نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه: مراقبت های دوران بارداری، اجرای صحیح اصولی است که با هدف حفظ سلامت مادر و تولد نوزاد سالم انجام می شود و اگر مراقبت های دوران بارداری به طرز صحیح انجام نشود باعث افزایش زایمان زودرس، تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد و مرگ و میر مادر و نوزاد می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان انطباق مراقبت های دوران بارداری ارائه شده با راهنمای استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1391 بر روی 392 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. پس از کسب رضایت نامه کتبی از زنان باردار به مشاهده همزمان مراقبت های ارائه شده دوران بارداری و تکمیل پرسشنامه های مربوطه پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) انجام شد.یافته ها: مراقبت دوران بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی در 65.3% موارد انطباق ضعیف و در 34.7% موارد انطباق متوسط با استاندارد کشوری داشت. به تفکیک مراقبت ها در سه ماهه دوم بارداری، در 66.3% موارد انطباق ضعیف، در 33.2% موارد انطباق متوسط و تنها در 0.5% موارد انطباق خوب و در سه ماهه سوم بارداری، در 77.3% موارد انطباق ضعیف و در 21.9% موارد انطباق متوسط با استاندارد کشوری مشاهده شد.نتیجه گیری: مراقبت دوران بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی، مطابق با استانداردهای کشوری نمی باشد و نیاز به کنترل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 99 استناد 352 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: از آنجا که میزان باروری با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است، شناسایی دقیق این عوامل ضرورت دارد. ایران در مرحله نزول روند رشد جمعیتی قرار دارد و مواردی که می تواند نقش موثری در روند کاهش باروری داشته باشد، پیشرفت تکنولوژی است. نمونه ای از تکنولوژی، گسترش صنعت ارتباطات به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به فرزندآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 909 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی در 5 بعد و پرسشنامه گرایش به فرزندآوری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزانp  کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در میان ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی، شدت استفاده با درصد میانگین 60، از بقیه ابعاد بیشتر بود. نوع استفاده، شدت استفاده و میزان کنشگری با گرایش به فرزندآوری ارتباط مثبت و معنی داری داشتند (p<0.001) و میزان استفاده و طول مدت عضویت ارتباط معنی داری نداشتند (p=0.25). سن، بعد خانوار و مقطع تحصیلی نیز با گرایش به فرزندآوری ارتباط منفی و معنی داری داشتند (p<0.002).نتیجه گیری: باروری افراد بیشتر متاثر از ویژگی های فردی مانند سن و بعد خانوار است. به نظر می رسد به طور کلی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر کاهش تمایل به باروری تاثیری نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 223 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

مقدمه: جهش های ژنی BRCA1 و BRCA2 در سلول های رده زایا، باعث خطر ابتلاء به سرطان پستان و تخمدان می شوند. ژن های BRCA1 و BRCA2، عامل 20% از موارد سرطان پستان ارثی هستند. اکثریت جهش های موجود در ژن های BRCA1 و BRCA2 باعث اتمام زودرس پروتئین می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جهش های BRCA1/2 در ابتلاء به سرطان پستان و معرفی برخی جهش های مرتبط با این ژن ها انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات مربوط به نقش ژن های BRCA1/2 در ابتلاء به سرطان پستان از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، MedLine، Web of Science،Science Iranian Database  و وب سایت های مرتبط با موضوع مورد مطالعه با استفاده از کلید واژه هایBRCA mutation، BRCA1، BRCA2، سرطان پستان و ایران جستجو شدند. بازه زمانی در انتخاب مقالات از سال 1990 الی 2015 بود. از بین مقالات، به 88 مقاله در متن استناد شد. در انتخاب مقالات بر ژن های BRCA1 و BRCA2 و اهمیت آن در ابتلاء به سرطان پستان آن ها توجه شد.یافته ها: این مقاله مروری اهمیت بیش از پیش شناسایی جهش های ژنی ناقلین BRCA1 و BRCA2 را در جوامع مختلف و به ویژه ملی را نشان می دهد و لزوم برنامه ریزی برای خانواده هایی با تاریخچه فامیلی سرطان پستان و همچنین غربالگری برای جهش های این دو ژن در برنامه های بالینی کشور کاملا احساس می شود.نتیجه گیری: ژن های BRCA1/2 اهمیت و تاثیر زیادی در بروز و پیشرفت سرطان پستان دارند و می توان این ژن ها را به عنوان شاخص های مولکولی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 159 استناد 0 مرجع 5