نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه: افزایش سزارین های غیر ضروری نشانه عملکرد نامناسب نظام سلامت کشورها می باشد. آموزش بهداشت باعث ارتقاء آگاهی مادر طی دوران بارداری می شود تا روش مناسبی را برای زایمان خود انتخاب کرده و بدون دلیل بالینی سزارین را انتخاب نکند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب روش زایمان انجام شد.روش کار: این مطالعه تجربی در سال 1394 بر روی 90 زن باردار نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد انجام شد. افراد با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده و به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول، بسته آموزشی طراحی شده در قالب مدل طی 3 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای اجرا شد. به گروه دوم آموزش به روش پمفلت داده شد و گروه کنترل آموزش های معمول را دریافت کردند. نگرش، هنجارهای ذهنی، درک کنترل رفتار و قصد زنان باردار قبل و بعد از انجام مداخله توسط ابزار محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. همچنین در هفته 38 بارداری از تصمیم مادران، مجددا سوال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری کای دو، تی زوجی، کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: قبل از مداخله آموزشی، تفاوت معنی داری بین سه گروه در هیچ یک از حیطه های مدل (نگرش، هنجار فردی، درک کنترل رفتار، قصد) وجود نداشت (p>0.001). پس از مداخله آموزشی در تمامی حیطه ها در گروه آموزش قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار بوده و همچنین مقایسه بین گروه ها نیز نشان داد که بین گروه مداخله آموزشی مبتنی بر مدل و گروه آموزش با پمفلت با گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.001).نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر مدل روش موثری در افزایش انگیزش، قدرت تصمیم گیری و مهارت زنان باردار در خصوص انتخاب زایمان طبیعی است، لذا انجام اقدامات پیشگیرانه و افزایش آگاهی زنان باردار امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 108 استناد 704 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: سندرم میگز به صورت تریاد "تومور خوش خیم تخمدان، آسیت و پلورال افیوژن" بوده و بیماربا احتمال توده بدخیم تخمدان مراجعه می کند، اما توده خوش خیم بوده و با حذف آن، علائم ناپدید می شود. به دلیل نادر بودن این سندرم به معرفی یک مورد آن می پردازیم.معرفی بیمار: خانم 26 ساله مجرد با توده شکمی و علائم حیاتی نرمال به درمانگاه زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرد. یک توده لگنی 15 سانتی متری، منظم و متحرک لمس می شد. در سونوگرافی، توده جامد لگنی با اجزای سیستیک 100*140 میلی متر گزارش شد که فیبروم ساب سروزال پدانکوله رحم یا توده تخمدان راست مطرح شد. در سونوگرافی دوم آسیت و پلورال افیوژن راست نیز گزارش شد.تومور مارکرها به جز CA125 نرمال بودند. طی جراحی، 1 لیتر آسیت تخلیه شد. تومور 15*17 سانتی متری تخمدان راست بدون چسبندگی با کپسول سالم مشهود بود. پاسخ فروزن سکشن فیبروتکومای خوش خیم تخمدان بود. پاسخ تاخیری، فیبرومای خوش خیم تخمدان بود. سیتولوژی مایع پریتوان، بیوپسی تخمدان چپ و نمونه های ناودان های پاراکولیک و دیافراگم نرمال بودند. بیمار 2 هفته بعد آسیت و پلورال افیوژن نداشت.نتیجه گیری: هر چند همراهی آسیت و CA125 بالا با یک توده لگنی بیشتر موید بدخیمی تخمدان است، اما در زنان جوان باید سندرم میگز را در نظر داشت. بنابراین وجود آسیت، پلورال افیوژن یا CA125 بالا در همراهی با تومور جامد تخمدان به خصوص در افراد جوان همیشه نشانه بدخیمی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقدمه: میزان سزارین در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. با توجه به احتمال بروز عوارض ناشی از سزارین و اهمیت شناسایی روند رشد این روش زایمان، مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی روند سزارین در ایران و جهان در مطالعات مختلف انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری جمع آوری اطلاعات از طریق بانک های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، CINAHL، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar،Scopus با استفاده از کلمات کلیدی Cesarean Section Rate، Cesarean Section Prevalence، Delivery، Childhood، Childbirth، Relative Causes، Relative Frequency انجام شد. بازه زمانی در انتخاب مقالات از سال 1990 تا 2015 بود. در نهایت 45 مقاله وارد مطالعه شدند.یافته ها: در سراسر جهان نرخ سزارین از %6.7 در سال 1990 به %19.1 در سال 2014 افزایش یافته است که نشان دهنده رشد %12.4 آن بوده است. میزان سزارین در کشورهای در حال توسعه %14.6 و در کشورهای توسعه یافته رشد %12.7 داشته است. همچنین میزان سزارین در ایالات متحده از %20.7 در سال 1996 به %32.8 در سال 2011 رسیده است. در ایران نیز میزان نرخ سزارین از 16% در سال 1364 به 60% در سال 1392 رسیده است.نتیجه گیری: نرخ کنونی سزارین به جز برای کشورهای کمتر توسعه یافته به طور مداوم رو به افزایش بوده و بالاتر از مقدار قابل توجیح پزشکی می باشد. افزایش شیب دار و نامناسب بودن میزان سزارین، نشان دهنده یک مشکل بهداشتی در ایران بوده و نیازمند توجه مسوولان به این امر می باشد. از آنجا که عوامل اساسی متعددی در زمینه نیاز به زایمان سزارین وجود دارد، باید استراتژی های مختلف شامل بیمارستان دوستدار مادر، توسعه پروتکل های استاندارد، کلاس های آمادگی برای مادران، ماماها و متخصصین زنان، کارگاه های آموزشی برای متخصصین و ماماها به منظور جلوگیری از استفاده غیر ضروری از این روش به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 125 استناد 3 مرجع 9