مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: بیش از 25% از زنان باردار در سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم بارداری دچار خونریزی می شوند که در نیمی از این بیماران سقط اتفاق می افتد. علل و روش های مختلفی برای تشخیص و درمان خونریزی های دوران بارداری وجود دارند. با توجه به شیوع نسبتا بالای خونریزی های سه ماهه اول بارداری و روش های تشخیصی و درمانی توصیه شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی علل، شیوه های تشخیصی و درمانی و عواقب حاملگی این بیماران در بخش زنان بیمارستان امیرالمومنین سمنان انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی و آینده نگر در سال 93-1392 بر روی 200 بیمار بستری در بخش زنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با خونریزی های سه ماهه اول بارداری انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماران با حاملگی اثبات شده شامل علل خونریزی، روش های تشخیصی و درمانی، عواقب و پیامدهای آن ها بررسی و اطلاعات در پرسشنامه های محقق ساخته ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: علل خونریزی های غیر طبیعی در بیماران در 2 مورد (1%) وجود تخمک خالی، در 52 مورد (26%) سقط ناقص، در 62 مورد (31%) سقط فراموش شده، در 24 مورد (12%) سقط کامل، در 54 مورد (27%) تهدید به سقط، در 2 مورد (1%) حاملگی خارج رحمی، در 1مورد (0.5%) حاملگی مولار، در 2 مورد (1%) حاملگی شیمیایی یا سقط زودرس و در 1مورد (0.5%) پولیپ سرویکس بود. سقط درمانی در 56 نفر (48.27%) از بیماران به روش مدیکال و جراحی، در 40 نفر (34.48%) فقط با درمان دارویی و در 20 مورد (17.24%) فقط با درمان جراحی به تنهایی انجام شد. از 54 مورد تهدید به سقط، 20 مورد (37.05%) منجر به سقط، 10 مورد (18.5%) منجر به زایمان زودرس و 22 مورد (47.4%) منجر به زایمان ترم شد. سن بارداری در تمامبیمارانزیر 9 هفته بود و در 70% موارد با سابقه سقط، مجددا سقط اتفاق افتاد. نتیجه گیری:علل خونریزی های غیر طبیعی منجر به بستری در سه ماهه اول بارداری به ترتیب شامل سقط اجتناب ناپذیر، تهدید به سقط، حاملگی خارج رحمی، حاملگی مولار و پولیپ سرویکس بود. شایع ترین علل منجر به بستری سقط اجتناب ناپذیر و شایع ترین روش درمانی دارویی+ جراحی بود. در این مطالعه نیمی از موارد تهدید به سقط با زایمان ترم، 37% با سقط و 18% با زایمان زودرس همراه، حاملگی زیر 9 هفته و سابقه سقط با خطر خونریزی بیشتر و سقط همراه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: دیسمنوره اولیه از شایع ترین شکایات زنان است. بررسی بیمار و درمان موفق وی نیازمند سنجش میزان درد است. با توجه به شیوع بالا و متفاوت دیسمنوره اولیه در مطالعات و شناخت مقبول ترین ابزارهای بررسی درد دیسمنوره و به بحث گذاشتن مزایا و معایب این ابزارها، مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعات مرتبط با دیسمنوره در بعد ابزار سنجش درد قاعدگی انجام شد. روش کار: این مطالعه مروری با هدف بررسی مطالعات مرتبط با دیسمنوره در بعد ابزار سنجش درد قاعدگیانجام شد.بدین منظور پایگاه های اطلاعاتی Pubmed Medline، Embase، Cochran و Google Scholar جهت یافتن منابع مرتبط در فاصله سال های 2003 تا 2013 و با کلیدواژه هایی نظیر dysmenorrhea، scale و... جستجو شدند. محتوای مقالات با دقت و به تکرار مطالعه شد و با تمرکز بر ابزار بررسی درد از بعد کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در جستجوی به عمل آمده در مجموع تعداد 259 مقاله به دست آمد. از این تعداد 248 مقاله از ابزارهای ذهنی و 11 مقاله از ابزارهای عینی دیسمنوره استفاده کردند. پرکاربردترین ابزارهای ذهنی VAS و معیار چندبعدی گفتاری دیسمنوره و پرکاربردترین ابزار عینی دیسمنوره بررسی سطح پروستاگلاندین ها بود. به طور کلی از 28 ابزار متفاوت برای بررسی درد دیسمنوره استفاده شده بود. در مقالات فارسی 9 ابزار به کار برده شده بود. به علاوه 199 مقاله (78.6%) از یک ابزار، 48 مقاله (18%) از دو ابزار، 10 مقاله (2.8%) از سه ابزار و 2 مقاله (0.4%) از چهار ابزار هم زمان استفاده کرده بودند. نتیجه گیری: به طور کلی ابزارهای متنوع و زیادی برای ارزیابی درد قاعدگی اولیه در دسترس هستند، ولی هنوز یک استاندارد طلایی وجود ندارد. اما VAS و معیار چندبعدی گفتاری دیسمنوره نسبت به بقیه ابزارها بیشتر استفاده می شوند. لازم است ابزار مناسب با توجه به هدف پژوهشگر از تحقیق، هزینه انجام مطالعه، مشخصات جامعه مورد بررسی و ویژگی های ابزار انتخاب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 110 استناد 3 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: پس درد، درد ناشی از انقباضات متناوب رحمی بعد از خروج جفت و پرده ها است. گاهی اوقات جهت برطرف کردن آن نیاز به مسکن می باشد. اما به دلیل اثرات مضر داروها تمایل به استفاده از داروهای گیاهی بیشتر شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 108 زن چندزایی که به روش طبیعی زایمان کرده و دارای پس درد زایمان بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 54 نفری اسانس شوید و مفنامیک اسید قرار گرفتند. شدت پس درد 2 ساعت پس از زایمان با استفاده از خط کش درد اندازه گیری شد و در صورت داشتن نمره 3.1 و بالاتر مورد مطالعه قرار گرفتند و هر 6 ساعت تا 4 بار در صورت ادامه یافتن درد، داروی اسانس شوید (1.5 میلی گرم اسانس به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن تقسیم بر 20) و یا مفنامیک اسید (250 میلی گرم) دریافت می کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای دو و اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شدت درد پس از زایمان بعد از مداخله در دو گروه کاهش یافت، ولی دو گروه اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند (p>0.05). نتیجه گیری: اسانس شوید مانند مفنامیک اسید باعث کاهش پس درد زایمانی می شود، لذا می تواند به عنوان یک داروی ضد درد گیاهی برای مادرانی که پس درد زایمانی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 110 استناد 4 مرجع 11

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID