مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این تحقیق به بررسی سمیت نانوامولسیون طراحی شده با فرمولاسیون جدید روی بافت کبد موش سوری پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 60 موش سوری نر با وزن 30 تا 40 گرم انتخاب شد. به نمونه های مورد آزمایش، 500 ماکرولیتر از نانوامولسیون به صورت تزریق درون صفاقی افزوده و بعد از فاصله زمانی 1، 5 و 10 روز، مطالعات بررسی سمیت از طریق تکنیک های هیستوتکنیک و سنجش آنزیم های کبدیALT  و AST آلکالین فسفاتاز انجام گرفت. نتایج مطالعات هیستوتکنیک روی بافت کبد هیچ تغییر معنی داری در تعداد سلول های کوپفر و هپاتوسیت و همچنین قطر پورت ها نشان نداد اما تغییراتی در نظم و انسجام سلول های کبدی نمونه های تیمار نسبت به کنترل مشاهده شد که می توان آن را یکی از اثرات جانبی نانوامولسیون به حساب آورد. همچنین نتایج سنجش های آنزیمهای کبدی، هیچگونه اختلاف معنی داری را بین گروه های کنترل و مورد آزمایش نشان نداد به این مفهوم که در تمام مقایسه ها P value به نحو قابل توجهی بالاتر از 0.05 بود. با توجه به داده های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که نانوامولسیون طراحی شده در دوز 500 ماکرولیتر در موش های سوری نر اثرات جانبی کمی دارد و می تواند بعنوان حامل داروهای مختلف از جمله داروهای شیمی درمانی بکار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

انجماد جنین ماهیان عبارت از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. این مواد در غلظت های بالا سبب ایجاد مسمومیت و مرگ در جنین ماهیان می شوند، از این رو توجه به غلظت مواد مورد استفاده و مدت زمان در معرض قرار گرفتن جنین با این مواد بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق جنین ماهی قره برون در دو مرحله تکامل جنینی (24 و 48 ساعت پس از لقاح) برای دو زمان 5 و 10 دقیقه در مواد ضد انجماد شامل گلیسرول، استامید و دی متیل سولفوکساید در غلظت های 1 تا 6 مولار غوطه ور شد. سپس جنین ها آبکشی شدند و در داخل انکوباتورها ادامه روند مراحل تکاملی خود را طی کردند. نتایج نشان داد غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید نسبت به گلیسرول و استامید، سمیت کمتری برای جنین ماهی قره برون داشت و جنین توانست این ماده را در غلظت های بالا به خوبی تحمل کند. استامید بیشترین اثرات سمی را بر جنین ماهی قره برون داشت بطوریکه در مرحله 24 و 48 ساعت پس از لقاح، درصد تفریخ بترتیب در غلظت های بالاتر از 3 و 4 مولار، به صفر رسید. با افزایش غلظت مواد ضد انجماد، درصد تفریخ کاهش یافت (بجز دی متیل سولفوکساید در مرحله 24 ساعت پس از لقاح). در تحقیق، افزایش زمان غوطه وری از 5 به 10 دقیقه در جنین ماهی قره برون سبب شد درصد تفریخ کاهش یابد. با پیشرفت روند تکاملی از 24 به 48 ساعت، حساسیت جنین ماهی قره برون نسبت به دو ماده دی متیل سولفوکساید و گلیسرول کاهش یافت. اما در استامید شرایط کاملا متفاوت بود و با پیشرفت روند تکاملی، حساسیت جنین نسبت به غلظت های مختلف این ماده افزایش یافت و روند درصد تفریخ بصورت کاهشی بود بنحویکه درصد تفریخ در غلظت های بالاتر از 3 مولار استامید به صفر رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

خلیج فارس بدلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفتی و اثرات سوء ناشی از آن نیز منطقه ای آلوده بشمار می رود که می تواند پیامدهای سوء زیست محیطی بسیاری را برای موجودات زنده موجود و نیز حلقه های بالاتر زنجیره غذایی مانند انسان به همراه داشته باشد، لذا پایش مداوم موجودات ساکن در این محیط دارای اهمیت می باشد و نیازمند روشهای ساده و مقرون بصرفه است. در این تحقیق بایومارکرهای آنزیمی آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) در کبد ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در سه ایستگاه خور سلطانی، جزیره شیف و بندر عامری در منطقه بوشهر نشان دهنده فعالیت بالا و تفاوت معنی دار (P<0.05) این آنزیم ها در منطقه خور سلطانی نسبت به دو ایستگاه دیگر بودند. اگر چه تفاوتی میان دو جنس نر و ماده در هر یک از ایستگاه ها دیده نشد. داده های حاصل از سنجش هیدروکسی پیرن در صفرای ماهیان سه ایستگاه نشان از مواجهه ماهیان خور سلطانی با بار بالای آلاینده های نفتی داشت (P<0.05) که این سه بایومارکر تاییدی بر نتایج یکدیگر بودند و می توانند در مطالعات بعدی نیز مورد استفاده و سنجش قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این تحقیق، خرچنگ های حقیقی (Brachyura) در مناطق جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه ها در فروردین ماه 1390 با استفاده از دست و ساچوک از حرای دست کاشت در این منطقه جمع آوری شدند. خرچنگها در الکل 70 درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. طی این مطالعه در منطقه جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در مجموع 8 گونه متعلق به 5 خانواده Dotollidae, Macrophthalmidae, Ocypodidae, Camptandriidae و Varunidae شناسایی شدند و مشخصات مرفولوژی آنان مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. 700 عدد ماهی با وزن متوسط 2±15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 عدد در هر تانک نگهداری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتئین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین آرد ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی 40 درصد آرد ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی داری بر شاخص های رشد (وزن نهایی 2.0± 69.0گرم)، کارایی تغذیه ای و ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 2.0± 71.1گرم) را نداشت (P>0.05). جایگزینی 70 و 100 درصد آرد ماهی جیره با منابع پروتئین گیاهی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن نهایی (بترتیب، 1.0±56.9 و 3.0±47.9)، ضریب تبدیل غذایی، پروتئین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتئین و ارزش تولیدی پروتئین در ماهیان گردید ( .(P<0.05با افزایش میزان جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئین گیاهی درصد اسیدهای چرب 18:2n-6 و 18:3n-3 در بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری افزایش یافت .(P<0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

فون خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل از بهار 1388 تا پاییز 1390 مطالعه شد. برای این منظور 140 کوادرات 200×200 متری از سطح منطقه بطور تصادفی انتخاب و نمونه گیری در طول مسیر ترانسکت خطی 200 متری در مرکز این کوادراتها انجام شد. شناسایی نمونه ها بر اساس اندازه گیریهای بیومتریک و مریستک و مقایسه با کلیدهای شناسایی معتبر و جدید موجود صورت گرفت. در مجموع از راسته خزندگان 22 گونه، 20 جنس و 11 خانواده و از راسته دوزیستان 2 گونه، 2 جنس و 2 خانواده شناسایی شد. گونه هایGloydius halys ,Oligodon taeniolatus ,Lytorhynchus ridgewayi  Bunopus crassicaudus وبرای نخستین بار از استان خراسان شمالی گزارش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

یکی از بزرگترین خانواده های متعلق به راسته دوبالان خانواده سیرفیده با 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می باشد که با نام های Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می شوند. مگس های گل بالغ از شهد و گرده گلها تغذیه می کنند و بدلیل تغذیه برخی گونه ها در دوران لاروی از شته ها، در کنترل بیولوژیک آفات نقش مهمی ایفا می کنند. در تحقیق حاضر، تنوع گونه ای مگس های گل شهرستان های فیروزکوه طی سال های 89-1388 بررسی شد. سپس شاخص های اکولوژیک شامل: شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه های بالغ مگس های گل با استفاده از تور حشره گیری به دو روش تصادفی و انتخابی جمع آوری و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و توسط کلیدهای شناسایی موجود Stubs و Falk (1996)؛ Bi-Bienko (1988) و Speigh و Sarthou (2008) مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت گونه های شناسایی شده برای تایید نهایی به کشور روسیه نزد دکترBarkalor  فرستاده شد. در مجموع 21 گونه از دو زیر خانواده Syrphinae و Eristalinae جمع آوری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

روزنه داران یکی از جوامع کفزی می باشند که در علوم دیرینه شناسی و زمین شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و در رسوبات محیط های آبی دنیا (شور، شیرین، لب شور) بویژه در نواحی گرمسیری پراکنش دارند و نقش مهمی در اکوسیستم های آبی و انتقال انرژی در شبکه های غذایی بین میکروفونا و ماکروفونا ایفا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آهوان دو منطقه مند بوشهر (استان بوشهر) و دیمه رامهرمز (استان خوزستان)، در سال 1389 پس از نمونه برداری 4 عدد از این آهوان و استخراج DNA از سرگین آنها، از 6 نشانگر ریزماهواره استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ها به روش PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم افزار (beta 40A) 4.0MEGA آنالیزهای مربوطه انجام پذیرفت. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه 33HDZ749 با 4 آلل دارای بیشترین آلل و سایر نشانگرها همگی دارای 2 آلل بودند. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکلی، در جایگاه 33HDZ749 نمایان شد. فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت به روش Nei،0.752  برآورد گردید و در دو جمعیت مورد مطالعه، کلیه جایگاه ها در تعادل هاردی- واینبرگ بودند .(P<0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0