مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  305
 • صفحه پایان: 

  314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

گسترش و بسط نظریه یخبندان کواترنری به وسیله تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن ارتباط میان جهت و ارتفاع ناهمواری و چگونگی پدید آمدن اشکال مورفولوژی یخچالی هدفی است که این تحقیق بنیادی در تلاش برای نیل به آن است. بر این اساس، اهداف فرعی زیر مطرح می شوند: الف) شناخت اشکال مورفولوژی یخچالی در دره هراز، و ب) تعیین مرزهای یخچالی کواترنری در البرز مرکزی. دره هراز، از دامنه آزادکوه تا دره اصلی هراز در زردبند، با روند شرقی غربی محل تشکیل اشکال ژئومورفولوژی یخچالی است که این مقاله درصدد است تا با رویکردی آماری، ضمن مطالعه حدود گسترش یخبندان های دوره کواترنری و بازسازی ارتفاع خط تعادل (ELA)، به بررسی توزیع سیرک های یخچالی منطقه و ارتفاع برف مرز در دوره یخچالی وورم بپردازد. برای بررسی و بیان چگونگی توزیع سیرک های یخچالی از روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو استفاده شده است. روش های گوناگونی برای بازسازی ELA وجود دارد که در اینجا، با روش بررسی کف سیرک، ارتفاع برف مرز دوره وورم تعیین می شود. نتایج تحقیق ثابت می کنند که در مورد سیرک های یخچالی بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار، تفاوت معنی داری وجود دارد و توزیع این سیرک ها ناشی از جهت ناهمواری است. در مورد ارتفاع برف مرز دوره گذشته نیز، ادغام روش بررسی کف سیرک و روش های آماری پیشنهاد می دهند که در این حوضه، میانگین ارتفاع سیرک های یخچالی 2799 متر و مقدار نما 2706 متر است. مقدار نما در سیرک های رو به قطب ارتفاع 2874 متر و در سیرک های رو به استوا ارتفاع 2941 متر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  315
 • صفحه پایان: 

  336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

در این پژوهش، سیمای طیفی کانی های تبخیری موجود در مناطق تبخیری استان کرمان مورد بررسی قرارگرفته و قابلیت روش کمینه سازی انرژی مقید (CEM) در بارز سازی کانی های مذکور با استفاده از تصاویر ماهواره ای استر مورد ارزیابی واقع شده است. منحنی طیفی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر برداشت و ترکیب کانی شناسی این نمونه ها با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس ((XRD مشخص گردیده است. با استفاده از نتایج XRD، نمونه ها در قالب 4 گروه از نمونه های با کانی های غالب هالیت، ژیپس، کلسیت و تناردیت در مناطق مطالعاتی استان کرمان که شامل پلایای سیرجان، کفه خاتون آباد، تبخیری های منطقه راور، سه کراتر از کراترهای منطقه راین، کفه کشکوئیه و منطقه شهداد، مورد مطالعه قرار گرفتند. سیمای طیفی هر یک از نمونه ها و باندهای جذبی آن ها با توجه به ترکیب کانی شناسی آن ها ارائه شده است. نتایج حاصل از اعمال روش CEM نشان داد که این روش، مناطق دارای کانی های هالیت، ژیپس و تا حدودی تناردیت را به خوبی بارز می سازد، اما در مورد کانی کلسیت، تفکیک به خوبی انجام نمی شود که دلیل آن اختلاط زیاد این کانی با سایر کانی هاست. بااین وجود، با توجه به بازتاب طیفی کمتر کانی کلسیت نسبت به کانی های هالیت و ژیپس، تا حدودی می توان تفکیک را انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  337
 • صفحه پایان: 

  351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PHD) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  353
 • صفحه پایان: 

  366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PHD) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  367
 • صفحه پایان: 

  378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PHD) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  379
 • صفحه پایان: 

  391
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

فرم زمین نتیجه نهایی ساختمان اولیه زمین و فرایندهای اثرگذار در طی زمان است. برای بررسی اثر ساختمان اولیه بر پالئوهیدروژئومورفولوژی، نواحی کوهستانی قروه انتخاب گردید که دلیل آن تسلط فرایند یخچال کواترنری با توجه به عرض جغرافیایی بالا و ارتفاع بیش از 3000 متری قله های منطقه می باشد. بر اساس روابط موجود، بازه زمانی روزهایی که احتمال وقوع یخبندان در طول سال، بیش از 170 روز است برآورد گردید، این مساله علاوه بر تایید برودت کنونی هوا، می تواند دلیل دیگری بر تسلط فرایندهای یخچالی کواترنری باشد. با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1.50000 منطقه 34 لندفرم سیرک مانند شناسایی شد. روش رایت با توجه به ارتفاع مرتب شده آن ها به صورت نزولی، برف مرز دائمی کواترنری دو دامنه (شمالی، جنوبی) را در ارتفاع 2200 متر نشان می دهد. بر اساس این ارتفاع و نقشه ی هم دما و هم بارش کنونی، کاهش دمای کواترنری نسبت به امروز حدود 8.8 درجه سانتی گراد و بارش گذشته در حدود دو برابر شرایط کنونی برآورد گردید. نقشه ی هم دما وهم بارش کنونی با استفاده از اطلاعات ایستگاه های موجود اطراف و داخل حوضه و داده های ارتفاعی منطقه تهیه گردید. برخلاف تحقیقات قبلی، تفاوت چندانی بین ارتفاع برف مرز دامنه های مختلف ناحیه کوهستانی قروه وجود نداشت. مورفولوژی و لیتولوژی غالب سیرک های قروه در نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی حاکی از آن است که در دو طرف کوهستان قروه فرم های اولیه کراتر مانندی موجود بوده و چاله ها ی مساعد با ارتفاع یکسان، برای تجمع برف و یخ به وجود آورده و همین امر در یکسان بودن ارتفاع برف مرز کواترنری دو دامنه اثر گذاشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  393
 • صفحه پایان: 

  404
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PHD) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0