نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: اختلال عملکرد جنسی یک مشکل شایع در زنانی است که پرولاپس اعضای لگنی دارند که کیفیت زندگی و رابطه زناشویی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد جنسی زنان مبتلا به پرولاپس دستگاه تناسلی قبل و پس از اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی مقایسه ای از آذر 1393 تا آذر 1394 بر روی 105 زن مبتلا به پرولاپس اعضاء لگن مراجعه کننده به درمانگاه زنان شهید مفتح شهر یاسوج انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه فردی و پرسشنامه استاندارد FSFI قبل و سه ماه پس از جراحی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کولموگروف اسمیروف، تی زوجی، کای دو و آزمون رگرسیون انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد جنسی 3 ماه پس از عمل جراحی کولپورافی با قبل از جراحی اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05)، ولی میانگین امتیاز رضایت جنسی 3 ماه پس از عمل جراحی کاهش معنی داری نشان داد (p=0.003). میانگین امتیاز حیطه های برانگیختگی جنس، ارگاسم و درد تفاوت معنی داری با قبل از عمل جراحی نداشت (P>0.05) و حیطه های میل جنسی و مرطوب شدن واژن به طور معنی داری کاهش یافت (P>0.05).نتیجه گیری: اگرچه عمل جراحی از جمله کولپورافی، درمان انتخابی و مناسب جهت درمان پرولاپس اعضاء لگنی می باشد و می تواند باعث بهبود علائم پرولاپس شود، اما بر عملکرد جنسی تاثیری ندارد و رضایت جنسی را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 118 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت بیماری پره اکلامپسی و تاثیر آن بر روی شاخص های خونی و نیز وجود مطالعاتی که نشان دهنده نقش سرب به عنوان یک فلز سمی بر روی این شاخص ها می باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی میزان سرب خون با شاخص های خونی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی بدون مواجهه شغلی با سرب انجام شد.روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1394 بر روی 80 مادر باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در بیمارستان آیت اله موسوی شهر زنجان، انجام شد. در بدو ورود به مطالعه 3.5 میلی لیتر نمونه خون وریدی جهت سنجش میزان سرب و شاخص های خونی از افراد گرفته شد. اطلاعات فردی و مامایی واحد های پژوهش ثبت شد. جهت اندازه گیری سرب خون از روش پتانسیومتری و از دستگاه Ion 3 و برای آنالیز شاخص های هماتولوژیک از دستگاه symex استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سرب خون در بین 80 نفر فرد شرکت کننده در این مطالعه 8.04±3.40 میکروگرم بر دسی لیتر بود. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین سرب خون با دامنه پراکندگی حجم پلاکت (P=0.017، pdw: r=0.300) و همبستگی منفی بین سرب خون با توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پلاکت (P=0.047، plcr: r=-0.260) وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت بین سرب خون با BUN (P=0.011، BUN: r=0.377) و کراتینین خون (P=0.012، cr: r=0.288) وجود داشت، ولی با سایر شاخص های خون ارتباطی وجود نداشت.نتیجه گیری: سرب خون بر شاخص های خونی تاثیر دارد، لذا پیشنهاد می شود راهکارهایی در جهت کاهش مواجهه با سرب در محیط به ویژه در زنان باردار برنامه ریزی و اجرا شود.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 75 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: میانسالان، گروه کثیر و مولد جامعه که تاکنون به دلیل تمرکز بر گروه های پرخطر دیگر مانند کودکان از بسیاری از خدمات محروم مانده اند، نیازمند حمایت جدی برای ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در زنان میانسال انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی 100 زن میانسال انجام شد. 47 نفر آموزش پیامکی و 46 نفر آموزش چهره به چهره را برای مدت 4 هفته دریافت کردند. در ابتدا یک جلسه توجیهی در خصوص هدف مطالعه ونقش انجام ورزش کگل بر پیشگیری از شلی عضلات لگن و بی اختیاری ادراری برای افراد دو گروه گذاشته شد. گروه آموزش چهره به چهره، دو جلسه آموزشی به صورت یک هفته در میان و به مدت 45 دقیقه و برای افراد در گروه پیامکی همان محتوای آموزشی در قالب پیامک، به صورت هفته ای 2 بار ارسال می شد. پس از اتمام آموزش ها، جهت انجام ورزش های کف لگن یک فرصت یک ماهه به افراد داده شد. در این مدت هر 2 هفته یک بار با افراد گروه مورد برای پاسخ به سوالات تماس گرفته شد. بعد از زمان ذکر شده، با افراد هر دو گروه جهت سوال در مورد انجام، دفعات و علل عدم انجام ورزش تماس گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های آماری تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بین دو گروه از نظر انجام ورزش کگل (P=0.75) و دفعات آن (p=0.25)، اختلاف آماری معناداری وجود نداشت. دو مانع اصلی انجام ورزش در هر دو گروه به ترتیب اولویت، فراموشی (%29.8 افراد در گروه آموزش پیامکی و %38.4 برای آموزش حضوری) و نداشتن وقت کافی برای انجام (%21.3 افراد در گروه آموزش پیامکی و %19.6 برای آموزش حضوری) بود.نتیجه گیری: بین دو گروه آموزش پیامکی و آموزش چهره به چهره از نظر انجام ورزش کگل و دفعات آن، اختلاف آماری معناداری وجود ندارد و استفاده از روش آموزش پیامکی همانند آموزش حضوری می تواند در ارائه آموزش های دوران میانسالی موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اختری الهام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: زایمان طبیعی دارای یک روند فیزیولوژیک است، علی رغم این روند، امروزه در کشور ایران تقریبا نیمی از تولدها حاصل جراحی سزارین می باشند که این آمار نسبت به آمار جهانی بسیار بالاتر است. به نظر می رسد ترس ناشی از عدم توانایی کنترل درد و زمان زایمان طبیعی و ترس از رخداد عوارض بین مادر و پزشک، نقطه مشترکی در شکل گیری تصمیم نهایی برای سزارین است. طب مکمل در کنار طب کلاسیک دارای نکات ارزشمندی در کمک به القای زایمان طبیعی است که بررسی این موارد در کنترل بهتر روند زایمان کمک کننده است.روش کار: ابتدا نسخ متعدد قانون ابن سینا مورد بررسی قرار گرفت تا نسخه ای که از دید مصححین کتب خطی و چاپ سنگی دارای بیشترین اصالت است، انتخاب شود. به این ترتیب نسخه قانون در طب چاپ بیروت به زبان عربی انتخاب شد. در کتاب قانون جلد سه در خصوص بیماری های رحم توضیح داده شده است و در همین بخش، فصل متمایزی به مبحث زایمان اختصاص یافته است. فصل مورد نظر ترجمه شد و نظرات حکیم ابن سینا در خصوص تسهیل زایمان در این مقاله مورد توجه قرار گرفت. سپس با استفاده از سایت سازمان جهانی بهداشت، توصیه های انجام زایمان طبیعی مورد مقایسه با نظرات حکیم قرار گرفت.سازمان بهداشت جهانی و حکیم بوعلی دستورالعمل های مشخصی در القای زایمان طبیعی در جهت کاستن از عوارض توصیه نموده اند. به ترتیبی که در هر دو مورد توصیه های غذایی، کنترل استرس، نحوه نفس کشیدن و حمام نمودن و... مورد توجه قرار گرفته اند. در کتاب قانون، حکیم به تفضیل در خصوص نحوه تغذیه، وضعیت قرارگیری زائو، نفس کشیدن، ماساژ و روغن مالی و استفاده از عطرهای خوش بو سخن گفته است.آن چه که با بررسی موارد توصیه شده ابن سینا در خصوص تدبیر زایمان در مقایسه با توصیه های سازمان بهداشت جهانی جالب به نظر می رسد، به روز بودن نظرات حکیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 105 استناد 352 مرجع 0