نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  955
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تبیین مبانی تعلیم و تربیت در دره التاج قطب الدین شیرازی است. روش در تحقیق حاضر نظری است با رویکرد توصیفی و تحلیلی و از نوع ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ای و اس‍ن‍ادی ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده از ابزار ف‍ی‍ش ب‍رداری از ک‍ت‍ب و مقالات گ‍ون‍اگ‍ون ک‍ه ش‍ام‍ل م‍ن‍اب‍ع اول‍ی‍ه و ث‍ان‍وی‍ه اس‍ت. م‍ن‍ب‍ع اول‍ی‍ه کتاب دره التاج قطب الدین شیرازی م‍ی ب‍اش‍د. م‍ن‍اب‍ع ث‍ان‍وی‍ه ش‍ام‍ل ک‍ل‍ی‍ه ک‍ت‍اب ه‍ا و م‍ق‍الات و ن‍ش‍ری‍ات در م‍ورد کتاب دره التاج است. جامعه آماری این پژوهش کتاب دره التاج قطب الدین شیرازی است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که قطب الدین شیرازی مهم ترین و اصلی ترین هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد و جامعه به سعادت و کمال می داند، کسب اعتدال و میانه روی و کسب فضائل اخلاقی نیز از مهم ترین اهداف تربیت اخلاقی این فیلسوف است. روش تشویق و ترغیب از مهم ترین روش های تربیت اخلاقی قطب الدین شیرازی است. هدف قطب الدین از تربیت فقط سعادت دنیوی نیست و به سعادت انسان پس از مرگ نیز معتقد است. همچنین برای دستیابی به سعادت جامعه به هم به اهداف فردی تربیت و هم به سعادت خود و اجتماع توجه داشته است. دس‍ت‍ی‍اب‍ی ب‍ه ای‍ن م‍طال‍ب ای‍ن اه‍م‍ی‍ت را دارد ک‍ه ف‍ع‍ال‍ی‍ت ه‍ای ت‍رب‍ی‍ت‍ی را ه‍دف‍م‍ن‍د و م‍ن‍س‍ج‍م م‍ی ک‍ن‍د و ب‍ا ارائ‍ه ره‍ن‍م‍وده‍ای ک‍ل‍ی ب‍ه اع‍ت‍لای ک‍ی‍ف‍ی‍ت آم‍وزش و پ‍رورش و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه ب‍ه ب‍ازده‍ی ت‍ع‍ل‍ی‍م و ت‍رب‍ی‍ت ک‍م‍ک م‍ی ک‍ن‍د.

آمار یکساله:  

بازدید 955

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  104
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

اهمیت شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) بر هیچ کسی پوشیده نیست امام خمینی به عنوان یک مصلح دینی در جهان معاصرالگویی برای مسلمانان محسوب می شوند دراین راستا ابتدا به مباحث عقل در قانون اسلام برداخته شده است و درادامه به جایگاه اجتهاد و نقش زمان ومکان اهمیت داده شده ومباحثی همچون انتقال بحث ولایت فقیه از فقه به علم کلام اگر ولایت فقیه در علم کلام باشد، انتصاب ولی فقیه از طرف خداوند را مورد بحث قرار می دهد، که خداوند ولی فقیه را به عنوان جانشین امام معصوم (علیه السلام) قرار داده است.از تطور در ارای فقهی و اصولی حضرت امام بر می آید که ایشان نگاهی عمیق وژرف به مباحث فقهی وهمچنین اصولی داشتند مثلا در شبهه موضوعیه ای که احتیاج به تفحص دارد آن جا فحص لازم نیست اما اگر موضوعی باشد که علمش در استین انسان باشد. فحض لازم است به عنوان مثال در جایی که نمی دانم فلان مال من مثلا این گندم من به حد نصاب رسیده یا نه؟ آقایان اصولیون می گویند فحص لازم نیست، امام (ره) می فرمایند فحص لازم است چون علمش توی آستین انسان است با یک وزن کردن و کشیدن می فهمد که مساله چیست و هکذا...

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

هدف از این پژوهش استفاده از زنجیره مارکف برای مدلسازی قیمت سهام، نقدینگی و تقاضای سهام در بازار سهام ایران می باشد. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش نمونه گیری تصادفی در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفاده شده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش زنجیره مارکف مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی نقش آگاهی فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز صفاشهر می باشد.جامعه آماری شامل 352 نفر از دانشجویان می باشد که 113 نفر آنها پسر و 239 نفر آنها دختر و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است که برای تجزیه تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که آگاهی فراشناختی با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری دارد و نمره کل آگاهی فراشناختی ومولفه پنج گانه آن با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و از بین آنها مولفه فقدان اعتماد شناختی به حافظه و همچنین میزان آگاهی فراشناختی در بین پسران و دختران متفاوت است و لذا میزان آگاهی فراشناختی دختران بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

یکی از رویکردهای که می تواند به مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و ایجاد در آمد کمک فراوانی نماید، حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانگی می باشد. این واحدها به دلیل ماهیت خانگی و عدم طی مسافت های طولانی و کاهش هزینه های جانبی می تواند ضمن فراهم نمودن اشتغال و کارآفرینی، به توانمند سازی زنان روستایی کمک شایانی می نماید. هدف اصلی از این تحقیق بررسی قابلیت های توسعه کسب و کار خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کرج می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و جهت بررسی اثرات کسب و کارهای خانگی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان روستایی دارای کسب وکار های خانگی می باشند که شامل 143 نفر از زنان روستایی که دارای کسب و کار خانگی می باشد که 121 نفر از آنان (بر اساس فرمول کوکران) به عنوان نمونه انتخاب شدند.روایی ابزار تحقیق توسط متخصصین تایید گردید و جهت تعین پایایی ابزار، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای بخش های مختلف بطور میانگین در حد 0.79 بود.به منظور تبیین روابط بین متغیرها و تلخیص داده ها از تکنینک تحلیل عاملی استفاده شد که متغیرهای اقتصادی در سه دسته. اجتماعی در دو دسته تقیم شد و نتایج بیانگر این مطلب است که مشوق اصلی کسب و کارها بر استقلال مالی، ریسک گریزی و رویکردهای انگیزه ای استوار است.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آذرم برهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2504
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

نظریه سریهای فوریه نسبتا پیچیده است ولی کاربرد های این سری ها ساده است. سریهای فوریه، فراگیر تر از سریهای تیلرند زیرا بسیاری از تابعه ای دوره ای ناپیوسته ای که اهمیت عملی دارند قابل بسط به سری فوریه اند ولی بسط تیلر ندارند. مسائل بیشماری در علوم و مهندسی هستند که سیگنال های سینوسی و در نتیجه سری و تبدیل فوریه، نقش عمده ای در آنها ایفا می کند. از آنجایی که در رشته مهندسی برق تمامی گیرنده ها، فرستندها و پردازشگرهای موج بر مبنای سیگنال های سینوسی و کسینوسی کار میکنند، این المان ها نیاز به سیگنال هایی به شکل سینوسی و کسینوسی دارند یعنی تقریبا سیگنال های خارج از این فرم را نمی شناسند. ولی در عمل سیگنال ها بنا به دلایلی به فرم سینوسی و کسینوسی نیستند. برای مثال سیگنال های فرستاده شده از یک ماهواره فضایی به دلیل نویز های موجود در سر راه اعم از نور خورشید، میدان مغناطیسی حاصل از جاذبه زمین، میدان مغناطیسی های ایجاد شده توسط دست بشر در اتمسفر، طوفان های هوایی و غیره دچار مشکلاتی اعم از گسستگی، تعریف نشدگی، مشتق ناپذیری و غیره می شود، در حالیکه سیگنالی با این شرایط برای مدارات الکترونیکی گیرنده ها و پردازشگرها قابل فهم نیست. برای حل این چنین مشکلات از سری فوریه استفاده می کنیم. در این پژوهش سری فوریه و کاربردهای آن در صنعت و علوم مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2504

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

ساختارهای زمین شناسی، وضعیت تنش ها، شرایط آب های زیرزمینی، نقش نیروی گرانی وعملکرد فرایندهای ژیودینامیکی به تنهایی می تواند تاثیری منفی برسازه مهندسی یا طرح عمرانی داشته باشند. بنابراین به علت شرایط متفاوت زمین شناسی و زمین ساختی محل های مختلف نباید انتظار داشت که روش ها و راه حل های ارایه شده و کاربرد آن ها مشابه باشند و یا منجر به نتیجه ای یکسان گردند. به همین دلیل روش های تحلیل پایداری و طراحی در پیش بینی سیستم نگهدارنده تونل ها متنوع و با دیدگاه های متفاوت است. که برای طراحی یک تونل نیاز به آگاهی از شرایط زمین شناسی و ژیوتکنیکی آن است تا بتوان با توجه به مشاهدات و نتایج حاصل از این بررسی ها و با استفاده از روش ها و سیستم های طبقه بندی ژیومکانیکی توده سنگ اقدام به پایدارسازی نمود. خاک های محل تونل از نوع ریزدانه (سیلت و رس) می باشد. که عمده این خاک ها در زواره تونل و قسمت های اولیه تونل می باشد.حفاری تونل با استفاده از عملیات چال و انفجار و در دو مرحله اجرا می شود. مرحله اول شامل طراحی و اجرای سازه اولیه در بخش فوقانی با ارتفاع 5.5 متر و با مقطع نیم دایره و مرحله دوم شامل حفاری تحتانی به شکل مقطع مستطیلی به ارتفاع 3 متر و عرض 7.34 اجرا و سپس پایدارسازی می شود.مقطع با مدل سازی توام توده و سازه نگهدارنده به کمک نرم افزار (پلکسیز 7.2) به روش عددی المان های محدود تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد حداکثر تغییر مکان های افقی توده زمین در اثر حفاری بخش کناری دوم در قسمت تحتانی و دور شدن سینه کار از مقطع در پایان فاز 10 برابر 48 میلی متر می باشد. مقاومت فشاری به طور میانگین در محدود 400 تا500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.مدول الاستیسیته در سنگ ها بین 12 تا 13 گیگا پاسکال قرار دارند.ضریب پواسون به طور میانگین 0.35 می باشد.ضریب چسبندگی (C) در محدوده بین 4 تا 5.5 مگا پاسکال و زاویه اصطکاک داخلی (j) بین 60 تا 50 درجه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آذرم برهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2041
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقایس اتمی برای کنترل آنهاست. به عبارت دیگر در مقایس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتم ها، مولکول ها با خواص توده ماده متفاوت است، نانو ذرات در چنین مقایس و مشخصه های منحصر به فردی موجب پیدایش دستاوردهای نوینی در علوم پزشکی و مهندسی می شوند. هدف اصلی اکثرتحقیقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغیراتی در مواد موجود است. بررسی ها نشان می دهدکه نظام سیستماتیک ماده در مقیاس نانو متری، کلیدی بر سیستم های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باخواص جدید و بهتر می باشد. در مقیاس نانو ویژگی های معمولی مواد تغییرمی کند و رفتار سطوح رفته رفته بر رفتار توده ایی ماده غالب می شود و قلمرو کاملا نوینی گشوده می شود. تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی (Biotechnology) و فناوری اطلاعات (IT) سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند. در تکنولوژی نانو با روی هم قرار دادن چهار یا پنج لایه بسیار نازک با قطر کمتر از سه نانو متر اقدام به ساخت حسگرها، بازوهایپ رباتیک و غیره می شود. نانو تکنولوژی در الکترونیک، زیست شناسی، ژنتیک، هوا نوردی، مطالعات انرژی و حتی در علوم مهندسی دیگر نیز به کار برده می شود. در این پژوهش نانو تکنولوژی در علوم مهندسی و راه های گسترش و توسعه آن در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2041

دانلود 448 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ستایش فر طیبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

هدف کلی از انجام این تحقیق، تعلیم و تربیت اسلامی به تربیت مغز می باشد. پژوهش حاضر با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه تربیت مغزمحور پرداخته است. از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سوالات پژوهش برای جمع آوری اطلاعات، استفاده شد. پژوهش حاضر بر اساس تایید زیرمولفه هایی از مقوله های سه گانه مدل پیشین یعنی مولفه های شناختی-فراشناختی، تعاملی-احساسی و جنبشی-فیزیولوژیک مغزمحور توسط مقوله های مستخرج از متون تعلیم و تربیت اسلامی برای تمام برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور، این امکان را فراهم می نماید که با یک زاویه و دید جدید، در نظام های آموزشی و تربیتی کشور از این یافته های علمی جدید استفاده نمایند. چرا که با توجه به مقوله های موجود در مبانی علمی و عناصر این مدل، می توان گفت که شناخت و تسلط بر ساختار مغز و نحوه تغییرات آن در موقع یادگیری، تفکر و رفتار و حتی در موقع ابراز احساسات، کنترل بر زندگی و روابط درون فردی و برون فردی را میسر نموده و بشریت با این فهم و ادراک، به سمت تحقق انسانیت، صلح و آرامش در جهان، خواهد رسید و اینها همان مولفه هایی است که شاید سالها و قرن ها پیش در متون تعلیم و تربیت اسلامی و در بین آرای صاحبنظران و فیلسوفان اسلامی وجود داشته است و تحقیق حاضر سعی در استخراج مقوله هایی داشته است که این مولفه ها را مورد تایید قرار دهد. بنابراین این تحقیق توانسته است که با اسلامی سازی بخشی یافته های علوم انسانی به طور اعم و علوم تربیتی به طور اخص در حوزه تربیت مغزمحور، به مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور جهت استفاده از این یافته ها، اطمینان خاطر بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  94
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  478
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

اهداف اصلی این تحقیق که رویکرد تحلیل آماری دارد، از یک سو توصیف و تحلیل تغییرات جمعیتی ایران بر اساس پیش بینی های سازمان ملل و مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه است، از سوی دیگر شناخت چالش های ناشی از تحولات جمعیتی کشور با توجه به تجربه کشورهایی است که انتقال جمعیتی را زودتر تجربه کرده اند. امروزه بسیاری کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بی رویه جمعیت دست و پنجه نرم می کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می برند، به عبارت دیگر، اکثریت کشورهای جهان به نوعی با مسائل ناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه اند. این گزارش در پی تشریح چالش ها و مسائل جمعیتی پیش روی جامعه ایران با توجه به تجربه های جهانی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران های جمعیتی آتی صورت پذیرد.واقعیت های تاریخی نشان می دهند که اساس و بنیاد شکل گیری برنامه های تنظیم خانواده که همواره مورد توجه و حمایت سازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریکا بوده است، از نوعی سلطه طلبی و برتری طلبی قدرت های بزرگ جهانی آغاز، و با گذشت زمان رنگ و لعاب کمک های بشردوستانه و رفاهی و توسعه ای به خود گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 478

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0