مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  234
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

سابقه و هدف: پلاکت های فعال شده در پاسخ به محرک های خاص، میکروپارتیکل ها را در بدن و یا با گذشت زمان، در طول ذخیره در کیسه پلاکتی، آزاد می نمایند. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو محیط ذخیره متفاوت شامل پلاسما و محلول افزودنی (کمپوسول) بر تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در طول زمان نگهداری بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، 30 کیسه کنسانتره پلاکتی از بانک خون ایران تهیه و به دو بخش با حجم یکسان تقسیم شد و سپس پلاسمای یکی از این بخش ها با محلول افزودنی کمپوسول جایگزین گردید. از هر دو نوع کیسه در روزهای 2، 4 و 7 ذخیره، نمونه برداری شد. میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت جدا شده و جهت تعیین غلظت آن ها از روش اندازه گیری غلظت پروتئینی برادفورد استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تولید میکروپارتیکل های پلاکتی در دو محیط نگهداری مختلف، در طول زمان ذخیره افزایش می یابد. تفاوت غلظت نهایی میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در فرآورده کنسانتره پلاکتی، در روز 4 ذخیره در دو محیط پلاسما و کمپوسول معنادار نبود در حالی که در روز 7 ذخیره این تفاوت معنادار شد و در پلاسما بیش از کمپوسول گردید (p<0.05).نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، در میزان تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در دو محیط مختلف نگهداری (پلاسما و کمپوسول)، تفاوت معناداری وجود نداشت. هر چند پس از 7 روز این تفاوت معنادار گردید و برای پلاسما نسبت به کمپوسول افزایش نشان داد که خود می تواند یک مزیت برای محیط نگهداری کمپوسول از این جهت محسوب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  242
 • صفحه پایان: 

  250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

سابقه و هدف: موتاسیون های FLT3 با پیامد ضعیفی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوبلاستیک حاد (APL) همراه هستند. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی و تاثیر موتاسیون های FLT3 بر روی ویژگی های کلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران APL درمان شده با آرسنیک تری اکساید (As2O3) بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر، نمونه خون 115 بیمار APL درمان نشده جمع آوری و DNA ژنومی به روش نمک اشباع استخراج شد. موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-D835 با روش PCR و RFLP بررسی شد. آزمون من ویتنی و کای دو و نیز 18 SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.یافته ها: موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-D835 به ترتیب در 16 (14%) و 13 (11%) بیمار، شناسایی شد. در 2 بیمار هر دو موتاسیون وجود داشت بنابراین فراوانی کلی موتاسیون هایFLT3، %23.5 به دست آمد. در بیماران دارای موتاسیون FLT3-ITD، شمارش گلبول های سفید بالاتر (p=0.005) و ایزوفرم bcr3 شایع تر بود (p=0.04). ارتباط معناداری بین موتاسیون FLT3-D835 و هیچ کدام از ویژگی های کلینیکی بیماران شناسایی نشد. از نظر پاسخ به درمان، تفاوت معناداری بین بیماران دارای موتاسیون های FLT3 و فاقد آن وجود نداشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، القای بهبود کلینیکی کامل با As2O3، ممکن است ارتباطی با وضعیت موتاسیون های FLT3 نداشته باشد بنابراین As2O3 می تواند به ویژه به عنوان درمان انتخابی اول در بیماران APL دارای موتاسیون های FLT3 مطرح باشد. هر چند مطالعه های بیشتر بر روی گروه بزرگتری از بیماران برای تایید این نتایج ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  251
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

سابقه و هدف: بیان ژن های استئوپونتین و استئوکلسین در طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استئوبلاست، دچار تغییراتی می شوند، هدف از این مطالعه، دست یافتن به راه کاری بهتر در جهت تمایز سریع تر این سلول ها به استئوبلاست بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، سلول های تک هسته ای مغز استخون جدا شده و در محیط کشت DMEM-LG و 10% FBS کشت داده شدند. در طی روزهای معین، RNA سلول های در حال تمایز استخراج شد. در مرحله بعد، ساخت cDNA ژن های استئوپونتین و استئوکلسین توسط آغازگرهای اختصاصی انجام شد. سلول های مزانشیمی بر روی داربست سه بعدی تری کلسیم فسفات کشت داده شدند و میزان تمایز به سلول های استئوبلاستی با بررسی فعالیت آلکالین فسفاتاز مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: در طی روند این تمایز، بیان دو ژن استئوپونتین و استئوکلسین طی نظمی تغییر نمود و حداکثر بیان استئوپونتین در روز ششم و استئوکلسین در روز هفتم و هشتم تمایز بود. تمایز استئوژنیک سلول های مزانشیمی با رنگ آمیزی رسوبات معدنی با آلیزارین رد و افزایش بیان آلکالین فسفاتاز تایید شد.نتیجه گیری: بررسی نتایج فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، بیانگر تمایز بهتر سلول های بنیادی مزانشیمی در داربست سه بعدی تری کلسیم فسفات نسبت به محیط دو بعدی است. بیان ژن های استئوپونتین و استئوکلسین در روند این تمایز نقش داشته و افزایش بیان آن ها می تواند راه کاری جهت القای تمایز استئوبلاستی در این سلول ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  265
 • صفحه پایان: 

  271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سابقه و هدف: برای کاهش خطر آلودگی باکتریایی پلاکت ها در مدت نگهداری آن ها، سازمان غذا و داروی امریکا، دستگاه کشت اتوماتیک Bact/Alert را برای غربالگری پلاکت ها از نظر آلودگی های باکتریایی مورد تایید قرار داده است. با توجه به مرجع بودن روش کشت دستی، هدف از این مطالعه، مقایسه این دو روش با محور قرار دادن طول زمان تشخیص بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای و تشخیصی، از میان 1332 واحد پلاکتی، به 15 واحد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، به میزان 10 CFU/ml از انواع باکتری های شایع آلوده کننده واحدهای پلاکتی شامل استرپتوکوک، استافیلوکوک اورئوس، کورینه باکتریوم دیفتروئید، انترو باکتر کلواکه، سراشیا مارسسنس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس تلقیح شد. سپس این واحدها به صورت ناشناس همراه سایر نمونه ها جهت نمونه برداری برای کشت توسط دستگاه Bact/Alert و کشت به روش دستی در اختیار آزمایشگاه قرار داده شدند.یافته ها: با توجه به کوتاه بودن تاریخ مصرف پلاکت، اگر طول زمان تشخیص به عنوان ملاک مقایسه قرار گیرد در این خصوص دستگاه به طور شاخص نسبت به روش دستی ارجحیت دارد چون موارد مثبت را بسیار سریع تر مشخص می کند. میانگین زمان مثبت شدن نتیجه کشت توسط دستگاه در مورد باکتری های هوازی 31±8 ساعت بعد از زمان تلقیح نمونه به محیط کشت بوده که در مقایسه با روش دستی که 61±11 ساعت می باشد، تقریبا 2 برابر سریع تر بود.نتیجه گیری: دستگاه Bact/Alert در مقایسه با روش کشت دستی، سرعت و دقت بالاتری در تشخیص آلودگی های باکتریایی داشته و استفاده از آن می تواند سبب ارتقای سلامت واحدهای پلاکتی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  272
 • صفحه پایان: 

  285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

سابقه و هدف: مهم ترین مساله در پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC)، بقای پایین پس از پیوند می باشد. دست ورزی ژنتیکی آن ها، یک استراتژی در جهت حفاظت سلولی علیه آسیب های محیطی است. حفظ خاصیت تمایزی این سلول ها پس از دست کاری، مهم می باشد. در این مطالعه توانایی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی پس از دست ورزی با NRF2 بررسی شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان جداسازی شد. ژن NRF2 با روش TOPOcloning به وکتور pENTR وارد شد. با استفاده از تکنولوژی gateway، ژن NRF2، به وکتور pAd/CMV/V5-DEST انتقال یافت. آدنوویروس نوترکیب در سلول های AD293 تولید، سلول های بنیادی مزانشیمی به آن ها آلوده و بیان NRF2 توسط RT-PCR تایید شد. پس از مواجهه سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با NRF2 با شرایط استرسی، میزان بقا و آپوپتوز سلولی آن ها ارزیابی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بیان کننده NRF2 به رده استخوان و چربی بررسی شد.یافته ها: ژن NRF2 به طور موفقیت آمیزی در سلول های بنیادی مزانشیمی بیان شد. تمایز NRF2-MSC ها به رده های استخوانی و چربی، نشان می دهد افزایش بیان NRF2، خصوصیت تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی را تغییر نمی دهد.نتیجه گیری: بیان NRF2، فاکتور به خوبی شناخته شده حفاظت سلولی، با استفاده از سیستم بیانی آدنو ویروس، با ظرفیت تمایزی آن ها تداخل نمی کند. NRF2-MSC ها ممکن است در آینده جهت استفاده در سلول درمانی بر اساس سلول بنیادی قابل استفاده باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  286
 • صفحه پایان: 

  292
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

سابقه و هدف: کنترل خونریزی در اعمال دندانپزشکی، در برخی بیماران به واسطه ابتلا به بیماری های سیستمیک و یا مصرف دارو، به سختی انجام می شود. لذا این بیماران در معرض حوادث خونریزی دهنده یا حتی مرگ قرار دارند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در رابطه با آزمایش های انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده طی سال های 1389-1388 بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، پرسشنامه ای شامل 23 سوال طراحی گردید و در اختیار 124 نفر از دندانپزشکان عمومی قرار گرفت. یافته های مطالعه توسط نرم افزار 15 SPSS و آزمون های t-test و ANOVA و مقایسه های متعدد توکی، تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین آگاهی دندانپزشکان از آزمایش های انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده ارثی، حدود 8.64±1.20 برآورد شد که از نظر جنس، تفاوت آماری معناداری نداشت. آزمون توکی نشان داد که میانگین آگاهی در گروه های سنی 40-31 سال و بالای 40 سال با یکدیگر تفاوت آماری معناداری داشتند (p<0.04).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که آگاهی دندانپزشکان شهر در مورد اختلالات خونریزی دهنده در حد مطلوبی نمی باشد و نیازمند برگزاری دوره های آموزش مدون و دادن آگاهی لازم در این زمینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 131 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  293
 • صفحه پایان: 

  297
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری های عروق کرونر، یکی از علل مرگ و میر در سراسر جهان می باشند و عوامل متعددی به عنوان عوامل خطر این بیماری به شمار می آیند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی بین گروه های خونی ABO و عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی عروقی طرح ریزی شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و با نمونه گیری تصادفی، بر روی 2920 فرد سالم استان گلستان در سال 1384 انجام شد. شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه ای که شامل سن، جنس، فعالیت فیزیکی، سیگار کشیدن، نوع گروه خونی، قد، وزن، فشار خون و سابقه بیماری قلبی در خانواده بود، تحت مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 13 SPSS و با آزمون های کای دو و آنالیز واریانس، تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از کل 2920 نفر، 57.4% مرد، 70% فاقد تحرک، 14% سیگاری، 25% فشارخونی، 23% چاق و 21% دارای سابقه خانوادگی بیماری های قلبی بودند. متوسط سن شرکت کنندگان 41.52±12.31 سال بود. فراوانی گروه خونی %32.9 O، %30.1 A، %23.3 Bو %13.7 AB بود. در میان تمام عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی، تنها فراوانی سابقه خانوادگی بیماری های قلبی در افراد با گروه های خونی مختلف متفاوت بود و افراد با گروه خونی A، سابقه خانوادگی بیماری قلبی بیشتری نسبت به گروه های خونی دیگر داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در بین افراد تحت مطالعه، گروه خونی O دارای بیشترین فراوانی بوده و افراد گروه خونی A، سابقه خانوادگی بیماری قلبی بیشتری نسبت به گروه های خونی دیگر داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 97 استناد 352 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  298
 • صفحه پایان: 

  305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف: فاکتور 13 انعقادی، آخرین آنزیم آبشار انعقادی است و ژن زیرواحد A روی کروموزم شش قرار گرفته است. کمبود ارثی فاکتور 13، در حدود 1.2000000 نفر جمعیت رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناسایی جهش ها در ژن زیرواحد A بیماران و روش غربالگری مناسب ناقلین انجام گرفت.مواد و روش ها: در یک مطالعه کاربردی، پس از تکمیل فرم رضایت نامه، نمونه خون از 21 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 و خانواده آن ها گرفته شد. ابتدا هر اگزون از ژن تکثیر داده و سپس با روش الکتروفورز ژل حساس بررسی شد. چنانچه هر اگزون بر روی ژل دارای هترودوبلکس بود، جهت سکانس انتخاب می شد. پس از تعیین موتاسیون، غربالگری ناقلین هر خانواده با روش RFLP صورت گرفت.یافته ها: جهش های شناسایی شده شامل دوازده بیمار در اگزون 4 به علت جایگزینی T به جای C، یک بیمار دخول سه تایی G در اگزون 7، دو بیمار با جهش جایگزینی T به جای C در اگزون 9، سه بیمار جایگزینی G به جای A در اگزون 10 و سه بیمار به علت جایگزینی G به جای A در اگزون 15 بود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که ناحیه مرکزی آنزیم نسبت به تغییرات بار الکتریکی و دنباله اسیدهای آمینه بسیار حساس می باشد، به همین علت جهش های موثر بر این ناحیه موجب تغییر شدید فعالیت آنزیم شده است. از طرفی حوزه های مرتبط با کلسیم این پروتئین، در ایجاد ساختار چهار زنجیره ای نیز به تغییرات نوع اسید آمینه به علت جهش در ژن بسیار حساس می باشند که می تواند در غربالگری ناقلین بسیار مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  306
 • صفحه پایان: 

  320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمال (MSC)، سلول های بنیادی چندقوه ای بوده که دارای قدرت تکثیر و خودنوسازی بالا و هم چنین پتانسیل تمایز به رده های مختلف سلولی می باشند. قدرت تمایزی این سلول ها در محیط های in vivo و in vitro باعث شده که این سلول ها به عنوان ابزار مناسبی برای مهندسی بافت و طب ترمیمی مورد توجه قرار بگیرند.مواد و روش ها: در این مطالعه به دنبال مرور بیش از 100 مقاله منتشر شده در سال های اخیر در مورد جداسازی، کشت و تمایز سلول های MSC، سعی شده است که به طور اجمالی به ارزیابی و بررسی اهمیت استفاده از این سلول ها در طب ترمیمی و مهندسی بافت پرداخته شود.یافته ها: رویکرد استفاده بالینی از سلول های MSC، نیازمند توجه به دو مبحث کلیدی و مهم می باشد؛ طراحی داربست های زیست سازگار که استفاده بالینی آن ها دارای کمترین میزان عوارض و فاقد هرگونه پاسخ ایمونولوژیک باشد، استفاده از سلول های بنیادی که با وجود توان بالا در ترمیم آسیب ها، کمترین عوارض بالینی را به همراه داشته باشند.نتیجه گیری: با توجه به قدرت بالای تکثیری و توانایی تمایز چند رده ای سلول های MSC و خصوصا به دلیل نقش بارز آن ها در اثرات تعدیل ایمنی بدن، از این سلول ها می توان به عنوان ابزاری کاربردی در جهت اهداف سلول درمانی و ژن درمانی به منظور درمان تعداد زیادی از اختلالات مادرزادی و بیماری های ناشی از تخریب بافت استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0