مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 20 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

دیانت مهین

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  38-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 20 استناد 7 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  61-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  94-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

مطلق م. | مردانی م.

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0