مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | سال:1395 | دوره:15 | شماره:6

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

رضاییان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  501
 • صفحه پایان: 

  502
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مهم ترین مشکلاتی که سردبیران و گردانندگان مجلات علمی با آن رو به رو هستند، پیدا کردن فردی مناسب برای داوری کردن مقالات می باشد. با رشد روز افزون دانش در حوزه های مختلف و تخصصی تر شدن آن، مشکل پیدا کردن داور مناسب برای هر مقاله بزرگ و بزرگ تر می گردد. در نظام نوین انتشارات مقالات علمی، یکی از راه حل هایی که برخی از مجلات برای جبران این مشکل در نظر گرفته اند، درخواست از نویسندگان مقاله برای معرفی کردن سه تا پنج داور مناسب می باشد. این نکته، اگر چه می تواند به گردانندگان مجلات علمی کمک شایانی در پیدا کردن داور مناسب داشته باشد، اما در عین حال، می تواند جریان داوری علمی مقالات را با مخاطره روبه رو سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  503
 • صفحه پایان: 

  514
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه و هدف: علاوه بر دلایل علمی مشخص، دلایلی غیرپزشکی هم می تواند موجب تمایل به زایمان از طریق سزارین باشد که از آن جمله می توان به عامل ترس از درد زایمان اشاره نمود. در این مطالعه، تاثیر میزان دینداری خانم های باردار بر روی نوع زایمانی که انتخاب می کنند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، دو گروه مادران که زایمان به روش انتخابی سزارین (موارد، 113 نفر) و مادرانی که زایمان طبیعی داشتند (شاهدان، 132 نفر) از لحاظ پاره ای متغیرها مانند سن، طبقه اجتماعی، محل سکونت، رتبه زایمان، تعداد فرزندان و تحصیلات همسان شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. اطلاعات توسط مصاحبه گر آموزش دیده ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون T مستقل و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: اختلاف معنی داری بین توزیع افراد بر اساس متغیرهای همسان شده در دو گروه وجود نداشت (p>0.05). هر دو گروه از میزان دینداری خوبی برخوردار و نمرات آنها نسبت به حداکثر نمره ممکن از سطح مطلوبی برخوردار بود. از مجموع 25 سوال تنها در سه مورد اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده شد (p>0.05). در مورد بقیه سوالات موجود هیچ گونه اختلاف معنی داری بین اندازه میانگین کسب شده توسط گروه مادران با زایمان طبیعی و اندازه میانگین کسب شده توسط گروه مادران با سزارین انتخابی مشاهده نشد.نتیجه گیری: خوشبختانه هر دو دسته مادران از سطح مطلوب و بالایی از دینداری برخوردار بودند. به نظر می رسد که با توجه به اهمیت موضوع دینداری بخصوص در جامعه اسلامی، می توان با استفاده از فرامین، دستورات و احادیث موجود که با سلامت مادر مرتبط هستند از شیوع بالای سزارین کاست.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  515
 • صفحه پایان: 

  526
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از بارزترین شاخص های بالندگی و توسعه یافتگی در جوامع، توانایی های فناورانه و پژوهش های علمی و کاربردی است که برخی موانع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می تواند بر روند آن تاثیرگذار باشد. بنابراین، هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش روی آن حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، به بررسی موانع پژوهش در علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد موانع موثر بر فعالیت های تحقیقاتی از زوایای مختلف می پردازد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و به صورت سرشماری انجام شده است. جامعه آماری آن، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1391 است. از 119 پرسش نامه توزیع شده، 102 مورد بررسی شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته در 6 حیطه موانع مالی، امکاناتی، حرفه ای، علمی، فردی، مدیریتی و سازمانی بود که در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد. برای تحلیل اطلاعات از شیوه های آمار توصیفی و آنالیز واریانس دوطرفه رتبه ای Friedman استفاده شده است.یافته ها: نتایج بررسی دیدگاه پژوهشگران نشان می دهد که همه موانع شش گانه را در انجام پژوهش موثر می دانند؛ اما به ترتیب موانع مدیریتی و سازمانی با میانگین 3.73±0.63، موانع مالی با میانگین 3.62±0.72 و موانع حرفه ای با میانگین 3.61±0.62، بیشترین تاثیر را در روند انجام فعالیت های پژوهشی دارند. همچنین موانع علمی با میانگین 3.15±0.93 کمترین تاثیر را داشتند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پژوهشگران، انگیزه و علاقه لازم برای انجام پژوهش را دارند و با توجه به مشکلات موجود، راهکارهایی نظیر توانمندسازی پژوهشگران، به کارگیری تکنولوژی های جدید در ایجاد تیم های پژوهشی و امکان استفاده از کارشناسان پژوهشی در مراحل مختلف تحقیقات علوم پزشکی می تواند در رفع مشکلات و موانع پژوهش تاثیرگذار باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 98 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  527
 • صفحه پایان: 

  536
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اینکه اسکله های بارگیری بندرعباس از مهم ترین مکان ها در فعالیت جابه جایی و حمل دستی کالا بوده و روزانه صدها کارگر، کالاهای نفتی و غیرنفتی را از کانتینرها و لنج ها به صورت دستی جابه جا و حمل می نمایند، این دسته از کارگران در معرض عوامل خطر متعددی در بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی قرار دارند. بنابراین، این تحقیق با هدف تعیین خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران اسکله های بارگیری بندرعباس به روش چارت ارزیابی جابه جایی دستی بار (Manual Handling Assessment Chart; MAC) انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 248 نفر از کارگران بخش بارگیری دو اسکله در شهر بندرعباس به طور تصادفی ساده انتخاب گردیدند و با استفاده از چارت مخصوص روش MAC، سه نوع فعالیت برداشتن بار انفرادی، تیمی و حمل دستی بار در آنها مورد بررسی قرار گرفت و در هر فعالیت عوامل خطر مربوط به محیط کار، بار جابه جا شونده و وضعیت بدنی بدن امتیاز بندی گردید. سپس بر اساس امتیازات نهایی، سطح خطر نهایی (حداقل 1 و حداکثر 4) و نیز اولویت اقدامات اصلاحی تعیین گردید.یافته ها: در هر سه فعالیت، سطح خطر بالایی به دست آمد؛ به طوری که سطح خطر 3 و 4 در فعالیت برداشتن بار به ترتیب %51.21 و %33.06، حمل بار تیمی به ترتیب %58.47 و %39.11 و حمل دستی بار به ترتیب %77.02 و %13.31 به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به سطح خطر به دست آمده در اسکله های باربری، به نظر می رسد اکثر عوامل خطر مربوط به محیط کار، بار جابه جاشونده و وضعیت بدنی باید فوراً اصلاح گردند و در بین عوامل خطر موجود، عوامل محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  537
 • صفحه پایان: 

  550
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: نرم افزار ثبت سیستمی  دستورهای پزشک از فناوری های نوین در راستای افزایش کیفیت خدمات بیمارستانی است. مطالعه حاضر با هدف طراحی و بومی سازی نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه اکتشافی با هدف طراحی نرم افزار و به صورت کاربردی در سال 1392-1394 در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. جامعه پژوهش شامل پزشکان، پرستاران و متخصصین فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. این مطالعه در چهار مرحله انجام شد؛ در سه مرحله اول برای جمع آوری داده های موردنیاز نرم افزار، از روش بررسی مستندات، دلفی و جلسات بحث گروهی متمرکز استفاده شد و در مرحله چهارم نرم افزار طراحی شد.یافته ها: نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک در مدت 13 ماه طراحی گردید و اجزای اصلی آن شامل ورود و ثبت اطلاعات، سیستم مدیریت تداخلات دارویی، سیستم اخطاردهی، خدمات درمانی، قابلیت تایپ، گزارش گیری و توانایی های فنی بود. مهم ترین ویژگی های این نرم افزار امکان ارتباط پزشک و پرستار، اتصال نرم افزار به سیستم اطلاعات بیمارستان و استفاده از سیستم پشتیبان تصمیمات بالینی بود. نرم افزار در بخش مراقبت های ویژه عمومی بیمارستان نمازی اجرا شد و در مدت 3 ماه، ثبت دستورهای پزشکی برای 97 بیمار از طریق آن انجام شد.نتیجه گیری: نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک در بیمارستان طراحی و اجرا شد. برای اجرای موفقیت آمیز نرم افزارهای بیمارستانی باید نظرات کاربران نهایی مورد توجه قرار گیرد. ارتباط بیشتر سیستم پشتیبان تصمیم یار بالینی با نرم افزار ثبت دستورهای پزشک پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  551
 • صفحه پایان: 

  562
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند و تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار می گیرند. در عمل جراحی قلب باز، با توجه به خطرات و عوارض آن، اضطراب در سطح وسیع تری خود را نشان می دهد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رایحه درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام گرفت.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 64 بیمار داوطلب عمل جراحی پیوند عروق کرونر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون 2 قطره اسانس اسطوخودوس و گروه کنترل 2 قطره آب مقطر را به مدت 20 دقیقه استنشاق نمودند. سطح اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل و بعد از مداخله ثبت گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری، پرسشنامه اضطراب موقعیتی Spielberger و اطلاعات مربوط به ثبت علائم حیاتی استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل،t زوجی، مجذور کای و Wilcoxon تحلیل گردید.یافته ها: میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله 45.71±14.27 (انحراف معیار±میانگین) بود که بعد از مداخله به 39.53±9.28 کاهش یافت (p=0.007). همچنین، این میانگین در گروه کنترل قبل از مداخله 45.65±10.79 و بعد از مداخله 44.78±9.65 بود (p=0.509). اختلاف معناداری در میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله بین دو گروه مشاهده نشد (p=0.984)؛ اما بعد از مداخله، این تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (p=0.030).نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مثبت اسانس اسطوخودوس، شاید بتوان از رایحه درمانی با این اسانس، به عنوان یک اقدام پرستاری، به منظور کاهش سطح اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضاییان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  563
 • صفحه پایان: 

  574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

خودسوزی به عنوان یکی از خشن ترین روش های خودکشی قلمداد شده است که هنوز تمامی زوایای آن به درستی شناخته نشده است. شناخت ریشه های فرهنگی، قومی و اجتماعی چنین پدیده ای نیازمند انجام بررسی های علمی است. از همین رو مقاله مرور روایی حاضر، به تشریح اپیدمیولوژی خودسوزی بر اساس اطلاعات موجود می پردازد.شواهد به دست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش در کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی به ندرت صورت می پذیرد، اما توسط زنان فقیر همسردار بی سواد و یا کم سواد در بخش هایی از آسیا به ویژه هندوستان، سریلانکا، پاکستان، افغانستان، ایران و عراق استفاده روزافزونی از این روش گزارش گردیده است. ضروری است در جوامعی که خودسوزی شایع می باشد، برنامه های جامع پیشگیری از خودسوزی تدوین و اجرا گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  575
 • صفحه پایان: 

  582
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) یکی از مهم ترین بیماری های همه گیر در جوامع مختلف است. از آغاز همه گیری بیماری تا کنون، در حدود 71 میلیون نفر به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) آلوده شده اند و حدود 34 میلیون نفر از HIV درگذشته اند. پیشگیری به عنوان مهم ترین روش برای مقابله با اپیدمی HIV در جهان مطرح شده است. آگاهی نسبت به ایدز و راه های انتقال آن گامی اساسی و ضروری در پیشگیری محسوب می شود. این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژی HIV و عوامل خطرساز در استان مازندران انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی مربوط به بیماران HIV مثبت در استان مازندران است که اطلاعاتشان توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سال 1365 تا تاریخ 1393.7.1 گزارش گردیده است. داده های جمع آوری شده به صورت آمار توصیفی و با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 347 نفر بیمار مبتلا به HIV/AIDS در استان مازندران شناسایی شده است که 270 نفر از مبتلایان (%77.81) مرد و 77 نفر (%22.19) زن بودند. در گروه سنی 25-34 سال، 130 نفر (%37.46) آلوده به HIV/AIDS بودند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را دارد. طبق آمار به دست آمده، اعتیاد تزریقی شایع ترین (%67.15) راه انتقال HIV در استان مازندران است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اعتیاد تزریقی شایع ترین راه انتقال HIV در استان مازندران است و لازم است آموزش های مداوم و تشخیص زودهنگام بیماران جهت کنترل بیماری مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 111 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  583
 • صفحه پایان: 

  590
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 114 استناد 704 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID