مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهشی خون | سال:1391 | دوره:9 | شماره:1 (پیاپی 34)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

سابقه و هدفبیماری فون ویلبراند، شایع ترین اختلال ارثی انعقادی در انسان می باشد که از نقایص کمی یا کیفی فاکتور فون ویلبراند ناشی می شود. عوامل مختلف ژنتیکی می توانند در سطح پلاسمایی این پروتئین در بیماران یا افراد سالم، تغییراتی ایجاد کنند. در مطالعه حاضر پلی مورفیسم RsaI ژن کد کننده فاکتور فون ویلبراند (vWF)، که یکی از عوامل احتمالی ایجاد تغییر در سطح پلاسمایی این فاکتور می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی در سال 1389، شیوع پلی مورفیسم RsaI ژن vWF در 19 بیمار فون ویلبراند و 50 فرد سالم ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. قطعه حاوی این پلی مورفیسم به کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد. ارزیابی RFLP انجام شده بر روی ژل آگارز، فنوتیپ های هموزیگوتAA ، GG و فنوتیپ هتروزیگوت AG را در بیماران و گروه کنترل آشکار نمود.یافته هاپلی مورفیسم RsaI که عامل بروز آلل G در جمعیت می باشد، با توزیع 29% در مقابل 71% آللA  در مجموع 100 آلل جمعیت ایرانی مشاهده شد. این نسبت در میان بیماران فون ویلبراند به ترتیب 23.6% به 76.3% برای آلل هایG  و A بود. میزان شیوع هموزیگوت GG در بیماران بیشتر از افراد سالم بود (8 % در افراد سالم در مقابل 21% در بیماران).نتیجه گیریفراوانی آلل G از پلی مورفیسم RsaI در جمعیت سالم ایرانی، با توزیع جغرافیایی پیش بینی شده آن مطابقت داشت. نتایج این مطالعه مشخص کرد که ژنوتیپ هموزیگوت GG در افراد سالم جمعیت نیز دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

سابقه و هدفهپاتیت C، شایع ترین بیماری ویروسی قابل انتقال از طریق خون، در میان معتادان تزریقی می باشد. در مطالعه حاضر یک روش تکثیر اسید نوکلئیک هم دما(NASBA)  در ترکیب با روش Real-time بر اساس پروب Molecular Beacon برای ردیابی ویروس HCV مورد استفاده قرار گرفت.مواد و روش هادر یک مطالعه تجربی، طراحی جفت آغازگر و پروب برای ناحیه حفاظت شده 5’NCR ویروس HCV به طول 241 bp با نرم افزارهای اختصاصی انجام شد. در مقایسه با نمونه استاندارد، حساسیت تشخیص حضور RNA ویروس تا 500 copies/ml در %100 موارد قابل آشکارسازی بود.یافته هادر مطالعه انجام شده، تنها یک نمونه مثبت سرولوژیک از نظر HCV با روش NASBA منفی شد، لذا حساسیت کلینیکی واکنش 96.6% بود. هم چنین توالی یابی در پایگاه NCBI Nucleotide Blast نشان داد اختصاصیت آنالیتیکی روش 100% بوده و با ژنوم هیچ یک از ویروس ها یا توالی ژنوم انسان تداخلی نداشته است. بررسی 10 نمونه منفی از نظر سرولوژی با روش جدید طراحی شده، نشان دهنده اختصاصیت کلینیکی 100% بود.نتیجه گیریدر نهایت، روش NASBA Real-time به علت داشتن طبیعت هم دما، سرعت و تکثیر اختصاصیRNA ، روش بسیار مناسبی بوده و می تواند کاربرد وسیعی در تشخیص سریع ویروسHCV  در نمونه های پلاسما داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

سابقه و هدفچندین چند شکلی ژنی در رابطه با گلیکوپروتئین های پلاکتی به عنوان فاکتور خطر برای بیماری های قلبی - عروقی شناسایی شده است. در این مطالعه نقش چند شکلی ژنی -5 T/C سکانس کوزاک ژنGPlbα ، به عنوان یک فاکتور خطر در سکته قلبی زودرس در بخشی از جمعیت ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389، 100 بیمار سکته قلبی و 100 فرد سالم که با آنژیوگرافی، گرفتگی عروق در آن ها رد شده بود، بررسی شدند. دو گروه از نظر سن همسان بودند و متعاقب ارزیابی های بالینی به وسیله پزشک متخصص انتخاب شدند. توزیع ژنوتیپ افراد مورد مطالعه به وسیله روش PCR-RFLP و با استفاده از DNA استخراج شده ازگلبول های سفید انجام گرفت. یافته ها توسط نرم افزار 13 SPSS  و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.یافته هابین دو گروه از نظر سن، ابتلا به دیابت و افزایش فشار خون اختلاف معناداری وجود نداشت، ولی تفاوت از نظر جنس، سابقه خانوادگی، استعمال سیگار و افزایش چربی خون، معنادار بود. فراوانی آلل موتانت C و آلل T در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 0.13 و 0.87 به دست آمد. بررسی ژنوتیپی و فاکتور خطر در افراد مورد مطالعه، نشان دهنده تاثیر هموزیگوت CC در بروز سکته قلبی زودرس بود (p=0.56، OP=3.06 و CI %95=-29.94-0.31).نتیجه گیریبا مقایسه آلل موتانت C در دو گروه بیمار و کنترل، ارتباط معناداری بین این آلل و بروز سکته قلبی مشاهده نشد ولی ژنوتیپ CC ممکن است با بروز سکته قلبی زودرس ارتباط داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدفبتا تالاسمی ماژور، شایع ترین اختلال خونی ژنتیکی در ایران است. مطالعه های متعدد نشان داده است که بیماری های مزمن، اثر منفی بر عزت نفس، روابط بین فردی و اجتماعی و سلامت روان می گذارد. هدف از بررسی حاضر، تعیین میزان احساس تنهایی، ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی بود.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1389، 100 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور به روش نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص، مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید انتخاب شدند. داده ها به روش خود گزارشی جمع آوری گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری  SPSS 14و با استفاده از آزمون هایt ، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته هایافته ها نشان داد که میانگین نمره ناامیدی 3.83±6.12، تنهایی 5.12±41.66 و عزت نفس 14.04±100.86 بود. 59% نوجوانان مبتلا به تالاسمی ناامیدی کم، 51% احساس تنهایی متوسط و 55% عزت نفس متوسطی داشتند. ارتباط آماری معناداری بین نمره ناامیدی و عزت نفس وجود داشت (p=0.027) اما ناامیدی و عزت نفس با احساس تنهایی رابطه آماری معناداری نداشتند.نتیجه گیرینتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تالاسمی بر روی جنبه های روانی - اجتماعی زندگی نوجوانان اثر منفی دارد. شناخت مکانیسم ها و استراتژی های لازم جهت پیشگیری از اختلالات روانی - اجتماعی و ارتقای سلامت روان نوجوانان مبتلا به تالاسمی، ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 146 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

سابقه و هدفبازاریابی اجتماعی، آخرین و جدیدترین مفهوم در میان فلسفه های پنج گانه بازاریابی می باشد و اخیرا این رویکرد در عرصه بهداشتی به صورت جدی تری بررسی شده است. وجود یک تلاش جمعی توسط سازمان انتقال خون برای افزایش تعداد افرادی که به طور منظم و مستمر خون اهدا می کنند، نیازمند یک فعالیت بازاریابی اجتماعی منسجم است که در این راستا، شناسایی باورهای موثر در اهدای داوطلبانه خون امری ضروری است. هدف از این تحقیق، شناسایی میزان تاثیرگذاری باورهای سه گانه مدل رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به اهدای داوطلبانه خون، با توجه به رویکرد بازاریابی اجتماعی بود.مواد و روش هامطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. جهت جمع آوری اطلاعات در سال 1389، از پرسشنامه و نمونه گیری غیراحتمالی با حجم نمونه 185 نفر، از کارشناسان و پژوهشگران سازمان انتقال خون مشهد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های رگرسیون و همبستگی استفاده شد.یافته هایافته ها نشان داد که سه متغیر باور رفتاری، هنجاری و ادراکی می توانند حدود 31% از تغییر در تمایل به اهدای خون را توضیح دهند. با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه نیز مشخص گردید که باور ادراکی بیشترین نقش را در توضیح تغییر تمایل داوطلبان به اهدای خون دارد.نتیجه گیریبا توجه به تاثیرگذاری متغیرهای مدل رفتار برنامه ریزی شده در تمایل افراد به اهدای خون، تقویت باورهای سه گانه به ویژه باور ادراکی بین داوطلبان، می تواند راه کار مناسبی جهت جذب بیشتر داوطلبان به اهدای داوطلبانه خون باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 128 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

سابقه و هدففعالیت های بدنی می توانند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی پاسخ عوامل هماتولوژیک به شدت های مختلف یک برنامه تمرین مقاومتی دایره ای در دانشجویان پسر ورزشکار بود.مواد و روش هادر یک مطالعه تجربی، 24 دانشجوی پسر ورزشکار با میانگین سنی 0.48±24.46 سال، وزن 1.29±75.58 کیلوگرم و قد 1.32±177.25 سانتی متر، به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. شرکت کنندگان در سه گروه 8 نفری، برنامه تمرین دایره ای شامل 10 ایستگاه را پس از حداقل 12 ساعت ناشتا بودن انجام دادند. قبل و بلافاصله پس از تمرین، به مقدار 10 میلی لیتر خون از ورید بازویی گرفته شد. یافته ها توسط آمار توصیفی و استنباطی (t همبسته و ANOVA) و با استفاده از نرم افزار آماری 16 SPSS، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته هانتایج نشان داد مقادیر Hct و RBC در گروه شدت پایین، RBC، Hb، Hct و MCV در گروه شدت متوسط وWBC ،RBC ، Hct ، Hb و MCV در گروه شدت بالا افزایش معنا داری نسبت به پیش از تمرین داشتند (p<0.05). هم چنین مقادیر PV و MCH در گروه شدت متوسط وMCH ، MCHC و PV در گروه شدت بالا، کاهش معناداری داشتند (p<0.05).نتیجه گیرینتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، تمرین مقاومتی دایره ای با شدت های پایین، متوسط و بالا، به صورت فزاینده می تواند تاثیر ویژه ای بر عوامل هماتولوژیک داشته باشد. لذا به مربیان توصیه می شود، در طراحی برنامه های تمرین مقاومتی دایره ای برای ورزشکاران، به ملاحظات شدت توجه داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 104 استناد 352 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

سابقه و هدفتضمین کیفیت و بقای خون در آزمایشگاه به نوع ماده ضد انعقاد، دقت در بررسی های آزمایشگاهی، خصوصیات کیسه نگهدارنده خون، شرایط نگهداری، دما و حمل و نقل کیسه خون بستگی دارد. البته انتخاب دقیق اهداکنندگان و آزمایش های غربالگری موجود می تواند باعث به حداقل رساندن خطر انتقال عوامل بیماری زای قابل سرایت توسط خون و به حداکثر رساندن سلامت خون گردد. این پژوهش، با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد پرسنل بیهوشی از رعایت استانداردهای تزریق خون انجام شد.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی - مقطعی، عملکرد 60 نفر از کارکنان بیهوشی اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی - درمانی همدان، به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه و چک لیست استاندارد تزریق خون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها توسط آزمون های آمار توصیفی با نرم افزار SPSS 16  تجزیه و تحلیل شدند.یافته هایافته ها نشان دادند 24.68% از افراد مورد مطالعه دارای آگاهی صحیح و 75.32% دارای عدم آگاهی کافی از استانداردهای تزریق خون بودند. در حالی که 72.66% از این جامعه، عملکردی صحیح داشتند و 27.34% دارای عملکرد اشتباه بودند.نتیجه گیریعملکرد کارکنان بیشتر بر اساس یادگیری تجربی و عادت بوده و میزان آگاهی آن ها از تزریق و نگهداری کیسه خون در حد ضعیف بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 108 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

شایگان مژگان

نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

سابقه و هدفمطالعه آنتی ژن های مختلف روی پلاکت ها که قادر به تولید آنتی بادی هستند و واکنش بین این عوامل که می توانند وضعیت ها و بیماری های مختلفی را القا کنند، از مباحث عمده ایمونولوژی پلاکت هستند. اطلاع از نقش آنتی ژن ها و آنتی بادی های پلاکتی، به درک نقش آن ها در بیماری های مختلف کمک می کند و آگاهی در مورد آزمایش های مختلف برای تشخیص و درمان این موارد، مفید و موثر می باشد.مقاله حاضر مباحث مختلف و اساسی مرتبط با ایمونولوژی پلاکت را با استفاده از 74 منبع مختلف ارایه می نماید. آلوآنتی ژن های پلاکتی شامل این موارد می باشند: آلوآنتی ژن های مشترک با سایر سلول ها (نظیر: آنتی ژن های سازگاری بافتی و سیستم (ABH و آلوآنتی ژن هایی که اختصاصی پلاکت تصور می شوند (نظیر: سیستم آنتی ژن های پلاکت انسان). آلوآنتی بادی های ضد هر یک از این آنتی ژن ها که طی حاملگی، انتقال خون و به صورت نادری پس از پیوند ایجاد می شوند، مسوول بیماری های مختلف و عوارض انتقال خون نظیر: سندروم ترومبوسیتوپنی آلوایمیون، ترومبوسیتوپنی آلوایمیون نوزادان، پورپورای پس از انتقال خون، مقاومت پلاکتی به دنبال انتقال خون و ترومبوسیتوپنی پس از پیوند، می باشند.اطلاع از نحوه ارزیابی یا ردیابی آنتی ژن ها و آنتی بادی های پلاکتی و نحوه تفسیر نتایج آزمایش ها، برای کاربرد صحیح روش های مناسب ارزیابی در بیمار مناسب در زمان صحیح هدایت کننده است و به تشخیص و درمان بهتر بیماری های مربوطه کمک می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 287 استناد 352 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

سابقه و هدففعال سازی اختصاصی سیستم ایمنی به ویژه لنفوسیت هایT ، یکی از اهداف اساسی در حوزه ایمونوتراپی سرطان است. به منظور القای سلول های ایمنی فرد بیمار، از گیرنده های کایمریکی که حاوی خاصیت اتصال ویژه به آنتی ژن ها هستند، استفاده شده است تا لنفوسیت های T سیتوتوکسیک را فعال کنند. گیرنده کایمریک، متشکل است از قسمت متصل شونده به آنتی ژن از آنتی بادی که از طریق یک مولکول اتصال دهنده خارج سلولی به ناحیه داخل غشایی و نیز دومین های سیتوپلاسمی شروع کننده سیگنالینگ لنفوسیتی متصل می باشد. هدف از این بیان پایدار و افزایش یافته (Chimeric Antigen Receptor) CAR  بر سطح سلول هایT ، فعال شدن موثر سیستم ایمنی بر علیه سلول های توموری بود.مواد و روش هادر یک مطالعه تجربی، نواحی متغیر آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری VHH) یا نانوبادی) به جای قسمت هدف گیرنده آنتی ژن در ساختار گیرنده کایمریک استفاده شد. برای بیان پایدار و افزایش یافته گیرنده کایمریک حاویVHH ، از سیستم اینتگراز PhiC31 به منظور الحاق ژن گیرنده کایمریک در داخل ژنوم سلول های T استفاده شد. سازه های بیان کننده گیرنده های کایمریک و اینتگراز PhiC31 به داخل رده سلولیJurkat ، کوترانسفکت گردیدند و بیان گیرنده های کایمریک در روزهای اول و سی ام بعد از ترانسفکشن، با روش semi-quantitative RT-PCR اندازه گیری شد.یافته هانتایج تحقیق در روز سی ام نشان داد که کوترانسفکشن سازه های بیانی اینتگراز فاژ PhiC31 و سازه های حاویCAR ، منجر به بیان پایدار و افزایش یافته این گیرنده ها می شود.نتیجه گیریبر اساس نتایج تحقیق، آنزیم اینتگرازPhiC31 ، قابلیت استفاده در ایمونوتراپی به واسطه سلول های T حاوی گیرنده کایمریک را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID