The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:29

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: خودکارآمدی، اصلی ترین عامل در بروز رفتار و عملکرد افراد است. هوش معنوی نیز به عنوان زیربنای باورهای فرد، باعث اثرگذاری بر عملکرد، سازگاری و تطابق بهتر در مواجهه با مشکلات می شود. ماماها در خط مقدم ارائه خدمات مراقبت بهداشتی به مددجویان قرار دارند و عملکرد آن ها تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت مراقبت های بهداشتی است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماها انجام شد.روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1394 بر روی 232 مامای شاغل در زایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات فردی، هوش معنوی بدیع و خودکارآمدی عملکرد بالینی چراغی جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: اکثر واحدهای پژوهش از هوش معنوی قوی (%56.5) و خودکارآمدی عملکرد بالینی بالایی (%59.5) برخوردار بودند. بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن، بین هوش معنوی و خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماها ارتباط مستقیم معنی داری وجود داشت (r=0.4، p=0.0001).نتیجه گیری: با توجه به اهمیت خودکارآمدی و عملکرد بالینی ماما در تامین سلامت مادران و نوزادان و با توجه به ارتباط معنادار هوش معنوی با خودکارآمدی، می توان با طراحی برنامه های آموزشی و بازآموزی در زمینه هوش معنوی گام مهمی جهت ارتقاء خودکارآمدی ماماها انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 93 استناد 0 مرجع 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

مقدمه: دیسمنوره اختلالی رایج در زنان سنین باروری است که نیاز به درمان های پزشکی و اقدامات خودمراقبتی دارد. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دیسمنوره وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آن ها معیار دیسترس قاعدگی موس می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تعدیل یافته دیسترس قاعدگی موس انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی - توصیفی در سال 1394 بر روی 171 نفر از زنان و دختران جوان مبتلا به دیسمنوره در شهر تبریز انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه موس توسط 10 نفر از متخصصین تایید شد. پس از جمع آوری اطلاعات، روایی سازه ای و پایایی پرسشنامه از روش های تحلیل عاملی، همسانی درونی و با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه 21) انجام شد.یافته ها: بر اساس نمودار سنگریزه، پرسشنامه تعدیل یافته دیسترس قاعدگی موس یک پرسشنامه تک بعدی است. فاکتور استخراجی 48.62 از تغییرات کل پرسشنامه تعدیل یافته دیسترس قاعدگی موس را تایید نمود. در تایید پایایی این پرسشنامه، میزان آلفای کرونباخ 0.93 محاسبه شد.نتیجه گیری: پرسشنامه تعدیل یافته دیسترس قاعدگی موس از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی در مطالعات تحقیقی و همچنین اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 182 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

مقدمه: پره اکلامپسی شایع ترین عارضه طبی در بارداری و یکی از سه دلیل مرگ و میر مادری است. در سال های اخیر ارتباط بین تغییرات فصلی با پره اکلامپسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف جمع بندی نتایج مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین تغییرات فصلی با پره اکلامپسی و اکلامپسی و دستیابی به نتایج کلی در ایران انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجیSID ، Iranmedex، Magiran، IranDoc، Pubmed، Scopus وGoogle Scholar  با استفاده از کلیدواژه های استاندارد و عملگرهای AND و OR به صورت ترکیبی، استخراج شدند. محدوده زمانی مقالات به دست آمده از سال 1375 تا 21/2/1395 بود. بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط، در نهایت 11 مطالعه انجام شده در شهرهای مختلف ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: مرور مقالات موجود در این مطالعه حاکی از ارتباط آماری معنادار بین تغییرات فصلی و ابتلاء به پره اکلامپسی و اکلامپسی بود که این ارتباط به نفع شیوع بیشتر پره اکلامپسی و اکلامپسی در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) می باشد.نتیجه گیری: بین فصول سرد سال و ابتلاء به پره اکلامپسی و اکلامپسی ارتباط وجود دارد. با توجه به تعداد محدود مطالعات موجود در این زمینه، انجام مطالعات متعدد با ساختار مطالعاتی همگن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 113 استناد 0 مرجع 8

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID