مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:17

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: سلامت زنان جامعه به دلایل مختلف آسیب پذیرتر از مردان است که علاوه بر ویژگی های بیولوژیکی، تحت تاثیر عوامل تعیین گر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. امروزه موضوع مدیریت توسعه سلامت مادران در زمره اولویت های سازمان جهانی بهداشت قراردارد. مطالعه حاضر با هدف بهبود بسته خدمات سلامت مادر و کودک ارائه شده در ایران از طریق ارائه متغیرهای برگرفته از مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته منتخب انجام شد.روش کار: در این مطالعه تطبیقی کشورهای مورد مطالعه (سنگاپور، استرالیا، انگلستان، ژاپن) با مقایسه شاخص های بهداشت مادر و کودک کشورها به روش نمونه گیری خوشه ای از قاره های مختلف انتخاب شده و با مطالعه بسته خدمات سلامت مادر و کودک در آن ها از طریق رجوع به اسناد معتبر بهداشتی، متغیرهای مهم و ابعاد مورد نظر شناسایی و بر اساس آن و جدول تطبیقی طراحی شده، نتیجه گیری شد.یافته ها: کلاس های رایگان آموزشی و ورزشی با شرکت همسران، شبکه گسترده اورژانس مادران به صورت شبانه روزی و تخصصی، تنوع وسایل نقلیه برای انتقال به مراکز اورژانس، بسته های حمایت روحی مادران، ویزیت و زایمان در منزل، امکانات جراحی و مراقبت رایگان نوزادان، امکانات غربالگری مادران باردار به صورت رایگان، وجود کتابچه راهنما و ثبت خدمات به صورت متحدالشکل در کل مراکز کشور را می توان از عوامل شناسایی شده در بسته موفق خدمات سلامت مادر و کودک معرفی کرد.نتیجه گیری: نقش برخی عوامل شناسایی شده نظیر ویزیت و زایمان در منزل در بسته خدمات سلامت ایران کم است و یا وجود ندارد. اجرای موارد پیشنهادی می تواند نقش موثری در ارتقاء شاخص های سلامت مادر و کودک ایران داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 193 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: تاخیر ترمیم اپی زیاتومی منجر به نتایج بد آناتومیکی، افزایش عفونت، کاهش عملکرد جنسی، اختلال روابط عاطفی مادر و نوزاد می شود، ولی تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل زایمانی و نوزادی با بهبود اپی زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد.روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1392 بر روی 119 مادر واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. اطلاعات مربوط به زایمان، نوزاد و مادر با پرسشنامه های مربوطه جمع آوری و ارتباط آن ها با بهبود زخم اندازه گیری شده با فرم ریدا در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم بعد زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون، اسپیرمن و پیرسون انجام شد.میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در روز 10 و 14 بعد از زایمان طول برش پوست (p=0.037، p=0.026)، تعداد بخیه های با نخ دو صفر (p=0.042، p=0.028)، میزان فعالیت منجر به کشش و فشار در محل بخیه ها (p=0.037، p=0.048) و میزان نشستن (p=0.011، p=0.030) با ترمیم اپی زیاتومی همبستگی معکوس و رعایت موارد بهداشتی (p=0.048، p=0.039) با ترمیم اپی زیاتومی همبستگی مستقیم داشت. درد با ترمیم اپی زیاتومی در روز هفتم (p=0.015) و دهم (p=0.035) همبستگی معکوسی داشت. تعداد بخیه های پوست (p=0.012) با ترمیم اپی زیاتومی در روز چهاردهم بعد زایمان همبستگی معکوسی داشت، یعنی تعداد بخیه های پوستی بیشتر باعث تاخیر در ترمیم زخم اپی زیاتومی شد.نتیجه گیری: از میان تمامی متغیرها، برش پوستی وسیع تر، تعداد بیشتر بخیه های پوستی و بخیه های با نخ دو صفر، نشستن طولانی مدت و ایجاد فشار و کشش در محل بخیه ها، درد شدیدتر اپی زیاتومی و عدم رعایت بهداشت باعث تاخیر ترمیم اپی زیاتومی می شوند. پیشنهاد می شود اهمیت این عوامل به پرسنل بهداشتی و مادران آموزش داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 118 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مقدمه: سرطان ولو، اولیه یا متاستاتیک، یک تومور نادر است که کمتر از 1% سرطان های زنان را شامل می شود. سرطان های ولو اولیه مسوول 5-3% تومورهای تناسلی هستند، در حالی که سرطان های متاستاتیک ولو شیوع کمتری دارند و 8-5% سرطان های ولو را شامل می شوند. تمام دستگاه تناسلی مونث در خطر متاستاز از ارگان های تناسلی و خارج تناسلی است. در بین ارگان های تناسلی، ولو کمترین میزان متاستاز را دارد. منشا متاستازها در %46.9 از سایر ارگان های تناسلی و در %53.1 غیرتناسلی است. در موارد غیر تناسلی، آدنوکارسینوم گوارشی از همه شایع تر است. متاستاز از مناطق دوردست خارج از دستگاه تناسلی مانند کلیه، معده، کوریوکارسینوم حاملگی، ملانوم بدخیم و نوروبلاستوم به ولو گزارش شده است. متاستاز با منشا اوروتلیال شیوع کمتری دارد که در مقاله حاضر یک مورد متاستاز از کلیه به ولو بررسی شد.معرفی بیمار: بیمار خانم 56 ساله با سابقه سرطان کلیه با توده زخمی ولو مراجعه کرد. بیوپسی ولو متاستاز ناشی از کارسینوم کلیوی گزارش شد. بیمار تحت رزکسیون موضعی ضایعه و کموتراپی قرار گرفت.نتیجه گیری: نتیجه اصلی این مطالعه، در نظر داشتن ظن بالینی بالا برای متاستاز ولو در زنان با سابقه قبلی سرطان است که با ضایعه ولو مراجعه می کنند. تشخیص سریع و درمان مناسب می تواند پروگنوز این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 116 استناد 0 مرجع 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID