مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | سال:1379 | دوره:4 | شماره:3 (مسلسل 15)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

قاضی زاده احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بمنظور بکارگیری مدل رگرسیونی در بیان معضلات بهداشتی، پژوهش زیر با عنوان رابطه شدت انگیزه باروری با استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در سال 1375 در استان کردستان صورت گرفته است. روش نمونه گیری خوشه ای و نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 500 زن شوهردار 49-15 ساله (غیر نازا و غیر حامله در هنگام تکمیل پرسشنامه) بوده است. در این مطالعه شاخص شدت انگیزه باروری و رابطه آن با عوامل جمعیتی، اقتصادی – اجتماعی با استفاده از روش آنالیز چند متغیره در نرم افزار آماری SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. دو مدل به مقتضای متغیرهای پژوهش طراحی شده که نتایج آن نشان دهنده وجود همبستگی معکوس معنی دار بین شدت انگیزه باروری و استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی میباشد. احتمال استفاده از وسایل پیشگیری در خانواده هاییکه یک فرزند یا بیشتر داشته اند هر کدام بیشتر از 0.81 بوده است. ضریب همبستگی تعداد اولاد در معادله لجستیک رگرسیون برای بیان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی بعنوان متغیر وابسته در مدل 1، معنی دار میباشد (0.000= P). همین نتایج با بیان  Odds Ratio بصورت تاثیر افزایش یک فرزند در استفاده از وسایل پیشگیری 1.99= OR بوده است. 53 درصد خانواده هاییکه دارای فرزندان از دو جنس بوده اند از وسایل پیشگیری از حاملگی استفاده کرده اند. زنانی که بین 9-6 سال از زناشویی آنها گذشته بیشترین نسبت استفاده از روش دایمی را تشکیل میدهند (48.8 درصد). سن اولین ازدواج بر استفاده بیشتر از وسایل پیشگیری از حاملگی تاثیری نداشته (0.137= P)، و نوع وسیله پیشگیری از حاملگی نیز متاثر از سن اولین ازدواج نبوده است (0.0762= P). مذهب زن بر استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی است که به منظور تعیین میزان فروکشی ناشی از شیمی درمانی استاندارد در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک بستری در بیمارستان کودکان شهر سنندج طی سالهای 77 – 1370 انجام شد. جامعه این پژوهش را کلیه کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک بستری در بیمارستان کودکان تشکیل داده اند که تعداد آنها 32 نفر بود و روش نمونه گیری در واقع به صورت سرشماری بود. داده های مورد نیاز به صورت یک مرحله ای از پرونده های بایگانی شده آنان و نیز گرفتن آدرس منزل و استفاده از پرسشنامه ای که به روش مصاحبه تکمیل شده، جمع آوری گردید و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل 2 قسمت (قسمت اول با 6 سوال در مورد ویژگیهای خانواده کودک مبتلا و قسمت دوم با 4 سوال در مورد ویژگیهای کودک و بیماری وی) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد و نرم افزار آماری مورد استفاده Spss Win بوده است. یافته ها نشان داد که اکثریت (65.6%) واحدهای مورد پژوهش مذکر، اکثریت (پدران 53.1 و مادران 75%) والدین آنان بیسواد و نیز اکثریت (43.8%) آنها ساکن شهر بوده اند. سن ابتلا اکثریت (50.1%) آنان 5-3 سال، (75%) فاصله شروع علایم تا بستری شدن بیشتر از 3 ماه بوده و (65.6%) بیش از 18 ماه تحت شیمی درمانی استاندارد بوده اند و (71.19%) آنان در فروکشی ناشی از درمان بسر می برند.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین سن متوسط یائسگی و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج در سال 1378 انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی (مقطعی) بوده که ضمن تعیین میانگین سن یائسگی، ارتباط آن با متغیر های دیگر شامل: شغل، تعداد زایمان، سابقه عمل جراحی ژنیکولوژی، روش پیشگیری، سن اولین قاعدگی، سن یائسگی و مصرف سیگار مورد ارزیابی قرار داده شده است. در این مطالعه تعداد 800 نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد و داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و در پرسشنامه ثبت گردید. سپس اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS Win.9  آنالیز گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این است که: در جمعیت مورد مطالعه، سن متوسط یائسگی 46.01 سالگی با انحراف معیار 5± بود که بیشترین فراوانی آن در 50 سالگی (42.6%) بوده است. همچنین این تحقیق نشان داد که سن اولین قاعدگی با سن یائسگی، همبستگی منفی دارد (0.18- =P.C  و 0.001 = P). مصرف ocp، T.L، و برداشتن رحم با سن یائسگی ارتباط داشته است (0.01> P). سن یائسگی مادر نیز با سن یائسگی همبستگی مثبت داشته است (0.51= pc و 0.0015=P ). بعلاوه در این مطالعه، بین سن یائسگی و تعداد زایمان، مصرف سیگار، برداشتن تخمدان و IUD رابطه ای تایید نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه علایم بالینی، یافته های رادیولوژیک و نتایج تست PPD در افراد اسمیر مثبت و اسمیر منفی به منظور انتخاب روشهای مناسب تشخیصی در منطقه می باشد. این بررسی یک مطالعه توصیفی می باشد که جامعه آماری آنرا مسلولین ریوی تحت درمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان همدان در طی سالهای 1375 تا 1377 تشکیل دادند متغیرهای مورد بررسی شامل علایم بالینی و یافته های رادیولوژیک و آزمایشگاهی می باشد. در این بررسی 102 بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده از پرونده بیماران در پرسشنامه تنظیمی درج گردیده و با نرم افزار آماری EPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 102 بیمار مورد بررسی 70 نفر (68.6%) اسمیر مثبت و 32 نفر (31.4%) اسمیر منفی بودند. از نظر توزیع فراوانی جنسی، 62 بیمار (60.8%) زن و 40 بیمار (39.2%) مرد بودند. شایعترین دهه زندگی در این بررسی دهه دوم و هفتم زندگی بود و میزان بروز علایم عبارت بودند از: سرفه (94%)، تعریق شبانه (83.6%)، کاهش وزن (77.6%)، تب (41.8%)، ضعف و خستگی (25.4%)، تنگی نفس (17.9%)، صدای غیر طبیعی ریه (9%)، از 32 بیمار اسمیر منفی، 18 بیمار دارای تست PPD بودند که هر 18 نفر (100%) دارای ایندوراسیون بیش از 10 میلیمتر بودند. در حالیکه تنها 62% افراد اسمیر مثبت دارای تست PPD مثبت بودند. همچنین 75% بیماران دارای C.X.Ray غیر نرمال بودند. یافته های فوق نشان داد که همزمان با انجام آزمایشات باکتریولوژیک خلط، سایر موارد تشخیصی از قبیل علایم بالینی و رادیولوژیک به تشخیص نهایی بیماری سل کمک نموده است. اما نتایج بدست آمده در آزمایش PPD قابل اعتماد نیست.  

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

پژوهش حاضر که در سال 1378 در سطح شهر کامیاران انجام شده به منظور شناخت میزان شیوع افسردگی و عوامل مستعد کننده آن بوده است. گروه نمونه که به طریق خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند عبارت بود از 1401 نفر شامل (742 نفر زن و 659 نفر مرد) که دارای شرایط سن بالای 15 سال و حداقل سواد کلاس پنجم ابتدایی بودند. وضعیت خلقی آنان با استفاده از پرسشنامه Beck مورد سنجش قرار گرفت و جهت بررسی عوامل موثر در افسردگی، اطلاعات دموگرافیک: مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، بعد خانوار و شغل افراد مورد مطالعه نیز جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری Spss For Windows و با تست کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان داد که از کل افراد مورد مطالعه 69.5% واجد درجات مختلفی از افسردگی بودند. 30.3% افسردگی خفیف، 22.6% افسردگی متوسط و 16.7% افسردگی شدید داشتند.میزان شیوع افسردگی در جنس مونث (71.9%) بیشتر از جنس مذکر (67%) بود ولی وجود رابطه معنی داری بین شیوع افسردگی و جنسیت حاصل نگردید. بیشترین میزان شیوع افسردگی در گروه سنی 50-33 سال قرار داشت. میزان شیوع افسردگی در افراد مجرد (71%) بیشتر از افراد متاهل (67.2%) بود. بیشترین میزان شیوع افسردگی مربوط به افراد بیکار (76.8%) و کمترین آن مربوط به کارمندان (59.8%) بوده است.از کل افراد مورد مطالعه (60.7%) در فکر خودکشی نبوده و (39.3%) بقیه افکاری در مورد خودکشی داشته اند. 40.4% از کل افراد مورد مطالعه درجاتی از ناامیدی را نسبت به آینده داشتند. در این پژوهش بین بعد خانوار و میزان شیوع افسردگی رابطه معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی یافته های غیر طبیعی اکوکاردیوگرافی در بیماران مراجعه کننده به مرکز اکوکاردیوگرافی توحید شهرستان سنندج در نیمه دوم سال 1378 صورت گرفت. در این تحقیق تعداد 600 بیمار که قبلا توسط پزشک (متخصصین قلب و عروق، داخلی، اعصاب) ویزیت و بر اساس علایم بالینی و معاینه فیزیکی شک به مشکلات قلبی در آنها ایجاد شده بود و جهت انجام اکو معرفی شده بودند، بررسی و از آنها اکوکاردیوگرافی بعمل آمد. نوع مطالعه توصیفی و روش جمع آوری داده ها مشاهده ای و ابزار مورد استفاده پرسشنامه و دستگاه اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی بودند. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها وارد محیط نرم افزار SPSS WIN 9 گردید و با استفاده از فرمول آمار توصیفی تحلیل شدند. روش نمونه گیری هم به صورت نمونه گیری غیر احتمالی متوالی بود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 59% (353 نفر) از مراجعه کنندگان مونث و 41% (247 نفر) مذکر بودند. از گروه مورد مطالعه 20% دارای اکو طبیعی و 80% اکو غیر طبیعی داشتند. در گروه بیماران با اکو غیر طبیعی تعداد 28 یافته غیر طبیعی قلبی بدست آمد که بیشترین درصد نسبی این یافته ها مربوط به بیماریهای دریچه ای قلب (39%) بزرگی حفرات قلبی (27%) و نارسایی بطن چپ (19%) بود. کمترین درصد نسبی هم به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک 0.01% (1 مورد) تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

سکته علت شایع مرگ و میر و شایعترین اختلال نورولوژیک ناتوان کننده می باشد. این مطالعه تحقیقی به منظور تعیین میزان بروز انواع بالینی سکته و شیوع عوامل خطرزای آن در سال 77 در مراجعین به بیمارستان توحید سنندج انجام شده است. ابزار تحقیق به صورت پرسشنامه از پیش تهیه شده و با استفاده از پرونده های بیمارستانی و وارد کردن اطلاعات در پرسشنامه صورت گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی بوده و 140 بیمار (64 نفر مرد و 76 نفر زن) مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات این پژوهش از طریق نرم افزار آماری Spsswin و با استفاده از میزان و درصد محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که سکته ایسکمیک 57.9 درصد بیماران را شامل شده است و سکته هموراژیک 42.1 درصد بوده است. در ضمن میزان SAH و ICH به ترتیب 9.3 درصد و 32.9 درصد بوده است. بروز انواع بالینی سکته ایسکمیک نیز به ترتیب، ترومبوتیک (35.7 درصد)، آمبولیک (16 درصد) و نوع لاکونر (6.4 درصد) بوده است. همچنین در این مطالعه مشخص شد که (62.1 درصد) افراد مورد مطالعه سابقه پرفشاری داشته اند و 37.9 درصد بدون سابقه فشار خون بالا بوده اند. 74.3 درصد افراد کلسترول بالای 200 میلی گرم در دسی لیتر داشته اند و 9.3 درصد افراد پلی سیتمی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عرفانی نصراله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعات اخیر بیانگر آن است که یک دوره حساس بلافاصله بعد از زایمان برای شکل گیری دلبستگی وجود ندارد و جدایی اولیه نمی تواند به ارتباط مادر – شیرخوار بطور دایم آسیب برساند. در عین حال مادر و شیرخواران نیاز به دلبستگی دارند تا شیرخوار بتواند از امنیت لازم برای رشد عاطفی و بدنی برخوردار شود. اکثر مادران احساس مادرانه قوی در برقراری دلبستگی دارند و دلبستگی به پنج طریق اصلی رخ می دهد. البته شکست در ایجاد دلبستگی احتمالا دلیلی برای شیوع کودکان سرخورده بشمار می رود و در برخی موارد مادران در شکل گیری دلبستگی با شیرخوارانشان مشکل دارند و نیازمند کمک ویژه پرستاری و کارکنان پزشکی هستند و باید آنان را برای ایجاد دلبستگی ترغیب نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

امین منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

موسیر گیاهی از خانواده Liliacea و نوع وحشی و کوهی سیر است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات ضد میکروبی غده این گیاه است. برای اینکار سوسپانسیون آبی 10 گرم درصد تهیه شد و بصورت درون حفره ای بر روی محیط کشت در معرض 4 گونه از باکتریهای استاف ارئوس، اشریشیاکلی، سودوموناآئروژینوزا و باسیلوس سره ائوس قرار داده شد. MIC آن نیز برای هر باکتری مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان داد استاف ارئوس با زون 30 میلی متر و Ecoli با زون 29 میلی متر و باسیلوس سره اوس با زون 27 میلی متر حساسترین باکتریها در این گروه و سودوموناس آئروژینوزا با زون 18 میلی متر از حساسیت کمتری برخوردار بود. ضمنا MIC استاف ارئوس100 /g  0.35 و 100/g ,1.1 Ecoli و باسیلوس سره اوس 100/g  0.35 و سودوموناس آئروژینوزا 100/ g 2.4 بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID