مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی | سال:1384 | دوره:11 | شماره:2-1 (36-35)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

جو سازمانی و مشارکت از جمله موضوعاتی هستند که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران و علاقه مندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی و دانشگاهی را به خود جلب کرده اند. در تحقیق انجام شده، میزان مشارکت اعضای هیات علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشگاه مورد مطالعه براساس چارچوب نظری تدوین شده بررسی شده است. در این خصوص، فرض شده است که مشارکت اعضای هیات علمی در چهار زمینه اصلی آموزشی، پژوهشی، مسائل هیات علمی و مسائل مدیریتی صورت می گیرد و میزان مشارکت آنان متأثر از جو سازمانی دانشگاه است. با استفاده از روش تحقیق همبستگی، 192 عضو هیات علمی با توجه به متغیرهای گروه آموزشی، دانشکده (مهندسی، علوم پایه، ریاضی و کامپیوتر، علوم آب، دامپزشکی، کشاورزی، تربیت بدنی، علوم تربیتی و روانشناسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، الهیات و ادبیات) و مرتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار و مربی) به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های تحقیق پس از جمع آوری براساس فرضیه های تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که: الف. مشارکت اعضای هیات علمی در مسایل آموزشی، پژوهشی، همکاران و مدیریت متوسط بوده است؛ ب. جو سازمانی دانشگاه با توجه به خرده مقیاسهای صمیمیت، روحیه، مزاحمت، بی علاقگی، رفتار حمایتی، کناره گیری، نفوذ، سرپرستی نزدیک مدیر گروه در سطح قابل قبول است؛ ج. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیانگر آن است که به ترتیب اولویت توجه به روحیه، دوری از مزاحمت، کاهش بی علاقگی و رفتار کناره گیری مدیر می توانند در افزایش مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه مؤثر باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 134 استناد 5 مرجع 13
نویسنده: 

حسرتی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

این  مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی در باره نگارش دانشگاهی در یکی از مؤسسات آموزش عالی ایران است. این پژوهش با  استفاده از روش نظریه سازی داده بنیاد انجام شده است و فعالیتهای گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی این مؤسسه و نیز اهمیتی که استادان آنها به این گونه فعالیتها می دهند، بررسی شده است. داده‎های کیفی طی مصاحبه با 19 نفر از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گردآوری شد. سپس متن مصاحبه‎ها پیاده و کد گذاری شد و با استفاده از نرم افزار QSR.NUDIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع، 108 کد در داده‎‎ها به دست آمد. در این مقاله فقط به 7 کد اصلی مربوط به نگارش دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه پرداخته شده است.  نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در مؤسسه مورد مطالعه به نگارش دانشگاهی اهمیت کافی داده نمی شود. بسیاری از استادان در سطوح تحصیلات تکمیلی به دانشجویانشان تکالیف نگارشی نمی دهند و  همان  مقدار  ناچیز  نگارش  دانشگاهی  دانشجویان هم کمتر مورد  بازبینی  و  نقد  استادان  قرار  می گیرد. در نتیجه، دانشجویان  تحصیلات  تکمیلی بازتاب چندانی از استادان خود دریافت نمی کنند تا بر آن اساس دیدگاههای معرفت شناسی و ویژگی‎های بلاغتی رشته خود را به صورت مطلوب فرا گیرند. با این حال، در برخی از رشته های علوم طبیعی و فنی دانشجویان و استادان آنها مقالات مشترکی را برای چاپ به مجلات علمی [اغلب خارجی] می فرستند و نظرهای داوران این مجلات تا حد زیادی عدم بازبینی نوشته های دانشجوان توسط استادانشان را جبران می کند.  

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 146 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

صالحی محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  166
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی چگونگی ایجاد ارتباط بین تحصیلات و درآمد است. بر این اساس، برای تخمین چنین رابطه‌ای؛ یعنی توابع درآمدی از ابزار متداول و مرسوم استفاده شده است. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت، تأثیر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد نشان می‎دهد. در این مقاله به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشان دهنده تأثیر سرمایه انسانی بر روی درآمد هستند، پرداخته شده است. علاوه بر ویژگی ‎های شخصی ] شامل جنسیت، مکان زندگی، محل اشتغال و … [  که در مقاله ارائه شده‌ است، نتیجه کلی این است که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد دارای تحصیلات و تجربه بیشتر، نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، به صورت فزاینده است.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 175 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

فاضلی نعمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

در این مقاله برخی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیاست علم و فناوری در بریتانیا از منظر فرهنگی بررسی شده است. در مقدمه موضوع مقاله معرفی و سپس گفتمانها و زمینه فرهنگی علم و سیاست علم و فناوری در اروپا شرح داده شده است. در بخش دیگر مقاله نگرش پارلمان و دولت بریتانیا به علم و نیز نهادها و برنامه‎های سیاستگذار و سیاست علم در بریتانیا، به خصوص شوراهای تحقیقات در این کشور، بررسی  شده است. در ادامه مقاله به سیاستهای و برنامه‎های فرهنگی بریتانیا برای تولید علم پرداخته و به خصوص برنامه‎ های مربوط به تحکیم پیوند علم و جامعه یا علم در خدمت مردم معرفی شده است. بخش پایانی مقاله به تحلیل ویژگی‎های سیاست تولید علم در بریتانیا اختصاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

انتظاری یعقوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  465
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

برای بیش از پنج دهه عمده الگوهای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری از اقتصاد تکاملی شکل گرفته و توسعه یافته‎ اند. از زمان طرح مفهوم نوآوری و تغییر تکنولوژی توسط شومپیتر در دهه 1940 تاکنون، تقریباً پنج الگوی اصلی برای تحلیل و تبیین  نظام نوآوری و سیاستگذاری توسعه تکنولوژی توسعه یافته که «کارآفرینی مبتنی بر تجربه» اولین و ساده‎ترین آنها و «ارتباط سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت» پیچیده‎ترین و جدیدترین آنها بوده‎ است. این الگوها با تأکید بیش از اندازه بر نهادهای ملی ، از نقش عامل انسانی و سازکارهای بازار در توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش را نادیده گرفته‎اند. این در حالی است که در عصر حاضر که به عصر دانایی مشهوراست، انسانهای یادگیرنده، نوآور و خردمند اساس شکل‎گیری  و ایجاد نهادهای جدیداند. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است از چشم‎انداز اقتصاد مبتنی بر دانش الگوی جدیدی  مبتنی بر عاملیت انسانی و سازکار بازار به عنوان ابزاری برای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری در ایران ارائه شود. در این الگو که اقتصاد نوآور نامیده می‎شود، عاملان انسانی (خانواده یادگیرنده و سرمایه داران انسانی) و نهادهای اقتصادی (بنگاه دانش ، بنگاه مبتنی بردانش ، نهادهای مالی و دولت) در چارچوب بازارهای خدمات آموزش‎عالی، سرمایه انسانی، ایده، سرمایه خطرپذیر، اعتبارات سرمایه انسانی و کالا و خدمات موجب توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش می شوند.  

آمار یکساله:  

بازدید 465

دانلود 165 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

عبدالهی بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

در این مقاله اعتبار پرشنامه توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی در سازمانها بررسی شده است. توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازه ای چندبعدی است که شامل پنج متغیر نهفته می شود. سوالات پژوهشی عبارتند از: توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی در سازمانهای ایرانی چه ابعادی را در بر می گیرد؟ با توجه به تفاوتهای فرهنگی، آیا این ابعاد متفاوت است یا خیر؟ جامعه آماری 220 نفر از کارشناسان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. برای تشخیص عاملهای سازه توانمندسازی روانشناختی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که: سازه توانمندسازی روانشناختی کارکنان شامل پنج بعد مجزا از هم؛ یعنی شایستگی، خودمختاری، تأثیرگذاری، معنی داربودن و اعتماد می شود. تفاوتهای فرهنگی با ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 346 استناد 10 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1 (36-35)
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

مبنای تنظیم بودجه سال 1381 کل کشور، دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت (GFS) است که توسط صندوق بین المللی پول تنظیم شده است. پس از این اصلاح و به منظور هماهنگی برای تحقق اهداف آن، تمام دستگاههای دولتی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف‎اند چارچوبهای جدید را رعایت کنند. با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت مؤسسات آموزش عالی با سایر دستگاههای دولتی، در این تحقیق تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر چگونگی بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علـوم ، تحقیقات و فناوری با استفاده از روش پرسشنامه افتراق معنایی و آزمونهای مک نمار و من ویتنی مورد بررسـی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که  اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه بر روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها، شفاف سازی درآمدها و هزینه ها و روشهای برآورد درآمدها و هزینه ‎های آنها اثر مثبت داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 185 استناد 0 مرجع 5

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID