مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:8

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  554
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از بیماری های شایع دوران بارداری است و اتیولوژی های مختلفی از جمله تغییرات فصلی، طول مدت شبانه روز و تغییرات دمایی برای آن عنوان شده است تا در صورت وجود ارتباط، اقدامات پیشگیرانه در فصول مربوطه پیشنهاد شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سن و فصل بر روی بروز پره اکلامپسی انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 264 نفر از بیماران مبتلا به پره اکلامپسی که طی سال های 83-1380 در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین 10829 زایمان بدون عارضه ای که در مدت این سه سال انجام شده بود، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. سن هر بیمار و فصل بروز بیماری در هر گروه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های آماری کای دو، همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه شیوع پره اکلامپسی 2.37% بود. بروز پره اکلامپسی در مادران کمتر از 15 سال 12.5%، در سن بالای 35 سال 4.65% و در مادران بین 35-15 سال، 2.22% بود. بین شیوع پره اکلامپسی در دو انتهای سن باروری با گروه 15 تا 35 سال اختلاف معنی داری وجود داشت (0.0000= p). بیشترین شیوع پره اکلامپسی در اسفند ماه (3.55%) و کمترین شیوع در تیر ماه (1.44%) بود. شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان بیشترین (3.25%) و در فصل تابستان کمترین (1.64%) میزان را داشت. تفاوت معنی داری بین شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان و تابستان وجود داشت (0.000=p). نتیجه گیری: شیوع پره اکلامپسی در دو انتهای سن باروری بیشتر است. همچنین شیوع پره اکلامپسی در فصول سرد سال بیشتر و در فصول گرم سال کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 83 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

مقدمه: بروز بیماری های خاص ژنتیکی که در جنس خاص تظاهر می کند و همچنین تغییرات نسبت جنسیتی در برخی کشورها، علاقه به مقوله تعیین جنسیت را افزایش داده است. روش های متفاوتی برای تعیین جنسیت وجود دارد که در این بین رژیم غذایی با توجه به عدم نیاز به تجهیزات خاص، سهولت، در دسترس و ارزان بودن آن، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اینکه چه عوامل تغذیه ای می توانند بر نسبت جنسیتی تاثیرگذار باشند و مکانیسم احتمالی تاثیرگذاری آنها بر نسبت جنسیتی چیست انجام شد. روش کار: جهت جستجو مقالات مرتبط با عوامل مختلف تاثیرگذار بر نسبت جنسیتی، واژه های BMI، Blood Glucose، Calcium، Calories، Diet، Estrogen، fatty Acids، Female Sex، Hormones، Follicle Stimulating Hormone، Luteal Hormone، Magnesium، Omega 3، Sex Selection and Sodium، Sex Ratio، Progesterone، Potassium، Omega 6 در پایگاه های داده Pubmed و Google Scholar بدون محدود کردن زمان و با واژگان کلیدی فوق جستجو شد و نتایج مهم ترین آن ها در مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در برخی مطالعات از وضعیت بدنی، نوع و میزان انرژی رژیم غذایی مادر، میزان گلوکز خون، نوع اسیدهای چرب استفاده شده در رژیم غذایی و رژیم های غذایی منحصر به فرد به عنوان عوامل موثر بر نسبت جنسیتی ذکر شده است. نتیجه گیری: مکانیسم اثرگذاری عوامل تغذیه ای بر نسبت جنسیتی به طور دقیق مشخص نیست. با این حال از آنجایی که در مقالات، از برخی عوامل تغذیه ای موثر بر نسبت جنسیتی، به عنوان عوامل موثر بر سطوح هورمون های جنسی نیز یاد شده است، بنابراین ممکن است یکی از مکانیسم های اثر عوامل تغذیه ای بر نسبت جنسیتی، از طریق اثر آنها بر هورمون های جنسی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

خسروبیگی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: دیابت بارداری می تواند باعث افزایش خطر ابتلاء به دیابت نوع 2، سندرم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی پس از دوران بارداری شود. چربی ها نشانگرهایی هستند که می توانند اطلاعات مفیدی را در این رابطه در اختیار قرار دهند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقادیر سرمی لیپیدها، نسبت های لیپیدی و شاخص آتروژنی پلاسما (AIP) و ارتباط آن ها با سن مادر و دیابت بارداری انجام شد. روش کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال های 93-1392 بر روی 52 زن مبتلا به دیابت بارداری و 59 زن باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان شهر خرم آباد انجام شد. مقادیر سرمی گلوکز، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG) و کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-C) با استفاده از کیت های تجاری موجود اندازه گیری شدند و کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL-C) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های آماری کولموگروف - اسمیرنوف، تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه افزایش معنی داری در مقادیر سرمی نسبتp<0.001) TC/HDL-C )، نسبت LDL-C/HDL-C (p<0.001) و p<0.001)) AIP و کاهش معنی داری در (p<0.001) HDL-C و نسبت  (p<0.001)HDL  در دیابت بارداری در مقایسه با گروه سالم مشاهده شد که پس از تطبیق مقادیر با سن نمونه ها، باز هم اختلاف ها معنی دار بود. بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک قبل و بعد از تطبیق متغیرهای لیپیدی با سن نمونه ها، HDL-C و نسبت HDL فاکتور خطر منفی برای دیابت بودند و نسبت TC/HDL-C، نسبت LDL-C/HDL-C و AIP فاکتور خطر مثبت بودند. نتیجه گیری: افزایش نسبت TC/HDL-C، نسبت LDL-C/HDL-C و AIP و کاهش HDL-C و نسبت HDL می توانند به عنوان عوامل خطر دیابت بارداری مطرح شوند. ممکن است از طریق بررسی منظم نسبت های لیپیدی و نیز اقدام برای تنظیم آن ها، از شیوع دیابت بارداری و نیز بیماری های قلبی- عروقی ناشی از آن به خصوص پس از بارداری تا حد قابل ملاحظه ای جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID