مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش های مدیریت راهبردی | سال:1395 | دوره:22 | شماره:63

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  410
چکیده: 

بقا و حیات یک سازمان منوط به تصمیم گیری صحیح در مواجه با فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط بیرونی سازمان می باشد. ازآنجایی که هیچ سازمانی نمی تواند منابع نامحدود داشته باشد استراتژیست ها باید در این مورد که کدام یک از استراتژی های مختلف می توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم گیری نمایند. از طرفی تحلیل SWOT مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی های سازمان می کند. درنتیجه، این تحلیل ابزار خوبی برای تدوین استراتژی است، اما این تحلیل توانایی ارزیابی وابستگی های موجود در بین عوامل شناسایی شده را ندارد در این پژوهش، از مدل شبکه ای F-ANP برای پشتیبانی از فرایند SWOT استفاده شده است، این روش، علاوه بر در نظر گرفتن وابستگی های درونی عوامل، ابهام موجود در نظرات تصمیم گیران را، به واسطه به کارگیری در محیط فازی در نظر گرفته است. درحالی که فن های رایج فعلی ازجمله AHP عوامل را مستقل در نظر می گیرند. مدل شبکه ارائه شده در این مطالعه به منظور تجزیه وتحلیل SWOT از چهار سطح هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عواملSWOT (4 معیار اصلی) و زیر معیارهای SWOT (24 معیار فرعی) به ترتیب در سطح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه ها (4 استراتژی) تشکیل شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه ای به صورت مقایسات زوجی طراحی و توسط کارشناسان شرکت مورد مطالعه تکمیل و پس ازآن، با استفاده از روش میانگین هندسی برآورد و بر اساس روش ANP نهایتا استراتژی SO با بیش ترین وزن برای شرکت مورد مطالعه انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 410 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

هدف از مقاله حاضر بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می باشد، برای تعیین شاخص های موجود در شبکه های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه، روابط و گفتگو می باشد و برای بررسی ارزش ویژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل ساختار یافته جدید بر اساس نظریه های فوق گردید، که درک ما را از رابطه یبین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وارزش ویژهی برند افزایش خواهد داد.جمع آوری داده ها به سه روش مصاحبه ساختار یافته، مشاهده مستقیم چند شبکه اجتماعی و پرسش نامه انجام پذیرفت. روش تحقیق ترکیبی (کیفی/ کمی) جهت انجام روند تحقیق انتخاب گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای شبکه های اجتماعی فیسبوک که به صورت فعال به برند نایک واکنش نشان می دهند. نمونه گیری به صورت خوشه ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگی های این برند و توزیع پرسش نامه ای با 33 پرسش می ان 384 نفر از خریداران این فروشگاه ها انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات مدل تحقیق ازبا به کارگیری آزم و نهای مدلساز معادلات ساختار SMARTPLS و SPSS، LISREL نرم افزارهای استفاده شده است. پس از مشخص شدن کندوها متناسب با (CFA) و تحلیل عاملی تائیدی (SEM) ماهیت شرکت از مدل کندوی عسل جهت اجرای آن می توان از مدیریت استراتژیک استفاده نمود. نتا یج«گفتگو»، «روابط»، «شهرت»، «به اشتراک گذاری»، «هویت» تحقیق نشان از تاثیرگذار بودن متغیرهای اثر معنی داری بر روی ارزش ویژه «حضور» بر ارزش ویژه برند دارد. لازم به ذکر است که متغیر «گروه» و برند نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و نتایجی که هر یک به دنبال دارند موضوعاتی می باشند که محیط های کسب و کار را با چالش های جدی مواجه ساخته اند، این چالش ها به نوبه خود ضرورت تدوین و اجرای کنترل های استراتژیک متناسب با میزان تلاطم محیطی درک شده سازمان را می طلبد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک (بر مبنای مدل لورانژ) به اجرا درآمده است.جامعه آماری شامل سرپرستان و کارشناسان 10 شرکت اصلی تولید کننده قطعات مورد نیاز عملیات حفاری چاه های نفت در شهر اهواز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در نهایت 200 نفر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از آزمون مقایسه میانگین ها، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL استفاده شد و حاکی از تاثیر معنادار تغییرات محیطی بر استفاده از کنترل استراتژیک می باشد.به این معنا که، تغییرات محیطی بالا در استفاده از کنترل استراتژیک بنیادی و تغییرات محیطی پایین در استفاده از کنترل استراتژیک تدریجی موثر می باشد و اینکه اختلاف میانگین نمرات کنترل استراتژیک بنیادی و تدریجی در ادارک تلاطم محیطی بالا (یا پایین) معنی دار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

سرمایه گذاران در تصمی مگیری های خود درباره سرمایه گذاری ها یشان به عوامل کلان اقتصادی توجه می کنند. این خود حاکی از آن است که آنها درصدد کاهش ریسک سرمایه گذاری (ریسک سیستماتیک) به منظورکسب بازده مورد انتظارشان هستند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازدهی سها مبر متغیرهای 1385 با کلان اقتصادی (تابع تقاضای بازار کار) در شرک تهای پذیرفته شده در ایران طی سا لهای 1390 استفاده از الگوی پویای تقاضای نیروی کار (به منظور در نظرگرفتن اثرهای انعطاف پذیری بازارکار)، آزمون لیمر (برای آزمون بکارگیری مدل با داده های تلفیق شده در برابر مدل اثر ثابت) و روش داده های تلفیقی (برای برآورد الگو) است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار در ایران تاثیر می گذارد؟ برای پاسخ به سوال ابتدا تابع تقاضای بازار کار تصریح و سپس از روش دادههای تلفیقی برآورد گردید. در پژوهش حاضر به منظور در نظر گرفتن اثرهای انعطا فپذیری بازار کار از الگوی پویای تقاضای نیروی کار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین بازدهی سهام و تقاضای بازار کار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد این مساله بیانگر این است که بازدهی سهام دربورس اوراق بهادار با توجه به اینکه ساختار شرک تهای بورسی به گونه ای است که بیشتر سیستم تولیدی سرمایه بر دارند تا کاربر، این باعث افزایش سطح تقاضای کار یا نیروی کار در کشور می شود. بنابراین توسعه بازار سرمایه عاملی برای ایجاد اشتغال در بازار کار میشود هر چند ضریب بدست آمده در مدل بیانگر این است که به نسبت سطح بیکاری این تاثیر ناچیز است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  63
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

تلاشهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نت یجه را با کمتر ین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را میتوان دستیابی به کارایی و بهره وری قلمداد نمود. دراین راستا می بایست میزان کارایی و بهرهوری سازمانها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق در تصمیمگیری های آتی روند رشد اقتصادی آنها برنامه ریزی گردد. بانکها به عنوان یکی از مهمترین واحدهای اقتصادی هستند که میتوانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های اقتصادی یک کشورفراهم آورند. با توجه به نقش بسیار پر اهمیت بانک ها در اقتصادایران عملکرد نادرست و ناسالم آن ها می تواند بحران هایی را ایجاد نماید. از این رو در این مقاله میزان کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست طی دوره زمانی 1386 تا 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اجرای این مدل ترکیبی ابتدا اهمیت نهاده ها (جمع کل دارایی ها، حقوق صاحبان سهام، مجموع هزینه ها و جمع کل بدهی ها) و ستاده ها (مجموع درآمدها، بانکداری الکترونیک، مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و معاملات ارزی) با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی محاسبه شد تا بعدا در تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالمکوئیست مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان نهاده ها، شاخص جمع کل دارایی ها و در می ان ستاده ها، شاخص مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات دارای بیشترین اهمیت بوده است. نتایج حاصل از کارایی بانک ها حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی بانک های قرض الحسنه مهر ایرانیان، سینا، سرمایه، پاسارگاد، کارآفرین، مسکن، توسعه صادرات و اقتصاد نوین در میان بانک های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشند. همچنین نتایج حاصل از بهره وری حاکی از آن است که برای سال های 1386 تا 1390 به جز برای بانک های ملی، ملت، صنعت و معدن، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، پارسیان، کارآفرین و پست بانک که متوسط نرخ بهره وری آن ها در بازه مورد بررسی رشد بالاتر از مقدار یک بوده است برای سایر بانک ها متوسط نرخ بهره وری منفی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID