مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:7

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: آندومتریوز یکی از بیماری‌های شایع سنین باروری و پره اکلامپسی یک بیماری سیستمیک با درگیری ارگان‌های مختلف است که خطرات زیادی برای مادر به ویژه در سندرم HELLP و اکلامپسی و برای جنین به دنبال دارد. نتایج متناقضی از مطالعات در زمینه ارتباط آندومتریوز و اختلالات هیپرتانسیو بارداری گزارش شده است. بنابراین با توجه به زمینه مشترک فعالیت آنژیوژنز در دو اختلال آندومتریوز و پره اکلامپسی، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی پره اکلامپسی و اختلالات هیپرتانسیون بارداری در زنان نخست زا مبتلا به آندومتریوز و افراد سالم انجام شد.روش کار: در این مطالعه کوهورت تاریخی پرونده‌های 893 زن که به دلیل ناباروری طی سال‌های 86-1382 در بیمارستان ‌های الزهرا (س)، شهید بهشتی و مرکز باروری و ناباروری اصفهان تحت عمل لاپاروسکوپی قرار گرفته بودند، استخراج شد. 101 بیمار مبتلا به آندومتریوز و 101 نفر از افراد غیر مبتلا به آندومتریوز در هر گروه وارد و ابتلاء به پره اکلامپسی و فشارخون بارداری، در حاملگی بعد از انجام لاپاراسکوپی در دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی دانشجویی و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین آندومتریوز با پره اکلامپسی و هیپرتانسیون بارداری وجود نداشت (p=0.5). 2نفر (2%) از زنان مبتلا به آندومتریوز و 3 نفر (3%) از زنان غیر مبتلا به آندومتریوز به پره اکلامپسی مبتلا بودند. فراوانی فشارخون بارداری در زنان مبتلا به آندومتریوز 6.9% و در زنان بدون آندومتریوز 8.9% به دست آمد که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.3).نتیجه گیری: فراوانی آندومتریوز و اختلالات فشارخون بارداری در زنان با و بدون سابقه آندومتریوز تفاوتی با هم ندارد و سابقه آندومتریوز با افزایش اختلالات هیپرتانسیو بارداری همراه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 86 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

مقدمه: ماه اول پس از زایمان بحرانی ترین زمان برای مادران بوده و با افزایش سه برابری خطر ابتلاء به افسردگی همراه است. مشکلات طبی در بارداری ممکن است منجر به افسردگی پس از زایمان شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دیابت بارداری با افسردگی پس از زایمان در مراجعه کنندگان به درمانگاه های بهداشت شهرستان زابل انجام شد.روش کار: این مطالعه تحلیلی آینده نگر در سال 1394 بر روی 105 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت و 157 زن باردار سالم مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشت شهرستان زابل انجام شد. اطلاعات مربوط به پژوهش با استفاده از فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه رضایت ازدواج اینریچ، حمایت اجتماعی وین فیلد و تایگمن و افسردگی پس از زایمان ادین برگ انجام جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های کای دو، تی تست، من ویتنی و میزان خطر نسبی و آنالیز رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: 36 نفر (34.3%) از افراد مبتلا به دیابت بارداریو 30 نفر (19.1%) از افراد غیر مبتلا 6-4 هفته پس از زایمان افسرده شده بودند. بر اساس آزمون آماری کای دو، ارتباط آماری معنی داری بین دیابت بارداری و افسردگی پس از زایمان وجود داشت (p=0.006). زنان مبتلا به دیابت بارداری، 1.79 برابر نسبت به زنان غیر مبتلا در معرض ابتلاء به افسردگی پس از زایمان بودند (p=0.006 CI=1.37-2.20).نتیجه گیری: دیابت بارداری می تواند یک عامل خطر احتمالی در بروز افسردگی پس از زایمان باشد، بنابراین توصیه می شود با تدابیر پیشگیرانه و درمان به موقع این بیماری، میزان افسردگی پس از زایمان را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 190 استناد 352 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

مقدمه: اپی زیاتومی شایع ترین جراحی در مامایی است که جهت تسهیل خروج جنین انجام می شود. درد ناشی از اپی زیاتومی کیفیت زندگی مادر را تحت تاثیر قرار می دهد. گل ماهور از زمان های قدیم برای درمان بیماری های مختلف استفاده می‌شده است. از آنجایی که تاکنون مطالعه ای جهت بررسی اثرات تسکین درد گل ماهور در مدل‌های انسانی انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کرم گل ماهور بر شدت درد اپی زیاتومی انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 93 مادر نخست زا در بیمارستان فاطمه زهرا ساوه انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه گل ماهور و دارونما قرار گرفتند. زنان در گروه های آزمایشی از کرم گل ماهور و دارونما 2 بار در روز به مدت 10 روز استفاده کردند. شدت درد قبل از مداخله 1، 3 و 10 روز بعد از مداخله با استفاده از مقیاس عددی درد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان pکمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: نمره شدت درد در دو گروه گل ماهور و دارونما قبل از مداخله از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت (p=0.947). این میزان در 1 روز، 3 روز و 10 روز بعد از مداخله اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان داد (p<0.001).نتیجه گیری: کرم گل ماهور میزان شدت درد را در طول دوره 10 روز بعد از اپی زیاتومی کاهش می دهد. از آنجایی که این مطالعه برای اولین بار تأثیر کرم گل ماهور را بر شدت درد اپی زیاتومی در انسان بررسی کرد، تحقیقات بیشتری برای روشن تر کردن اثرات سودمند کرم گل ماهور ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 85 استناد 352 مرجع 12

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID