مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

افق دانش | سال:1394 | دوره:21 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

اهداف: امروزه رویکردهای گوناگون زوج درمانی با هدف کاهش تعارضات و آشفتگی ارتباطی میان زوج ها به وجود آمده است. الگوی زوج درمانی خودتنظیمی، کاربرد نظریه خودکنترلی رفتاری در مشکلات رابطه ای است. این الگو هم توسعه ای در زوج درمانی شناختی- رفتاری و هم تلاشی برای ارایه چارچوب یکپارچه التقاطی به منظور استفاده از سایر زوج درمانی هاست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین کارآیی رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر کاهش استرس زناشویی زوج ها بود.ابزار و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 16 زوج دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به سرای سلامت گل ها واقع در منطقه 6 شهرداری تهران در تابستان 1393، با استفاده از نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 8 زوج) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس استرس زناشویی استکهلم- تهران بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل شد. مداخله زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی در 8 جلسه یک ساعته با توالی هر هفته یک جلسه، به شیوه زوجی و جداگانه برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند.یافته ها: در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات استرس زناشویی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری کاهش یافت (p=0.001).نتیجه گیری: زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی در بهبود استرس زناشویی زوجین موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 171 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

اهداف: ارگانوفسفره ها نظیر دیازینون باعث القای تولید رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو می شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ویتامین های E و C به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در قلب موش صحرایی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 36 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه 6 تایی کنترل (روغن ذرت به عنوان حلال دیازینون)، دیازینون (100 میلی گرم بر کیلوگرم)، ویتامین E (150 میلی گرم بر کیلوگرم)، ویتامین C (200 میلی گرم بر کیلوگرم)، دیازینون- ویتامین E و دیازینون- ویتامین C تقسیم شدند. 24 ساعت بعد از تزریق داخل صفاقی، موش ها توسط اتر بیهوش شده و بافت قلب به سرعت جدا شد. پس از هموژنه کردن بافت ها، فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون S- ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز و غلظت های گلوتاتیون و مالون دی آلدئید با روش های بیوشیمیایی اندازه گیری شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار InStat 3.3 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی توکی صورت گرفت.یافته ها: دیازینون باعث افزایش فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون S- ترانسفراز (p<0.01)، افزایش غلظت مالون دی آلدئید (p<0.05) و کاهش فعالیت لاکتات دهیدروژناز (p<0.05) و غلظت گلوتاتیون (p<0.01) در قلب نسبت به گروه کنترل شد. تجویز ویتامین های E و C مانع تغییرات این پارامترها شد.نتیجه گیری: ویتامین های E و C به عنوان آنتی اکسیدان از طریق پاکسازی رادیکال های آزاد در قلب باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 90 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

اهداف: دیابت منجر به استرس اکسیداتیو در اسپرم و بافت بیضه می شود. گیاه چرخه دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضددیابتی است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره گیاه چرخه بر پارامترهای اسپرمی و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.مواد و روش ها: 27 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های 9 تایی؛ شاهد سالم، شاهد دیابتی و تجربی دیابتی تقسیم شدند. گروه های شاهد دیابتی و تجربی دیابتی، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان دیابتی شدند. گروه تجربی دیابتی یک روز در میان و به مدت یک ماه، عصاره آبی گیاه چرخه را به صورت داخل صفاقی و با غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمودند. به گروه های شاهد سالم و شاهد دیابتی آب مقطر استریل تزریق شد. در روز 30، موش های هر گروه کشته شده و بیضه آنها به منظور ارزیابی پارامترهای اسپرمی و بررسی بافتی خارج شد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون های آماری کروسکال والیس و تعقیبی دان تحلیل شدند.یافته ها: میانگین درصد حرکات پیش رونده، اشکال طبیعی و تعداد اسپرم ها در گروه دیابتی تیمارشده با عصاره چرخه در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش معنی داری داشت (p<0.05). میانگین وزن، طول و عرض بیضه، همچنین میانگین قطر لوله های اسپرم ساز و میانگین ضخامت اپیتلیوم لوله های اسپرم ساز نیز در گروه دیابتی تیمارشده با عصاره چرخه در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش معنی داری نشان داد (p<0.05).نتیجه گیری: عصاره گیاه چرخه با غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم موجب بهبود پارامترهای اسپرمی، افزایش تعداد اسپرم و کاهش آتروفی لوله های اسپرم ساز در موش های صحرایی دیابتی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 106 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

اهداف: دیابت اختلال آندوکرینی شایعی است که باعث هیپرلیپیدمی و هیپرگلیسمی می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره غلاف میوه کهورک بر هیستوپاتولوژی کبد و غلظت مالون دی آلدئید بافت کبد در موش های صحرایی دیابتی بود.مواد و روش ها: 45 سر موش صحرایی نر ویستار (200-300 گرم) به سه گروه شاهد، دیابتی و دیابتی تحت درمان تقسیم شدند. دیابت نوع یک با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (42 میلی گرم بر کیلوگرم) القا شد. یک هفته پس از دیابتی شدن، عصاره غلاف کهورک (300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به مدت 30 روز به صورت گاواژ به موش های گروه دیابتی تحت تیمار خورانده شد. تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان مالون دی آلدئید بافت کبد براساس واکنش تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری T استیودنت و آزمون مجموع رتبه ای من- ویتنی بررسی شدند.یافته ها: تیمار با عصاره کهورک، غلظت مالون دی آلدئید بافت کبد را در گروه دیابتی تحت تیمار در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی داری کاهش داد (p<0.05). تورم و واکوئوله شدن هپاتوسیت ها همراه با نامنظم شدن هپاتیک کوردها و باریک شدن سینوزوئیدها در گروه دیابتی مشاهده شد. همه علایم مذکور در گروه دیابتی تحت درمان بهبود داشت.نتیجه گیری: عصاره غلاف میوه کهورک می تواند غلظت مالون دی آلدئید را به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبد کاهش دهد و از آسیب کبدی ناشی از دیابت جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 80 استناد 704 مرجع 9
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

اهداف: هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دو برنامه تمرین ورزشی (قدرتی عضلات تنفسی و ویژه عضلات تنفسی) بر عملکرد تنفسی و جسمانی بیماران مبتلا به آسم بود.مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی در سال 93-1392، 23 زن مبتلا به آسم که طی سال های 1385 تا 1392 سابقه بستری در بیمارستان واسعی سبزوار را داشتند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در یکی از سه گروه تمرین قدرتی عضلات تنفسی (انجام حرکات وزنه تمرینی شامل حرکات لیفت، کرانچ، فلای، پرس سینه، کشش جانبی از پهلو و پارویی)، تمرین ویژه عضلات تنفسی (دمیدن در برابر مقاومت با استفاده از یک وسیله خاص) و کنترل قرار گرفتند. تمرینات طی مدت 8 هفته انجام شد. قبل و بعد از برنامه تمرینی از تمام نمونه ها آزمون اسپیرومتری، قدرت عضلانی و حداکثر قدرت عضلات تنفسی گرفته شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه و با کمک نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: شاخص های تنفسی (p=0.038) FEV1 و (P=0.016) FVC، قدرت عضلانی (p=0.0001) و قدرت عضلات تنفسی (p=0.001) در گروه تمرین ورزشی قدرتی عضلات تنفسی نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: انجام تمرینات ورزشی قدرتی عضلات تنفسی می تواند باعث بهبود عملکرد ریوی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به آسم شود، ولی به نظر می رسد استفاده از دستگاه تمرین دهنده عضلات تنفسی نقش چندانی در بهبود این شاخص ها ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 122 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

اهداف: شلغم از گیاهان دارویی پرمصرف است که به نظر می رسد اثرات سودمندی بر هایپرلیپیدمی دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات کاهنده چربی های خون عصاره آبی ریشه شلغم در موش های صحرایی هایپرلیپیدمی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به پنج گروه مساوی کنترل سالم، هایپرلیپیدمی (دریافت روزانه نرمال سالین)، آتورواستاتین (دریافت روزانه 10میلی گرم بر کیلوگرم) و دریافت کننده عصاره آبی ریشه شلغم (روزانه 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم و به مدت 10 روز تیمار شدند. در روز یازدهم پس از 18 ساعت ناشتایی تمامی گروه ها (به جز گروه کنترل سالم) مورد تزریق درون صفاقی ترایتون WR1339- (300 میلی گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند. 24 ساعت پس از دریافت ترایتون، نمونه های خون جمع آوری و مقادیر چربی های خون اندازه گیری شد. مقایسه گروه ها با استفاده از آزمون آماری آنووا و آزمون تعقیبی توکی با کمک نرم افزار آماری SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: عصاره آبی ریشه شلغم در دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش کلسترول تام را به خوبی مهار کرد. هر دو دوز عصاره ریشه شلغم مقادیر تری گلیسیرید و LDL کلسترول را در مقایسه با گروه هایپرلیپیدمی به طور معنی داری کاهش داد، اما در مقایسه با گروه کنترل سالم به طور معنی داری بالا بود (p<0.05).نتیجه گیری: مصرف شلغم می تواند به عنوان یک ماده غذایی با خواص کاهنده چربی های خون برای مبتلایان به دیس لیپیدمی، بیماری های قلب و عروق و دیابت مورد توصیه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 96 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

اهداف: استفاده از کورتیکواستروئیدها و به تعویق انداختن زایمان از اقدامات پیشگیرانه برای سندروم زجر تنفسی نوزادان هستند. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر تجویز تک دوز با دو دوز بتامتازون در مادران باردار بر پیامدهای نوزادان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شبه تجربی، 100 نفر از زنان باردار پره ترم لیبر مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392 بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به دو گروه تک دوز (12 میلی گرم بتامتازون) و دودوز (12 میلی گرم بتامتازون به فاصله 24 ساعت) تقسیم شدند. اطلاعات زایمان و همچنین جنسیت، وزن و نمره آپگار در چک لیست ثبت شد. نوزادان از نظر ابتلا به سندروم زجر تنفسی، آنتروکولیت نکروزان، خونریزی مغزی و مرگ نوزادی ارزیابی شدند. داده ها با نرم افزار SPSS 20 و آزمون های مجذور کای و من- ویتنی یو مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 14 نوزاد (%28) در گروه تک دوز و 13 نوزاد (%24.5) در گروه دودوز دچار زجر تنفسی بودند (p=0.689). 4 نوزاد (8%) در گروه تک دوز و 7 نوزاد (%13.2) در گروه دو دوز دچار آنتروکولیت بودند و همچنین 8 نوزاد (%16) در گروه تک دوز و 9 نوزاد (17%) در گروه دودوز نیاز به حمایت تنفسی داشتند (p>0.05).نتیجه گیری: تجویز تک دوز یا دودوز بتامتازون در مادران پره ترم، تاثیری بر وضعیت نوزاد پس از تولد ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 80 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اهداف: انتوباسیون داخل نای تکنیکی تهاجمی است که با عوارض شدید قلبی- عروقی همراه است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر اسپری لیدوکایین 10% روی تیغه لارنگوسکوپ با لیدوکایین وریدی بر پاسخ های قلبی- عروقی به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه در بیماران جراحی انتخابی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال 1392 انجام شد، 90 بیمار کاندید عمل جراحی انتخابی در بیمارستان های گناباد به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (هیچ دارویی)، لیدوکایین وریدی (سه دقیقه قبل از لارنگوسکوپی) و اسپری لیدوکایین 10% (بلافاصله قبل از لارنگوسکوپی) تقسیم شدند. تعداد نبض و فشار خون (سیستول، دیاستول و متوسط شریانی) قبل، بلافاصله، یک، سه و پنج دقیقه بعد از لارنگوسکوپی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت.یافته ها: بین دو گروه کنترل و لیدوکائین وریدی و کنترل با لیدوکائین 10% تفاوت معنی داری در فشار خون سیستولی، دیاستولی و فشار متوسط شریانی مشاهده شد (p<0.001). دو گروه وریدی و اسپری در هیچ یک از سه متغیر تفاوت معنی داری نداشتند. بین سه گروه از نظر تعداد ضربان قلب تفاوت معنی داری وجود نداشت (p=0.16).نتیجه گیری: تجویز اسپری لیدوکایین 10% روی تیغه لارنگوسکوپ در مقایسه با لیدوکایین وریدی باعث ثبات بهتر فشار خون بعد از لارنگوسکوپی می شود، ولی بر ضربان قلب موثر نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

اهداف: دیابت، از شایع ترین بیماری های متابولیک است. به علت عوارض داروها و هزینه های بالای درمان بیماران دیابتی، استفاده از گیاهان در درمان دیابت مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثرات ضددیابتی پودر میوه هندوانه ابوجهل با داروی متفورمین بر میزان گلوکز خون انجام شد.مواد و روش ها: 32 سر موش صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی 300-250 گرم به چهار گروه 8 تایی کنترل منفی (با جیره غذای معمولی)، کنترل مثبت (دریافت کننده آب مقطر)، گروه شاهد (14 میلی گرم بر میلی لیتر متفورمین) و گروه آزمایش (50 میلی گرم بر میلی لیتر پودر میوه هندوانه ابوجهل) تقسیم شدند. القای دیابت نوع دو با تزریق داخل صفاقی 60 میلی گرم بر میلی لیتر استرپتوزوسین (دو بار به فاصله 48 ساعت) در همه گروه ها به جز کنترل منفی صورت گرفت. تجویز دارو و گیاه با استفاده از گاواژ به طور روزانه به مدت 6 هفته انجام شد. قبل از اولین دوز و بعد از آخرین دوز، گلوکز خون پس از 12 ساعت ناشتابودن از طریق ورید دم اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS 18 و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و با اندازه گیری های مکرر انجام شد.یافته ها: کاهش گلوکز خون گروه متفورمین و هندوانه ابوجهل در روز 28 نسبت به یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند (p<0.05)، اما میزان کاهش گلوکز در روز 42 در دو گروه هندوانه ابوجهل نسبت به گروه متفورمین معنی دار نبود.نتیجه گیری: میوه هندوانه ابوجهل می تواند جایگزین متفورمین در کاهش میزان گلوکز خون باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 97 استناد 352 مرجع 8

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID