نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این پژوهش، آمیخته هایی از پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه (HIPS) و دو نوع پلی اتیلن سنگین (HDPE) تهیه و اثر ترکیب درصد اجزا نوع پلی اتیلن و سازگاردهنده بر خواص رئولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که نمودارهای جریان آمیخته ها بین نمودارهای مربوط به پلیمرهای خالص قرار دارد. وابستگی گرانروی به غلظت HDPE، برای هر دو دسته از آمیخته ها دارای انحراف منفی نسبت به قانون مخلوطها بوده و استفاده از سازگارکننده های مختلف باعث کاهش میزان انحراف منفی می گردد. استفاده از سازگارکننده SEBS باعث افزایش گرانروی آمیخته و تغییر رفتار آن از انحراف منفی به انحراف مثبت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این پژوهش، ابتدا معادله انتقال گرمای سه بعدی از راه رسانش در یک جسم جامد به کمک روش جز محدود حل و سپس بر مبنای مدل ریاضی ایجاد شده یک نرم افزار کامپیوتری به زبان Visual Basic در محیط ویندوز طراحی و نوشته شد. در این نرم افزار علاوه بر حل معادله انتقال گرما، میزان پیشرفت و سرعت واکنش پخت لاستیک براساس دو مدل سینتیکی درجه n ام و سرور و کمال با استفاده از توزیع دمای بدست آمده محاسبه می شود. همچنین به منظور نشان دادن قابلیت این نرم افزار، توزیع دما در یک جسم لاستیکی طی فرایند پخت با مقدار اندازه گیری شده آن به روش تجربی مقایسه شده است. نتایج حاکی از انطباق بسیار خوب داده های تجربی با پیش بینی شده از راه مدل است.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این کار پژوهشی، دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای کایرال کامفور سولفونیک، تارتاریک و مندلیک بررسی شده است. ظاهر شدن پیکهای جذبی در محدوده 800nm و از بین رفتن پیکهای جذبی در محدوده 600nm نشان می دهد که هر سه اسید قابلیت دوپه کردن پلی آنیلین را دارند. جابه جایی محل پیکهای جذبی به طول موجهای کوتاهتر در مورد کامفور سولفونیک اسید و تارتاریک اسید نسبت به مندلیک اسید نشان دهنده برهم کنش قویتر آن دو اسید با ساختار پلی آنیلین است. همچنین، با قویتر شدن قدرت اسیدی، پیک ناحیه  800nm تیزتر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

سالهاست که برای کاهش وزن خودرو و همچنین کاهش مصرف انرژی، استفاده از فنر شمشی کامپوزیتی، مرکب از الیاف و رزین با توجه به خواص کامپوزیتها مطرح بوده است. در این پژوهش، فنر شمشی کامپوزیتی برای خودروی نیسان پاترول طراحی و ساخته شد. در ابتدا، بهینه سازی ابعادی با ثابت در نظر گرفتن تنش خمشی و مساحت سطح مقطع در طول فنر انجام گرفت. سپس، با توجه به ابعاد بدست آمده از طراحی، فنر شمشی کامپوزیتی با ترکیب مناسبی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی به روش لایه گذاری دستی ساخته شد. با مقایسه وزن فنر ساخته شده با نوع فلزی 5/79 درصد کاهش وزن مشاهده شد. همچنین، نتایج آزمون ایستایی نشان می دهد که عملکرد فنر در مقایسه با نوع فلزی قابل رقابت است. با نصب دو نمونه از فنر ساخته شده روی خودروی نیسان پاترول معلوم شد که راحتی مسافر هنگام حرکت خودرو از روی پستی و بلندیهای جاده بهتر از حالت اولیه آن (هنگامی که فنر فلزی قرار داشت) است و ارتفاع خودرو نیز تغییری نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

پاسخ آمیزه های لاستیکی به تنش (کرنش) وارد شده بر آنها، علاوه بر خواص ویسکوالاستیک لاستیک پایه، به مواد افزودنی آن نیز بستگی دارد. از جمله این مواد، دوده است که روی خواص ویسکوالاستیک آمیزه حاصل بشدت اثر می گذارد. در این پژوهش، آمیزه لاستیک SBR1502 پرشده با دوده های مختلف در مخلوط کن داخلی هکه تهیه و آزمونهای مورد نیاز، با استفاده از دستگاه تجزیه گر فرایند لاستیک (RPA2000) انجام شده و پارامترهای ویسکوالاستیک این آمیزه پرشده با دوده های مختلف شامل مدول ذخیره، مدول اتلاف و tanδ با تغییرات کرنش بررسی شده است. نتایج آزمونها نشان می دهد که دوده های با اندازه ذرات ریزتر، قدرت تقویت کنندگی بیشتری دارند. اما، این ویژگی بشدت به میزان کرنش وارد شده وابسته است و افت مدول با کرنش برای این نوع دوده ها شدیدتر از دوده های با اندازه ذرات درشت تر است. tanδ برای دوده های مختلف با افزایش کرنش زیاد شده و برای دوده های با ذرات ریزتر مقدار کمتری نسبت به دوده های نوع درشت تر نشان می دهد. با استفاده از معادله اصلاح شده اینشتین - گات - گلد مدول نظری آمیزه های پرشده با دوده های مختلف بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

رزولها با افزودن مقادیر مختلفی از اسیدهای آلی و معدنی در دمای محیط پخت می شوند. پخت اسیدی رزول در ساخت اسفنج فنولی از اهمیت تجاری زیادی برخوردار است. زیرا به دلایل اقتصادی با صرفه تر است. در این پژوهش، ابتدا رزین رزول سنتز شد و سپس با بررسی عوامل و شرایط واکنش تهیه رزین مانند کاتالیزور، pH، دما، نسبت مولی مونومرها و زمان انجام واکنش رزولی تهیه شد که بحد کافی برای انجام واکنش با عامل پخت فعال اسیدی فعال بود و گرمای مناسب تهیه اسفنج را فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0