مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

با گسترش و توسعه شهرها، احداث نمادهای شهری به عنوان شاخصه ای برای معرفی محیط و فرهنگ روندی رو به رشد داشته است. نمادهای شهری علاوه بر ابعاد محیطی و کالبدی، در ایجاد خاطرات جمعی و فردی اشخاص نیز نقش مهمی دارند به نحوی که اغلب، شهرهای مختلف را با نماد آن می شناسند. در این پژوهش شهر تهران، به عنوان پایتخت سیاسی و شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران مناسب ترین گزینه بمنظور مقایسه حس دلبستگی مکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این رو با هدف، شناسایی و تعیین اولویت بندی عوامل ایجاد کننده حس دلبستگی مکان به مقایسه تطبیقی این حس در میدان نقش جهان و میدان ازادی پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش است که مهمترین عامل در ایجاد حس دلبستگی در نمادهای شهری چیست و در ادامه تأثیر مؤلفه های موثر بر حس دلبستگی مکان که باعث اصالت بخشیدن به نماد های شهری می شوند را در فرضیه خود طرح کرده است. روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از شیوه مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه بهره برده است و سپس با استفاده از نرم افزار spss و آزمونanova و Kendall’ s tau_ b وSpearman’ s rho به تحلیل می پردازد. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر تفاوت عوامل موثر در دلبستگی در دو دوره تاریخی در این میادین شهری است، بطوریکه در میدان نقش جهان مهمترین عامل در ایجاد این حس معیار عزت نفس بوده و در میدان آزادی تداوم بیشترین تاثیر را در ایجاد دلبستگی به مکان داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رشیدوش وحید

نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  644
چکیده: 

سرزمین آذربایجان که امروزه شامل استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان می باشد یکی از سرزمین های باستانی و مهم ایران است که بر اساس اسناد، مدارک تاریخی و باستان شناسی از هزاران سال پیش محل سکونت اقوام و جوامع مختلف انسانی بوده است. آذربایجان را دروازه مشرق زمین نامیدند و این سخن از اهمیت سوق الجیشی این خطه می باشد. این موقعیت حساس سبب گردیده است که آذربایجان محل وقوع رخدادهای بسیار تاریخی گردد. به گواه تاریخ منطقه غرب ایران، خصوصاً آذربایجان مهد تمدن بشری بوده است. این مقاله با روش کتابخانه ایی به بررسی و مطالعه سرزمین آذربایجان(آتروپاتگان) از لحاظ مردم شناسی و تاریخی پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 644 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 برآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده ها) و نرم افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران، رعایت مقررات، انجام وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل پذیری) دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 422 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

یکی از فعالیت های اصلی در مدیریت دانش، فرایند تسهیم دانش میان کارکنان می باشد. تسهیم دانش تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد کارکنان دارد و از طرفی می تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به عملکرد بالاتری در میان رقبا شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بوده که 45 نفر می باشند. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی بوده و از نظر هدف، کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای متغیرهای تسهیم دانش، ارتباط بین کارکنان و عملکرد کارکنان به ترتیب، مقدار 889/0، 713/0 و 889/0 بدست آمده است. داده ها با استفاده از دو نرم افزار spss و lisrel مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج این پژوهش نشان داد تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری عمار | کریمی فریبا

نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1566
 • دانلود: 

  910
چکیده: 

سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف، ساختار، فرایند سیاستگذاری، برنامه، منابع انسانی و فیزیکی می باشند. اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد. در هزاره سوم عصر جهانی شدن، رشد فزاینده اطلاعات و ارتباطات، تغییر و تحولات سریع، سازمان ها از جمله آموزش و پرورش را با چالش هایی مواجه ساخته است. از آنجاییکه که نظام آموزش و پرورش به عبارت دیگر تعلیم و تربیت یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی در تحقق توسعه کشور بحساب می آید ضروری است برای رویارویی با تضادها، تصادم ها و چالش ها، به سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی با تاکید بر مقوله آینده نگری و آینده پژوهی اهتمام ورزد. بنابراین آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم اندازهای آینده بنگرد. در این مقاله ضمن مرور کلی بر مفاهیم سیاست گذاری حرفه ای و مبحث آینده پژوهی، پیشنهاداتی در نظام آموزشی با محوریت دو موضوع ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1566

دانلود 910 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4029
 • دانلود: 

  1493
چکیده: 

امروزه برنامه ریزان در سطح خرد و کلان به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده اند. با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه هم چنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت زنان در جامعه می شود. یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور و هم چنین حضور آنها در پست های مدیریتی است. زنان در افزایش بهره وری و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند. اما در بازار کار زنان سهم اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های بالای مدیریت سازمانی دارند. در ادبیات مدیریت، علت عدم ارتقا و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به "سقف شیشه ای" می دانند. سقف شیشه ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسئولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت به ویژه زنان در داخل سازمان ها می شود. این پدیده که حاصل عوامل و عناصر متعددی است نشان از تاخر فرهنگی داشته و ناشی از تعمیم نامنصفانه ی تفاوت های زیستی زنان و مردان به حوزه های کاری است که تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده است که از توانمندی فکری و تخصصی و قابلیت های مدیریتی زنان استفاده مناسب به عمل نیاید. این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن تعریف سقف شیشه ای، عوامل مختلف ایجاد سقف شیشه ای را در سازمان مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به توانمندسازی زنان، وضعیت امروز زنان در سطوح مدیریت برخی کشورها را تحلیل نموده و راههای شکستن سقف شیشه ای را نیز توضیح دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 4029

دانلود 1493 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3593
 • دانلود: 

  918
چکیده: 

مقدمه: بیش از دوهزار سال است که غرب و شرق به قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات اذعان کرده اند و از آن زمان، ظرفیت درمانی موسیقی مورد توجه بوده است. اما تشریح این امر که موسیقی چگونه چنین تأثیری بر انسان می گذارد دشوار است. شیوه تاثیر موسیقی بر افکار و احساس و رفتار انسان همیشه برای محققین حوزه های مختلف علوم جالب بوده و هست. در این پژوهش نیز تلاش شده است تاثیر موسیقی بر امواج مغز در نواحی مختلف آن به کمک الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG) بررسی گردد. روش: بدین منظور امواج مغزی ده نفر داوطلب به صورت عادی و در حین گوش دادن به موسیقی مورد علاقه ایشان ثبت گردید و نتایج به کمک بررسی نسبت واریانس ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تغییرات معناداری در امواج دلتا، تتا، آلفا، بتا و بتا با طول موج بالا در نواحی متفاوتی از مغز را نشان می دهد. نتیجه: با توجه به تغییر امواج مختلف در نواحی متفاوت کرتکس مغز، موسیقی می تواند به عنوان ابزرای برای درمان و ارتقا عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3593

دانلود 918 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2990
 • دانلود: 

  1587
چکیده: 

وقتی در سپتامبر سال 2000 بیش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2990

دانلود 1587 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مومنی زهرا | عزیزی امیر

نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

تصمیمات مربوط به هزینه های زنجیرة تأمین جزء تصمیمات راهبردی می باشد. در این پژوهش، به منظور پیش بینی هزینه کل در چهار بخش سفارش، موجودی، ریسک عملیاتی و تولید از روش شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده، میزان تولید محصول، میزان سفارش خرید مواد اولیه، میزان موجودی و تقاضا در کنار هزینه های تولید، موجودی، سفارش خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری ماشین آلات می باشد که به صورت ماهانه از فروردین سال 1394 تا اسفند سال 1396 از شرکت تولید قطعات خودرو اخذ گردیده است. به منظور طراحی مدل پیش بینی داده ها به دو بخش شامل داده های آموزشی و داده های آزمایشی برای آزمون مدل، تقسیم شده اند؛ سپس شبکه بهینه با 32 داده آموزش، 2 داده اعتبارسنجی و 2 داده آزمایش، 20 تعداد نرون لایه پنهان و 2 تأخیر در تکرار 7 انتخاب شد. در نهایت برای اثبات اعتبار مدل نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی با مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی (ARIMA) توسط معیارهای MAPE، MAD وRMSE مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی میزان خطاها را به ترتیب 38٪ برای RMSE، ٪ 34 برای MAD و 32٪ برای MAPE نسبت به مدل ARIMA و 50٪ برای RMSE، ٪ 72 برای MAD و 67٪ برای MAPE نسبت به مدل رگرسیون کاهش داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

در این تحقیق اثر حضور نانو فیبر کربنی بر بهبود سنجه های گیاهی وشاخصهای ریخت شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج مثبت اثرات نانو ساختارهای کربنی بر رشد گیاهان، در این پژوهش در غلظتهای مختلف بر درصد جوانه زنی، طول ساقه، طول ریشه گیاه شاهی که استفاده گسترده ای در برنامه غذایی آحاد اجتماع دارد مورد بررسی قرار داده شد. صفات درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه و ریشه در پنج غلظت مختلف(در بازه 30 تا 150 میلی گرم در لیتر )مورد اندازه گیری و محاسبه شد. با افزایش غلظت نانوذره از 30 تا 90 میلی گرم در لیتر، طول ساقه روند افزایشی نسبت به نمونه شاهد داشته که این امر را می توان به افزایش پدیده پرایمینگ نسبت داد. بنظر میرسد نانو ساختارهای کربنی باعث افزایش رشد سلولی در این گونه گیاهی شده و در توجیه این امر بنظر می رسد که این نانو ساختار همانند یک کانال، امکان ورود آب به درون سلول را فراهم نموده و پیامد این امر موجب رشد سریعتر و تقسیمات سلولی بذر شاهی می گردد. با استفاده آگاهانه و کنترل شده این نانو ساختار می توان گامهای موثری در راستای تنظیم رشد و نمو گیاهان نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  127-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1033
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

مقدمه: گرما یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیان آور در بسیاری از محیط های کاری می باشد. کار در محیط های گرم موجب استرس در کارگران می شود و علاوه بر کاهش قابلیت های انجام کارشان، باعث بروز بیماری های متعددی در کارگران می گردد. فعالیت در نانوایی به جهت ماهیت کار به عنوان یکی از مشاغل پرمخاطره از لحاظ استرس گرمایی محسوب می شود. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی استرس حرارتی در نانوایی ها بر اساس شاخص دمای تر گویسان و شاخص تنش گرمایی می باشد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی می باشد که در تابستان سال 1395 در نانوایی های شهر بجنورد انجام گردید. در این مطالعه از دستگاه WBGT متر دیجیتال، برای اندازه گیری دمای خشک، دمای گویسان و دمای تر و از دستگاه آنمومتر برای سنجش سرعت جریان هوا استفاده گردید. اندازه گیری پارامترهای موردنظر در حد فاصل شاطر، نان گیر و زباله گیر و در زمان های صبح، ظهر و عصر و در سه ارتفاع قوزک پا، شکم و سر انجام گرفت. همچنین داده ها به نرم افزار آماری SPSS ورژن 19 منتقل و سپس با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و آزمون های تحلیلی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: تعداد 80 نانوایی شامل نانوایی بربری (34 مورد)، تنوری (8 مورد)، سنگک (7 مورد)، تافتون و فتیرپزی (18 مورد) و لواش یا نازک پزی (13 مورد) بررسی گردید که میانگین شاخص WBGT برابر 28. 81± 3. 42 و میانگین شاخص HSI برابر 86. 47± 13. 46 بود. مقادیر اکثر ایستگاه های اندازه گیری شده بیش از حد مجاز می باشد. همچنین میزان شاخص های WBGT و HSI با نوع وظیفه، زمان اندازه گیری، نوع نانوایی و وضعیت تهویه نانوایی اختلاف معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اغلب نانوایی های مورد بررسی شرایط کار برای کارگرانی که در مقابل و نزدیکی تنور فعالیت دارند در محدوده غیر مجاز بوده است و لزوم کنترل های مدیریتی و فنی برای کاهش استرس گرمایی تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1033

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0