نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: سرطان رحم چهارمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی است. اکثر زنان آزمایش پاپ اسمیر که یک ابزار غربالگری جهت پیشگیری از سرطان رحم است را به عنوان یک روش معمول انجام نمی دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ورامین برای انجام آزمایش پاپ اسمیر انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر بر پایه رویکرد کیفی در سال 1394 در شهر ورامین انجام گرفت. 15 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی از طریق نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه‌ها‌ی عمیق نیمه ساختار شامل 7 مصاحبه فردی و دو مصاحبه گروهی از گروه زنان دارای تجربه آزمایش پاپ اسمیر و نیز مشاهده و یاداشت برداری جمع آوری شدند. تمام مصاحبه ها ضبط و تایپ شد و از نرم افزار MAXQDA (نسخه 2010) جهت فرایند کدگذاری و طبقه بندی داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. جهت صحت داده ها از معیارهای تاییدپذیری، اعتبارپذیری و انتقال پذیری استفاده شد.یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها چهار طبقه‌ اصلی شامل "تهدید درک شده"، "رفع موانع فرهنگی- محیطی"، "ایجاد انگیزه" و "تقویت ویژگی های فردی" استخراج گردید.نتیجه گیری: انجام آزمایش پاپ اسمیر جهت پیشگیری از سرطان منوط به تعامل مناسب و صمیمی با پرسنل بهداشتی و درمانی، حمایت خانواده، سیاست ها و قوانین تشویق کننده و اطلاع رسانی و هماهنگی سازمان ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

مقدمه: هدف از مراقبت های زمان تولد، داشتن مادر و نوزاد سالم و دستیابی به یک زایمان طبیعی موفق است. از آنجایی که عدم آمادگی سرویکس منجر به افزایش سزارین و ایجاد عوارض مادری و نوزادی می شود، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نمره بیشاپ حین پذیرش با پیامدهای زایمانی در زنان نخست زا انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1394 بر روی 300 نفر از زنان باردار نخست‌زا مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان 29 بهمن تبریز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات فردی، تاریخچه مامایی، اطلاعات نمره بیشاپ حین پذیرش واحدهای پژوهش و پیامدهای زایمانی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده سیر زایمان و مطالعه مندرجات پرونده بیمار گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون همبستگی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در این مطالعه بین نمره بیشاپ و طول مدت مرحله اول و دوم زایمان (p=0.0001)، طول انقباضات رحمی در مرحله اول زایمان (p=0.001)، الگوی ضربان غیر طبیعی قلب جنین در مرحله اول و دوم زایمان (p=0.0001)، استفاده از اکسی-توسین (p=0.0001)، دفعات استفاده از اکسی توسین (p=0.0001)، فاصله بین آمنیوتومی یا پارگی خودبخودی پردهها تا زایمان (p=0.0001)، انجام اپی زیاتومی (p=0.01)، فشار بر فوندوس هنگام زایمان (p=0.001)، خونریزی بیش از حد بعد از زایمان (p=0.014)، آپگار دقیقه اول نوزاد (0.014=p) و اقدامات انجام شده بر روی نوزاد (p=0.009) ارتباط آماری معنی-داری وجود داشت. روش زایمان (0.0001=p) با نمره بیشاپ حین بستری در بیمارستان ارتباط آماری معنی داری داشت، به طوری که 41 نفر (31.1%) از افراد با نمره بیشاپ کمتر یا مساوی 4 و 6 نفر (3.6%) از افراد با نمره بیشاپ بیشتر از 4 نیاز به انجام سزارین داشتند.نتیجه گیری: نمره بیشاپ پایین و عدم آمادگی سرویکس منجر به افزایش پیامدهای نامطلوب زایمانی شده و با توجه به نتایج پژوهش باید اقداماتی جهت آماده کردن سرویکس به منظور ارتقاء امتیاز بیشاپ انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 96 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  22
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

مقدمه: شقاق نوک پستان یکی از مشکلات شایع زنان شیرده و عمده ترین دلیل توقف زودهنگام شیردهی محسوب می-شود. به دلیل اهمیت تغذیه با شیر مادر، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه کارآزمایی‌های بالینی در درمان شقاق و درد نوک پستان زنان شیرده انجام شد.روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک تمام پایگاه های اطلاعاتی داخلی با کلید واژه "شقاق نوک پستان" و "کارآزمایی بالینی" و پایگاه های GoogleScholar، PubMed، Proquest، Scopus، Science Directو Medline با کلیدواژه های "clinical trial"and "sore nipple" بدون محدودیت زمانی و زبانی تا نوامبر 2015 جستجو شدند. تمام مقالات بر اساس معیار جداد بررسی و مطالعاتی که نمره 3 یا بیشتر گرفتند، انتخاب شدند. نتایج به صورت کیفی گزارش شد.یافته ها: در نهایت 14 مقاله که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از میان درمان های بررسی شده، لانولین همراه با محافظ پستان، ژل آلوئورا، اسانس منتول و کمپرس آب گرم باعث کاهش بیشتر شدت درد و بهبود سریع تر شقاق نوک پستان شده بودند.نتیجه گیری: لانولین همراه با محافظ پستان، ژل آلوئورا، اسانس منتول و کمپرس آب گرم مؤثرترین درمان شقاق نوک پستان می باشند. قضاوت در مورد اثربخشی قطعی این مداخلات، مطالعات بیشتر و دقیق تر و با حجم نمونه کافی را می طلبد. مطالعات در زمینه درمان شقاق و درد نوک پستان پراکنده هستند و نتیجه گیری در مورد هر مداخله با توجه به محدود بودن مطالعات امکان پذیر نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 90 استناد 352 مرجع 8