مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) | سال:1391 | دوره:48 | شماره:2 (پیاپی 14)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 61 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 105 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 22 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 40 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جعفری اسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 65 استناد 0 مرجع 2

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID