مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | سال:1381 | دوره:7 | شماره:1 (مسلسل 25)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

RAHIMZADEH AVIZ | RAHIMI E.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6986
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: There is a controversy about the effect of increasing venous hydration on the duration of normal delivery. With respect to the importance of this subject, various studies have been performed. The aim of the present study was determing the effect of overhydration on the duration of normal delivery. MATERIALS & METHODS: The statistical popultion included 52 women who referred to obstetric department of Sanandaj Besat hospital for normal delivery. These women divided randomly into control and treated groups. The type of study was double blind randomized clinical trial. After the beginning of active phase of labour, 250cc/h ringer lactate in treated group and 125cc/h in control group was administered intravenously by an experiencd midwife and labour process was evaluated. Data was analysed using k2 and t-tests.RESULTS: The results of this study showed no significant difference between the means of active phase time, stage II and III of labour in two groups. The mean of labour time was 232.1 ± 94.8min in treated group and 240.2 ± 108 min in control group.CONCLUSION: According to the results of this study venous hydration does not affect normal delivery time. Extensive studies with more samples are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 6986

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

مقدمه: بیماریهای عفونی یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان است. بعلت تقاضای وسیعی که جهت استفاده از عوامل فارماکولوژیکی جدید به خصوص ترکیبات ضد قارچ وجود دارد و با توجه به عوارض جانبی داروها به خصوص ترکیبات ضد میکروب، همچنین نیاز به موادی با سمیت کمتر، این بخش از علوم، یعنی جداسازی داروهای جدید از گیاهان در دهه‏های 1990 دارای اهمیت ویژه‎ای است.مواد و روشها: در این تحقیق پس از جمع‏آوری و تایید دو گیاه کاسنی و کلپوره از قسمت هوایی و ریشه کاسنی و قسمت هوایی کلپوره به طور جداگانه عصاره‏گیری به روش ماسیراسیون انجام شد. سپس عصاره‏ها از نظر فیتوشیمی و اثر بر روی تعدادی از باکتریها و قارچهای بیماری زا مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: در بررسیهای انجام شده بر روی گیاه کاسنی مشخص شد که این گیاه حاوی مقادیری تانن، ترپنویید، لوکوآنتوسیانین، استرول و فلاونویید بوده و تا حدودی بر روی اشرشیاکلی و پسودومونا آیروژینوزا مؤثر است ولی اثر ضد قارچی مناسبی ندارد و گیاه کلپوره حاوی مقادیری تانن، ترپنویید، ساپونین، استرول، فلاونویید و لوکوآنتوسیانین بوده و تقریبا بر روی تمام باکتریهای مورد آزمایش دارای اثر می‏باشد ولی دارای اثر ضد قارچی بارزی نمی‏باشد. نتیجه‏گیری: عصاره‏های دو گیاه مورد بررسی خصوصا گیاه کلپوره دارای اثرات ضدباکتریایی مناسبی نسبت به اثرات ضدقارچی آنها می‏باشد از این رو خالص‏سازی عصاره گیاهان و ردیابی ماده یا مواد موثر آنها توصیه می‏شود.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 190 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

ترکمان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

مقدمه: شکستگی اسکافویید بعد از شکستگی دیستال رادیوس شایعتـرین شکستـگی ناحیـه مچ دست و شایعترین شکستگی استخوانهای کارپ می‎باشد. استخوان اسکافویید به عنوان ادامه و گسترش استخوان شست دست در طرف رادیال مچ دست قرار دارد و در تروماهای مچ دست آسیب‎پذیر می‎باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شکستگی اسکافویید در بیماران مراجعه‎کننده با تروما به ناحیه مچ دست در سال 79-78 انجام شد. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی افرادی است که بعد از زمین خوردن و یا تصادف با درد و تندرنس در مچ دست به اورژانس یا درمانگاه بیمارستان طی سالهای 79-78 مراجعه کرده‎اند. در نهایت داده‎های بدست آمده توسط نرم افزار آماری EPI6 و آمار توصیفی (فراوانی ـ میانگین) تجزیه و تحلیل شد.نتایج: در این مطالعه 100 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند از نظر توزیع جنسی 84% بیماران را مـردان و 16% آنها را زنان تشکیل می‎دادند. 62% افراد در گروه سنی 25-15 سال 32% در گروه سنی40-25 سال و 6% در گروه سنی 40 سال به بالا قرار داشتند. در 42% موارد علت آسیب حوادث رانندگی و در 58% بیماران زمین خوردن و فعالیتهای ورزشی عامل بود. براساس مطالعه انجام داده شده میزان شکستگی در اولین مراجعه 8% و مواردی که بعداً در رادیوگرافی و اسکن استخوان تشخیص داده شدند 13% بود. نتیجه‎گیری: با توجه به در دسترس نبودن MRI و اسکن استخوان در همه جا، انجام این مطالعات برای همه افراد با تروما به مچ دست و درد و تندرنس در اسناف باکس امکان‎پذیر نیست بنابراین به نظر می‎رسد استفاده از روش پیگیری مداوم بیماران یک روش ساده، کم هزینه و منطقی در این بیماران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

مقدمه: از آنجایی که علت عمده بیماریهای قلبی عروقی اطفال را بیماریهای مادرزادی قلبی تشکیل می‏دهد و با تشخیص سریع آن می‏توان درمان مناسب را انجام داد و همچنین آمار دقیقی از شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در کودکان این منطقه وجود ندارد و با توجه به نقش عوامل محیطی و ژنتیکی در ایجاد بیماری این تحقیق در کاشان از مهر 75 تا مهر 79 انجام شد.مواد و روشها: پژوهش اخیر یک مطالعه توصیفی است که با بررسی پرونده‏های کودکان بستری شده در این سالها انجام شد و تمام کودکانی که توسط کاردیولوژیست کودکان تشخیص قطعی بیماری مادرزادی قلبی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از قبیل نوع بیماری قلبی، سن هنگام تشخیص، جنس، بیماری ژنتیکی، ترتیب فرزندان، اختلال رشد و وجود نسبت فامیلی پدر و مادر استخراج گردید. نتایج: از مجموع 7692 کودک با سن بالای یک ماه که در سـالهای مذکور در بخـش کودکان بستری شدند 45 کودک (0.6%) مبتلا به بیماری مـادرزادی قلبـی بودند. نقص دیـواره بین بطنی (VSD) با 8 نفر (17.8%) شایعترین بیماری مادرزادی قلبی بود. فراوانی دیگر بیماریها عبارت بودند از: کوآرکتاسیون آئورت 6 نفر (13.3%)، تترالوژی فالوت 6 نفر(13.3%)، تنـگی پولمونر 5 نفـر (11.1%)، هیپرتانسیـون ریـوی اولیـه4 (PPH) نفـر (8.8%)، مجـرای شـریانی بـاز 3 (PDA)نفر (6.6%)،3 (AVSD) Atrioventicular septal Defect نفر (6.6%)، نقص دیواره بین دهلیزی 3 (ASD) نفر (6.6%)، تنگی آئورت2 (AS)  نفر (4.4%) و 5 نفر دیگر هر یک به سایر بیماریهای مادرزادی قلبی مبتلا بودند. از 45 کودک مبتلا 16 نفر دختر (35.6%) و 29 نفر (64.4%) پسر بودند. 13 نفر (9/28%) بیماری ژنتیکی داشتند که 11 نفر آنها مبتلا به سندروم Down بودند. 19 نفر (44.4%) حاصل ازدواج فامیلی بودند.نتیجه‏گیری: براساس نتایج حاصله از این مطالعه شایعترین بیماری مادرزادی قلبی در کودکان بستری VSD می‎باشد و با توجه به نتایج بدست آمده ازدواج فامیلی ممکن است یکی از ریسک فاکتورهای ایجاد بیماری مادرزادی قلبی باشد که نیاز به بررسی بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمدبیگی ربابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  22
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

مقدمه: نازایی عبارت است از عدم باروری بعد از یکسال مقاربت بدون استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری که یک معضل بزرگ اجتماعی و خانوادگی است و 10 تا 15 درصد زوجها درگیر آن می‏باشند. مواد و روشها: جامعه آماری شامل کلیه زنان شوهر دار 49-15 ساله شهر سنندج در سال 1381 بود. حجم نمونه شامل 902 نفر که بصـورت نمونه‏گیری خوشه‏ای از مناطق مختلف شهر سننـدج انتخاب و با مراجعه به درب خانه نسبت به مصـاحبه با آنها اقـدام شـد. نـوع مطالعـه توصیفی ـ تحلیلی (Cross sectional) بود. داده‏های گردآوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS win شده و با استفاده از این نرم افزار نتایج بصورت نسبت و درصد و جداول توزیع فراوانی استخراج گردید. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد 166 مورد از افراد مورد مطالعه نازا بودند بدین ترتیب شیوع نازایی 18.4 درصد بود. از این تعداد 130 مورد یعنی 78.3 درصد نازایی اولیه و 36 مورد یعنی 21.7درصد دچار نازایی ثانویه بودند. سایر نتایج مطالعه نشان داد شیوع سقط خودبخودی در جمعیت مورد مطالعه 4.7درصد یعنی 42 مورد بود. همچنین شیوع مرده‏زایی در افراد مورد مطالعه 1.6 درصد یعنی 14 مورد بود. دیگر نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص نمود که تنها 51 نفر از افراد نازا یعنی 30.7 درصد جهت درمان نازایی به مراکز درمانی و تشخیصی مراجعه نموده بودند و بقیه اقدامی جهت درمان نازایی انجام نداده بودند. نتیجه‏گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع نازایی در شهر سنندج از بسیاری از مناطق دنیا و همچنین نتایج مطالعات داخل کشور بیشتر می‏باشد. با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقتصادی اجتماعی منطقه و بافت فرهنگی مردم آن و اهمیت داشتن فرزند در میان مردم لازم است موضوع نازایی بعنوان یک معضل جدی بهداشتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‏ریزیهای لازم جهت کمک به تشخیص و درمان آن بعمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 137 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مقدمه: دیابت بارداری عدم تحمل کربوهیدرات با شدتهای متفاوت است که از زمان بارداری شروع شده یا برای اولین بار در این دوره تشخیص داده می‎شود. مواد و روشها: در این مطالعه 170 نفر خانم حامله مبتلا به دیابت حاملگی بعنوان گروه مورد و 250 نفر خانم بدون دیابت حاملگی بعنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‎های مورد نیاز با مراجعه به پرونده‎ها جمع‎آوری شده و در چک لیست ثبت گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم افزار آماری SPSS win  و آ‎زمونهای آماری کای دو، فیشر و t-test استفاده شد.نتایج: نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که میان دیابت حاملگی و چاقی، سن بالا، سابقه سقط، سابقه مرده‎زایی، سابقه نازایی، سابقه دیابت در اعضای فامیل و سابقه فشارخون بالا ارتباط معنی‎دار وجود دارد و این موارد از ریسک فاکتورهای مهم دیابت حاملگی در این منطقه هستند. برطبق سایر نتایج این پژوهش میان تعداد حاملگی و سابقه تولد نوزاد با ناهنجاریهای مادرزادی و استعمال دخانیات با دیابت حاملگی ارتباط معنی‎دار وجود ندارد.نتیجه‎گیری: براساس نتایج این مطالعه ریسک فاکتورهای مهم دیابت حاملگی در این منطقه عبارتند از: چاقی، سن بالا، سابقه سقط، سابقه مرده‎زایی، سابقه دیابت در اعضای فامیل، سابقه فشارخون بالا و سابقه نازایی (سابقه نازایی از مواردی است که در مطالعات دیگر بعنوان ریسک فاکتور دیابت حاملگی اعلام نشده است). با شناخت این عوامل و توجه به آنها در هنگام حاملگی می‎توان افراد در معرض خطر را سریعتر شناسایی نموده و اقدامات لازم را در مورد آنها انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 135 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  120
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: تشنج در کودکان با شیوع 6-4 مورد در هزار کودک شایعترین اختلال نورولوژیک طب کودکان محسوب می‎شود. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی علل و عوامل زمینه‎ای منجر به تشنج در اطفال انجام شده است.مواد و روشها: جامعه آماری در این مطالعه کلیه کودکان یک ماه تا دوازده سال است که در فاصله فروردین سال 79 تا مرداد ماه 80 به علت تشنج در بخش کودکان بیمارستان بعثت سنندج بستری شده‎اند. روش نمونه‎گیری بصورت سرشماری و حجم نمونه 200 نفر و نوع مطالعه توصیفی می‎باشد. روش جمع‎آوری داده‎ها با بررسی پرونده‎ها و ثبت اطلاعات مورد نظر در چک لیست بود. تجزیه و تحلیل داده‎ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS win و به کمک آمار توصیفی انجام شد. نتایج: براساس نتایج این مطالعه تشنج ناشی از تب با فراوانی 115 مورد (57.5%) شایعترین علت تشنج در کودکان بود. اپی‎لپسی با فراوانی 62 مورد (31%) و بدنبال آن مننژیت با فراوانی 7 مورد (3.5%) علل بعدی بودند. سایر علل به ترتیب شامل اختلال الکترولیتی (هیپوکلسمی و هیپوگلیسمی) با فراوانی 6 مورد (3%)، ضربه مغزی با فراوانی 4 مورد (2%)، مسمومیت با فراوانی 2 مورد (1%) و انسفالیت، واکسن DTP ، تومور مغزی مجموعا با فراوانی 4 مورد (2%) می‎باشد. توزیع جنسی تشنج در کودکان با برتری واضح در جنس پسر (61%) نسبت به جنس دختر (39%) بود. فراوانی تشنج در گروه سنی 6-1 سال بیشتر از سایر گروههای سنی بود (66%) فراوانی مرگ و میر در این مطالعه یک مورد (0.5%) بود.نتیجه‎گیری: اگرچه تشنج در بیشتر موارد اختلالی خوش‎خیم محسوب می‎شود فراوانی آن دسته از تشنج‎ها که نیازمند بررسی تشخیصی و برنامه‎ریزی درمانی ویژه هستند آن قدر است که در مورد هر کودک دارای تشنج شرح حال کامل، معاینه دقیق و ارزیابی پاراکلینیک انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 120 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه: در مورد اثرات هیدراتاسیون بر سیر زایمان طبیعی بحثهای مختلفی مطرح شده است با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات متنوعی اثرات هیدراتاسیون بر جنبه‏های مختلف زایمان را بررسی نموده‏اند. این مطالعه با هدف تعیین اثر افزایش هیدراتاسیون (Ovrerhydration) بر روی زایمان طبیعی انجام شد. مواد و روشها: جامعه آماری شامل کلیه زنانی بود که جهت زایمان طبیعی به بخش زایمان بیمارستـان بعثت سننـدج مراجعـه نموده بودنـد. حجم نمـونه شـامـل 52 نفر از خانمهایی بود که واجـد معیـارهای ورود بـوده و معیـارهای خـروج در این مطالعـه را نداشتنـد ایـن افراد با روش تصادفی بلوکی (Block Randomization) بطور کاملا تصادفی در دو گروه مداخله و مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه Double Blind Randomized Clinical Trial  (مداخله‏ای تصادفی شده دوسوکور) بود. پس از شروع فاز فعال زایمان هیدراتاسیون وریدی به میزان 250 cc در ساعت در گروه مداخله و125 cc  در ساعت در گروه مقایسه با استفاده از مایع رینگر لاکتات و توسط مامای مجرب ‏شروع می‎شد سپس سیر زایمان توسـط محقق بررسی و ارزیابی می‏شـد. داده‏های بدست آمده با استفاده از تست‏ کای دو و t.test تجزیه و تحلیل ‏شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد، میانگین طول فاز اکتیو، میانگین مدت زمان مرحله دوم زایمان و همچنین میانگین زمان مرحله سوم زایمان در دو گروه مداخله و مقایسه تفاوت معنی‎‏دار با هم ندارد. میانگین مدت زمان زایمان در گروه مداخله232.1±94.8  دقیقه و در گروه مقایسه 240.2±108 دقیقه بود.نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج این مطالعه نقش هیدراتاسیون وریدی در زایمان طبیعی مورد تردید بوده و مطالعات گسترده‎تر با تعداد نمونه‏های بیشتر در این مورد توصیه می‎شود.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

مقدمه: برای دست یافتن به اهداف بهداشت روان در جامعه، مطالعه اختلالات رفتاری کودکان جامعه ضروری است اهداف اصلی از این پژوهش بررسی روایی و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری و مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی شهرستان قروه می‎باشد. مواد و روشها: مطالعـه از نـوع تـوصیـفی ـ تحلیـلی بـوده و جـهت نمـونه‎گیـری از روش Multi stage stratified cluster random sampling  استفاده شده است.نتایج: یک مرحله از بررسی به تعیین اعتبار و پایایی فرم راتر معلم اختصاص دارد که در این مرحله در نقطه برش تعیین شده 16، آزمون از حساسیت و ویژگی خوبی برخوردار نبوده و همچنین همبستگی ضعیفی بین نتایج فرم راتر و نتایج مصاحبه بالینی وجود داشته است. شیوع اختلالات رفتاری در دانش‎آموزان دبستانی با استفاده از مصاحبه بالینی 20.4% برآورد شد. اختلال رفتار مقابله‏ای و بیش فعالی بترتیب با شیوع 10.2% و 8.4% از بیشترین میزان و اختلال سلوک و صرع با شیوع 0.6% از کمترین شیوع برخوردار می‏باشند.نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج مربوط به آزمون راتر معلم این فرم از روایی مناسب جهت سنجش اختلالات رفتاری دانش‏آموزان حداقل در مناطقی مشابه وضعیت منطقه ما برخوردار نمی‏باشد. بعبارت دیگر بنظر می‏رسد که نظرسنجی از معلمین نمی‏تواند روش قابل اعتمادی برای سنجش اختلالات رفتاری کودکان باشد. شیوع اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی در این منطقه با نتایج سایر تحقیقات داخلی نسبتاً همخوانی دارد. همچنین این رقم به شیوع اختلالات رفتاری اطفال در کشورهای خارجی که از نظر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی قرابت بیشتری با کشور ما دارند (چین و پورتریکو) نزدیکتر از کشورهایی مانند آمریکا و کانادا است.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 126 استناد 3 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID