نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است، لذا مطالعه با هدف تعیین تاثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1394 بر روی 110 زن 60-50 ساله یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های شهر اراک که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند انجام شد. افراد مورد مطالعه پس از نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی در یکی از گروه های آزمون و کنترل قرار گرفتند. نمونه های گروه آزمون، کپسول بابونه حاوی400 میلی گرم عصاره بابونه را 2 بار در روز، به مدت یک ماه مصرف کردند و در مورد گروه کنترل، مداخله ای صورت نگرفت. بعد از اتمام مداخله، شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ مجددا توسط نمونه ها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو، تی وابسته و تی مستقل انجام شد.یافته ها: میانگین نمره کیفیت خواب در گروه آزمون قبل از مصرف دارو 13.68±1.88 بود که بعد از مداخله به 9.07±1.53 رسید. میانگین این شاخص در گروه کنترل در ابتدای مطالعه 12.98±2.50 و در پایان مطالعه 11.72±2.45 بود. بین میانگین نمرات کیفیت خواب در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (p=0.001)، اما در مورد گروه کنترل این اختلاف معنی دار نبود (p=0.149). همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (p=0.001).نتیجه گیری: استفاده از عصاره بابونه در کاهش اختلال خواب زنان یائسه موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 144 استناد 3 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: مرگ پری ناتال یکی از حوادث استرس زا با اثرات زیان بخش زیان بخش روانی در زندگی مادران است که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف شناخت عمیق تجربه زیستی مادران از مرگ پری ناتال انجام شد.روش کار: این مطالعه کیفی در سال 1391 در شهر ارومیه انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و 14 مادر با سابقه تجربه مرگ پری ناتال مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مقایسه ای مداوم استفاده شد.یافته ها: تجربه سازگاری مادران با مرگ پری ناتال و عوامل مرتبط با آن در 24 طبقه به دست آمد که از این طبقات 4 درون مایه شامل: نیاز به درک شدن، فراموشی، خود توجیه سازی و امیدوار بودن به تولد بچه سالم در آینده آشکار شد.نتیجه گیری: مطابق نتایج مطالعه حاضر مادران در مواجهه با مرگ پری ناتال با توجیه خود سعی در فراموش کردن آن می کنند تا در نهایت امیدوار به بارداری آینده باشند و در پیمودن این فرایند نیاز به درک شدن دارند. ارائه خدمات تسکینی و حمایتی توسط سیستم های مرتبط طی شدن این فرآیند را تسهیل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 92 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: شیوع کمتر وقوع و متاستاز سرطان پستان در مادران چندزا، این نظریه را همراه نمود که وقوع میکروکایمریسم می تواند دلیل این پدیده باشد. لذا در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پاسخ های سلولی تک هسته ای های خون محیطی در مجاورت لاین های توموری سرطان پستان، اقدام به اجرای یک مدل هم کشتی در شرایط آزمایشگاهی گردید.روش کار: به کمک گرادیان فایکول (1077)، تک هسته ای های خون محیطی 48 نفر از زنان چندزا و بدون فرزند جداسازی و تخلیص گردید. به کمک سیستم ترانس ول، کشت لاین های توموری پستان MDA-231 و MCF-7 در مجاورت تک هسته ای ها صورت پذیرفت. تکثیر لمفوسیتی و نیز ایمونوفنوتایپینگ آن ها به لحاظ تعیین درصد لمفوسیت های CD3+ و CD8+ به ترتیب به کمک روش های BrdU و فلوسایتومتری در دو بازه زمانی 48 و 72 ساعت پس از هم کشتی انجام گرفت.یافته ها: میانگین میزان تکثیر لمفوسیتی در گروه چندزا نسبت به گروه بدون فرزند، بالاتر و از نظر آماری در 48 ساعت و در 72 ساعت معنادار بود (p<0.001). همچنین مقایسه تکثیر لمفوسیت های مادران مولتی پار در مقابل لاین های (p=0.026) MCF-7 و (p<0.001) MDA-231 در مقایسه با زنان بدون فرزند نتایج معناداری را نشان داد. تعیین درصد جمعیت لمفوسیت های سایتوتوکسیک (+CD3+ CD8) تفاوت معناداری را بین دو گروه تحت بررسی نشان نداد (p=0.603).نتیجه گیری: پاسخ های ایمنی سلولی مادران چندزا در مقابل هم کشتی با لاین های توموری، در مقایسه با زنان بدون فرزند، تفاوت آشکاری دارد که می تواند منجر به مقاومت آن ها در برابر تومورهای پستان باشد. این پدیده می تواند به دلیل میکروکایمریسم های در طول بارداری باشد. نتیجه گیری درباره ارتباط سرطان پستان و بارداری، نیازمند بررسی پاسخ های ضد توموری تکمیلی با حجم نمونه بیشتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0