نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه است. در این پژوهش 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم ‎تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ‎ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2002) استفاده شده است. تحلیل داده های به دست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح ضرورت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه شاخصهای تعیین کننده کیفیت تدریس (طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی) در دو وضعیت فعلی و مورد انتظار نیز بیانگر وجود تفاوت معنی ‎دار بین هر یک از این شاخصهاست. به طور‎‎کلی، یافته‎ های پژوهش ضرورت گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را به نحو روشنی نشان داده ‎اند.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 336 استناد 10 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  557
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعه علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن است. نمونه آماری تحقیق شامل  200نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 79- 1378 و روش پژوهش علی - مقایسه‎ای و برای دستیابی به ارتباط متغیرها از روش همبستگی استفاده شده است. برای جمع‎ آوری داده ‎ها از پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه اضطراب امتحان مهرگان و مقیاس اضطراب عمومی نجاریان استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در متغیر اضطراب امتحان (P<0.05) و در متغیر اضطراب عمومی تفاوت معنی ‎‎داری وجود دارد (P<0.05). همچنین، بین اضطراب امتحان با اضطراب عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (P<0.05)، بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی و راههای مقابله با اضطراب رابطه منفی و معنی ‎دار وجود دارد (P<0.05). عدم تمرکز و حواسپرتی و محیط نامناسب برگزاری امتحان بر اضطراب امتحان دانشجویان تاثیر دارد و همچنین، از میان روش های مقابله با اضطراب امتحان بیشتر از فنون شناختی - رفتاری ذکر خدا و دعا کردن استفاده می ‎‎شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 557 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن در گروه های عمده آموزشی است. با توجه به ماهیت پژوهش، روش توصیفی برای انجام دادن این مطالعه انتخاب شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموختگان زن دانشگاه مازندران (1236 نفر ) در تمام گروه های آموزشی هستند. نمونه تحقیق 292 نفر بودند که از این میان 177 نفر پرسشنامه ها را ارسال کردند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل نتایج به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که 9/56 درصد از دانش آموختگان زن دانشگاه شاغل و 43 درصد بیکار بودند. از بین این زنان شاغل 56 درصد در بخش خدمات، 32 درصد در بخش صنعت و 10 درصد در بخش کشاورزی به کار مشغول بودند. از بین نمونه تحقیق، 84 درصد زنان دانش آموخته رشته های فنی و مهندسی، 56 درصد رشته های علوم انسانی، 50 درصد رشته های علوم پایه و در نهایت، 38 درصد رشته های علوم کشاورزی توانستند به کار مشغول شوند؛ عواملی نظیر دانشها و اطلاعات کسب شده در دوران تحصیل در دانشگاه، وجود داشتن زمینه های شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارتهای عملی کسب شده در دوران تحصیل در دستیابی زنان به شغل موثر بوده است. همچنین، عواملی نظیر تعداد زیاد دانش آموختگان، آشنا نبودن با کارفرمایان و نبود استخدام در بخش های دولتی، نبود اطلاعات کافی از وضعیت بازار کار و عدم تناسب رشته های آموزشی با نیازهای بخش اشتغال در استان و شهر، از دیدگاه دانش آموختگان به عنوان موانع جذب در بازار کار تلقی می شوند که از لحاظ نظری می توان نظریه سرمایه انسانی را مورد نقد قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 139 استناد 2 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

مدیران گروه های آموزشی به عنوان یکی از ارکان مدیریت در نظام آموزش عالی کمتر مورد ارزشیابی قرار گرفته اند، از این رو، در پژوهش حاضر ارتباط بین مهارتهای سه گانه (فنی، روابط انسانی و ادراکی) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران در قالب 18 مهارت ویژه با کیفیت آموزشی گروه مربوط با توجه به شاخص های 14 گانه آموزش عالی بررسی شده است. 172 نفر از 306 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران که در نیمه اول سال تحصیلی 85-84 در این دانشگاه تدریس می کردند، با به کارگیری روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و محاسبه همبستگی، وجود ارتباط معنی دار در سطح 0.05 بین مهارت فنی و ادراکی مدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی تایید شد، ولی ارتباط معنی داری مبنی بر وجود همبستگی بین مهارت روابط انسانی با کیفیت آموزشی در این پژوهش مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 168 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

اهدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل آموزشی موثر بر توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان دوره های عالی علمی - کاربردی در بخش کشاورزی است. جامعه آماری 420 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی باکری ارومیه، سرداری تبریز و ایثار اردبیل هستند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل آموزشی، عوامل فردی و اقتصادی دانش آموختگان و حمایت های مالی و اعتباری دولت و متغیرهای وابسته توانمندی شغلی و موفقیت شغلی است. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که 7/54% افراد با استفاده از سهمیه آزاد و 3/45% با استفاده از سهمیه شاغل وارد دانشگاه شده اند. 1/93% افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل در بخش دولتی کشاورزی شاغل اند. 4/40% از افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد بیکارند، 31.4% به صورت پاره وقت کار می کنند و 4/11% دارای شغل تمام وقت هستند. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش آموختگان سهمیه آزاد نشان می دهد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روشهای تدریس واحدهای نظری، روشهای تدریس واحدهای عملی، محتوای آموزشی در سطح دانش و محتوای آموزشی در سطح نگرش با توانمندی شغلی دانش آموختگان رابطه معنی داری وجود دارد. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و موفقیت شغلی دانش آموختگان سهمیه شاغل نشان می دهد که بین توانایی علمی و تخصصی استادان، محتوای آموزشی در سطح دانش، محتوای آموزشی در سطح نگرش و محتوای آموزشی در سطح مهارت با موفقیت شغلی دانش آموختگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 143 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

آراسته حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

دانشگاه ها در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به طور فزاینده ای برای بین المللی کردن آموزش عالی فعالیت می کنند. از این رو، کم توجهی به شناسایی رهیافتهای نوین برای بین المللی کردن آموزش عالی در ایران غیرعادی به نظر می رسد. بهبود کیفیت آموزش عالی در ایران مستلزم گسترش سطح همکاری های علمی بین المللی است.در این مقاله ابتدا وضعیت کنونی همکاری های علمی ایران، به ویژه اعزام دانشجو به خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و همکاری های بین دانشگاهی بررسی و سپس، با استفاده از تحلیل محتوا، اسناد و گزارشهای مربوط به سیاستها و اشکال همکاری های بین المللی در برخی از کشورهای در حال توسعه به همراه مصاحبه ‎ها تجزیه و تحلیل شده است که نتیجه آن شناسایی هشت سیاست و روش کلیدی است. افزون بر این، با توجه به تفاوتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مصاحبه های عمیقی با متخصصان ارتباطات بین المللی در باره سیاستها و روشها در کشورهای در حال توسعه و کاربرد آن در ایران انجام شد. در پایان، یافته ها و پیشنهادهایی برای بهبود همکاری های بین المللی آموزش عالی در ایران ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 172 استناد 2 مرجع 0