نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مقدمه: کاهش کیفیت خواب، یکی از شکایات شایع دوران بارداری است که می تواند بستر مناسبی را برای بسیاری از اختلالات روانی در این دوران ایجاد کند. کیفیت نامناسب خواب با پیامدهای منفی در زمینه سلامت روانی مادران باردار در ارتباط است. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی کیفیت خواب بر اساس استرس، افسردگی و اضطراب با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان باردار انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1394 بر روی 302 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمانشاه انجام شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته و اندازه گیری شده در مدل مفهومی پیشنهاد شده از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. آزمودنی ها به روش خودسنجی به تکمیل پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و پرسشنامه افسردگی، استرس و اضطراب (DASS-21) پرداختند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری AMOS (نسخه 21) و SPSS (نسخه 22) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر انجام گرفت. میزان p کمتر از 0.05معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بین کیفیت خواب و بهداشت روان در زنان باردار از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ارتباط معنی داری وجود داشت؛ به گونه ای که استفاده از راهبردهای منفی تنظیم هیجان مانند نشخوار فکری و فاجعه پنداری باعث ابتلاء به افسردگی و اضطراب و در نتیجه کاهش کیفیت خواب شد (p<0.05)نتیجه گیری: بهداشت روان نامناسب و استفاده از راهبردهای منفی و غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان می توانند باعث کاهش کیفیت خواب در زنان باردار شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 161 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1597
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

مقدمه: پره اکلامپسی با عوارض متعدد مادری و جنینی شامل محدودیت رشد داخل رحمی، زایمان پره ترم و افزایش خطر مرگ و میر جنین همراهی داشته و از طرفی به نظر می رسد که افزایش مقاومت در عروق رحمی همراه با افزایش خطر پیشرفت به سمت پره اکلامپسی است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش شاخص های سونوگرافی داپلر شریان رحمی در پیش بینی عوارض نوزادی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد.روش کار: این مطالعه آینده نگر در سال 1393 بر روی 46 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 74 زن باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و ام البنین (س) مشهد انجام شد. بررسی سونوگرافی داپلر شکمی در هفته های 36-26 بارداری در وضعیت خوابیده انجام شد و سیگنال داپلر از شریان های رحمی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ختم بارداری اطلاعات مربوط به تولد نوزادان به فرم بررسی اضافه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 16) و آزمون های تی دانشجویی، من ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05.0 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بیشترین حساسیت، اختصاصیت و ارزش اخباری مثبت میانگین شاخص پالستیلیتی شریان رحمی مادران مبتلا به پره اکلامپسی برای پیش بینی وزن کم هنگام تولد نوزاد به ترتیب 7.51%، 9.90% و 7.93% بود. همچنین بیشترین حساسیت و ارزش اخباری مثبت میانگین شاخص مقاومت شریان رحمی برای پیش بینی وزن کم هنگام تولد نوزاد 62% و 7.94% به دست آمد. به علاوه میانگین شاخص مقاومت شریان رحمی در پیش بینی همه نتایج نامطلوب بارداری اختصاصیت بالایی داشت.نتیجه گیری:شاخص های سونوگرافی داپلر شریان رحمی اگرچه دارای حساسیت بالایی برای پیش بینی عوارض نوزادی نیستند، اما در صورت غیر نرمال بودن با اطمینان بالا می توان وزن کم هنگام تولد را برای نوزاد پیش بینی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1597

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1056
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

مقدمه: اپی زیاتومی شایع ترین مداخله جراحی در اواخر مرحله دوم زایمان است و درد پرینه شایع ترین عارضه اپی زیاتومی می باشد. از آنجا که این درد کیفیت زندگی و روابط مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد، مطالعات متفاوتی در جهت درمان سریع تر و بهتر زخم اپی زیاتومی و تسکین درد صورت گرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در جهت کاهش درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در ایران انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات مورد نظر از پایگاه های اطلاعاتی مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی، Iranmedex، Magiran، Irandoc، Medlib، Google Scholar، SID،Proquest، Scopus،Pubmed و Science Direc با کلیدواژه هایی شامل اپی زیاتومی، درد، پرینه، بهبود زخم تا دسامبر 2015 جستجو شدند و بر اساس معیار جداد، مطالعاتی که نمره 3 و یا بیشتر گرفتند، وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد.یافته ها: در نهایت 36 کارآزمایی بالینی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که جهت کاهش شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی از روش های متعددی مانند گیاهان دارویی (اسطوخودوس، زردچوبه و. ...)، داروهای شیمیایی (فنی توئین و لیدوکائین....) و روش های غیردارویی (سرما درمانی و...) استفاده شده است. در بین کل مداخلات، اسطوخودوس، زیتون، زردچوبه، صبرزرد و سرمادرمانی منجر به بیشترین کاهش شدت درد و بهبود سریع تر زخم اپی زیاتومی شده بودند.نتیجه گیری: اسطوخودوس، زیتون، زردچوبه، صبرزرد و سرمادرمانی موثرترین درمان زخم اپی زیاتومی هستند. قضاوت در مورد اثربخشی قطعی این مداخلات نیاز به تحقیقات وسیع تر با حجم نمونه بالاتر را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 124 استناد 1056 مرجع 0