مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:11

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: زایمان زودرس، عامل اصلی مرگ و میر و بیماری های دوران نوزادی می باشد. با توجه به اینکه تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر وقوع زایمان زودرس زنان باردار به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر وقوع زایمان زودرس در زنان نخست باردار شهر همدان انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 120 زن نخست باردار در هفته 22-21 بارداری در شهر همدان انجام شد. افراد ابتدا پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر را تکمیل کردند و به صورت تصادفی به دو گروه 60 نفره کنترل و مداخله تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت کردند، اما گروه مداخله علاوه بر مراقبت های معمول، پس از فراگیری تکنیک آرام سازی عضلانی، به مدت 10 هفته این تمرینات را در منزل انجام دادند و برگه ثبت عملکرد روزانه را تکمیل کردند و تا هفته 32 بارداری از نظر وقوع زایمان زودرس پیگیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر و تحلیل کوواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر سطوح اضطراب آشکار و پنهان همگن بودند، اما پس از مداخله در گروه کنترل افزایش معنادار (0.001>p) و در گروه آزمون کاهش معناداری (0.001>p) در میانگین اضطراب آشکار و پنهان مشاهده شد. همچنین در گروه کنترل زایمان زودرس به طور معناداری بیشتر از گروه مداخله رخ داده بود (p=0.04).نتیجه گیری: آموزش تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی به زنان باردار می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش اضطراب و کاهش وقوع زایمان زودرس داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: بارداری ناخواسته یک مشکل عمومی و جهانی است که باعث بروز مشکلات جسمی، روانی و اقتصادی در مادر می شود. خطر افزایش سقط جنین، زایمان زودرس و تولد نوزادان کم وزن در این زنان بالاتر است. همچنین این مادران در مورد مراقبت های دوران بارداری کوتاهی کرده که علاوه بر کاهش وزن و سن هنگام تولد، این کودکان بیشتر در معرض بیماری، مرگ و میر و سوء رفتار قرار خواهند گرفت. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص های رشد شیرخواران در دو گروه با حاملگی خواسته و ناخواسته انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی (کوهورت آینده نگر) در سال 94-1393 بر روی 1000 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر سنندج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بود که با مصاحبه با مادران تکمیل شد و شاخص های رشد شیرخواران با کمک ترازوی استاندارد، متر و قدسنج اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی تست و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 0.014 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شاخص های رشد شیرخواران (وزن، قد و دور سر) در بدو تولد، 2، 4 و 6 ماهگی در گروه حاملگی ناخواسته به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (0.000=p). بر اساس آزمون تی تست، تفاوت آماری معناداری در مورد شاخص های رشد نوزادان (وزن، قد و دور سر) در دو گروه با حاملگی خواسته و ناخواسته در بدو تولد، 2، 4 و 6 ماهگی در نوزادان وجود داشت (0.01>p). نتیجه گیری: بارداری ناخواسته بر روی شاخص های رشد نوزادان تاثیر دارد و موجب کاهش رشد در نوزادان می شود. همچنین مادران با بارداری ناخواسته بیشتر زایمان طبیعی و زایمان زودرس دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری است که زنان برای رها شدن از آن به درمان های طبیعی یا طب مکمل روی می آورند. ارائه دهندگان سلامت در راستای کمک به زنان در جهت تصمیم گیری مناسب برای انتخاب بهترین درمان جایگزین و مبتنی بر شواهد، به اطلاعات با کیفیت و مناسب نیاز دارند.مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآزمایی های بالینی انجام شده در ارتباط با داروهای گیاهی و جایگزین برای درمان سندرم پیش از قاعدگی در ایران و تحلیل اثربخشی آن ها در کاهش شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد. روش کار: در این مطالعه تعداد 42 کار آزمایی بالینی به طریق جستجو در پایگاه های الکترونیکی SID، Pubmed، Google scholar و Science direct و همچنین جستجوی دستی در کتاب و پایان نامه های دانشجویی از بهمن ماه سال 1393 با استفاده از کلمات کلیدی سندرم پیش از قاعدگی، داروهای گیاهی و طب مکمل و واژه های لاتین Premenstrual syndrome، PMS، herbal medicine، complementary medicine و alternative medicine یافت شد. مقالات انگلیسی زبان از سال 2005 تا 2016 و مقالات فارسی از سال 1389 به بعد مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه تعداد 11 نوع مختلف گیاهان دارویی در 42 مطالعه کارآزمایی بالینی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر گیاهان دارویی بررسی شده در مقالات دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی با خاصیت ضد التهاب و ضد درد بوده و در تسکین علائم PMS تاثیر مطلوبی داشتند.اکثریت این گیاهان فاقد عوارض جانبی یا دارای حداقل عوارض بودند، به دلیل اینکه متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود، لذا امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان دهنده کاهش شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با استفاده از داروهای گیاهی چون ویتاگنوس، گل مغربی، بابونه، جوانه گندم، اسطوخودوس، خوشاریزه، سنبل الطیب، اسانس پوست پرتقال و زنجبیل بود.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID