحنی ریکاوری رفلکس H آنها ثبت شد. برای ثبت منحنی ریکاوری، 11 زوج تحریک به عضله اعمال شد که فاصله زمانی زوج تحریکات از 50ms شروع شده و در هر تحریک، 20ms افزایش می یافت تا به 250ms می رسید. نسبت دامنه قله به قله رفکس H ایجاد شده از تحریک دوم به دامنه قله به قله رفکس H ایجاد شده از تحریک اول محاسبه و به درصد بیان شد. منحنی ریکاوری دامنه رفلکس H، بر اساس مقادیر به دست آمده برای هر زوج ترسیم شد.نتایج و بحث: وقتی فاصله زوج تحریکات کمتر از 110ms بود رفتار منحنی ریکاوری دو عضله شبیه به هم می شد. می توان گفت در این مرحله دو عضله تحت تاثیر مهار سلولهای رنشاو و خستگی ناشی از تحریک اول هستند. وقتی فاصله زوج تحریکات از 110ms بیشتر شود عضله سولئوس به میزان قابل توجهی بیشتر از عضله گاستروکنمیوس ریکاور می شود. این امر را می توان به خستگی ناپذیری بیشتر در موتور نرونهای عضله سولئوس و کمتر بودن تاثیر رنشاو بر آنها دانست. وقتی فاصله زوج تحریکات از 170ms بیشتر شود رفتار دو عضله مجددا شبیه یکدیگر می شود. این مساله می تواند به علت رهایی دو عضله از مهار رنشاو و خستگی ناشی از تحریک اول باشد.نتیجه گیری: هر چند به علل فیزیولوژیک، هنگام برانگختن رفلکس H بیشتر، فیبرهای کند انقباض فعال می شوند؛ اما مقایسه رفتار منحنی ریکاوری عضله سولئوس و عضله گاستروکنمیوس نشان می دهد رفلکس H حاوی اطلاعات مربوط به فیبرهای نوع دوم نیز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 86 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

هدف: مطالعه حاضر روش تخلیص آلفا - 1- مهارکننده پروتئیناز از منبع غنی شده خمیر IV-1 کوهن را با حذف مراحل پیچیده و مواد شیمیایی گران قیمت در شرایط ساده و مقرون به صرفه و سریع توضیح می دهد.مواد و روشها: ابتدا A1PI با دو مرحله رسوبگیری به وسیله پلی اتیلن گلیکول از سایر پروتئینهای موجود در منبع اولیه (خمیر IV-1  استخراج و سپس با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یون روی ژل -DEAE سفاروز CL6B پروتئین با درجه خلوص بالاتر جداسازی و تخلیص شد. ویروس زدایی محصول به روش پاستوریزاسیون (انکوباسیون 60˚C و 10 ساعت) بدون تغییر فاحش در فعالیت بیولوژیکی پروتئین آن انجام شد. محصول نهایی به وسیله روش اولترافیلتراسیون تغلیظ و سپس به صورت لیوفیلیزه نگهداری شد. برای تعیین فعالیت پروتئین از ظرفیت مهاری تریپسین (TIC) استفاده شد. میزان AIPI محصول با روش ایمونودیفیوژن شعاعی (SRID) تعیین شد.نتایج: در این فرایند راندمان 60% و درجه خلوص A1PI ایزوله شده 0.62 و وزن ملکولی آن با استفاده از روش SDS-PAGE در حدود 54000D تخمین زده شد. همچنین برای مشاهده دقیقتر درجه خلوص و تایید خاصیت آنتی ژنیک (ایمونوراکتیویته) از روش ایمونوالکتروفورز در مقابل آنتی بادی تام انسانی و آنتی بادی اختصاصی بر علیه AIPI استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج فوق بیانگر تخلیص A1PI با درجه خلوص 62% می باشد، همچنین بررسی A1PI و تریپسین حاکی از آن بود که1.5-2µg  از این پروتئین توانایی مهار1µg تریپسین را داشت بنابراین هم درجه خلوص و هم خاصیت مهارکنندگی A1PI تخلیص شده با نوع تجاری قابل مقایسه است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

هدف: سم بوتولینوم تیپ A به لحاظ ساختاری از یک زنجیره سبک به وزن KD 50 و یک زنجیره سنگین به وزن KD 100 تشکیل شده است که به وسیله یک باند دی سولفید به هم متصل شده اند. این پروتئین شامل سه بخش عملکردی است. بخش آنزیمی با فعالیت کاتالیتیک که همان زنجیره سبک می باشد. بخش انتقال دهنده که نیمه انتهایی آمینی زنجیره سنگین است و بخش اتصال دهنده که نیمه انتهایی کربوکسیل زنجیره سنگین را تشکیل می دهد. در این پژوهش هدف از تولید نوترکیب بخش انتقال دهنده سم بوتولینوم تیپ A، مطالعه کارایی این بخش از سم به طور مستقل یا همراه با بخش اتصال دهنده توکسین به منظور دستیابی به یک پروتئین ایمنی زا در تحقیقات بعدی بوده است. از طرف دیگر تولید انبوه این بخش از سم، مطالعه ساختار و مکانیزم دقیق بخش انتقال دهنده را هموار خواهد ساخت.مواد و روشها: باکتری در شرایط بی هوازی رشد داده شد سپس DNA کروموزومی به روش قلیایی استخراج گردید. پس از بررسی ترادف ژن مربوطه و طراحی پرایمر، قطعه مورد نظر از طریق واکنشهای زنجیره ای پلیمرازی (PCR) به وسیله آنالیز آنزیمی ارزیابی شد و بر روی سه ناقل مختلف بیانی pET28a, pRSET A و pET32a همسانه سازی گردید. پروتئین تولید شده به وسیله SDS-PAGE بررسی شد و صحت محصول با روش وسترن بلاتینگ و واکنش الیزا مورد تایید نهایی قرار گرفت و سپس به وسیله کروماتوگرافی میل ترکیبی خالص سازی شد.بحث و نتیجه: در این تحقیق بالاترین بیان در شرایط غلظت 0.5 میلی مولار IPTG، جذب نوری 0.6 و زمان القا 15 ساعت در دمای 30˚c به دست آمد. هر چند بیان ژنهایی که درصد بالایی از AT را برخوردارند در سیستم E.coli ضعیف است اما با این حال بیان مناسبی از این ژن به دست آمد. تخلیص پروتئین نوترکیب در مراحل اولیه به دلیل اتصال ضعیف نشان هیستیدین به ستون دشوار بود که ما با تغییر در روشها توانستیم این پروتئین را تا 90% خالص سازی کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 98 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

هدف: مطالعه و بررسی نظریه تحمل به عنوان ابزاری کارآمد در حل مسایل آماری.مواد و روشها: از ابتدای دهه 1980 بحث پیرامون فاصله تحمل، در حوزه آمار زیستی و آزمایشهای کلینیکی با تردید آغاز شد، اما پس از اثبات سودمندی آن در حل بسیاری از مسایل زیستی و تحقیقات پزشکی، به صورت یک نظریه کارامد درآمد. پیشتر، فقط در صنعت، محدودیت کنترل کیفیت محصول، خدمات اجتماعی و حل مسایل تولید، بود. ولی با کشف روشهای علمی و گسترش دامنه کاربردی آن، به دیگر بخشهای آمار نیز راه یافت و امروز به صورت یک روش کارامد، کاربرد فراوانی در صنعت، آمار زیستی، کنترل کیفیت تولید، نظریه اعتبار و قابلیت اعتماد دستگاههای صنعتی، داراست. این مطالعه با بهره گیری از جمع آوری داده ها در رشته های مختلف و تحلیل آنها صورت گرفته و از نوع بنیادی است.بحث و نتیجه گیری: حدود تحمل بیشتر در حوزه آمار ناپارامتری به کار می رود و در آمار پارامتری اغلب در توزیع نرمال کاربرد دارد. کاربرد آن در دیگر توزیعهای پارامتری هنوز به مرحله کمال نرسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID