مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:16

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1432
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

مقدمه: مصرف داروهای ضد تشنج در حاملگی بدون عارضه نیست. طی سال های اخیر مطالعات اندکی خصوصا در ایران در این زمینه انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ناهنجاری های جنینی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده از مادران باردار مصرف کننده داروهای ضد تشنج انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 59 مادری که طی سال های 1393-1390 در بیمارستان بعثت سنندج استان کردستان زایمان کرده و سابقه تشنج و مصرف داروهای ضد تشنج داشتند، انجام شد. داده ها از طریق بررسی پرونده ها و تکمیل پرسشنامه و پیگیری تلفنی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Stata (نسخه 12) و آزمون های توصیفی، کای دو و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: 3 مورد (%5.2) از مادرانی که سابقه تشنج و مصرف داروی ضد تشنج در دوران بارداری را داشتند، صاحب فرزندانی با ناهنجاری شدند. در مادرانی که سابقه تولد نوزاد ناهنجار داشتند، هیچ گونه ناهنجاری مشاهده نشد. بین میانگین مدت زمان مصرف دارو (p=0.33)، میانگین سن (p=0.49) و ناهنجاری نوزادان در مادران ارتباط معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: شیوع ناهنجاری های جنینی در مادران باردار مصرف کننده داروی ضدتشنج در کردستان کمتر از مطالعات مشابه در برخی کشورها است، هر چند قابل تعمیم به جامعه ایرانی نیست. مصرف برخی داروهای ضد صرع در طول بارداری برای زنان مبتلا به تشنج منعی ندارد. مدت زمان مصرف دارو، سن، سابقه سقط قبلی، سابقه ناهنجاری قبلی و نیز افزایش گراویدیتی نمی توانند در ایجاد ناهنجاری های جنینی نقشی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1432

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقدمه: کوریوآنژیومای جفتی، تومور نادری با فراوانی حدود 1% است که معمولا با یک ندول منفرد و با شیوع کمتر چند ندول تظاهر می یابد. کوریوآنژیوما در سطح جنینی و یا در پارانشیم جفت یافت می شود. بیشتر کوریوآنژیوماها کوچک و بدون اهمیت بالینی هستند، اما کوریوآنژیوماهای با سایز بزرگ تر از 5 سانتی متر یا دارای ندول های متعدد ممکن است با عوارض بارداری همراه باشد. در این مطالعه یک مورد کوریوآنژیومای جفتی بزرگ که باعث انمیک شدن جنین شده گزارش می شود.معرفی بیمار: بیمار خانم 24 ساله G1Ab1که در تاریخ 30/1/94 به دلیل آبریزش واضح مراجعه کرده بود و بر اساس سونوگرافی انجام شده در هفته 13 حاملگی در زمان مراجعه، سن حاملگی 30 هفته و 2 روز بوده و فقط در این سونوگرافی بود که به وجود توده های هایپواکوی جفتی اشاره شده بود و در بقیه سونوگرافی ها جفت نرمال گزارش شده بود. بیمار به دلیل تاکی کاری جنین همراه با افت های متغیر و کاهش beat to beat مورد سزارین قرار گرفت و نوزاد پسر پره ترم با آپگار دقیقه اول 3 و دقیقه پنجم 4 و وزن 12401 گرم متولد شد. جفت بزرگ و مولتی لوبوله و رحم آتون بود. نوزاد بسیار آنمیک و IUGR بود و گزارش پاتولوژی جفت، کوریوآنژیومای جفتی بزرگ بود.نتیجه گیری: توصیه می شود که در سونوگرافی های حاملگی به ویژگی های جفت دقت کافی مبذول شود تا با تشخیص به موقع پاتولوژی های جفتی امکان انجام مداخلات لازم جهت کاهش پیامد های نامطلوب بارداری وجود داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

مقدمه: دوران بارداری یکی از حساس ترین دوره های زندگی زنان است که عملکرد جنسی آن ها با مشکلاتی همراه بوده و علت آن را می توان باورهای نادرست مانند تغییر تصور ذهنی فرد از بدن خویش، کاهش احساس جذابیت کافی برای همسر، ترس از آسیب به جنین و سقط دانست. با توجه به نتایج گوناگونی که پژوهش ها از عمیق تر شدن و یا گسستگی روابط جنسی در این دوران گزارش کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تصور از بدن و باورهای وسواسی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان باردار انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روی 50 زن باردار که در مهر ماه سال 1394 جهت پیگیری مراقبت های دوران بارداری به مطب پزشکان متخصص زنان و زایمان شهرستان شهرکرد مراجعه کردند، انجام شد. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه های انعطاف پذیری تصور ذهنی از بدن که بیانگر میزان وخامت اوضاع فرد در انعطاف پذیری تصویر ذهنی می باشد، افکار وسواسی که فهرستی از نگرش ها یا باورهایی را که گاهی افراد ابراز نمی کنند منعکس می کند و مقیاس عملکرد جنسی زناشویی که عملکرد جنسی فرد را در حیطه های مشارکت جنسی، ابراز جنسی، احساس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی و آگاهی ارزیابی می کند، بود. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. میزانp کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در این مطالعه بین تصور از بدن و عملکرد جنسی و همچنین بین باورهای وسواسی با عملکرد جنسی ارتباط منفی و معناداری وجود داشت (p<0.01).نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنادار میان تصور از بدن و عملکرد جنسی می توان به زنان در خصوص افزایش جنبه های مختلف سلامت، باورها و ارزشیابی آموزش های لازم را به کار برد تا از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیشتری برخوردار شوند و در نتیجه عملکرد فردی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی آنان افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID