مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مدرس علوم انسانی | سال:1380 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 18)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MONAVVARIAN A.

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1(Tome 18)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6933
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The andalysis of responses of the survey subjects on skills and comprences of reform managers of diffirent organization, dureint the period of the First Pive- Year Plan, is presented in this article. The assessment is based on five clusters of goals, roles, communicartion, and managing up adopred from the study of Buchanan and Boddy (1992). Possession of these skills and competences is comsidered necessary, although not sufficient, to manage the reform programs. The overall results indicate that, the slills and competences of reform managers, as perceived by their subordinates, was below acceptable level (mean = 2.8). Identification of significant relationship between reform program foctors and expertise of reform managers reveals that, low expertise of reform managers might be one of the reasons of success of the reform program

آمار یکساله:  

بازدید 6933

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

بهره وری نیروی انسانی از جمله مباحث مهم امروز محافل مدیریتی است. در این مقاله، ضمن تعریف بهره وری و ارائه دیدگاههای مختلف و مدلهای بهره وری، به بحث در باره اهمیت توسعه منابع انسانی پرداخته، مدل جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را مطرح می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 303 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1353
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مدیریت تولید و کنترل عملیات از مسائل پیچیده و مهم دنیای صنعتی امروزه است. در تحقیق حاضر، یک مدل سلسله مراتبی تولید در دو سطح برای برنامه ریزیی میان مدت و زمان بندی کوتاه مدت ارائه شده است. این مدل برای یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو فراهم آمده، ولی می توان از آن برای موقعیتهای دیگر استفاده کرد. در تهیه مدل حاضر از مدلهای موجود در متون تحقیقی، به ویژه مدل مهرا (1995) استفاده گردیده، ولی تغییرهایی نیز در پاره ای از قسمتهای آن داده شده است. تابع هدف مدلهای پیشنهادی در تحقیق حاضر در جهت به حداقل رساندن مجموع ارزش ریالی ِ کالای در جریان ساخت و همچنین مجموع ارزش ریالی موجودی قطعات نهایی است. در سطح اول این مدل، برنامه ریزی در افق زمانی سه ماه و مدت زمان دو هفته انجام می پذیرد. سپس در سطح دوم، زمان بندی تولید با افق زمانی دو هفته و مدت زمان دو روز انجام می شود، به نحوی که اهداف تعیین شده توسط سطح اول تحقق یابد. سرانجام مدل پیشنهادی در شرکت ایپاکو مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل نشان دهنده بهبود قابل توجه در کم کردن کالای در جریان ساخت و موجودی نهایی قطعات تکمیل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1353

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آذر عادل | عبدیان مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از روشهای تصمیم گیری یک مدل ریاضی به منظور انتخاب بهینه ارابه فرود طراحی گردد و به علاوه، معیارهای کمی و کیفی دخیل در انتخاب ارابه فرود در مدل آورده شده، ضمن حل مدل، میزان اهمیت تک تک معیارها در انتخاب ارابه فرود برای یک هواپیمای چهار نفره به دست آید. روشی که برای حل مدل استفاده شده، تحلیل سلسله مراتبی است که در تصمیم گیریهای چند معیاره به کار گرفته می شود. حل مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که ارابه فرود ثابت فنری، بهترین گزینه از میان این گزینه ها است: ارابه فرود ثابت فنری، ارابه فرود ثابت تلسکوپی، ارابه فرود ثابت اهرمی، ارابه فرود جمع شونده تلسکوپی، ارابه فرود جمع شونده اهرمی.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 120 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این مقاله، مسأله کنترل بهینه تطبیقی یک پالایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا پس از استخراج مدل ریاضی و حل آن، نقطه کار بهینه پالایشگاه تعیین گردید. سپس پاسخهای بهینه مدل ریاضی به عنوان داده های آموزشی شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت و سرانجام یک شبکه عصبی حاصل شد که با دادن مقدار نیاز هر محصول به عنوان ورودی، سود آن محصول را به گونه ای به عنوان خروجی تحویل می دهد که با آن سود، نقطه کار بهینه پالایشگاه با ورودیهای جدید همچنان حفظ می شود. در این شبکه، مقادیری به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده می شود و در خروجی مقدار خوراک و سودهای پیشنهادی محصولات ظاهر می گردد. سیستم طراحی شده به عنوان یک مشاور برای مدیران قابل استفاده است. اگر با قیمتها و مقدار خوراک پیشنهادی شبکه، سود پالایشگاه بیشتر از حالتی باشد که با قیمتهای متوسط و خوراک متوسط تولید می شود، می توان از خروجیهای شبکه استفاده کرد. در پایان با تحلیل آماری، احتمال برتری سیستم کنترل تطبیقی نسبت به کار در شرایط متوسط مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که این سیستم از کارایی قابل توجهی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

تعیین عملیات خط جریان، یکی از مسائل مهم برنامه ریزی تولید و از فعالیتهای لازم در محیط صنعتی محسوب می شود و از جمله مسائلی است که طی چند دهه گذشته روشهای گوناگونی برای حل آن ارائه شده است. از آنجا که مسأله از نوع NP- hard شمرده می شود راه حلهای ارائه شده، به ویژه برای مسائل بزرگ، از نوع ابتکاری بوده است. در دهه اخیر از روشهای ابتکاری مدرن (فرا ابتکاری)، از جمله روش الگوریتم ژنی برای حل این مسأله و مسائل مشابه استفاده و نشان داده شده که با به کار گیری این روشها می توان از مسائل بزرگ را در زمان قابل قبول و با جواب نزدیک به بهینه حل کرد. در این مقاله با استفاده از اصول الگوریتم ژنی، الگوریتم موفقی برای مسأله تعیین توالی عملیات خط جریان با معیار(Cmax (n/m/p/Cmax ارائه شده که جواب بهینه یا نزدیک به بهینه را در زمان معقول تولید می کند. از آنجا که پارامترها در کارایی الگوریتم ژنی نقش مهمی ایفا می کنند، پارامترهای مناسب مثل اندازه جمعیت تعیین شده است. همچنین روشهای رتبه بندی مناسب برای انتخاب و حذف از جمعیت توسعه داده شده، به نحوی که به کارگیری این روشها در مقایسه با سایر الگوریتمهای ژنی باعث گردیده که علاوه بر بهبود نسبی جوابها، زمان محاسبات نیز به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. الگوریتم ژنی ارائه شده، علاوه بر مقایسه با سایر الگوریتمهای ژنی، با بهترین الگوریتمهای ابتکاری ِ شناخته شده مقایسه گردیده و برتری آن نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در زمینه سیستمهای اطلاعاتی احتیاج به منابع مالی زیاد دارد و شکست در این سرمایه گذاریها، هزینه های هنگفتی را برای سازمان سرمایه گذار به بار خواهد آورد، ضروری است به برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی پرداخته شود. در این مقاله، ضمن تعریف برنامه ریزی استراتژیک ِ سیستمهای اطلاعاتی و تشریح فرآیند آن در قالب یک مدل شماتیک، براساس دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، معیارهای مؤثر در تعیین اولویت توسعه سیستمهای اطلاعاتی که یکی از مراحل مهم در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 213 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2728
 • دانلود: 

  1259
چکیده: 

در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و ادارات کل استان خراسان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگیهای فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساد اداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، سیستمهای مالی و کارا، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن سیستم اداری، و خصوصی سازی می توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند. نتایج این تحقیق دارای کاربرد های علمی و عملی برای سیاستگذاران و دست اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است.

آمار یکساله:  

بازدید 2728

دانلود 1259 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

پرسشنامه ای برای تعیین میزان توانایی و مهارت مدیران مسئول اصلاح اداری در تحقق اهداف برنامه اصلاح اداری - پیش بینی شده در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران - میان افراد درگیر در امر اصلاح اداری ِ دستگاههای مختلف توزیع گردید. در این مقاله، ارزیابی آزمودنیهای این تحقیق از میزان توانایی و تخصص مدیران مسئول اصلاح اداری و همچنین تأثیر آن بر میزان موفقیت/ناکامی برنامه اصلاح اداری ارائه خواهد شد. ارزیابی، مبتنی بر پنج مجموعه وظایف است که از تحقیق بوچانان و بادی اقتباس شده است؛ یعنی: هدفگذاری، نقشها، ارتباطات، مذاکره، و رویارویی مستقیم مدیریت کلان. داشتن این مهارتها واجد اهمیت است. نتایج کلی حاکی از آن است که براساس برداشت زیردستان ِ مدیران تحت آزمون، توانایی و مهارت آنان کمتر از حد قابل قبول بوده است (میانگین= 2.8). وجود ارتباط معنادار میان عوامل برنامه اصلاح اداری و توانایی مدیران ِ اصلاح حکایت از آن دارد که یکی از دلایل موفقیت ِ کمتر از حد انتظار برنامه اصلاح اداری ممکن است توانایی و مهارت کم این مدیران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضاییان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات، منطق کسب و کار کلاسیک را با تردید مواجه ساخته و در نتیجه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات طیف گسترده ای از گزینه های استراتژیک و شکلهای سازمانی را تجربه می کنند. مدل کسب و کار جاری سازمانها ریشه در اقتصاد صنعتی دارد و از این رو، مناسب بودنش مورد تردید است. صاحبنظران عقاید فراوانی در این باره ارائه داده اند و پیام همه آنان این است که مدلهای جاری استراتژی و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باورنکردنی ناکافی هستند. در این مقاله، دیدگاههای حاصل از مطالعات در خصوص مفهوم سازی آرایش درونی سازمان مجازی تشریح می شود. برخی از صاحبنظران سازماندهی مجازی، بهبود و توسعه تدریجی کسب و کارهای جاری را توجیه می کنند، در حالی که با محور قرار دادن فناوری اطلاعات، می توان به منطق جدیدی از سازماندهی مجازی رسید. همگرایی قدرتمند رایانه، فناوری ارتباطات و ظهور شاهراههای اطلاعاتی، موجب شکل گیری مدل جدیدی از کسب و کار شده اند. در راهبرد واقعی مجازی سازی سازمان سه محور به هم وابسته تشریح می شوند که عبارتند از: 1) مواجهه مجازی؛ 2) تأمین منبع مجازی؛ 3) تجربه مجازی که به وسیله یک سکوی فناوری اطلاعات جامع پشتیبانی می شوند. هر محور از "مدل جدیدی" مرکب از سه مرحله متمایز از یکدیگر است. مرحله اول بر واحدهای کاری نظیر خدمت به مشتری، و خرید یا ایجاد محصول جدید تمرکز دارد. مرحله دوم بر سطح سازمان و چگونگی هماهنگی فعالیتها برای ایجاد ارزش اقتصادی برتر متمرکز است و کانون توجه مرحله سوم، شبکه میان سازمانی است و بر شکل دهی جمعیتهایی به هم وابسته و چندگانه به منظور استفاده از آنها در نوآوری و رشد تأکید دارد. ریشه منطق استراتژیک برای مدل جدید کسب و کار، وابستگی میان محورهای سه گانه مذکور است. تدوین استراتژی و ساختار اثر بخش سازمانی بدون هماهنگی میان این سه محور اگر محال نباشد بی تردید دشوار خواهد بود. در حالی که سازماندهی مجازی مفهومی قوی است، واژه "سازمان مجازی"، غیر ممکنها، یا نقش یک کارگزار و دلال را به ذهن مبتدر می سازد و از این رو خوشایند نیست. سازماندهی مجازی به عنوان یک مفهوم، بر اهمیت دانش و فکر در ایجاد ارزش اقتصادی تکیه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدان، بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. این همه ایجاب می کند که محیط، خوب شناخته شود و مقیاسهای عملکرد تعیین گردند تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند. در این مقاله علاوه بر بررسی عوامل فوق، چهار عامل اساسی برای مقیاس عملکرد استخراج شده که عبارتند از: عملکرد کلی شرکت، بی ثباتی محیطی، عملکرد کل عملیات، و مشارکت مدیریت عملیات در تصمیمهای استراتژیک.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID