نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  237
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران جهت دستیابی به شرایط ایمن سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و به جای سرمایه گذاری در دارائیهای مالی (مانند سهام) در دارائیهای فیزیکی سرمایه گذاری نمایند، در عین حال حمایت از بخش پولی در مقابل بازار سرمایه، بالاتر بودن ریسک سرمایه گذاری در بورس در مقابل سرمایه گذاری در بخش ساختمان، و در مواردی نیز بازدهی کمتر آن و فقدان بازار اولیه کارآمد از دیگر دلایل عدم شکل گیری پس انداز در کشور محسوب می گردد. در این مقاله با بررسی رابطه توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی در قالب مدل رگرسیونی و تبیین پازل توسعه بخش مالی- رشد اقتصادی در قالب علیت گرنجری، اهمیت و تأثیرگذاری مثبت معیارهای سنجش بازار سرمایه شامل درجه نقدشوندگی و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی بر رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه مدنظر قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 20 استناد 7 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با توجه به اهمیت هزینه های دولت بر درآمد ملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و برقراری تعادل، مقاله حاضر به بررسی مسئله برنامه ریزی، کاهش شوکهای اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن می پردازد. دراین نوشتار، به منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت به مسائل نظری نیز پرداخته شده است. در عین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده و در مجموع می توان گفت این مقاله براساس انتخاب مدلهای ادوار تجاری به تحلیل مسائل پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندی پیشنهاد شده توسط "جنسن و مانریکو"، برای طبقه بندی خانوارهای ایرانی براساس ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوة پیشنهادی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است. نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری در پنج گروه مستقل و متمایز است.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

عسگری منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این مقاله، یک مدل تعادل عمومی کاربردی برای اقتصاد ایران، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی، طراحی و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است. این مدل به نوعی طراحی شده است که اثرات تغییر در نرخ تعرفه را شبیه سازی کند. مدل دارای چهارصد و شصت و نه معادله و همین تعداد متغیر است. کارگزاران اقتصادی، مانند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صریح در مدل وارد شده اند. نهادهای معرفی شده در مدل خانوارها به تفکیک شهری و روستایی، دولت و شرکتها می باشند. تغییر در قیمتهای نسبی، تعادل در تمام بازارها را برقرار می کنند. نتایج این مدل، نشان می دهد که گر چه تغییرات در تعرفه، اثرات مهمی در اقتصاد دارد؛ ولی کاهش آن، اشتغال را افزایش می دهد. هدف مدل، بررسی آثار پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که با کاهش در نرخ تعرفه شبیه سازی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 74 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

JAMEHBOZORG BAHMAN

نشریه: 

ECONOMIC RESEARCH REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8666
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

For studying and executing reform policy on prices, subsidies, taxes and ... we need to be aware of consumption behavior of households. Consumption behavior and demand for food are different among income groups, so for any evaluation of exact effects of reform policy it is necessary to classify households. This article has been offered a method for classifying of Iranian urban households on economic/social characteristics, with regarding to differences of consumption behavior, based on Jensen &Manrique methodology (1998), This proposed method has been applied for classifying of Iranian urban households. The conclusion of study shows that Iranian urban households are classified to five independent groups,

آمار یکساله:  

بازدید 8666

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

POORMOGHIM S.J.

نشریه: 

ECONOMIC RESEARCH REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10568
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

In order to achieve the economic and equilibrium targets, it is important to pay attention to the importance of government expenditures in national income. Hence the present paper surveys the problems of planing and the impact of economic shocks reduction. Inaddition to that for the purpose of presenting a basis model and practical aspect of the effect of government expenditures analysis, theoretical problems have been taken into consideration, too. Besides, with the help of macro and technical models emphasis has been given to the need of a suitable macroeconomic model on the basis of mico-economics. As a result, it can be said that this paper analyses the problems on the basis of tha trade cycle models.

آمار یکساله:  

بازدید 10568

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است و از آمار سری زمانی سالهای 1350 تا 1381 متغیرها استفاده شده است. بعد از برآورد مدل مشخص شد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلند مدتی وجود دارد. این رابطه از طریق آزمون هم انباشتگی یوهانسن تأیید شد. همچنین اثرات پویای حاصل از شوک سیاست مالی در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از تحلیلهای توابع عکس العمل مشخص شد و پارامترهای کوتاه مدت نیز در قالب مدل تصحیح خطای برداری برآورد شد. نتیجه نشان می دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزایش می یابند. در حالیکه شوک منفی مالیاتی (افزایش مالیاتها) مصرف را کاهش می دهد و اشتغال واکنش معنی داری در برابر این شوک از خود نشان نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 74 استناد 5 مرجع 2
نویسنده: 

هادی زنوز بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این بررسی به دنبال یافتن جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پیش بینی تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384- 1388) هستیم. در برنامه چهارم به موازات پیش بینی رشد سریع اقتصادی و صنعتی برای کشور، انتظار می رود قیمت انرژی و مواد معدنی مورد مصرف صنایع فلزات اساسی به قیمتهای مرزی نزدیک شود. پیامدهای این وضع بر تولید محصولات فلزات اساسی و قیمت آن در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا جدول 20 بخشی داده ستانده سال 1380 کشور به روش RAS تعدیل شده برآورد شده، سپس با درج اطلاعات مربوط به صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته، یک جدول 27 بخشی تهیه شده است. آنگاه این جدول برای پیش بینی تولید بخش، سنجش پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه بر قیمت محصولات فلزات اساسی و بالاخره ارزیابی میزان تأثیر افزایش قیمت محصولات این بخش بر سایر بخشهای اقتصادی به کار رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادی بررسی خواهد شد. در تخمین مدل از بودجه تحقیقاتی دولت به عنوان نماینده نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه استفاده گردیده است. ابتدا مانایی (Stationary)متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد بررسی می شود و سپس در قالب نوعی مدل پویای تک معادله ای، اثرات دائمی نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D)و نیز نرخ رشد سرمایه بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از تکنیک VARمیزان و تداوم تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و همچنین نرخ رشد سرمایه بر رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

ROSTAMZADEH FARZANEH | NAJAFIPOUR HAMID

نشریه: 

ECONOMIC RESEARCH REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10485
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

Economic facts and figures show that Iran, as a developing country, has not succeeded desirable saving and investment ratios, comparable to the international levels. Indeed, factors such as income level and income distribution, age structure of the population, political and economic risks and finally frequent changes in rules, regulations and policy decisions have created impediments and insecure environment for investors. Consequently, the investors prefer to invest in physical assets rather than financial instruments like stocks. Furthermore, the more active role and large share of the banking market against capital market in the Iran economy, higher risks of investment in Tehran Stock Exchange than investment in real estate and construction sectors, lower yields of investment in the capital market and finally the lack of an efficient primary capital market, are all the factors responsible for non - formation of adequate amount of savings and pertinent low ratios. In this article, we study the importance and effectiveness of capital market evaluation measures such as, liquidating nature of this market and its role in the economic growth of Iran, through examining the relation between capital market development and economic growth within a regression model and explanation of the capital market development-economic growth puzzle under the Granger cause and effect relationship.

آمار یکساله:  

بازدید 10485

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0