مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

امکچی حمیده

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

عسگری علی

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

گلکار کوروش

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  19
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 20 استناد 19 مرجع 0
نویسنده: 

هال پ.

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0