The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:31

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

مقدمه: در طول دهه گذشتهنرخ سزارین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه افزایش یافته است. دلایل زیادی برای افزایش جهانی نرخ سزارین وجود دارد، اما یک عامل مهم و تاثیرگذار ترس از زایمان طبیعی است. ترس از زایمان نیز خود به دلایلی همچون ترس از درد و خودکارآمدی پایین زایمان ایجاد می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان نخست زا انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 25 نفر از زنان نخست زای شهر مشهد انجام شد. افراد به دو گروه کنترل و آزمایش تخصیص یافتند. 9 جلسه درمان شناختی رفتاری توسط پژوهشگر (روانشناس بالینی) بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پرسشنامه انتظار از زایمان ویژما، خودکارآمدی زایمان و نشانه های اضطراب از درد به عنوان ابزار در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شدند. تمایل زنان به نوع زایمان با یک سوال در ابتدای نمونه گیری و در پایان درمان سنجیده شد، به علاوه پس از اتمام بارداری طی یک تماس تلفنی، نوع نهایی زایمان از مادران پرسیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تحلیل کواریانس و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در مطالعه حاضر ترس از زایمان، ترس از درد، تمایل به سزارین و سزارین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (P<0.05). هم چنین خودکارآمدی زایمان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0.05).نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری از طریق کاهش ترس از زایمان، ترس از درد و افزایش خودکارآمدی زایمان، سزارین های غیرضروری را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 167 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت مراقبت های دوران بارداری و تاثیر آن بر سلامت مادران و تقدم پیشگیری بر درمان، ارتقا ء کیفیت مراقبت های دوران بارداری ضروری است و بهبود کیفیت خدمات بدون توجه به نظرات استفاده کنندگان امکان پذیر نیست. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت زنان باردار از ارائه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1391 بر روی 588 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز انجام گرفت. نمونه گیری به طور تصادفی و به روش در دسترس انجام شد. داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش مصاحبه با مادران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آمار توصیفی انجام شد.یافته ها: 282 نفر (48%) از زنان باردار از مراقبت های ارائه شده دوران بارداری رضایت کامل و 296 نفر (%50.3) رضایت نسبی داشتند و تنها 10 نفر (%1.7) ناراضی بودند.نتیجه گیری: اکثر مادران باردار از ارائه مراقبت های دوران بارداری رضایت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 93 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از مهم ترین پیامدهای نامطلوب بارداری و از جدی ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. اگرچه عوامل خطر متعددی برای آن ذکر شده است، اما برخی مشکلات در بارداری های قبلی می تواند به عنوان عامل مستعد کننده تولد نوزاد کم وزن در نظر گرفته شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل مادری و نوزادی طی بارداری های قبلی با کم وزنی بدو تولد به روش مرور سیستماتیک و فراتحلیل در ایران، انجام شد.روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل اطلاعات در مورد ارتباط بین عوامل مادری و نوزادی طی بارداری های قبلی با کم وزنی بدو تولددر کشور ایران در تمام مقالات منتشر شده از ابتدای سال 1375 تا پایان سال 1394 با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر Scopus، PubMed، ISI، Magiran، Irandoc، SID، web of science، Medline، Science Direct و google scholar با استفاده از کلمات کلیدی و ترکیبات آن ها، توسط دو پژوهشگر آموزش دیده به طور مستقل استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مدل اثرات تصادفی و ثابت در فراتحلیل، جهت برآورد تورش انتشار از نمودار قیفی و بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون کوکران توسط نرم افزار های آماری STATA (نسخه 11.1) و SPSS (نسخه 16) انجام شد. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در جستجوی اولیه از 82 مقاله، 21 مقاله وارد مطالعه شدند. بین سابقه سقط، سابقه تولد نوزاد کم وزن، بارداری ناخواسته، تعداد بارداری و تعداد زایمان مادر با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معنی داری وجود داشت. سابقه تولد نوزاد کم وزن طی بارداری های قبلی (Ci%95: 2.12-3.39) or: 2.68 با بیش ترین و تعداد زایمان مادر با (Ci%95: 0.94-1.34) or: 1.12 کمترین ارتباط را با تولد نوزادان کم وزن داشتند.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین سابقه سقط، سابقه تولد نوزاد کم وزن، بارداری ناخواسته، تعداد بارداری و تعداد زایمان مادر با تولد نوزاد کم وزن، مسوولین بهداشتی و درمانی می توانند با توجه بیشتر به مادران در معرض خطر و انجام اقدامات مناسب، از تولد نوزادان کم وزن پیشگیری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID