مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس به عنوان یک بیماری متابولیک با اختلال در سطح لیپید و گلوکز خون همراه است. این مطالعه به منظور تعیین اثر 12 هفته تمرین یوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.روش بررسی: در این کارازمایی بالینی 26 زن مبتلا به دیابت نوع 2 در دو گروه مداخله (16 نفر) و کنترل (10 نفر) در شرایط رژیم دارویی و غذایی یکسانی قرار گرفتند. برنامه تمرینی گروه مداخله روزانه شامل 75 دقیقه تمرین یوگا، هفته ای سه جلسه و به مدت 12 هفته به طول انجامید. سطح گلوکز، انسولین، لپتین، تری گلیسرید،HDL-C ،LDL-C  و TC زنان 24 ساعت قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی مورد سنجش قرار گرفت.یافته ها: پس از اتمام دوره تمرینی سطح گلوکز، انسولین و تری گلیسرید بیماران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش اماری معنی داری نشان داد (P<0.05). در حالی که سطح لپتین،HDL-C ،LDL-C  و TC گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت اماری معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: تمرین یوگا باعث بهبود میزان گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع دو می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  8-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2588
 • دانلود: 

  731
چکیده: 

مهندسی بافت بر اساس سه ترکیب اصلی بافت های بیولوژیکی شامل داربست، سلول و عوامل رشد بنیان نهاده شده است. داربست های زیستی مشتق از بافت ها و اندام های سلول زدایی شده به طور موفقیت امیزی در مهندسی بافت مورد استفاده قرار گرفته اند. مطالعات سلول زدایی بیانگر ان است که داربست های طبیعی حاصل از بافت های سلول زدایی شده، با حفظ ترکیبات اصلی می توانند بستر مناسبی برای بررسی رفتارهای سلولی باشند و اماده سازی چنین داربست هایی بخش مهمی از پژوهش های اتی دانش زیست شناسی خواهد بود که می تواند کاربردهای گسترده ای در دانش پزشکی ترمیمی و مهندسی بافت داشته باشد. بافت بلاستما که طی روند ترمیم زخم در برخی از موجودات ایجاد می شود؛ دارای سلول هایی با قابلیت تکثیر و تمایز، مشابه سلول های جنینی است و می تواند مدل مناسبی را برای بررسی برهم کنش ها و رفتارهای سلولی در شرایط ازمایشگاهی فراهم نماید. در این مقاله مروری به بیان روش های اماده سازی داربست های سه بعدی مشتق از ماتریکس خارج سلولی بافت های مختلف از قبیل غضروف، استخوان، لثه، ائورت، مثانه و ارزیابی عملکرد انها با استفاده از بافت بلاستما پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2588

دانلود 731 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

زمینه و هدف: گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) دارای خواص دارویی و ضدمیکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره های ابی و الکی ریشه گیاه باریجه بر سودوموناس ائروژینوزا انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه ازمایشگاهی گیاه باریجه در سایه خشک و عصاره های ابی و الکلی پودر ریشه باریجه به روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ان در رقت 0.1 با مقادیر مختلف روی سویه سودوموناس ائروژینوزا به روش های دیسک گذاری، چاهک و تعیین MIC و MBC بررسی گردید.یافته ها: سودوموناس ائروژینوزا به عصاره های ابی کاملا مقاوم بودند و MIC عصاره های متانولی و اتانولی گیاه باریجه به ترتیب برابر با 104×1.25 و 103×6.25 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد.نتیجه گیری: عصاره متانولی و اتانولی ریشه باریجه دارای فعالیت ضدمیکروبی بیشتری علیه سودوموناس ائروژینوزا در محیط ازمایشگاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1174
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

زمینه و هدف: ایسکمی مغزی و کاهش جریان خون مغزی باعث تولید رادیکال های سوپرا اکسید در بافت مغز و در نتیجه تخریب ان می شود. سلول های پیرامیدال ناحیه CA1 هیپوکامپ به شدت نسبت به کاهش اکسیژن حساسند. این مطالعه به منظور تعیین اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی (HCG) و ویتامین E بر تراکم سلولی ناحیه CA1 هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش سوری نر در گروه های شم، ایسکمی، HCG، ویتامین E و +HCG ویتامین E قرار گرفتند. ایسکمی با بستن شریان کاروتید مشترک در دو طرف به مدت 15 دقیقه القاء گردید. ویتامین E هنگام برقراری ریپرفیوژن به صورت تک دوز داخل صفاقی و 48 HCG ساعت پس از ایسکمی به صورت داخل عضلانی به مدت 5 روز تجویز شد. بعد از تکمیل دوره درمان توانایی یادگیری موش ها در شاتل باکس مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی بافت شناسی مغز حیوانات به روش رنگ امیزی نیسل برای شمارش سلول های سالم در ناحیه هیپو کامپ انجام شد.یافته ها: تجویز توام HCG و ویتامین E به دنبال ایسکمی - ریپرفیوژن موجب افزایش تراکم سلول های سالم شد و اختلاف معنی داری در تعداد نورون های پیرامیدال CA1 هیپوکامپ موش ها در گروه درمان نسبت به گروه ایسکمی مشاهده گردید (P<0.001). معیار حافظه حیوانات در گروه درمان توام با HCG و ویتامین E افزایش افزایش معنی داری در مقایسه با گروه ایسکمی داشت (P<0.05).نتیجه گیری: استفاده توام HCG و ویتامین E اثر بیشتری بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری و بازسازی تراکم سلولی ناحیهCA1 هیپوکامپ دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1174

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1012
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

زمینه و هدف: کمپرسیون یا قطع عصب سیاتیک سبب القای مرگ نورونی در الفا موتونورون های نخاع می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی دانه گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی الفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه کنترل (A)، کمپرسیون (B)، کمپرسیون+تیمار عصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز (C) 75mg/kg و کمپرسیون+تیمارعصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز (D) 50mg/kg قرار داده شدند. در گروه کنترل عضله در محل عصب سیاتیک بدون اسیب شکافته شد. در گروه های کمپرسیون و تیمار، عصب سیاتیک پای راست تحت کمپرسیون (60 ثانیه) قرار گرفت. پس از 28 روز با نمونه برداری از قطعات نخاعی L2-L4 و S1، S2 و S3 و برش های 7 میکرونی سریال و رنگ امیزی با ابی تولوئیدین، نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش دایسکتور شمارش شدند.یافته ها: دانسیته نورونی در گروه کمپرسیون (32±650) نسبت به گروه کنترل (24±1803) کاهش معنی داری داشت و در گروه های (1581±47) C و (1543±49) D دانسیته نورونی نسبت به گروه کمپرسیون افزایش معنی داری نشان داد (P<0.001).نتیجه گیری: عصاره الکلی دانه سیاه دانه باعث افزایش دانسیته نورون های حرکتی الفا شاخ قدامی نخاع موش صحرایی پس از کمپرسیون عصب سیاتیک گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1012

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  617
 • بازدید: 

  1750
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

زمینه و هدف: چای کومبوجا، چای شیرین شده با شکر و حاصل فرایند تخمیر ناشی از وجود استیک اسید باکتری و مخمر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر چای کومبوجا بر اسیب کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در گروه های کنترل، کنترل مثبت دریافت کننده 400mg/kg تیواستامید به مدت دو هفته، گروه درمانی کومبوجا که ابتدا با 400mg/kg تیواستامید و سپس چای کومبوجا تیمار شدند و گروه پیشگیری کومبوجا که ابتدا با کومبوجا (50mg/kg) به مدت سه هفته و سپس با 400mg/kg تیواستامید تیمار شدند. سطح انزیم های امینوترانسفراز، الانین ترانسفراز، الکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و بیلی روبین توتال اندازه گیری شد. مطالعه هیستوپاتولوژیک نمونه های کبد گروه های مورد مطالعه با استفاده از رنگ امیزی H&E انجام شد.یافته ها: سطح انزیم های امینوترانسفراز، الانین ترانسفراز، الکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و بیلی روبین توتال در گروه تیواستامید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). در حالی که کومبوجا در گروه های درمانی و در گروه پیشگیری موجب کاهش معنی داری در سطح سرمی انزیم ها در مقایسه با گروه کنترل مثبت گردید (P<0.05). تغییرات هیستوپاتولوژیک سلول های کبدی شامل افزایش میتوز و اپاپتوز در گروه تیواستامید ایجاد شد که این تغییرات در گروه های مصرف کننده چای کومبوجا کاهش داشت.نتیجه گیری: چای کومبوجا دارای اثرات حفاظتی و درمانی در برابر مسمومیت کبدی ناشی از تیواستامید در موش است.

آمار یکساله:  

بازدید 1750

دانلود 348 استناد 617 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  42-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت یک عامل خطرساز مهم برای ایجاد سکته مغزی است. برخی از مطالعات نشان می دهند که ممکن است تفاوت علایم بالینی و پیش اگهی در بیماران سکته مغزی دیابتی با غیردیابتی ناشی از تفاوت الگوی تنگی عروق مغزی در این دو گروه باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 70 بیمار دیابتی و 70 بیمار غیردیابتی مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک انجام شد. موارد امبولی با معاینه، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی در مطالعه وارد نگردید. همه بیماران برای اولین بار دچار سکته مغزی شده و در صورت مصرف دارو و یا وجود بیماری زمینه ای (به جز پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی و بیماری قلبی) از مطالعه حذف شدند. برای کلیه بیماران ترانس کرانیال و اکستراکرانیال داپلرسونوگرافی انجام گردید.یافته ها: موارد تنگی شریان بازیلر در افراد دیابتی به طور قابل توجهی بیشتر از افراد غیردیابتی بود (P<0.031). همچنین موارد تنگی گردش خون خلفی در بیماران مبتلا به دیابت بیشتر از افراد غیرمبتلا به دیابت بود (P<0.006).نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به دیابت، سیستم گردش خون ورتبروبازیلر بیشتر دچار تنگی گردید. بخشی از مرگ و میر و موربیدیتی بیشتر در این بیماران ممکن است ناشی از این الگوی تنگی عروقی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  48-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

زمینه و هدف: زنان باردار دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی (glucose challenge test) علی رغم طبیعی بودن تست تحمل گلوکز (oral glucose tlerance test) در معرض خطر افزایش ماکروزومی جنین، پره اکلامپسی و افزایش میزان سزارین هستند. این مطالعه به منظور تعیین پیامدهای بارداری در زنان باردار دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی و تست تحمل گلوکز طبیعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی روی 60 زن باردار (سن بارداری 28-24 هفته) دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی (بیشتر از (130 mg/dl با تست تحمل گلوکز طبیعی و 67 زن باردار با تست چالش گلوکز طبیعی (کمتر از (130 mg/dl در بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه در سال 1389 انجام شد.یافته ها: زایمان با وکیوم، پلی هیدرامینوس، پره اکلامپسی، پیلونفریت و وزن کم زمان تولد نوزاد در گروه مورد به صورت معنی داری بیشتر از شاهد بود (P<0.05). بین دو گروه مورد و شاهد از نظر مرده زایی، ناهنجاری نوزاد، دیسترس تنفسی و دیستوشی شانه تفاوت اماری معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: در زنان باردار با GCT مختل و OGTT طبیعی، پلی هیدرامنیوس، پره اکلامپسی و پیلونفریت در مقایسه با زنان با بارداری طبیعی بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  616
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

زمینه و هدف: اشعه اولتراویوله (UV) به عنوان یک ضدعفونی کننده قوی مطرح است. عفونت ناشی از گونه های مختلف مقاوم قارچی در بیماران منجر به برگشت بیماری با شدت بیشتر می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تست حساسیت دارویی سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و امفوتریسین B انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی 12 سوش قارچ کاندیدا جدا شده از بیمار طبق روش (NCCLS M27-A) انجام شد. نمونه ها با سالین استریل به صورت سوسپانسیون درامدند و جذب نوری با اسپکتروفوتومتر در طول موج 530 نانومتر خوانده شد. رقت های سریالی 16-0.0313mg/ml برای ایتراکونازول و امفوتریسین B و 128-0.0313mg/ml برای فلوکونازول تهیه گردید و حداقل میزان مهارکنندگی (MIC) بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 35 درجه سآنتی گراد تعیین شد. اشعه UV به مدت 1، 2، 5، 10، 60، 90، 120 ثانیه در فاصله یک متری به قارچ ها تابانده شد و MIC تعیین گردید.یافته ها: بیشترین MIC قبل از تابش UV در استفاده از فلوکونازول با میزان بیش از 128mg/ml مشاهده شد. بعد از تابش UV میزان MIC برای سه داروی مورد مطالعه کاهش یافت؛ به طوری که بعد از 10 ثانیه MIC برای داروهای ایتراکونازول و امفوتریسین B بیش از 0.0313mg/ml تعیین شد. MIC فلوکونازول بعد از 60 ثانیه تابش اشعه اولتراویوله بیش از 0.0313mg/ml بود. با مقایسه MIC قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله، داروهای مختلف سبب کاهش اماری معنی داری نسبت به قبل از تابش UV گردید (P<0.05).نتیجه گیری: اشعه UV باعث کاهش MIC سویه های قارچی کاندیدا نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و امفوتریسین B می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 231 استناد 616 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

زمینه و هدف: کاندیدا آلبیکنس فراوان ترین عامل کاندیدیازیس دهانی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره اویشن و مورت با نیستاتین بر مهار رشد کاندیدا البیکنس در محیط ازمایشگاه انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی 32 سویه کاندیدا البیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس دهانی انجام گردید. از روش Agar microdilution برای بررسی اثر عصاره ها و نیستاتین استفاده شد. ابتدا سوسپانسیونی از سلول های مخمری کاندیدا البیکنس و نیز یک رقت سریال از عصاره ها و نیستاتین در محیط سابورودکستروزاگار تهیه و یک لوپ از سوسپانسیون کاندیدا روی محیط کشت جامد، کشت و در 25 درجه سآنتی گراد انکوبه گردید. نتایج حاصل از رشد قارچ در طی 7 روز ثبت شد.یافته ها: حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد عصاره اویشن، مورت، مخلوط دو عصاره و سوسپانسیون نیستاتین به ترتیب برابر با0.390ml/ml ، 12.5ml/ml، 0.780ml/ml و 160IU/ml بود.نتیجه گیری: عصاره اویشن در مقایسه با نیستاتین به عنوان یک داروی ضدقارچی در درمان کاندیدیازیس می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما عصاره مورت نمی تواند رشد کاندیدا البیکنس را مهار نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  66-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

زمینه و هدف: اسپرژیلوزیس شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه های بالینی اسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و امفوتریسین B انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی 25 سویه اسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت دارویی طبق استاندارد NCCLS M 38-P انجام شد. سوسپانسیون قارچی از قارچ های مذکور با محدوده سلولی 0.5-5x104CFU/ml توسط اسپکتروفوتومتر در 530 نانومتر تهیه گردید. رقت های سریالی از داروها از 0.03125-16mg/ml تهیه و میزان MIC داروها بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 35 درجه سآنتی گراد تعیین گردید.یافته ها: محدوده MIC به دست امده در مورد سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر ایتراکونازول به ترتیب 4-1 و4 -0.5 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در حالی که محدوده MIC برای سویه های اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر امفوتریسین B به ترتیب 0.5-2 و 0.25-2 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. میزان MIC امفوتریسین B به طور معنی داری کمتر از ایتراکونازول بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به میزان محدوده MIC حاصل از امفوتریسین B و ایتراکونازول، اسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس فومیگاتوس جزء سویه های حساس ارزیابی شدند و سویه مقاوم از لحاظ in vitro مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  72-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1402
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

زمینه و هدف: سیستم های حس عمقی، وستیبولار و بینایی نقش مهمی در کنترل حرکت انسان دارند. نقص هریک می تواند منجر به مشکلاتی در تعادل، وضعیت و هماهنگی گردد. این مطالعه به منظور مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش اموزان نابینا، ناشنوا و عادی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 16 کودک نابینا، 30 کودک ناشنوا و 60 کودک عادی شهر اردبیل در سال 1390 انجام شد. برای ارزیابی وضعیت سر و شانه از روش عکسبرداری در نمای قدامی و جانبی استفاده شد.یافته ها: زاویه سر به جلوی نابینایان کمتر از گروه ناشنوایان و عادی بود (P<0.05). زوایه شانه گرد نابینایان و ناشنوایان مشابه و کمتر از گروه عادی، زاویه شانه نابرابر در ناشنوایان کمتر از سایر گروه ها و زاویه کج گردنی نابینایان و ناشنوایان مشابه و بیشتر از گروه عادی بود (P<0.05).نتیجه گیری: نارسایی در بینایی و شنوایی با ناهنجاری های وضعیتی مرتبط است. به صورتی که میزان ناهنجاری ها در دانش اموزان نابینا بیشتر از دانش اموزان ناشنوا بود و نابینایی بیش از ناشنوایی با ناهنجاری های قامتی مانند سر به جلو و کج گردنی ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1402

دانلود 341 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  79-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

زمینه و هدف: انمی فانکونی، شایع ترین انمی اپلاستیک ارثی است که احتمال دارد سبب بروز ناهنجاری در هرکدام از اندام های اصلی بدن گردد. بنابراین تشخیص ان صرفا بر اساس علائم بالینی غیرقابل اعتماد است. این مطالعه به منظور تعیین علایم بالینی و شکستگی های کروموزومی در افراد مشکوک به انمی فانکونی در اذربایجان شرقی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 20 بیمار مشکوک با احتمال ابتلا به انمی فانکونی مراجعه کننده به مرکز تشخیص ژنتیک تبریز طی سال های 91-1390 انجام شد. پس از اخذ نمونه خون و تهیه کشت های مربوطه، نوع و تعداد ناهنجاری های کروموزومی تعیین شدند.یافته ها: 9 بیمار دارای انمی، 8 بیمار با کمبود پلاکت و 9 مورد نیز دارای ناهنجاری انگشتان دست بودند. با انجام ازمون سیتوژنتیک تشخیص انمی فانکونی در 5 مورد (25 درصد) قطعی شد. درصد میتوزهای دارای ناهنجاری در کشت بدون مایتومایسینC  در 5 بیمار مبتلا از 30-5 درصد و در 15 بیمار غیرمبتلا از صفر تا 4 درصد متغیر بود. همچنین درصد میتوزهای دارای ناهنجاری در کشت واجد مایتومایسین 30ng/ml C در 5 بیمار مبتلا از 78-35 درصد و در 15 بیمار غیرمبتلا از صفر تا 20 درصد نوسان داشت.نتیجه گیری: استفاده از ازمون سیتوژنتیک سبب تشخیص قطعی انمی فانکونی در 25 درصد از بیماران مشکوک به این بیماری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  84-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری لیشمانیوز یکی از مهم ترین بیماری های ناقل زاد مشترک بین انسان و حیوان است که توسط پشه خاکی به انسان و دیگر حیوانات انتقال می یابد. این مطالعه به منظور تعیین خصوصیات اکولوژیک پشه خاکی ها در شهرستان علی اباد انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی سه روستا با توجه به توزیع جغرافیایی روستاها و تعداد موارد مثبت بیماری در سال های گذشته در شهرستان علی اباد از استان گلستان طی سال های 89-1387 انتخاب شدند. برای صید پشه خاکی از تله های چسبان استفاده شد. در هر روستا سه مکان انتخاب شد و در هر مکان 10 عدد تله در اماکن داخلی و 10 عدد تله در اماکن خارجی نصب و گونه پشه خاکی تعیین شد.یافته ها: در مجموع 299 عدد پشه خاکی (160 عدد از اماکن داخلی و 139 عدد از اماکن خارجی) تعیین گونه گردید و 7 گونه از پشه خاکی مشخص شد. 4 گونه از جنس Phlebotomus و 3 گونه از جنس Sergentomyia بودند.Ph.papatasi گونه غالب در اماکن داخلی (55 درصد) و S.sintoni گونه غالب در اماکن خارجی (51 درصد) بودند. فعالیت فصلی پشه خاکی در اماکن داخلی و خارجی از اوایل خرداد ماه شروع و در نیمه دوم مهرماه خاتمه یافت. پشه خاکی دارای یک پیک فعالیت در اوایل شهریور ماه بود. از میان گونه های یافت شده S.hodgsoni برای اولین بار از استان گلستان گزارش گردید.نتیجه گیری: گونه Ph.papatasi در منطقه علی اباد کتول استان گلستان به عنوان گونه غالب شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  90-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت محل جراحی شایع ترین عارضه بعد از عمل جراحی است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز و عوامل خطر عفونت زخم جراحی بعد از هیسترکتومی شکمی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 400 زن داوطلب هیسترکتومی شکمی بستری در بیمارستان های شهر بابل طی سال های 1387-89 انجام شد. سن، بیماری زمینه ای، نمایه توده بدنی، سابقه مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، مصرف کورتون، تعداد روزهای بستری قبل از عمل، زمان شیو محل عمل، زمان حمام قبل از جراحی، دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، مدت زمان جراحی برای هر بیمار ثبت شد. شواهد عفونت زخم شامل ترشح از زخم جراحی، اریتم و باز شدن زخم جراحی همراه یا بدون تب طی 10 روز بعد از عمل ثبت گردید.یافته ها: عفونت زخم بعد از هیسترکتومی شکمی در 26 بیمار (6.5 درصد) دیده شد. مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی (95%CI:1.71-480.30, OR:28.70, P=0.02)، اورژانسی بودن عمل (95%CI:1.42-14.39, OR:4.52, P=0.011) و ابتلا به بیماری دیابت (95%CI:1.23-11.26, OR:3.72, P=0.02) از عوامل خطر ابتلا به عفونت محل زخم طی ده روز بعد از عمل هیسترکتومی شکمی تعیین شدند.نتیجه گیری: مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، اورژانسی بودن عمل و ابتلا به دیابت از عوامل افزایش دهنده بروز عفونت زخم بعد از عمل محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  96-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری های عروق کرونری یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در جهان و خصوصا کشور ایران است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در مراجعین به مرکز انژیوگرافی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری به عنوان مرکز قلب استان مازندران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 2540 بیمار انژیوگرافی شده با تنگی عروق کرونر بیش از 50 درصد (یک تا سه رگ) مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری در سال های 88-1383 انجام شد. اطلاعات شامل ابتلا به دیابت، پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، مصرف سیگار، سابقه فامیلی بیماری های عروق کرونر،CRP و نتایج نوار قلب، تعداد و نام عروق مبتلا و شدت تنگی عروق برای هر بیمار ثبت شد.یافته ها: عوامل خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر به ترتیب شامل پرفشاری خون (40.8 درصد)، هیپرلیپیدمی (40.5 درصد)، دیابت (29.1 درصد)، تغییرات غیرطبیعی نوار قلبی (23.8 درصد)، مصرف سیگار ( 12.5درصد)، سابقه فامیلی ابتلا به بیماری عروق کرونری (10درصد) و CRP مثبت ( 4.3درصد) تعیین شد. تنگی بیش از 50 درصد در Left Anterior Descending Artery مردان و زنان به ترتیب 75.8 درصد و 80.4 درصد تعیین شد. تنگی در هر سه رگ در 48.3 درصد، دو رگ در 48.3 درصد و یک رگ در 26.5 درصد از بیماران وجود داشت. بین ابتلا به دیابت و ابتلا شریان (P<0.03) Left Anterior Descending Artery و (P<0.004) Left Coronary Circumflex ارتباط اماری معنی داری یافت شد.نتیجه گیری: پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، دیابت، تغییرات غیرطبیعی نوارقلب، مصرف سیگار و سابقه فامیلی از عوامل خطرساز بیماری های عروق کرونر در این منطقه بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1436
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از روش های رایج ارزیابی سرطان پستان، حذف گره های لنفاوی اگزیلاری است که عوارضی چون ادم، محدودیت حرکات دست و تجمع لنف را دربر دارد. از انجا که در صورت اثبات عدم درگیری گره های لنفاوی اگزیلا می توان از این روش صرف نظر کرد؛ این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در مبتلایان به سرطان پستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان کوچک تر از 5 سآنتی متر و عدم وجود لنفادنوپاتی اگزیلاری بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های 89-1388 انجام شد. در ابتدا لنفوسینتی گرافی برای همه بیماران انجام شد. سپس قبل از عمل ماده نشانگر ابی برای یافتن گره لنفاوی پیشاهنگ تزریق شد و با استفاده از پروب شمارشگر گاما و مشاهده گره های ابی رنگ شده، گره لنفاوی پیشاهنگ تعیین شده و جدا گردید. دیسکسیون اگزیلاری برای برداشتن گره های لنفاوی سطح 1 و 2 انجام شد. سپس حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی گره لنفی پیشاهنگ و دیسکسیون اگزیلا ارزیابی گردید.یافته ها: از بین 30 بیمار مورد مطالعه فقط در 2 بیمار (6.66 درصد) ارزش اخباری منفی کاذب گزارش شد. میزان حساسیت در این مطالعه 84.6 درصد تعیین شد.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن میزان موفقیت بالای یافتن گره لنفاوی پیشاهنگ و موارد منفی کاذب اندک، بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در موارد سرطان پستان بدون درگیری اگزیلاری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1436

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

زمینه و هدف: شکستگی های کلاویکل 4 درصد از کل شکستگی های بدن را شامل می شود. این مطالعه به منظور تعیین نتایج درمان جراحی شکستگی ثلث میانی کلاویکل به روش superior reconstruction plating انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 31 بیمار (26 مرد و 5 زن) مبتلا به شکستگی تازه یک سوم میانی کلاویکل با جابجایی شدید بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، شفا یحیائیان و فیروزگر تهران در سال های 91-1388 انجام شد. بیماران پس از عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان تحت پیگیری های مستمر از نظر constant shoulder score و زمان جوش خوردن و عوارض شکستگی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بیشترین علت شکستگی (65 درصد) در اثر تصادف بود. میانگین 87.61 constant shoulder score به دست امد که با افزایش سن کاهش پیدا کرد. عدم جوش خوردگی تنها در 3.2 درصد از بیماران مونث مشاهده گردید. عفونت محل عمل در 6.5 درصد از بیماران مشاهده شد که با آنتی بیوتیک خوراکی درمان شد. زمان جوش خوردگی و درد اطراف اسکاپولا با افزایش سن افزایش یافت.نتیجه گیری: در درمان شکستگی ثلث میانی کلاویکل، روش superior reconstruction plating به خاطر عوارض کم، constant shoulder score بالا و هزینه پایین درمانی ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  111-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2047
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

عفونت های انگلی کرمی در مناطق اب هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری شایع است؛ ولی مواردی از این انگل ها باعث گرفتاری غیرمعمول ارگان های بدن می شوند. ضایعات و تغییرات التهابی و فیبروزی خارجی و مخاطی کیسه و مجاری صفراوی به عفونت های انگلی منجر به کله سیستیت مزمن و یا حاد می گردد. در این گزارش سه مورد غیرمعمول کرم های انگلی از بیماران مبتلا به کله سیستیت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه مجزا گردید. انگل ها از لحاظ ماکروسکوپی و مقاطع تهیه شده و رنگ امیزی با میکروسکوپ نوری تشخیص داده شدند. کرم بالغ آسکاریس لومبریکوئیدس، بند بارور تنیا ساژیناتا و کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا از کیسه و مجرای صفراوی بیماران مجزا شد. به علت تغییرات پاتولوژیک و انسداد مجاری صفرای و نیز التهاب کیسه صفراوی عمل جراحی کله سیستکتومی برای بیماران انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2047

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  115-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

پیس میکر موقت معمولا در شرایط اورژانسی مورد استفاده قرار می گیرد و تعبیه ان عوارضی نیز به دنبال دارد که از جمله عوارض نادر ان ترومبوز وریدی و امبولی ریوی است. بیمار معرفی شده مردی 73 ساله بود که به علت بلوک کامل قلبی برای وی پیس میکر موقت از طریق ورید فمورال راست تعبیه گردید و به دنبال ان دچار ترومبوز عمقی ورید فمورال راست شد. در اکوکاردیوگرافی انجام شده پس از تعبیه پیس میکر دایم به هنگام خروج سیم پیس میکر موقت، لخته های متحرک در دهلیز و بطن راست مشاهده گردید و ترومبو امبولی ریوی قریب الوقوع به نظر می رسید؛ با وجود کانتراندیکاسیون ترمبولیتیک به علت برش جراحی ناشی از تعبیه پیس میکر دایم و نیز باز بودن سوراخ بیضی با تشخیص سریع و درمان به موقع با آنتی کواگولان و بدون نیاز به جراحی، بیمار از امبولی وسیع ریه و مرگ نجات یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0