نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مقدمه: امروزه استفاده از روش های غیردارویی و طب مکمل به منظور کاهش درد و اضطراب زایمان رو به افزایش است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه رایحه اسانس میخک و نعناع فلفلی بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان انجام شد.روش کار: این کارآزمایی بالینی در سال 1393 بر روی 126 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان کمالی کرج به تفکیک در دو گروه میخک (63 نفر) و نعناع فلفلی (63 نفر) انجام گردید. رایحه درمانی از دیلاتاسیون 4-3 سانتی متر آغاز شد. در گروه اول 0.2 میلی لیتر اسانس نعناع فلفلی و در گروه دوم 0.2 میلی لیتر اسانس میخک به گاز آغشته و به یقه لباس نمونه ها متصل شد و هر نیم ساعت تجویز اسانس مربوطه تکرار شد. شدت درد در دیلاتاسیون های 4-3، 7-5 و 10-8 سانتی متر و شدت اضطراب در دیلاتاسیون های 4-3 و 10-8 سانتی متر اندازه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فردی و مامایی، اضطراب اسپیل برگر، چک لیست مشاهده معاینه و خط کش درد مک گیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، کای دو و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 0.5 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بعد از مداخله در گروه میخک در مقایسه با نعناع فلفلی در دو متغیر شدت درد و میزان اضطراب، تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (p<0.001). لازم به ذکر است که در هر دو گروه شدت درد در دیلاتاسیون های 4-3، 7-5 و 10-8 کاهش یافت، ولی میزان کاهش شدت درد در گروه رایحه درمانی با میخک نسبت به اسانس نعناع فلفلی بیشتر بود. همچنین میزان اضطراب آشکار نیز در دیلاتاسیون های 4-3 و 10-8 در هر دو گروه کاهش یافت، ولی میزان کاهش اضطراب در گروه رایحه درمانی با میخک نسبت به اسانس نعناع فلفلی بیشتر بود.نتیجه گیری: رایحه درمانی با اسانس میخک در مقایسه با نعناع فلفلی به میزان بیشتری باعث کاهش درد و سطح اضطراب هنگام زایمان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 135 استناد 352 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: انتقال مادری- کودکی ایدز یکی از مهم ترین راه های انتقال این بیماری است و آگاهی کافی و عملکرد مناسب ماماها می تواند نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 133 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد سه پرسشنامه متغیرهای فردی، پرسشنامه نیازهای درک شده و پرسشنامه نیازهای واقعی در مورد انتقال مادری- کودکی ایدز را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های مک نیمار، کای اسکوئر و مدل خطی عمومی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: نیازهای آموزشی درک شده (63.9% ماماها) و نیازهای آموزشی واقعی اکثر مشارکت کنندگان (87.2% ماماها) در سطح زیاد بود و تفاوت معنی داری بین آن ها مشاهده شد (p<0.0001). بیش ترین نیاز آموزشی درک شده در دو حیطه تشخیص و درمان ایدز و کمترین آن در حیطه فیزیوپاتولوژی بیماری بود (p<0.001). بیش ترین نیاز آموزشی واقعی در حیطه راه های انتقال و کمترین نیاز در حیطه درمان و پیگیری بود (p<0.001).نتیجه گیری: نیازهای آموزشی درک شده و واقعی در مورد پیشگیری از انتقال مادر- کودکی ایدز در اکثر ماماها زیاد است. پیشنهاد می شود که این موضوع مهم در برنامه های آموزش مدون ماماها مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  22
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

مقدمه: سرطان دهانه رحم، یکی از علل عمده مرگ و میر زنان سنین باروری در کشورهای در حال توسعه و چهارمین بیماری بدخیم زنان در دنیا است. 95% سرطان های دهانه رحم با ویروس HPV مرتبط هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واکسن در پیشگیری از ابتلاء به HPV و سرطان دهانه رحم انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری اطلاعات بین سال های 2004 تا 2015 از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Embase، Medline، Scopus، ISI،Pubmed  و موتور جستجوی گوگل با وارد کردن کلمات کلیدی ویروس یا پیلومای انسانی HPV، واکسن پاپیلوما (HPV vaccine) و سرطان دهانه رحم استخراج شد. معیارهای ورود مقالات به مطالعه شامل درج کلمات مورد جستجو در بخش عنوان یا کلمات کلیدی مقالات بود. مقالات با داده های ناقص و مقالاتی که کمتر به موضوع مورد بحث مربوط بودند، از مطالعه خارج شدند.یافته ها: HPV شایع ترین عفونت منتقله جنسی است و خود محدود شونده است. HPV در مردان و زنان ضایعات پیش بدخیمی دهنی- مقعدی ایجاد می کند که ممکن است به سمت بدخیمی پیشرفت کنند. واکسیناسیون HPV از عفونت HPV که همراه پیشرفت سرطان دهانی- مقعدی از جمله سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی است، جلوگیری می کند.نتیجه گیری: واکسیناسیون HPV اثر و ایمونوژنیسیته بالا دارد و ایمنی قابل قبول ایجاد می کند. بر اساس مطالعات انجام شده، واکسن گارداسیل می تواند تا 90% در برابر سرطان دهانه رحم محافظت ایجاد کند در حالیکه واکسن نه گانه جدید تا 97% در برابر سرطان های با درجه بالای بدخیم دهانه رحم و ولو واژن موثر است. افزایش آگهی روز افزون درباره شیوع HPV و راه های انتقال و بیماری زایی و درمان واکسیناسیون این ویروس منجر به بهبود در کنترل بیماری و در نهایت کنترل پیامدهای ناشی از این ویروس و نیز امکان ریشه کن کردن سرطان سرویکس در دهه های آینده خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 420 استناد 352 مرجع 12