The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:32

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

مقدمه: رضایت شغلی از جمله نگرش های مهم شغلی است که نقش قابل ملاحظه ای در کارایی سازمان دارد. با توجه به نقش کلیدی ماماها به عنوان یکی از اجزای موثر سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات مامایی به دو قشر آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و کودکان، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی مداخلات به زیستی بر رضایت شغلی ماماها انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1394 بر روی 60 مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به دو گروه مداخله و کنترل به روش تصادفی تقسیم شدند. مداخلات شامل آموزش به زیستی سلیگمن همراه با ارائه تکالیف خانگی طی 8 جلسه 2 ساعته به صورت هفتگی انجام شد. قبل و بعد از مداخلات، پرسشنامه های رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)، شادی آکسفورد آرگایل (1989) و به زیستی روانشناختی ریف (1995) تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، ویلکاکسون و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین نمره رضایت شغلی ماماها ابتدای مطالعه 62.78±11.14 و در انتهای مطالعه بعد از مداخلات 78.82±14.28 بود که تفاوت معنی داری داشت (P=0.008). همچنین میانگین نمره رضایت شغلی ماماها در انتهای مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت (P<0.001).نتیجه گیری: مداخلات به زیستی در ارتقای رضایت شغلی ماماها اثربخش است.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: کم خونی یا آنمی به کاهش هموگلوبین خون کمتر از 13 گرم در دسی لیتر در مردان، کمتر از 12 گرم در دسی لیتر در زنان غیر باردار و کمتر از 11 گرم در دسی لیتر در زنان باردار اطلاق می شود. بی ثباتی رفتاری و عاطفی و افسردگی نیز از دیگر عوارض کم خونی به شمار می رود که می تواند در دوران پس از زایمان بر موفقیت شیردهی تاثیرگذار باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر کم خونی فقر آهن مادران در دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری ابتدا جستجوی مقالات ثبت شده در پایگاه های الکترونیکی pubmed، google scholar، magiran و SID در طی سال های 2015- 2000 مورد بررسی قرار گرفتند. در جمع آوری مقالات از کلمات کلیدی “anemia"، "Depression"، "Iron deficiency” و با استفاده از کلمه ربط AND استفاده شد. تعداد 8 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: بین متغیرهای خونی مانند هموگلوبین، متوسط حجم گلبولی و اشباع ترانسفرین و متغیرهای شناختی و رفتاری در زمان پس از زایمان ارتباط معناداری وجود داشت که این امر می تواند زمینه ساز افسردگی بعد از زایمان باشد.نتیجه گیری: کم خونی می تواند منجر به ایجاد درجاتی از افسردگی در مادر شده که وی را در معرض عدم توجه به وظایف و نقش مادرانه پس از زایمان قرار دهد. لذا باید با تدوین پروتکل های تشخیصی و درمانی در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مادران گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مقدمه: پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP) یک بیماری تهدید کننده حیات، با شیوع بالای 5% در حاملگی می باشد که باعث ترومبوسیتوپنی می شود. از آنجا که حاملگی یک محرک شناخته شده TTP است، زنان باردار در معرض خطر عود هستند. تشخیص سریع و درمان بیماری قبل از هفته 20 بارداری اهمیت دارد و با پیامدهای مثبت بارداری همراه است. در این مقاله زن بارداری با ابتلاء به TTP در حاملگی دوم و سوم معرفی می شود. این مطالعه با هدف معرفی بیمار، مروری بر جدیدترین بررسی های لازم و درمان بیماران TTP در حاملگی و نحوه کنترل و مشاوره های قبل از بارداری در بیماران دارای سابقه TTP انجام شد.معرفی بیمار: بیمار خانم 28 ساله G3p1d1ab1 که حاملگی اول بیمار سقط 6 هفته خود بخودی بوده و در حاملگی دوم در هفته 28 بارداری با تشخیص سندرم HELLP و اکلامپسی سزارین شده است. بیمار بعد از عمل به دنبال مسجل شدن تشخیص TTP تحت پلاسمافرز قرار گرفته بود. در حاملگی فعلی در سن 36 هفته بارداری با تشخیص اولیه HELLP سزارین شد و بعد از عمل با توجه به افت پلاکت و رویت شیستوسیت در لام خون محیطی و تشخیص TTP، پلاسمافرز روزانه تا زمان رسیدن پلاکت به بالای 100 هزار انجام و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شد.نتیجه گیری: از آنجا که حاملگی یکی از مهم ترین عوامل محرک عود TTP است، پیگیری بیماران با سابقه TTP در بارداری بعدی و کنترل فاکتور ادامز 13 و افتراق نوع مادرزادی و اکتسابی بیماری ضروری است و با شروع درمان خطر عود و عوارض مادری و جنینی بسیار کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 94 استناد 352 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID