نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: یکی از مهم ترین چالش های زنان در دوران یائسگی، علائم آزاردهنده یائسگی و تصمیم گیری در مورد روش های درمان آن است. با توجه به افزایش روزافزون تعداد زنان یائسه، بررسی علائم و روش های درمانی آن بسیار ارزشمند می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روش های مختلف درمان علائم یائسگی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 460 زن در سنین گذار به یائسگی که حداقل یکی از علائم یائسگی را داشتند در شهر گناباد انجام شد. افراد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شده و پرسشنامه مشخصات فردی و وضعیت درمان علائم یائسگی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: 229 نفر (%51.7) از مشارکت کنندگان اقدام به درمان علائم یائسگی کرده بودند که از بین روش های درمانی استفاده شده، هورمون درمانی جایگزینی (%59.5) بیشترین و طب سوزنی (%2.9) کمترین فراوانی را داشتند. روش های یوگا، طب فشاری و رفلکسولوژی در هیچ موردی استفاده نشده بود. متخصص زنان (%59.5) بیشترین و کارشناس مامایی (%3.3) کمترین مشارکت را در درمان داشتند. بین روش درمانی با تحصیلات، بیماری های مزمن و منبع کسب اطلاعات در مورد یائسگی ارتباط معنی داری وجود نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: بیش ترین روش مورد استفاده جهت درمان علائم یائسگی هورمون درمانی جایگزینی بود و روش های طب مکمل و جایگزین کمتر مورد استفاده قرار گرفته بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 87 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مقدمه: حاملگی هتروتوپیک رویدادی نادر است. وجود همزمان حاملگی داخل رحمی و حاملگی اکتوپیک را حاملگی هتروتوپیک می نامند. از آنجایی که این نوع آبستنی در معرض خطر پارگی بارداری خارج رحمی است، تشخیص این بیماری تهدیدکننده حیات بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف معرفی یک مورد حاملگی هتروتوپیک انجام شد.گزارش مورد: در این مطالعه یک مادر باردار 20 ساله در هفته 18 بارداری، با علائم بالینی مبنی بر توده لگنی و تشخیص احتمالی توده بدخیم تخمدان معرفی می شود که جراحی توده لگنی و پاسخ فروزن سکشن حاملگی خارج رحمی لوله ای بود. لذا بعد از عمل حاملگی داخل رحمی تا زمان زایمان کنترل شد که حاصل آن تولد نوزاد سالم بود.نتیجه گیری: حاملگی هتروتوپیک اگرچه پدیده نادری است، ولی باید در هر زن باردار، احتمال حاملگی هتروتوپیک را در نظر داشت. حاملگی هتروتوپیک در صورت عدم توجه و درمان مناسب می تواند بیمار را در شرایط اورژانس و وخیم قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 120 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مقدمه: علائم وازوموتور یکی از شایع ترین مشکلات زنان در دوران یائسگی است و ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. گیاه رازک حاوی ترکیبات فیتواستروژنی قوی می باشد که در کاهش علائم یائسگی موثر است. مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف بررسی تاثیر گیاه رازک بر علائم وازوموتور یائسگی انجام شد.روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک پایگاه های اطلاعاتی شامل MEDLINE، EMBASE، ProQuest،Web of Science، Scopus، Uptodate، The Cochrane Central Register of Controlled Trials، PsycINFO، Google scholar و (CINAHL (EBSCO، با استفاده از کلمات کلیدی "یائسگی"، "رازک"، "گرگرفتگی" و "علائم وازوموتور" جستجو شدند و تمام کارآزمایی های بالینی از سال 2000 میلادی تا پایان دسامبر سال 2015 وارد مطالعه شدند. هیچ محدودیتی در زبان انتشار مقالات وجود نداشت. در نهایت تعداد 4 مقاله استخراج و وارد مطالعه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار STATA (نسخه 10) انجام شد. از آزمون Egger برای سوگیری انتشارات و از شاخصI2  و کای اسکوئر جهت بررسی همگنی بین مطالعات استفاده شد. جهت بررسی معنی داری تفاوت میانگین ها از Z-value و P-value استفاده شد.یافته ها: از 340 مقاله در بررسی اولیه، در نهایت 4 مقاله وارد مطالعه شدند. ترکیب داده های مطالعات مختلف بر مبنای مدل تصادفی نشان داد گیاه رازک باعث بهبود علائم وازموتور یائسگی می شود و تعداد و شدت دوره های گرگرفتگی و تعریق شبانه را کاهش می دهد (p<0.05).نتیجه گیری: گیاه رازک می تواند به عنوان یک درمان جایگزین مناسب در بهبود علائم وازوموتور یائسگی در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 94 استناد 0 مرجع 10