مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) | سال:1381 | دوره:13 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله یک شبکه جدید و خاص به نام شبکه عصبی فازی محلی مدولار (LMFNN)، که از مبانی منطق فازی و شبکه های عصبی منتج شده و قابلیت هر دو در آن پیش بینی شده است پیشنهاد می شود. این شبکه بصورت ریاضی، بلوک دیاگرام، ساختار داخلی و فازی بیان شده و سپس مشخصات و چگونگی تعیین پارامترهای شبکه مورد نظر مشخص شده و مزایای آن نسبت به شبکه های عصبی معمولی از جمله کمی حجم محاسبات، سرعت و سادگی آموزش، نیاز کم به داده آموزشی و حذف ورودی غیرضروری نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این پروژه تحقیقاتی به منظور ایجاد ارتباط بین سیستم های CAD تجاری و ابزارهای ماشین CNC در ایران صورت گرفته است و از سیستم FMS دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک الگوی آزمایشگاهی مناسب استفاده شده است. یکی از نکات بارز این پروژه بررسی استاندارد IGES بوده که به علت دشواری تفسیر و تحلیل آن در محیط های پژوهشی- صنعتی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی گردیده فرایند فرزکاری برای ماشین کاری سطوح پیچیده بررسی شود. لذا سطوح آزاد سه بعدی در سیستم های مختلف CAD، طراحی و سپس نرم افزار هوشمند با استخراج اطلاعات فایل IGES، برنامه قطعه ای مناسب برای فرزکاری سطوح پیچیده را بوسیله تیغچه های سرتخت، نیمگرد و سرکروی در ابعاد مختلف با قابلیت های تشخیص اتوماتیک سطح مثبت ماشین کاری، تعیین اتوماتیک مسیر جبران ابزار نسبت به مرکز یا نوک تیغچه، و جلوگیری از برخورد ابزار با سطح ماشین کاری و برش سطوح منفی، تولید و بصورت گرافیکی شبیه سازی می نماید. ارجحیت استاندارد IGES نسبت به فرمت DXF در رابطه با سطوح، توصیف شده و سازگار بودن نرم افزار طراحی شده با سایر سیستم های CAD به نمایش گذاشته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در دهه گذشته، مختصصان اقتصاد سنجی نشان داده اند که وجود سری های زمانی ناپایا در الگوهای تحت بررسی، در صورت استفاده از روش های مرسوم اقتصاد سنجی مانند روش حداقل مربعات معمولی (OLS) باعث ارایه رگرسیون های کاذب و به دنبال آن تفسیر نادرست نتایج خواهد شد. بنابراین از روش هایی باید استفاده شود که ویژگی ناپایایی متغیرها را در نظر گرفته می گیرند.مصرف نفت گاز، مصرف گاز طبیعی، قیمت واقعی نفت گاز و تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق می باشند که رفتار آنها از نقطه نظر پایانی و ناپایایی با استفاده از آزمون های دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. این امر مبین این واقعیت است که متغیرهای مصرف نفت گاز و قیمت واقعی آن متغیرهای پایا و متغیرهای مصرف گاز طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه ناپایا از نوع همگرای درجه اول می باشند. سپس با به کارگیری روش یوهانسن- جسلیوس وجود رابطه بلندمدت و همگرایی یکسان میان متغیرها مطالعه گردیده که بر اساس آن وجود رابطه بلند مدت و تعادلی میان متغیرها، تایید شده و علامت ضرایب کشش های قیمتی و درآمدی بلند مدت به ترتیب منفی و مثبت بدست آمده که این موضوع با مبانی نظری تحلیل تقاضا منطبق است. سرانجام الگوی تصحیح خطا با توجه به عوامل کوتاه مدت و بلند مدت، برآورد گردید. بر پایه این الگو کشش های کوتاه مدت قیمتی و درآمدی به ترتیب منفی و مثبت و ضریب تعدیل تقریبا برابر -0.36 برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله به بررسی اثر تغییر خواص مکانیکی لایه تک جهته بر نتایج حاصل از حل اجزای محدود سازه های ساخته شده از مواد مرکب لایه ای پرداخته شده است. نحوه محاسبه ضرایب حساسیت و همچنین چگونگی برآورد کمیت هایی نظیر حوزه های تنش و ضرایب اطمینان در سازه با تغییر خواص مکانیکی بیان گشته است. بعلاوه نحوه پیش بینی حداکثر تغییرات مجاز خواص مکانیکی یک لایه تک جهته، بدون به خطر افتادن ضریب اطمینان طراحی ارایه گشته است. برای این منظور نحوه محاسبه ضرایب حساسیت تغییر مکان گرهی، کرنش، تنش و همچنین ضریب اطمینان در سازه با استفاده از روش آنالیز حساسیت و روش اجزای محدود بیان گردیده است. در این راستا یک برنامه اجزای محدود شامل المان تنش صفحه ای از جنس مواد مرکب لایه ای نوشته شده که توسط آن ضرایب حساسیت محاسبه و در فایل های اطلاعاتی ذخیره می گردند. این فایل ها مورد استفاده برنامه های دیگر جهت پیش بینی و برآورد قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

کریستالیزاسیون ژیپسوم مرحله کنترل کننده در واکنش خاک فسفات و اسید سولفوریک است، بنابراین بمنظور بالا بردن بازده فرآیند، اطلاع از سینتیک کریستالیزاسیون بسیار مهم و ضروری است. بمنظور تعیین سینتیک کریستالیزاسیون ژیپسوم در محلول خالص، از واکنش محلول های اسیدی مونوکلسیم فسفات و اسید سولفوریک در یک راکتور شیشه ای که به عنوان کریستالیزور MSMPR عمل می کند، استفاده شده است و تاثیر شکل کریستال ها و سایر متغیرهای عملیاتی بر فیلترپذیری کریستال ها مطالعه گردیده است و شکل های مناسب کریستال و شرایط لازم برای دستیابی به این اشکال مشخص شده اند. وابستگی درجه دوم شدت رشد به فوق اشباعی و بالا بودن انرژی فعال سازی رشد، بیانگر این است که تبلور سولفات کلسیم دو آبه (ژیپسوم) مرحله کنترل کننده واکنش بوده، یعنی از مراحل دیگر آهسته تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رحیمی رحمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

افزایش مقادیر کم سیانید به کمپلکس Ni(II)-(N-Me)-TPPS منجر به تشکیل محصول افزایشی منوسیانو می شود، NiII(CN)-(N-Me)-TPPS. در غلظت های بالاتر سیانید، در PHهای بین 11 تا Ni+2, 8 از پورفیرین جدا می شود. مطالعه سینتیکی آن به مکانیزمی منجر شد که گونه های منوسیانونیکل، تشکیل واسط در حالت پایا می دهند که مستقیما به محصولات تبدیل شده و یا با HCN برای تشکیل محصولات واکنش می دهند. یک مسیر واکنش مشابه نیز برای ترکیبات کئوردیناسیون دیگر ذکر شده است، که محصولات نهایی گونه های خیلی پایدارتر، تتراسیانو Ni(II) می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از نظریه اندازه به حل دامنه وسیعی از معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه n ام با شرایط اولیه و مقدار مرزی می پردازیم. ابتدا مساله را به چند دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول تبدیل می کنیم، و سپس هر دستگاه معادلات دیفرانسیل را به یک مساله بهینه سازی و آن گاه به کمک قضیه نمایش ریس به یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد نامتناهی در فضای اندازه و بعد به طور تقریبی به یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تبدیل می نماییم. با حل مسایل برنامه ریزی خطی کنترل های بهینه تقریبی و سپس مسیرهای بهینه تقریبی را به دست می آوریم، و در انتها خطای کل زیر مسایل را به دست آورده و از روی آن خطای کل مساله اصلی را به دست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شیعه اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در قسمت اول این مقاله، معیارهای قابل قبول شهرسازی به منظور شرایط سکونت مردم شهرها معرفی می شود. سپس با برشمردن معیارهای یک شهر و یک محله قابل زیست که بر مبانی علمی شهرسازی تکیه دارد، شرایط سالم زندگی در شهرها مطرح می گردد. در ادامه، به نکاتی اشاره می شود که ضمن آنکه معیاری برای شناخت یک شهر قابل قبولی است، رعایت آن نیز در برنامه ریزی ها و طراحی های شهری ضروری می باشد، تا از این طریق بتواند سلامت اجتماعی مردم شهرها را تضمین نماید.در قسمت دوم مقاله، با استناد به نتایج به دست آمده از قسمت نخست، به تجزیه و تحلیل و تفسیر این معیارها پرداخته می شود. در این مورد نکاتی که باید به منظور نیل به این معیارها مورد توجه قرار گیرد، برشمرده می شود. از آن جمله می توان به نقش برنامه ریزی کاربری زمین و جزییات اجرایی شهرسازی و تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساختار کالبدی- فضایی مناسب شهر که نقش به سزایی در سلامت اجتماعی جمعیت دارد، اشاره کرد. این مقاله، بر تحول در مدیریت شهری به عنوان گامی مهم و اساسی در نیل به معیارهای شهرسازی تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله یک ساختار جدید برای لیزر با فیدبک گسترده (DFB) و موجبر برآمده پیشنهاد می شود. در ساختار پیشنهادی عرض برآمدگی در راستای طول کاواک تغییر می کند. رفتار حالت پایدار این لیزر شبیه سازی و مشخصه های حاصل ارایه می شود. ضریب محصور کننده مد نوری در راستای جانبی لیزر را با استفاده از روش «ضریب شکست موثر»، و به ازای اندازه های مختلف ابعاد قسمت غیریکنواخت موجبر در وسط کاواک، محاسبه می کنیم. همچنین، مقادیر حاشیه بهره (DaL)، ضریب همواری میدان الکتریکی (F)، و چگالی شدت جریان آستانه (Jth) برای ساختار پیشنهادی محاسبه و نشان داده خواهد شد که رفتار تک مد یک لیزر DFB با ساختار جدید بهبود یافته اثر پدیده LSHB در آن کاهش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

غالبا اطلاعات خواسته شده از شبیه سازی TLM، پاسخ حوزه زمان نیست، بلکه بیشتر اطلاعات حوزه فرکانس مورد نظر است. یک استفاده معمول و متداول از TLM تعیین فرکانس رزونانس مودهای مشخص در یک ساختار مایکروویو یا پارامترهای پراکندگی آن است. برای بدست آوردن این اطلاعات حوزه فرکانسی باید بعضی از روش های تخمین طیف بر روی اطلاعات خروجی حوزه زمان بکار برده شود. در این مقاله روش های مختلف تخمین طیف در TLM ارزیابی می گردد و دقت و زمان اجرای کامپیوتری آنها مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی کامپیوتری برای فیلتر پایین و میانگذر میکرواستریپی و فیلتر شبه نوری ارایه شده و با نتایج آزمایش مقایسه شده اند. تطابق خوبی بین نتایج شبیه سازی و آزمایش وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شاه میری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

ضرایب نفوذ ذاتی، پلاتین (Pt) رادیواکتیو 195 در پلاتین و مس (Pt,Cu) و مس (Cu) رادیواکتیو 64 در پلاتین و مس (Pt,Cu) و هم چنین ضرایب نفوذ در هم پلاتین و مس رادیواکتیو در آلیاژهای محلول جامد پیوسته مس- پلاتین، توسط روش اندازه گیری جرم لایه رادیواکتیو، اندازه گیری و محاسبه شده اند.ضرایب نفوذ به دست آمده، هماهنگی کامل با معادله آرینوس داشته و وابستگی آنها و هم چنین Do و Q به غلظت ارزیابی شده است. رفتارهای غیرکلاسیک نفوذ پلاتین در آلیاژهای پلاتین %9.8 اتمی و هم چنین نفوذ مس در ترکیب بین فلزی CuPt مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. منحنی تغییرات ثابت شبکه با غلظت، رسم گردیده و اهمیت اندازه اتم محلول در پدیده نفوذ اتمی، بررسی و تحلیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی خاک های نسوز منطقه شمال سمنان می پردازد. استان سمنان با وسعت بیش از 2000 کیلومتر مربع از وضعیت زمین شناسی عمدتا از سنگ های رسوبی تشکیل شده است و از تنوع مواد معدنی ویژه ای بصورت خاک های نسوز، سرخ و کائولن که حاوی کانی های سنگین می باشند، برخوردار است.خاک های نسوز این منطقه حاوی درصد بالایی از اکسید آلومینیوم بصورت کانیهای دیاسپور- بوهمیت- گیبسیت به همراه کانیهای سنگین آهن و تیتانیوم می باشند، که جداسازی این کانیها سبب ارتقای کیفیت خاک نسوز می شود و بدین ترتیب نیاز صنایع تولید دیرگداز کشور را با دستیابی به منابع مناسب تامین می نماید.بر این اساس خاک های نسوز شمال سمنان، که از تیپ بوکسیت کارستی هستند، مورد بررسی دقیق کانی شناسی و ژنز قرار گرفتند و با در نظر گرفتن مقدار اکسید آلومینیوم خاک های نسوز معادن مختلف منطقه شمال سمنان یک کانسار که دارای پتانسیل مناسبی بود، انتخاب شد و مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت.با استفاده از روش های پراش اشعه ایکس (XRF,XRD)، میکروسکوپ نوری و الکترونی خاک های نسوز و کانی های سنگین آن شناسایی شدند و سپس آزمایش های مقدماتی فرآوری مانند خردایش و جدایش مغناطیسی انجام شد. بعد از جمع بندی نتایج مشخص شد که امکان جدایش کانیهای آهن و بالا بردن کیفیت خاک نسوز وجود دارد. در مورد جدایش کانیهای تیتانیوم دار نیاز به بررسی روش های فرآوری دیگر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این پژوهش، تاثیر درصد کربن معادل مذاب چدن خاکستری بر تغییرات منحنی سرد شدن و درجه حرارت آغاز انجماد (لیکوئیدوس آستنیت)، با استفاده از روش آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفت و معادلاتی برای تعیین کربن معادل در محدوده GEL=3.3-4.3% بدست آمد. همچنین مشخص شد که کیفیت متالورژی مذاب عامل موثری است که این معادلات را تغییر می دهد: مقدار فوق ذوب بیشتر از 180oC، باقی ماندن مذاب در کوره بیشتر از 2 دقیقه و افزودن مواد شارژی (فروسیلیسیم) به مذاب پایه، لیکوئیدوس آستنیت را بالا می برد و تاثیر دو عامل اخیر بیشتر از میزان فوق ذوب است. نتیجه کلی آنکه آنالیز حرارتی روش مفیدی برای بررسی و کنترل کیفیت متالورژیکی مذاب ومیزان اکسیداسیون آن نسبت به یک شرایط مبنا است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مومنی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

به علت مقدار درصد بالای SiO2 و Cl- موجود در اکسید آهن حاصل از مرحله اسیدشویی ورق های مجتمع فولاد مبارکه، این اکسید برای ساخت فریت های نرم مناسب نیست. با استفاده از یک روش شیمیایی، مقدار درصد ناخالصی های یاد شده به حداقل ممکن رسید و آنگاه با اکسیدهای نیکل و آلومینیوم از شرکت مرک آلمان برای ساخت گروهی از فریت های نیکل- آلومینیوم با فرمول استوکیومتری NiAlxFe2-xO4 با x های مختلف و با روش معمول سرامیکی به کار رفت. پارامتر شبکه ای، مغناطش اشباعی و چگالی فریت های به دست آمده اندازه گیری و مورد بحث قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از این اندازه گیری ها با نتایجی که پژوهشگران دیگر گزارش کرده اند، نشان می دهد که اکسید آهن مجتمع فولاد مبارکه پس از اصلاح برای ساخت فریت های نیکل- آلومینیوم مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

از آنجا که آهنگری داغ آلیاژ Ti-6A1-4V بررسی شده است. در آزمایشات پرس جانبی که با تغییر شکل بصورت کرنش صفحه ای همراه است، ملاحظه شد باند برشی در جهات خطوط لغزش به روش مشابه با تشکیل و اشاعه باند برشی در حالت آهنگری داغ همدما ایجاد می گردد. لیکن برخلاف نمونه های پرچ کاری در شرایط آهنگری غیرهمدما، سیلان موضعی دیگر در اثر سرد شدن سطوح در تماس با قالب شروع نمی شود بلکه این سیلان بوسیله تشکیل باند برشی و اشاعه آن آشکار می گردد. اگر چه شکل های باند برشی در دمای آهنگری مشابه با یکدیگر است، اما اختلاف در سختی و ضخامت باندهای برشی بسته به روش شکل دهی و مقدار تغییر شکل و دما دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID