مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

فیض | سال:1383 | دوره:8 | شماره:4 (پی در پی 32)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع شکایت تب در کودکان و عوارض ناشی از آن و تأثیر متفاوت رژیم های درمانی کاهنده تب و به منظور مقایسه اثرات درمانی سه روش، استامینوفن خوراکی با دوز معمولی، استامینوفن رکتال با دوز معمولی و استامینوفن رکتال با دوز بالا، این مطالعه روی کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1383 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 120 کودک 6 ماه تا 6 سال تب دار با درجه حرارت بیش از 38°C (زیربغلی) انجام شد. بیماران به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول استامینوفن خوراکی با دوز معمولی (10-15 mg/kg)، گروه دوم استامینوفن رکتال با دوز معمولی (10-15 mg/kg) و گروه سوم استامینوفن رکتال با دوز بالا (10-15 mg/kg) دریافت کردند و درجه حرارت بدن 6 و 3 و 1 ساعت بعد از تجویز دارو اندازه گیری شد و در صورت کاهش درجه حرارت به میزان یک درجه به عنوان بهبودی تلقی گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحقیق روی 40 نفر در هر گروه انجام گردید بهبودی به ترتیب در دریافت کنندگان استامینوفن خوراکی با دوز معمولی، استامینوفن رکتال با دوز معمولی و استامینوفن رکتال با دوز بالا پس از یک ساعت از تجویز دارو در 4 نفر (10%)، 6 نفر (15%) و 12 نفر (30%). (p<0.05) و پس از 3 ساعت در 50 درصد، 65 درصد و 85 درصد (p<0.001) و پس از 6 ساعت در 5/2 درصد، 5/7 درصد و 20 درصد (N.S) دیده شد. نتیجه گیری و توصیه ها: استامینوفن رکتال با دوز بالا، تاثیر درمانی بهتری در کاهش تب در کودکان نسبت به استامینوفن خوراکی و رکتال با دوز معمولی دارد و به کار گرفتن توصیه می شود  

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نورالدینی مهدی

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف : با توجه به افزایش ترشح اسید در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک و عوارض شناخته شده زخم معده و عدم موفقیت کامل درمانهای قبلی و با توجه به مصرف عرق نعناء  برای درمان اختلالات معدی  در بین ایرانیان و عدم وجود اطلاعات در زمینه تداخل عرق نعناء و ترشح اسید معده در سطح لومنی  سلولهای پاریتال بر آن شدیم تا ارتباط بین عرق نعناء  و ترشح اسید معده را در موش بزرگ آزمایشگاهی  نر  بررسی نمائیم. مواد و روشها:  تحقیق به روش تجربی روی 60 موش صحرائی نر از نژاد Sprague Dawley ، در 6 گروه 10 تائی انجام شد. یک گروه نرمال سالین و5 گروه دیکر عرق نعناع بادوزهای 9/0،7/2، 9، 27، 90 mg/Kg دریافت نمودند به منظور وارد کردن محلولهای مختلف به داخل معده، یک لوله پلی اتیلن از مسیر مری وارد معده نموده و محتویات معده توسط کانول پلاستیکی از ناحیه پیلور خارج گردید. میزان اسیدیته معده با استفاده از روش تیتراسیون با سود سنجیده شد و نتایج به صورت mEq/5min  گزارش گردید. به منظور بررسی نتایج، از ملاکهای آماری paired t-test, t- test ، آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی ، استفاده شد. یافته ها: از 60 موش مورد آزمایش در گروههای شش گانه ، میزان تزشح اسید معده در موشهای دریافت کننده سالین بدون  تغییر بود در حالیکه در موشهای دریافت کننده عرق نعناع کاهش معنی داری را نشان داد. بطوریکه کاربرد عرق نعناع  با دوزmg/kg   9 درصد ترشح اسید معده را  از100 به  (P<0.001) 61.1±3.8 رساند. شدت این اثر با افزایش دوز داروی مصرفی افزایش می یافت و حداکثر اثر مهاری روی ترشح اسید معده در دوزmg/kg  27 دیده شد. همچنین این اثر برگشت پذیر بوده و با شستشوی معده این اثر مهاری از بین رفت. نتیجهگیری: به نظر میرسد که مصرف خوراکی عرق نعناء موجب کاهش برگشت پذیر ترشح اسید معده موش صحرائی به صورت وابسته به دوز می گردد و  به کارگیری آن در بیماران مبتلا به گاستریت در جهت محدود کردن مصرف داروهای آنتی اسید توصیه می شود  

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

سابقه و هدف: حشرات آبزی قادرند در بعضی از مراحل زندگی خود عوامل بیماری زا را در نزد انسان و حیوانات منتقل کنندو تعدادی نیز موجب آزار و اذیت و سلب آسایش انسان می گردند. با توجه به اهمیت این جانوران در علوم زیستی و پزشکی و اهمیت اطلاع از ترکیب گونه ای این جانوران این مطالعه طی سال های 81-1380 در شهرستان کاشان انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی و در طی 24 بار نمونه گیری در 10 مکان و روی تعداد 2222 نمونه از لارو ، پوره و بالغ  جمع آوری شده از آب های راکد و جاری، مکان های فوق صورت گرفت . نمونه های جمع آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از استریو میکروسکوپ وبا کمک کلید شناسائی مرفولوژیک مورد تشخیص قرار گرفت.یافته ها : از مجموع 222 نمونه در طی 24 بار نمونه گیری از راسته های Diptera به میزان 55 درصد، Trichoptera   24 درصد ، Heteroptera   8 درصد، Ephemeroptera   7 درصد ،Coleoptera 3 درصد ،Odonata  3درصد شناسائی گردید. از راسته دوبالان خانواده های ،Simulidae, Culicidae, Chironomidae, Tabanidae  و از راسته سن ها ، Gerridae, Corixidae, Notonectidae, Nepidae و از راسته یک روزه ها،Heptagenidae , Baetidae و از راسته آسیابک ها و سنجاقک ها،Aeshnidae, Gomphidae, Coengrionidae و از راسته قاب بالان ،Dytiscidae ,Gyrinidae و از راسته بال موداران ،Limnephilidae , Hydropsychidae  شناسایی گردید.نتیجه گیری و توصیه ها: ترکیب فونستیک حشرات آبزی در کاشان بسیار غنی می باشد .با توجه به اینکه بعضی از این حشرات در انتقال بیماری و یا آزار و اذیت انسانی نقش داشته و همچنین در تعادل محیط زیست از اهمیت ویژه برخوردار هستند. توصیه می شود مطالعات اختصاصی تر و با روش های مولکولی در این زمینه صورت گیرد

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 120 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع گزارش شده سوسری ها و نقش آنها در حمل و توزیع عوامل مختلف بیماریزا و عدم اطلاع از نوع آلودگی باکتریایی آنها در منطقه و به منظور تعیین نوع سوسری و عوامل باکتریایی آن این تحقیق در بیمارستانهای کاشان در سال 1380 انجام گرفت.مواد و روشها:  تحقیق به روش توصیفی (Descriptive) و بر روی 88 سوسری صید شده از سه مرکز عمده درمانی کاشان انجام گرفت. نوع سوسری، آلودگی آنها از نظر باکتریها و میزان آلودگی سطوح خارجی و داخلی و نوع باکتریهای جدا شده از آنها تعیین گردید. شیوع آلودگی در سوسریها تعیین و میزان واقعی آن در مراکز درمانی برآورد گردید.یافته ها: از  88 سوسری مورد بررسی 83 درصد آنها سوسری آلمانی و 17 درصد سوسری آمریکایی بودند. شیوع آلودگی در 3/44 درصد سوسریها مشاهده گردید. در سوسریهای آلمانی 5/61 درصد و سوسریهای آمریکایی صددرصد به گونه ای از باکتری آلودگی نشان دادند.  آلودگی سطوح داخلی سوسریها به میزان 8/71 درصد و سطوح خارجی 2/28 درصد بود و شایعترین باکتری آنتروکوک به میزان 36 درصد و بعد استرپتوکوک به میزان 31 درصد بوده است و بیمارستان نقوی در مقایسه با سایر مراکز درمانی سوسری آلوده بیشتری به میزان 76 درصد داشت.  باکتری های جدا شده از سطوح خارجی و داخلی سوسری ها عبارتند از: استرپتوکوک، استافیلوکوک کوآگولاز منفی، استافیلوکوک کوآگولاز مثبت، سودوموناس، آنتروکوک، اشرشیا کلی، باسیلوس، میکروکوک.نتیجه گیری و توصیه: آلودگی سوسریها به عوامل باکتریایی در بیمارستانهای کاشان نگران کننده است. لذا بررسی مداخله ای برای کاهش سوسریها و آلودگی های باکتریایی آن را پیشنهاد می نماید. 

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 24 استناد 1 مرجع 3
نویسنده: 

ولی زاده سبا

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه و روند رو به افزایش آنها و اهمیت مواجهه و اتیولوژی این بیماران که دارای عوارض گوارشی بوده و گزارشات متعدد مبنی بر نقش میکروب H.P با بروز عوارض گوارشی و به منظور تعیین شیوع H.P این تحقیق روی مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه با عوارض گوارشی در مراجعین به بیمارستان اخوان کا شان در سال 1381 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. کلیه متبلایان به نارسایی مزمن کلیوی با عوارض گوارشی مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص نارسایی کلیوی مزمن قبلاً روی  بیماران داده شده بود و همگی تحت درمان همودیالیز قرار داشتند. علائم گوارشی با بررسی بیماران به روش کلینیکی – آندوسکوپی و سرولوژیک و نیز تست خون مخفی در 4 نوبت که حداقل دو نوبت مثبت داشتند و هم چنین تست سرولوژیک و نیز تست سرولوژی جهت H.P از نوع IgM,IgG انجام گرفت. یافته ها: تحقیق روی تعداد 48 نفر انجام شد. سن آنها در محدوده بین هشت تا شصت سالگی (8 تا 60 سالگی) و بیماران حداقل یک بار و حداکثر 3 بار در هفته تحت درمان همودیالیز قرار داشتند.  عامل نامشخص نارسایی مزمن کلیه در مردان 3/31 درصد و در زنان 1/5 درصد بود. در افرادی که  ضایعات گوارشی به صورت خونریزی دهنده وجود داشت همه آنها H.P مثبت داشتند و در افرادی که ضایعات غیر خونریزی دهنده بود دو نفر دارای H.P مثبت بودند. نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد میکروب H.P در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه با عوارض گوارشی خونریزی دهنده نقش دارد وبا توجه به محدودیت های حجم نمونه های در این مقاله یک تحقیق وسیع را توصیه می کند  

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

سابقه و هدف: پرستاران  نقش اساسی در تداوم مراقبت و ارتقا سلامت دارند و بهره وری کل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. با این وجود دیدگاه آنها در زمینه مفهوم بهره وری مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده است. به همین دلیل این تحقیق با هدف سنجش دیدگاه پرستاران در باره بهره وری و عوامل موثر بر آن روی پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سالهای1383-1382 انجام گردید.  روش تحقیق : تحقیق با طراحی کیفی و به روش Theory  Grounded بر روی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های باز  استفاده شد. جمع آوری داده ها آنقدر ادامه یافت تا اشباع داده ها (Saturation)حاصل گردید. تجزیه تحلیل داده ها به روش تحلیل مقایسه ای مداوم صورت گرفت. یافته ها: تحقیق بر روی 26 نفر از رده های مختلف پرستاری از جمله پرستار بالینی ، سرپرستار ، سوپروایزر ، مترون  و مربیان پرستاری، شامل 77 درصد زن و 23 درصد مرد در سنین 6/7 ± 8/39 سال و سابقه خدمت 9/7 ±17 سال  انجام شد.  مشارکت کنندگان در این تحقیق بهره وری پرستار را در مثمر ثمر و مفید بودن او برای بیمار و ارائه مراقبت با کیفیت دانسته اند. در عین حال اکثر شرکت کنندگان در تحقیق معتقد بودند که در کنار عواملی مانند کمبود پرستار و زیادبودن امور متفرقه غیر پرستاری، مدیریت ناکارآمد ، دیکتاتوری، منفعت طلبی ، تبعیض، روابط نامناسب،  و اهمیت ندادن به سازماندهی و هدایت صحیح پرسنل، باعث کاهش پرستاران بهره وری پرستاران شده است. نتیجه گیری و توصیه ها:  مطالعات کیفی میتوانند به روشن شدن متغیرهای موثر بر وضعیتهای اجتماعی و سازمانی همانند بهره وری کمک کنند. بهره وری پرستار در مثمر ثمر و مفید بودن او برای بیمار و ارائه مراقبت با کیفیت است. مدیریت موثر می تواند بهره وری پرستاران را افزایش داده و به افزایش کیفیت مراقبت که ماموریت اصلی نظام سلامت است کمک کند. بکارگیری راهبردهای تحقیق کیفی برای شناخت ابعاد ابهام آمیز و فرایندهای نهفته در پس رفتارهای سازمانی پیشنهاد میشود  

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 60 استناد 2 مرجع 2
نویسنده: 

احمدی پریسا

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

سابقه و هدف: شکستگی های تنه هومروس در بیمارانی که قادر به تحمل درمان غیر جراحی نباشند با اینترلاکینگ نیل درمان می شوند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج تکنیکهای مختلف جراحی و به منظور تعیین نتایج درمان جراحـی شکستگی های تنه هـومروس با اینتر لاکینگ نیل، این تحقیق روی مراجـعین به مراکز تروما، طی سالهای 83-1379 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش CASE-SERIES  روی 34 بیمار واجد شرایط انجام گرفت. بیماران به روش های آنتی گرید نیلینگ و رتروگرید نیلینگ تحت عمل قرار گرفتند و همه بیماران تا زمان جوش خوردگی پیگیری شدند و میزان کاهش حرکات شانه و آرنج را در سه طبقه عالی (کمتر از 10 درجه)، متوسط (بین 10 تا 30 درجه) و بد (بیشتر از 30 درجه) طبقه بندی کردند. نتایج با آماره Sign test  مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: 34 بیمار واجد شرایط در سنین 17 تا 68 سال که 56 درصد مرد و 44 درصد زن بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. 71 درصد با تکنیک آنتی گرید و 29 درصد با تکنیک رتروگرید جراحی شدند. زمان جوش خوردن در 1/44 درصـد موارد کمتر از 3 ماه بود. نتیجه عالی در فانکـشنال شانه  و آرنج به ترتیب 2/88 و 3/85 درصد مـوارد بـود (01/0>P). بروز عدم یونیون در 9/5 درصد موارد وجود داشت و عوارض دیگر مشاهده نگردید. نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که درمان جراحی شکستگی های تنه هومروس با انترلاکینگ نیل یک روش بی خطر و قابل اعتماد می باشد. انجام یک تحقیق کارآزمایی بالینی را توصیه می نماید..  

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع قندخون بالا و روند رو به افزایش آن به ویژه در افراد دیابتی و عوارض شناخته شده آن و وجود بعضی کاستی ها در تحقیقات قبلی و عدم گزارش تحقیقی در منطقه و به منظور تعیین تأثیر آموزش بر تغییر قند خون این تحقیق روی بیماران دیابتی شهرستان کاشان در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی بر روی 60 نفر از بیماران که قبلاً  دیابت آنها توسط پزشک متخصص تأییت و حداقل یک سال از زمان ابتلای آنها گذشته بود انجام گرفت ابتدا بدون آنکه بیماران اطلاعی از برنامه آموزشی داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب و از آنها چک لیست حاوی سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک و اختصاصی در مورد بیماری قند پر شد و 3 نوبت قند خون ناشتا و 3 نوبت قند خون غیر ناشتا (spm) گرفته شد و سپس در شرایط یکسان به مدت 2 هفته در کلاس درس بیمارستان بهشتی کاشان به صورت چهره به چهره آموزش دریافت نمودند و 3 ماه آموزش های دریافت شده را به کار گرفتند در حالی که کاملاً تحت نظر و بررسی بودند که عفونتهای شکل دار در طی این مدت از مطالعه حذف گردیدند. پس از پایان دوره مجدداً چک لیست و 3 نوبت قندخون ناشتا و 3 نوبت قند خون غیر ناشتا (spm) گرفته شد که نتایج با آزمون آماری MC Nemar's مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: تحقیق روی 60 نفر شامل 6/41 درصد مرد و 3/58 درصد زن دارای رنج سنی 22 تا 60 سال که مدت ابتلا به دیابت آنها از 1 تا 15 سال بودن انجام گرفت نتایج به دست آمده نشان دادند قند خون ناشتای غیر طبیعی از 95 درصد به 3/48 درصد کاهش یافت (P<0.0001) و قند خون غیر ناشتا نیز از 6/91 درصد به 6/71 درصد کاهش یافت (p<0.001). نتیجه گیری و توصیه ها: آموزش در کنترل قند خون موفقیت نشان داد و با توجه به عدم موفقیت کامل بررسی علل آن را توصیه می کنیم  

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 84 استناد 2 مرجع 2
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

سابقه و هدف : تکنیک های هم کشت(co-culture) در مطالعه تاثیرات متقابل سلولهانقش مهمی دارند. قابلیت افتراق بین جمعیت های سلولی هم کشت شده در ارزیابی این نوع کشت نقش اساسی دارد. سلولهای  P388D1از گروه سلول های شبه ماکروفاژی هستند ولی ظاهری شبیه لنفوبلاست دارند. در ارزیابی هم کشت سلول های P388D1 و سلول های مغز استخوان، تفاوت در آنتی ژن های سطحی این دو جمعیت سلولی می تواند به افتراق آنها کمک کند. هدف از این تحقیق تهیه آنتی بادیی بوده که بتوان بوسیله آن سلول های P388D1 را از سلول های مغز استخوان افتراق داد. مواد و روش ها:  جهت تهیه آنتی بادی علیه سلول های P388D1  ایمن سازی خرگوش بوسیله تزریق داخل صفاقی و داخل وریدی این سلول هاانجام شد. بعد از خونگیری،  ایمونوگلوبولین های سرم خرگوش به دفعات متعدد در محلول سولفات آمونیوم رسوب داده شدند. قبل و بعد ازرسوب دهی، الکتروفورز پروتئین های سرم و تعیین مقدار آنها با روش برادفورد انجام شد.آنتی بادی های دارای واکنش متقاطع با سلول های مغز استخوان بوسیله چندین بار عمل جذب توسط سلولهای مغز استخوان حذف شدند.در مراحل مختلف جذب، حضور آنتی بادی های ضد سلولی با استفاده از روش ایمو نوفلورسانس غیر مستقیم تعیین گردیده و قدرت کشندگی آنتی بادی ها با واسطه کمپلمان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها:  محلول آنتی بادی جذب شده ای که در آزمایشات ایمو نو فلورسانس غیر مستقیم  هیچ واکنشی علیه سلول های مغز استخوان نشان نمی دهد واجد آنتی بادی هایی بر علیه سلول های P388D1 می باشد که قادر به کشتن با واسطه کمپلمان این سلول ها نیز می باشند. نتیجه گیری:  آنتی بادی های تهیه شده در این تحقیق را میتوان به منظور تعیین جمعیت سلول های P388D1 یا حذف این سلول ها ازجمعیت سلول های مغز استخوان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

سابقه و هدف: سندروم گیلن باره شایعترین علت فلج حاد عمومی بدن به شمار می رود و به دنبال عفونت، التهاب، تزریق واکسن، انجام عمل جراحی، سرطانها و یا به صورت ایدیوپاتیک در بدن رخ می دهد. نظر به اختلالات ژنتیکی و نقش عوامل محیطی بر اپیدمیولوژی بیماری و به منظور تعیین سندروم گیلن باره، این تحقیق روی کودکان بستری در بیمارستان نمازی شیراز طی 20 سال گذشته انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش داده های موجود انجام گرفت. پرونده کلیه کودکان کمتر از 15 سال با تشخیص قطعی گیلن باره و دارای داده های کامل مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات سن، جنس، فصل و ماه بستری و طول مدت بستری و عواملی مانند وجود انواع عفونتها و سایر علل ثبت گردید. علائم بالینی مانند مشکلات سیستم تنفسی، چشم، بلع، اعصاب مغزی و تغییرات فشار خون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: طی مدت مورد بررسی 128 کودک مبتلا به گیلن باره وجود داشت که تعداد 78 پرونده واجد شرایط بود. بیماران در محدوده سنی 4 ماهگی تا 14 سالگی قرار داشتند. تعداد پسران 6/1 برابر دختران بود. میانگین سنی 26/6 سال است. بیشترین گروه سنی بین 5-1 سال قرار داشتند. شیوع بیماری در فصول مختلف تفاوتی نداشت. در 45% بیماران، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به فاصله 10 روز قبل از شروع فلج رخ داده بود. یک مورد بروز سندروم گیلن باره بعد از بیماری کالاآزار بود. درگیری اعصاب مغزی در 31% مشاهده شد که شایعترین آن عصب هفتم بود. مشکلات تنفسی در 44% بیماران رخ داده بود که در 23% منجر به استفاده از دستگاه تهویه مصنوعی شده است. اختلال بلع و اسفنکتر به ترتیب در 30% و 17% بیماران مشاهده شد تغییرات فشار خون در 9% بیماران بوجود آمده بود که بیشتر به صورت افزایش فشار خون بوده است. عود بیماری در 6/4% بیماران رخ داده بود. مرگ در1/8% گزارش شده بود. بحث و نتیجه گیری: عوامل مختلف محیطی و بیماریها در ایجاد بیماری گیلن باره دخالت دارند و با توجه به ایجاد اختلال حرکتی و حتی مرگ نیاز به مطالعات وسیع تر جهت یافتن علت بیماری، درمان و پیشگیری می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 70 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه برخی قارچها از جمله اسپوروتریکس شنکئی که یک قارچ دو شکلی است قادر به ایجاد آرتریت می باشد. لذا خانمی 36 ساله مبتلا به منوآرتریت در زانوی راست که برای اولین بار در ایران درد و تورم مفصلی نامبرده از نوع قارچ اسپوروتریکوزیس تشخیص داده شد با داروی کتوکونازول مورد درمان قرار گرفت. معرفی مورد: در مورد بیمار 36 ساله که با تشخیص قطعی آرتریت قارچی مراجعه نمود. بعلت عدم دسترسی به ایتراکونازول لذا جهت درمان کتوکونازول مورد استفاده قرار گرفت. درمان با دوز 400 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم شروع و در طول مدت درمان هریک ماه یکبار تست های کبدی و دیگر آزمایشات لازم از بیمار به عمل می آمد. یافته : پس از 8 هفته افیوژن و درد بیمار تقریباً ناپدید و محدودیت حرکتی نیز به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد. در آزمایشات قارچ شناسی که دو ماه بعد از شروع درمان از مایع سینویال بیمار انجام گرفت تعداد بسیار اندکی سلولهای مخمری مشاهده شد. حدود شش ماه پس از شروع درمان علائم درد و تورم مفصل زانو بطور کامل از بین رفته بود و بیمار شکایتی از مشکلات اولیه نداشت. نتیجه گیری : جهت درمان اسپوروتریکوزیس مفصلی استفاده از داروی ketoconazole پیشنهاد می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 32 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت کژدم ها  و شناخت آنان  وتنوع گونه ها و خانواده های آنان ، گوناگونی و کاستی های موجود در نحوه طبقه بندی،  ضمن مروری بر طبقه بندی کژدم ها و بیان کاستی های آنها به ارائه کلید تشخیصی کژدم ها اقدام گردیده است. مواد و روش ها: تحقیق به روش مروری از نوع انتقادی انجام گرفت با توجه به اینکه در طی 5 سال گذشته طبقه بندی خانواده های کژدم ها دچار تغییرات و تحولات زیادی شده است  با کاربرد  واژه های کلیدی در اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجلات تخصصی این رشته ، جستجوی مقالات و پژوهش ها انجام شد.و در نهایت تعداد 37 منبع واجد شرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات  به ارائه کلید تشخیصی کژدم ها  اقدام گردید نتیجه گیری و توصیه ها: طبقه بندی کژدم ها در حال تغییر و تحول است و به نظر می رسد که کلید ارائه شده در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد  

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 50 استناد 1 مرجع 13

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID