مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | سال:1381 | دوره:7 | شماره:2 (مسلسل 26)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: مکیدن شست و سایر انگشتان و بلع همراه با فشار زبان شایعترین عادت در بچه هاست و پیشگیری از آن می تواند از میزان شیوع انواع عدم تطابق صحیح دندانها (مال اکلوژنها)در بین افراد جامعه بکاهد.این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع عادات دهانی مکیدن شست و سایر انگشتان و بلع همراه با فشار زبان در کودکان دبستانی شیراز انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1380 بصورت تصادفی چند مرحله ای از 20 دبستان کلیه نواحی آموزش و پرورش شیراز انجام شد و 500 نفر کودک 7 الی 12 ساله مورد معاینه توسط دندانپزشک و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه قرار گرفتند و برای بررسی ارتباط از آزمون test-T و کای دو استفاده شد. نتایج:در این مطالعه شیوع مکیدن شست و انگشت 38.4% و بلع همراه با فشار زبان 29.8% بود و شیوع این عادات، با جنس رابطه معنی داری نداشت.در کودکان کوچکتر شیوع این عادات بیشتر و با افزایش سن از میزان آنها کاسته می شد.در حدود نیمی از کودکانی که دارای بلع همراه با فشار زبانی بودند.بین دندانهای قدامی در حالت بسته شدن آنها فاصله وجود داشت و هر دو عادت مکیدن شست و انگشت وبلع همراه با فشارزبان بطور معنی داری با افزایش جلوآمدن لبه های ثنایای دندانهای بالایی جلویی بر روی قوس پایینی در موقع بسته بودن دهان رابطه داشت همینطور شیوع فضای اضافی بین دندانهای قدامی بالا و کمبود فضای بین دندانهای قدامی پایین در بچه هایی که دارای عادت مکیدن شست بودند بمراتب از کودکان دیگر بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه شیوع مکیدن شست و انگشت و بلع همراه با فشار زبان با جنس کودکان رابطه ای ندارد. قابل ذکر است که در این کودکان عوارض انحراف به سمت جلو دندانهای قدامی بالا و انحراف به سمت چپ و جلو آمدن ثنایای دندانهای بالایی جلویی بر روی قوس پایینی در موقع بسته بودن دهان (overjet) بیش از حد طبیعی است و مضافا اینکه کودکان مبتلا به بلع با فشار زبانی دچار عوارض فضای اضافی بین دندانها نیز می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اختلاف فاحش شیوع دیابت و تفاوتهای جغرافیایی، شناخت جامعه از نظر اپیدمی و عوامل خطر از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. کمیته بین المللی دیابت،غربالگری را در افراد با خصوصیات زیر:سن مساوی یا بیشتر از 45 سال،BMI  مساوی یا بیشتر از 27 کیلوگرم بر متر مربع، اقوام درجه یک دیابتی، سابقه تولد نوزاد بیش از4.1کیلوگرم. فشار خون بالای 140.90میلی متر جیوه، سابقه دیابت بارداری، هیپرتری گلیسیریدمی، سابقه IGT را پیشنهاد می نماید. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط عوامل خطر مانند سابقه مثبت فامیلی، چاقی، فشارخون بیش از 140.90 میلی متر جیوه،دیابت بارداری، سقط خودبخودی بیش از 2 بار، مرده زایی با بیماری دیابت در بیماران تحت پوشش مرکز دیابت استان کردستان می باشد. مواد و روشها: مطالعه اخیر از نوع مورد شاهدی بوده گروه مورد شامل 240 دیابتی تحت پوشش مرکز دیابت استان و گروه شاهد شامل 240 فرد سالم بدون سابقه دیابت بود که به آزمایشگاه مرکزی سنندج مراجعه نمودند. با استفاده از آزمون کای دو،منتل هنزل و T-test داده ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج :این مطالعه نشان داد که عوامل خطر دیابت در فامیل با نسبت شانس 18.17 و حدود اطمینان 95% (14.47-4.65)، عامل چاقی با نسبت شانس 1.92 و حدود اطمینان (1.31-2.81) 95% ،عامل فشار خون 2.53 و حدود اطمینان 95% (3.88-1.66)، عامل افزایش سن بالای 40 سال با نسبت شانس 8.65 و حدود اطمینان 95% (6.81-4.36) عامل جنس زن با نسبت شانس 0.58 و حدود اطمینان 95% (0.88-0.38) عامل سابقه مرده زایی با نسبت شانس 2.3 و حدود اطمینان 95% (4.20-1.3) در جمعیت هدف با بیماری دیابت ارتباط معنی دار دارد. اما سقط دوبار خودبخودی و سابقه دیابت بارداری با بیماری دیابت ارتباط معنی دار ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که هماهنگ با نتایج سایر مطالعات است پیشنهاد می شود جهت پیشگیری اولیه بیماری دیابت که دارای عوارض سیستمیک خطرناک می باشد. افراد با سن 45 سال و بیشتر، افراد چاق، مبتلایان به هیپرتانسیون، دارای سابقه مثبت فامیلی دیابت و خانمهای با سابقه مرده زایی حتما از نظر ابتلا به بیماری دیابت غربالگری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 91 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

مقدمه: بیماریهای قلبی و عروقی امروزه از اولویتهای اساسی و مهم مربوط به سلامت در تمامی جوامع و بخصوص جوامع در حال توسعه است. با توجه به محدودیتهای منابع و اولویتهای مهم دیگر در زمینه مربوط به سلامت آیا تأسیس مرکز آنژیوگرافی عروق کرونر در استان کردستان ضروری می باشد، این مطالعه با هدف پاسخ به این سؤال انجام شد. مواد و روشها: جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی بود که پس از مراجعه به مراکز درمانی استان تشخیص داده شد باید تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گیرند. حجم نمونه شامل 209 نفر از بیماران بود. نوع مطالعه توصیفی بود. داده های لازم در مورد خصوصیات دموگرافیک بیماران و همچنین اندیکاسیون آنژیوگرافی درآنان در یک برگ پرسشنامه ثبت می شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.Win و همچنین آمارتوصیفی، فراوانی، میانگین و میانه تجزیه وتحلیل شد.نتایج: پس از بررسیها و آزمایشات لازم مشخص شد که 209 بیمار در فاصله زمانی ذکر شده نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر هستند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 54 سال با انحراف معیار 12سال بود. 80 نفر از بیماران مورد مطالعه را زنان (یعنی 38.3 درصد) و 129 نفر را مردان (یعنی 61.7 درصد) تشکیل می دادند. از میان افراد مورد مطالعه تعداد 114 مورد یعنی 55.3 درصد اعلام نموده اند که توانایی اعزام به مراکز دیگر جهت آنژیوگرافی را دارند. در نهایت تنها 60 نفر یعنی 28.7 درصد افراد مورد مطالعه جهت انجام آنژیوگرافی مراجعه نمودند و بقیه یعنی 71.3 درصد موفق به بررسی بیشتری نشدند. نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که نیاز به آنژیوگرافی عروق کرونر در استان کردستان کاملا محسوس می باشد و با توسعه امکانات تشخیص و درمانی در استان موارد درخواست آن بیشتر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 82 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه: کودکان به لحاظ برخورداری از شرایط خاص نسبت به سایر گروهها آسیب پذیرتر و محتاج مراقبت و پیگیری بیشتری هستند. در این گروه احتمال بروز آلودگیهای انگلی زیاد و پیدایش عوارض ناشی از آنها جدی تر می باشد. این مقاله به بررسی شیوع ابتلای کودکان به بیماری اکسیوروز در مهد کودکهای شهر ارومیه و راههای کنترل آن می پردازد. مواد و روشها: جهت بررسی شیوع اکسیوروز در مهد کودکهای ارومیه، نخست شهر بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سه منطقه تقسیم و از هر منطقه به صورت تصادفی سه مهد کودک انتخاب و شماره گذاری شد، از بین کودکان هر مهد کودک با توجه به تعداد نفرات آنها 900 نفر را انتخاب و برای هر کودک یک پرسشنامه که شامل مشخصات کودکان و همچنین مشخصات والدین شامل سن، جنس، شغل، میزان سواد والدین بود تکمیل گردید سپس برای هر کودک دو عدد لام که دارای یک قطعه نوار چسب معمولی بود داده شد تا والدین به صورت یک روز در میان از کودک خود نمونه برداری کنند. سپس با استفاده از آزمون کای اسکویر نتایج تحلیل شد. نتایج: ازبین 900 کودک فقط830 نفر دو لام چسب اسکاچ را تحویل دادند که بعد از بررسی لامها از 830 نفر، 294 نفر دارای نتیجه مثبت بودند، درصد شیوع کلی اکسیور در مهد کودکهای ارومیه 35.4% بدست آمد که بیشترین میزان آلودگی مربوط به گروه سنی دو سال بود. شیوع بیماری در میان فرزندان والدین بیسواد شایعتر بود. با افزایش سطح سواد والدین میزان آلودگی کودکان کمتر بود. بر اساس نتایج بین میزان تحصیلات والدین، شغل والدین، منطقه سکونت و محل مهد کودکها و شیوع اکسیور ارتباط معنی داری دیده شد. ارتباط آماری معنی داری  (P<0.05)بین شیوع اکسیور و میزان تحصیلات پدرو مادر وجود داشت.همچنین ارتباط آماری معنی داری  (P<0.01)بین شیوع اکسیور شغل والدین و وضعیت اقتصادی و اجتماعی وجود داشت.در این بررسی بین شیوع اکسیور و محل مهد کودکها ارتباط معنی دار بود(P<0.001) .نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعات و اهمیت موضوع جهت کنترل و پیشگیری این بیماری پیشنهاد می شود بررس عفونتهای انگلی از جهت شیوع،میزان ابتلا و ارتباط آن با مشکلات آموزشی و بهداشتی منطقه به طور جدی پیگیری شود. همچنین مطالعه اپیدمولوژیکی بر روی عوامل موثر در توزیع و انتقال بیماری، ارتقا بهداشت عمومی از راه آموزش همگانی جامعه، بهبود تغذیه و آموزش تغذیه ای در کودکان، تامین آب سالم و کافی، بهسازی و محیط زیست و در نهایت درمان دارویی مبتلایان همزمان با خانواده آنها مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 108 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: در دنیای پیشرفته امروز که همه امور متکی به تکنولوژی پیشرفته، پیچیده و پرمخاطره می باشد،«هیچ چیز ایمن نیست» و همواره بیم آن می رود که بر اثر حوادث و وقایع دردناک ناشی از کار، خسارات جبران ناپذیری به بار آید. حفظ جان و ایمنی پرسنل و بیماران و نیز ضرورت آمادگی بیمارستانها در موارد بروز اتفاقات و سوانح احتمالی در جامعه وظایف سنگینی را به عهده مسولین گذاشته است. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی با تهیه و تکمیل پرسشنامه‌ای در ده عنوان و 167 سوال درمورد وضعیت مدیریت ایمنی، ایمنی واحدهای تاسیسات مکانیکی، برقی، اطاق عمل، بهداشت، آزمایشگاه، رادیولوژی، خدمات پرستاری، تغذیه و رختشویخانه پس از مشاهده و مصاحبه با مسولین و پرسنل انجام گردید. نمونه و جامعه پژوهش برابر و شامل تمام بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. داده های گردآوری شده وارد نرم افزارSPSS  شد و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: از نظر مدیریتی 90% واحدها دارای ایمنی متوسط و 10% دارای ایمنی خوب، 20% واحدها در تاسیسات مکانیکی از ایمنی ضعیف، 70% متوسط و 10% از ایمنی خوبی برخوردار بودند. در تاسیسات برقی 10% ضعیف 80% متوسط و 10% خوب، در اطاقهای عمل ایمنی در  20%واحدها ضعیف 70% متوسط و 10%خوب بود.در واحد کاخداری و بهداشت مشابه اطاق عمل،در آزمایشگاه 20% واحدها دارای ایمنی ضعیف و به همین مقدار نیز دارای ایمنی خوب ولی 60% متوسط و 20% خوب می باشند. در واحد پرستاری نیز 10% دارای ایمنی ضعیف، 10% خوب و 80% دارای ایمنی متوسط بودند. همچنین در بخش تغذیه به ترتیب، دارای ایمنی 20% ضعیف، 70% متوسط و 10% خوب ولی در واحد رختشویخانه 30% دارای ایمنی ضعیف 70% متوسط و هیچکدام از مراکز درمانی در قسمت رختشویخانه دارای ایمنی خوبی نمی باشند. نتیجه گیری: در بخشهای ده گانه ده بیمارستان تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان فقط یک بیمارستان دارای ایمنی خوب و 30-20% واحدها از ایمنی ضعیف و بقیه موارد در حد متوسط بوده اند و نتایج آماری و مشاهده واحدها نشان می دهد که وضعیت ایمنی در واحدهای مورد پژوهش مطلوب نمی باشد و در بعضی موارد دارای اشکالات مهم و در عین حال قابل رفع می باشند و توصیه می شود که ضمن تشکیل و جدی گرفتن کمیته ایمنی بیمارستانها مسایل و مشکلات هر بخش با جزییات کامل مورد توجه قرارگیرد و همچنین در زمینه علل بروز موارد غیر ایمن مطالعات مستمری صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: برای رسیدن به هدف معمولا راههای متعددی وجود دارد که باید از میان آنها یکی را که اقتصادی تر و به صرفه تر باشد انتخاب کرد. برای انتخاب راه به صرفه تر معمولا از روشهایی همچون تحلیل هزینه - اثر بخشی و تحلیل هزینه - کارایی استفاده می شود. بدین منظور هدف این مطالعه تحلیل هزینه در مراکز بهداشتی درمانی سنندج در شهریورماه 1381 می باشد. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی کاربردی است که در 16 مرکز بهداشتی درمانی و 7 پایگاه بهداشتی شهر سنندج به روش سرشماری انجام گردید. با استفاده از روش مصاحبه، مشاهده و مراجعه به اسناد و مدارک اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده بود وارد گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزارExcel  مورد توصیف آماری از قبیل جمع هزینه ها، میانگین و انحراف معیار قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج حاصل، متوسط هزینه واحد خدمت در مدت 6ماه مطالعه در بهداشت خانواده 11932 ریال، مامایی 11205ریال، واکسیناسیون 10974 ریال، بهداشت محیط 14550 ریال، بهداشت حرفه‌ای 22514 ریال، پزشک 18953 ریال، دندانپزشک53304 ریال، تزریفات و پانسمان 34825ریال و داروخانه 19316ریال بود.نتیجه گیری: واگذاری خدمات بهداشتی و یا درمانی که بخش خصوصی توانایی ارایه آنرا دارند و همچنین با مدیریت صحیح نیروی انسانی و منابع از قبیل چند پیشه کردن پرسنل و ایجاد انگیزه در آنها می توان هزینه واحد - خدمت را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 86 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

رحمانی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: به نظر می رسد که ماست می تواند باعث تکامل پاسخ ایمنی به سوی پاسخ ایمنی سلولی (Th1) شده و نیز موجب یک تولرانس نسبی نسبت به آلرژنهای محیطی شود که دو عامل ذکر شده باعث می شوند زمینه آتوپی و ابتلا به بیماریهای آتوپیک کاهش یابد لذا به علت مصرف گسترده ماست در شهر سنندج، به عنوان یک غذای اصلی ما بر آن شدیم که رابطه مصرف ماست را با فراوانی بیماریهای آتوپیک بررسی کنیم. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به طریقه مرحله ای - تصادفی بر روی 3500 نفر مرد، 25-16 ساله در سال 1380 در شهر سنندج انجام گرفت. مشخصات فردی و نحوه و میزان مصرف ماست با انجام پرسش و پاسخ دقیق در پرسشنامه ثبت گردید و سلامتی و احتمالا نوع بیماری آتوپیک با گرفتن شرح حال و معاینه بالینی مشخص شد. نتایج: طبق این مطالعه فراوانی رینیت و کونژنکتیویت مزمن در کسانی که در صبحانه ماست مصرف می کنند کمتر است  (P<0.015)ولی این کاهش در مورد رینیت و کونژنکتیویت فصلی از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین فراوانی موارد بیماری درماتیت آتوپیک در کسانی که این عادت تغذیه ای را دارند کمتر است  (P<0.015)از طرف دیگر در کسانی که میزان مصرف روزانه ماست بالاتری دارند موارد آسم آلرژیک کمتر است  (P<0.036)ولی در مورد سایر بیماریهای آتوپیک رابطه ای مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: در این شهر مصرف ماست بعنوان صبحانه جزیی از فرهنگ تغذیه ای محسوب می شود و طبق این مطالعه در کسانی که این رفتار را دارند فراوانی بیماریهای رینیت و کونژنکتیویت مزمن و درماتیت آتوپیک کمتر است و از طرف دیگر تنها درکسانی که مصرف بالایی از ماست دارند فراوانی آسم فصلی کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رشیدیان منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: اشکال مختلفی از متون درسی از یادداشتهای کلاس گرفته تا مراجعه به چندین کتاب مرجع در دوره علوم پایه پزشکی مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد که می توانند کارایی های متفاوتی در یادگیری داشته باشند. از اینرو ارزیابی کارایی آنها می تواند به انتخاب متون درسی مناسب تر در علوم پایه پزشکی کمک نماید. مواد و روشها: اطلاعات مربوط به نوع متون درسی مورد استفاده دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رتبه و معدل دروس مختلف آنها در دو امتحان جامع علوم پایه پزشکی کشوری سالهای 1377 (دوره بیستم) و 1379 (دوره بیست و چهارم) و سایر اطلاعات مربوطه طی دو پرسشنامه طراحی شده از استادان و دانشجویان و مدارک آموزشی جمع آوری گردید. بعد ازاعمال ضرایب لازم در اختلافات رتبه ها و معدلها، اختلافات باقی مانده به عنوان استاندارد جهت بررسی اختلاف کارایی دانشجویان در دو دوره امتحان فوق که بخشی از آن ناشی از تغییرات در متون مورد استفاده بود مورد استناد قرار گرفتند. ضمنا در پرسشنامه طی یک سوال کلی از اساتید و دانشجویان در مورد تدوین متون محوری برای دروس پایه دانشجویان پزشکی سراسر کشور و زبان مورد استفاده در آن نظر سنجی بعمل آمد. نتایج: بر اساس نتایج این مطالعه 9 شکل متون آموزشی مورد استفاده دانشجویان در این دو دوره قرار گرفته است و از نظر آماری اختلاف معنی داری در کارایی آموزشی بین بعضی از متون و تعداد مورد استفاده آنها وجود داشت.همچنین نتایج نظر سنجی مربوط به تهیه متون محوری نشان دادند که 68% اساتید و 85% دانشجویان با تدوین چنین کتابی موافق می باشند. در مورد زبان این متون نظریات اساتید و دانشجویان بهم نزدیک بوده و در مجموع 36% اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی را برای تمام دروس 28% استفاده از هر دو زبان را بسته به شرایط درس و نوع متون، 9% کتاب دو زبانه و 25% زبان فارسی را برای تمام دروس توصیه نموده‌اند. نتیجه گیری: جمع بندی این مطالعه نشان داد که در مورد اکثر دروس علوم پایه پزشکی استفاده از یادداشتهای کلاسی به اضافه یک کتاب خلاصه انگلیسی یا فارسی دارای حداکثر کارایی و استفاده از کتابهای حجیم انگلیسی یا فارسی و یا مراجع مختلف دارای کمترین کارایی در آموزش علوم پایه پزشکی می باشد و استفاده از دو شکل متون دارای حداکثر کارایی است. توصیه نتایج کیفی این بررسی کاهش منطقی حجم متون درسی مخصوصا مطالب صرفا نظری، افزایش بار کاربردی و جانشین کردن تدریجی زبان انگلیسی به جای زبان فارسی در طول دوره پایه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 93 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

مقدمه: هلیکوباکترپیلوری یکی از پاتولوژنهای انسانی است که بطور شایع مخاط معده و دستگاه گوارش فوقانی را درگیر می نماید و باعث التهاب دائمی در آن می شود.H.pylori  شایعترین علت التهاب بافتی معده است و بطور قوی با زخم معده و اثنی عشر ارتباط دارد. مواد و روشها: جامعة آماری شامل 85 نفر از بیماران بود که با علائم دستگاه گوارش فوقانی به کلینیک تخصصی بیمارستانهای توحید و بعثت مراجعه نموده بودند. نوع مطالعه توصیفی بود.کلیة بیمارانی که بعلت علائم دستگاه گوارش فوقانی به کلینیک تخصصی داخلی ارجاع داده شده بودند وارد مطالعه شدند.از این بیماران آندوسکوپی بعمل آمد و در صورت وجود ضایعة مشکوک بیوپسی شد. همچنین جهت تشخیص عفونت با هلیکوباکترپیلوری از تست اوره آز استفاده شد.داده های بدست آمده وارد محیط نرم افزار آماری SPSS.win گردید و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که 58 مورد یعنی 65.2درصد این بیماران به هلیکوباکترپیلوری آلوده بودند.بیشتر افراد مورد مطالعه به علت درد اپی گاستر مراجعه کرده بودند.همچنین مشخص شد 15مورد یعنی 16.8 درصد مبتلا به بدخیمی دستگاه گوارش فوقانی بودند که 66.6درصد آنها به هلیکوباکترپیلوری مبتلا بودند. نتیجه گیری: بطور کلی به نظر می رسد که شیوع هلیکوباکترپیلوری در کانسرهای دستگاه گوارش فوقانی در کردستان نسبت به سایر مطالعات و سایر مناطق دنیا کمتر می باشد.این امر می تواند به دلیل آلودگی کمتر در جمعیت عادی این منطقه باشد بنابراین لازم است مطالعه وسیعی جهت تعیین شیوع هلیکوباکترپیلوری در جمعیت عمومی در این منطقه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID